Sú Jehovovi svedkovia proti univerzitnému vzdelaniu?

Článok sa zaoberá postojom Jehovových svedkov k vyššiemu, univerzitnému vzdelaniu. Cieľom článku je objasniť pozadie negatívneho a odmietavého postoja voči univerzitám a kritickému mysleniu, ktoré sa na nich pestuje. 

,,Čím lepšia univerzita, tým väčšie nebezpečenstvo.“ Anthony Morris III, člen vedúceho zboru svedkov Jehovových[1]

 

,,Legitímna organizácia dovolí ľuďom slobodu myslenia, čítať kedy chcú a hovoriť s kým si vyberú, aby dospeli k svojim vlastným rozhodnutiam, pričom skupina so zhubnou psychickou manipuláciou bude chcieť myslieť za ľudí.“ Hassan, Steven: Uvoľniť putá…s. 66

Jehovovi svedkovia sa už od svojich počiatkoch negatívne stavajú voči vyššiemu vzdelaniu. Keď v roku 1910 kládli zakladateľovi Bádateľov Biblie (neskôr premenovaných na Jehovovi svedkovia) Ch. T. Russellovi otázku ohľadom vhodnosti univerzitného vzdelania, Russell sa jednoznačne vyjadril:

,,Mojou radou je, tak ako hovorí Strážna veža, že kresťania by nemali posielať svoje deti na vysokú školu; pretože ak tak urobia, veľmi riskujú, že budú vystavené nevere a bezbožnosti, a že tým svojim deťom rozhodne uškodia.“ RUSSELl, Charles, Taze : What Pastor Russel Said: His answers to hundrerad of questions (ed. Leslie W. Jones) Chicago : 1917,  s. 57 – 58 (kniha je on-line dostupná na http://www.a2z.org/wtarchive/docs/1916_What_Pastor_Russell_Said.pdf)

Odmietavý postoj voči univerzitám a vysokoškolskému vzdelávaniu sa od čias Russella v podstate nezmenil. Kritické myslenie spochybňujúce všeobecne rozšírené predstavy medzi ľuďmi bolo tŕňom v oku aj pre nasledujúce generácie Jehovových svedkov. V 50. rokoch boli svedkovia odrádzaní dokonca od navštevovania stredných škôl, pretože koniec bol blízko:

Stále sa pýtame, či sme urobili správnu vec, že sme sa vrátili a dokončili strednú školu. Alebo by bolo lepšie, ak by sme nastúpili do služby celým časom pre Jehovu nášho Boha?… Vieme, že tento systém vecí bude čoskoro zničený v Armagedone, tak načo tie dôvody chodiť na strednú školu, keď môžme byť vonku a varovať ostatných?” Strážna veža, 1952, 15. február, s. 117

Napriek občasnému zmierneniu negatívnej rétoriky sú aj v 21. stor. Jehovovi svedkovia na čele s vedúcim zborom známi ako horliví odporcovia vyššieho/univerzitného vzdelania. Oficiálne dôvody, ktoré sú uvádzané v literatúre, v prejavoch a videách svedkov sú nasledovné:

 1. Plytvanie drahocenného času v posledných dňoch
 2. Podpora materialistického myslenia a ,,svetskej“ slávy
 3. Nemorálna spoločnosť
 4. Informácie, ktoré môžu svedka odviesť od „pravdy“

V stručnosti si tieto dôvody rozoberme.

1. Plytvanie drahocenného času v posledných dňoch

Od prvého vydania Sionskej Strážnej veže po posledný výtlačok v roku 2019 zdôrazňujú Jehovovi svedkovia akútnu blízkosť Kristovho príchodu a koniec tohto skazeného sveta. Bezprostredná hrozba bola neraz motorom a motiváciou pre svedkov, aby ešte viac zintenzívnili svoju zvestovateľskú činnosť. Vedúci zbor rok čo rok vo svojich publikáciách zdôrazňuje, že záver ,,tohto systému vecí“, teda záver tohto sveta, je blízko, preto je potrebné tráviť čas šírením evanjelia (zvestovať) a nie premrhať ho štúdiom na univerzite. V 60. rokoch sa stretávame s niektorými obzvlášť negatívnymi výrokmi na adresu vysokých škôl:

,,Ak si mladým človekom, taktiež si musíš uvedomiť, že v súčasnom systéme vecí nikdy nezostarneš. Prečo? Pretože všetky dôkazy o napĺňaní biblického proroctva ukazujú, že tento skazený systém by sa mal skončiť o pár rokov. O generácii, ktorá pozorovala začiatok „posledných dní” v roku 1914, Ježiš predpovedal: „Pravdivo vám hovorím, že sa toto pokolenie určite nepominie, kým sa to všetko nestane.” – Matúš 24:34. Z toho vyplýva, že ako mladý človek, si nikdy nevybuduješ kariéru, ktorú tento systém ponúka. Ak študuješ na strednej škole a rozmýšľaš o vysokoškolskom vzdelaní, znamená to, že budeš potrebovať aspoň štyri, možno dokonca šesť alebo osem ďalších rokov na to, aby si získal diplom k špecializovanému povolaniu. Ale kam sa tento systém vecí za taký čas dostane? Bude celkom ďaleko na ceste ku koncu, ak bude vôbec ešte existovať!” Prebuďte sa! 1969, 22 máj, s. 15 (podčiarknuté autorom)

 

,,Mnoho škôl má dnes študentských poradcov, ktorí povzbudzujú študentov, aby sa po škole ďalej usilovali o vyššie vzdelanie, o kariéru v budúcnosti tohto systému vecí. Nenechaj sa nimi ovplyvniť. Nedovoľ im, aby ti mozog vymyla Diablova propaganda a aby si ďalej pokračoval a urobil niečo pre seba v tomto svete. Tento svet má pred sebou už len málo času…Urob svojim cieľom priekopnícku službu, službu celým časom s možnosťou slúžiť v Bételi či ako misionár. Toto je život, ktorý ti ponúka večnú budúcnosť.” Strážna veža, 1969, 15. marec, s. 171

 

,,Možno v blízkej budúcnosti vyjdeš zo školy, si zdravý a nemáš veľa povinností. Zamyslel si sa už vážne nad možnosťou stať sa pravidelným priekopníkom? Výchovní poradcovia nepochybne úprimne veria, že je v tvojom najlepšom záujme urobiť si vysokú školu a zamerať sa na kariéru. Lenže oni sa spoliehajú na sociálny a finančný systém, ktorý nemá budúcnosť.“ Strážna veža, 2012, 15. jún, s. 23, ods. 15.

Svedkovia, ktorí v 60. rokoch čítali tieto články a riadili svoj život podľa nich, sú už zostarnutí. Mnohí z nich za éry socializmu boli odhováraní, aby nešli študovať na strednú školu, pretože vzhľadom na blízkosť konca to nemá zmysel. Niektorí svedkovia si kvôli týmto falošným predpovediam v dospelosti museli dorobiť strednú školu. Podobná rétorika sa presunula zo stredných škôl na vysoké a univerzitné štúdium.


V dejinách Jehovových svedkov nebolo obdobie, kedy by bolo vhodné navštevovať univerzitu, pretože koniec mal stále prísť „čoskoro“.


2. Podpora materialistického myslenia a ,,svetskej“ slávy

Spoločnosť Strážna veža väčšinou prezentuje vysokoškolských ľudí ako osoby, ktoré túžia po svetskej kariére, ako zarytých materialistov a mamonárov. To je samozrejme príliš opovážlivé zovšeobecnenie, pretože na univerzitách existujú stovky odborov, ktoré sa neštudujú pre karierizmus či veľké finančné zárobky. V súvislosti s návštevou vysokej školy sa v článku Rodičia, akú budúcnosť chcete pre svoje deti? písalo:

,,Keď sa nechceme nechať ovládnuť hmotárskym duchom tohto sveta, musíme ‚zostať triezvi‘ — zameraní duchovne.“ Strážna veža, 2005, 1. október, s. 30, ods. 14 (negatívnemu obrazu vysokých škôl sa venuje celý článok od s. 26 – 29)

 

,,Vyššie vzdelanie: Ježiš varoval, aby sme ‚nehľadali vlastnú slávu‘. (Ján 7:18) Nech sa rozhodneš akokoľvek v tom, aké svetské vzdelanie nadobudneš, ‚uistil si sa o dôležitejších veciach‘? (Fil. 1:9, 10)“ Strážna veža, 2011, 15. jún, s. 32.

Jehovovmu svedkovi, ktorý zvažuje navštevovať vysokú školu, vedúci zbor svedkov Jehovových odkazuje:

,,Ako ľahko by mohol začať zľahčovať múdre, vyrovnané rady od triedy verného a rozvážneho otroka týkajúce sa vyššieho vzdelania a začať vynechávať zhromaždenia! Niektorí sa v tejto oblasti života nechali postupne formovať svetským zmýšľaním a postojmi. (Ef. 2:2, 3)Božie slová, ktoré nám odovzdáva Jeremiáš, 2010, s. 45, ods. 7.

Obzvlášť pri vyššie uvedenom citáte z nie tak dávno vydanej knihy Jeremiáš sa núka otázka, kde zmizla skromnosť vedúceho zboru, ktorý nemá problém o svojich radách hovoriť ako o „múdrych“ a „vyrovnaných“. Je to paradox, že zatiaľ čo vedúci zbor kritizuje aroganciu a kult osobnosti v univerzitnom prostredí, sám o sebe sa nemá problém vyjadrovať v podobnom duchu. Samozrejme, medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi nájdeme rôznych ľudí, rovnako ako kdekoľvek inde, ale tvrdiť o sebe, že moje rady sú múdre a vyrovnané si vyžaduje istú dávku narcizmu a arogancie. Bolo by hlúpe a naivné tvrdiť, že ľudia nechodia na vysoké školy a univerzity aj z vyššie uvedených dôvodov. No tvrdenie, že to robia primárne kvôli peniazom, je kategorické a zovšeobecňujúce tvrdenie , ktoré nemá s “múdrosťou” a “vyrovnanosťou” nič spoločné

Takýto skreslený a nepravdivý obraz o vysokých školách má aj ďalšie „nežiadúce účinky“ pre zmýšľanie Jehovových svedkov . Vysokoškolsky vzdelaní ľudia vrátane univerzitných profesorov sú už dopredu vnímaní ako arogantní a materialistickí ľudia. Takýto obraz podporuje aj literatúra svedkov:

,,Iným potenciálnym nebezpečenstvom pri získavaní ďalšieho vzdelania je skutočnosť, že poznanie nadúva čiže plodí domýšľavosť. (1. Korinťanom 8:1) Mnohí sa usilujú získať vedomosti prostredníctvom vzdelávania zo sebeckých dôvodov; a dokonca aj vtedy, keď sú pohnútky na získavanie vzdelania úprimné, môže to vyústiť do pocitu nadradenosti a osobnej dôležitosti. Také postoje sa Bohu nepáčia. — Príslovia 8:13.“ Prebuďte sa! 1998, 8. marec, s. 20

Berúc do úvahy vyššie rozobraný citát o múdrych a vyrovnaných radách vedúceho zboru, vyznieva toto varovanie pred pýchou a pocitom nadradenosti značne komicky. Osobné skúsenosti s Jehovovými svedkami v rozhovoroch a diskusiách potvrdzujú, že ich absolútne nespochybniteľné presvedčenie o automatickej pravdivosti ich viery a vyjadrení len ostro kontrastuje s vyššie uvedeným varovaním.


Jehovov svedok je totiž presvedčený, že má automaticky pravdu v tom, čo vám hovorí pri dverách...”


Vyššie uvedený citát je vysvetlením, prečo svedkovia od odborníkov len ťažko niečo prijímajú. Sám som osobne zažil viacero veľmi arogantných vyjadrení Jehovových svedkov na adresu akademikov, ktorí sú „nadutí, pyšní a zahľadení do seba“. Veľmi ťažko sa Jehovov svedok obráti na odborníka na archeológiu, na biblistu či historika, keď ich vníma dopredu ako arogantných ľudí. Svedkovia radi kritizujú pýchu druhých, no ako sme si ukázali vyššie, sami sa často nesprávajú vo zvestovateľskej službe o nič menej arogantne. Zažil som desiatky skúseností, keď ja sám a moji partneri sme pristupovali k človeku arogantne, hádali sme sa a boli sme absolútne presvedčení, akí sme dobrí v tom, čo hovoríme a vieme. Pamätám si na vyjadrenie jedného priekopníka, ktorý po rozhovore s jednou ženou povedal: ,,Ale sme nadupaní, čo?“ Keď však svedok čelí informáciám, ktoré napádajú jeho vieru a presvedčenie, ktoré stoja na prekrútených či nepravdivých informáciách, radšej si takého človeka označí ako pyšného, arogantného než aby priznal, že tomu skutočne nemusí rozumieť. Jehovov svedok je totiž presvedčený, že má automaticky pravdu v tom, čo vám hovorí pri dverách či vonku.

3. Nemorálna spoločnosť

Prostredie vysokých škôl a univerzít je v publikáciách svedkov pravidelne zobrazované ako nemorálne a skazené prostredie, ktoré predstavuje „duchovné nebezpečenstvo“ pre každého kresťana:

,,A od šesťdesiatych rokov sa mnohé školy vyššieho vzdelávania stali semenišťom nezákonnosti a nemravnosti.Strážna veža, 1992, 1. november, 20, ods. 18.

 

,,Ďalším činiteľom, ktorý treba vziať do úvahy, je prostredie škôl. Komplexy vysokých škôl sú neslávne známe tým, že sú živnou pôdou pre zlé správanie — pre zneužívanie drog a alkoholu, nemravnosť, podvádzanie, vyžadovanie spĺňania nebezpečných alebo nedôstojných úloh od študentov, ktorí sa chcú stať členmi nejakej elitnej skupiny študentov, a v tomto zozname by sme mohli pokračovať.“ Strážna veža, 2005, 1. október, s. 28, ods. 11

V článku Sú vaše deti pripravené, ktorý pojednáva o začiatku nového školského roka, vedúci zbor kladie rodičom svedkov Jehovových nasledujúce otázky:

,,Chápu vaše deti jasne, čo predstavuje účasť na vlasteneckých obradoch a pohanských sviatkoch a prečo nie je správne zapájať sa do nich? Sú pripravené na tlak usilovať sa o vyššie vzdelanie, mať známosť a užívať alkohol či drogy?“ Naša služba kráľovstva, 2011, júl, s. 2, ods. 2

Áno, vyššie vzdelanie je tu zaradené medzi hriechy ako užívanie alkoholu či drogy. Aj keď na iných miestach vedúci zbor priznáva, že s týmito negatívami sa kresťan môže stretnúť aj na pracovisku a mimo vysokoškolského prostredia (por. Strážna veža, 1992, 1. november, s. 20), negatívny profil vysokých škôl ako mravne skazeného prostredia je už ustáleným obrazom. Osobne som poznal mnohých mladých svedkov, ktorí zvažovali možnosť študovať na vysokej škole. Väčšina z nich sa tejto túžby vzdala a jedným z dôvodov bolo démonizované prostredie vysokých škôl a samozrejme tlak spolukresťanov, obzvlášť starších a priekopníkov.

4. Informácie, ktoré môžu svedka odviesť od „pravdy“

Tomuto bodu budeme venovať samostatnú pozornosť neskôr, tu je však potrebné stručne vysvetliť, že vyššie vzdelanie sa spája s informáciami, ktoré sú škodlivé pre Jehovovho svedka a môžu zapríčiniť, že odpadne od „pravdy“ (prestane byť svedkom):

,,Ako sa však pozeráme na vyššie vzdelanie získavané na vysokej škole alebo univerzite? Také vzdelanie ľudia často považujú za kľúč k úspechu. Ale mnohí, ktorí sa usilujú nadobudnúť ho, si naplnia myseľ škodlivou propagandou. Takým štúdiom človek premrhá cenné roky mladosti, ktoré by sa najlepšie dali využiť v službe Jehovovi. (Kaz. 12:1) Vari ani neprekvapuje, že v krajinách, kde žije veľa vysokoškolsky vzdelaných ľudí, verí v Boha menej ľudí ako kedykoľvek predtým. Kresťan si nemyslí, že istoty v živote mu poskytne vysoké vzdelanie, ktoré ponúka tento svet, ale dôveruje Jehovovi. — Prísl. 3:5.“ Strážna veža, 2008, 15. apríl, s. 4, ods. 10

 

,,Ak sa vyberie doplnkové štúdium, pohnútkou by určite nemalo byť oslňovať vedomosťami alebo kliesniť si cestu k prestížnej svetskej kariére. Štúdium by malo byť vyberané starostlivo. Tento časopis zdôrazňoval nebezpečenstvá vyššieho vzdelávania, a to oprávnene, pretože veľa z vyššieho vzdelávania odporuje „zdravému učeniu“ Biblie. (Títovi 2:1; 1. Timotejovi 6:20, 21) A od šesťdesiatych rokov sa mnohé školy vyššieho vzdelávania stali semenišťom nezákonnosti a nemravnosti. „Verný a rozvážny otrok“ dôrazne odrádza od vstupu do takého druhu prostredia. (Matúš 24:12, 45) Treba však pripustiť, že s takými istými nebezpečenstvami sa mladí ľudia dnes stretávajú aj na stredných všeobecných a odborných školách a aj na pracovisku. — 1. Jána 5:19.“ Strážna veža, 1992, 1. november, 20, ods. 18.

Strážnej veži v roku 1992 bola uverejnená skúsenosť Jehovovho svedka, ktorý návštevou vysokej školy stratil vieru. Uvádzame ju celú tak ako bola uverejnená:

,,Pred niekoľkými rokmi mal istý mladý kresťan žijúci vo veľkom meste na Ďalekom východe príležitosť ísť do cudziny a rozšíriť si vzdelanie. Hoci už mal dobré svetské vzdelanie a dobre platené zamestnanie, mal pocit, že to nestačí, a chcel si zlepšiť svoju životnú úroveň. Spolukresťania sa mu usilovali predkladať argumenty v súlade s biblickými myšlienkami, o ktorých sme práve uvažovali, ale on bol neoblomný a pokračoval vo svojom pláne. Aj keď sa spočiatku snažil držať svojej viery, postupne strácal ocenenie pre biblickú pravdu a do mysle sa mu začali vkrádať pochybnosti. V priebehu asi jedného roka úplne stratil vieru a tvrdil, že je agnostik. Prirodzene, získanie vyššieho titulu na základe vyššieho svetského vzdelania mu prinieslo určitú mieru uspokojenia. Ale akou veľkou cenou musel zaplatiť za dočasnú slávu — stroskotaním viery a rizikom straty večného života! — 1. Timotejovi 1:19.“ Strážna veža, 1992, 15. august, s. 28

Žiaľ, ako je už bežnou praxou pri takýchto skúsenostiach, čitateľ sa nedozvie o príčinách straty viery, nedozvie sa argumenty tohto mladého kresťana, iba informáciu, ktorá sa v mysliach svedkov zafixuje ako – vysoká škola = odpadnutie od viery. Ak sa uvádzajú účelovo iba takéto negatívne skúsenosti, je pochopiteľné, že väčšina svedkov bude negatívne naladená voči vysokoškolskému vzdelaniu.

Negatívna propaganda a falošná možnosť voľby

Len veľmi ťažko by sme hľadali v literatúre svedkov Jehovových pozitívne články o univerzitnom či vysokoškolskom vzdelaní. Organizácia účelovo vytvára pre svojich členov negatívny obraz nepriateľa. Ak sa spomenie vyššie vzdelanie, zaznievajú iba negatívne citáty a informácie. Uvádzame niekoľko príkladov:

,,„Poznám veľké množstvo ľudí, ktorí majú mnoho akademických titulov,“ povedal, ,,väčšina z nich im je nanič. Vôbec neuvažujú prakticky. Ak chce človek skutočne niečo dosiahnuť, musí to byť kombináciou inteligencie a praktického uvažovania a často je praktické uvažovanie dôležitejšie.““ Citát Johna Majora, Prebuďte sa!, 1991, 8. september, s. 28

 

,,„Akademický titul znamená iba toľko, že človek je kvalifikovaný v jednom konkrétnom odbore, nič viac. Niektorí vysokoškolsky vzdelaní ľudia, najmä na univerzitách, sú odtrhnutí od reálneho života… Zisťujem, že ľudia bez vysokoškolskej kvalifikácie sú často omnoho schopnejší.““ John Rae, Prebuďte sa! 1991, 8. september, s. 28

Napriek tomu je potrebné uviesť, že v publikáciách svedkov sa vyskytli aj články, ktoré hovoria o slobode urobiť vlastné rozhodnutie v tom, či pôjde alebo nepôjde svedok na vysokú školu:

,,Preto poskytuj svojim deťom vedenie, pomáhaj im, aby si zvolili vhodné vyučovacie predmety, a rozprávaj sa s nimi, či je múdre pokračovať v nejakom doplnkovom vzdelávaní, alebo nie. Takéto rozhodnutia sú rodinnou zodpovednosťou a druhí by nemali kritizovať zvolený postup. (Príslovia 22:6)Strážna veža, 1997, 15. august, s. 21, ods. 13

 

,,V každom prípade sú takéto rozhodnutia čiste osobnou vecou. Kresťania by nemali v tejto veci kritizovať či súdiť jeden druhého. Jakub napísal: „Kto si ty, že súdiš svojho blížneho?“ (Jakub 4:12) Ak kresťan uvažuje o tom, či sa rozhodne pre ďalšie vzdelávanie, urobí dobre, ak preskúma svoje vlastné pohnútky, aby sa uistil, že jeho hnacou silou nie sú sebecké, materialistické záujmy.“ Prebuďte sa! 1998, 8. marec, 21

 

,,Preto poskytuj svojim deťom vedenie, pomáhaj im, aby si zvolili vhodné vyučovacie predmety, a rozprávaj sa s nimi, či je múdre pokračovať v nejakom doplnkovom vzdelávaní, alebo nie. Takéto rozhodnutia sú rodinnou zodpovednosťou a druhí by nemali kritizovať zvolený postup. (Príslovia 22:6)Strážna veža, 1997, 15. august, s. 21, ods. 13

Tieto citáty dávame obzvlášť do pozornosti tým Jehovovým svedkom, ktorí by mali záujem o navštevovanie univerzít, no majú oprávnenú obavu z tlaku okolia. Je pravda, že tieto citáty sú už vyše dvadsať rokov staré a dnes už podobné výroky z úst popredných predstaviteľov organizácie neodznievajú.[2] V komentároch, vyjadreniach či v interview na zhromaždeniach či na zjazdoch svedkov Jehovových by sme ich len ťažko mohli počuť. Niekedy sa tak vyjadria Jehovovi svedkovia súkromne, málokedy však verejne. Hoci sa Organizácia tvári, že dáva možnosť voľby, skúsenosti sú potvrdzujú, že nikde sa vysokoškolské vzdelanie neprezentuje pozitívne. Ak sa spomína možnosť ísť na vysokú školu, tak len ako ten „zlý“ variant, medzi ktorým si Jehovov svedok má vybrať. Aj na Slovensku boli skúsenosti, keď sa starší musel vzdať svojho úradu, pretože jeho dieťa bolo nepríkladné – išlo na vysokú školu! V liste adresovanom starším z 6. marca 2012 sa písalo, že vysokoškolské vzdelanie je nástrojom Satana a je nebezpečné pre kresťanov:

,,Avšak Satan, majster podvodu, urobil vyššie vzdelanie nebezpečným pre kresťanov.“ List starším, 2012, 6 marec.  

V tom istom liste sa ďalej píše, že ak sa rozhodne starší alebo služobný pomocník navštevovať vysokú školu z ekonomických dôvodov alebo iných dôvodov (postavenie, ktoré mu štúdium poskytne), starší sa majú zaoberať otázkou jeho ďalšieho pôsobenia v príslušnom úrade, ktorý doteraz zastával. Záležitosť má tiež preskúmať cestujúci dozorca.[3] Bývalý služobný pomocník, ktorý poskytol svoju skúsenosť pre JWfakty.sk napísal, že na jednom školení pre menovaných bratov[4] odznelo: ,,Ak niekto z rodiny “menovaného brata” (čiže staršieho, alebo služobného pomocníka) nastúpi na vysokú školu, rada starších prehodnotí, či ďalej spĺňa požiadavky na svoju rolu.“ (por. https://jwfakty.sk/zivotny-pribeh-brata-petra/) Nejde v podstate o nič iné ako len o potvrdenie toho, čo sa písalo v liste vedúceho zboru starším v roku 2012. Najnovšie vydanie príručky pre starších potvrdilo prax preverovania pohnútok staršieho či členov jeho rodiny, ak sa niekto z nich rozhodol ísť na vysokú školu (por. Sheperds The Flock of God“, 2019, kap. 8, ods. 30)

V posledných rokoch sa členovia vedúceho zboru a ich pomocníci obzvlášť negatívne vyjadrovali na adresu vysokých škôl. V roku 2015 potvrdil odpor vedúceho zboru voči vyššiemu vzdelaniu jeho člen Anthony Morris III. Svojich poslucháčov uistil, že vedúci zbor nezmenil svoj postoj na túto tému. Mladých ľudí vyzval, aby sa zameriavali na „božské vzdelávanie“, teda na duchovné činnosti spojené so zvestovaním alebo na iné aktivity súvisiace s podporou Organizácie. Morris varoval pred zmenou myslenia, ktorá môže nastať v prípade navštevovania univerzít. Ako všeobecný príklad uviedol rodičov, ktorí umožnili svojmu dieťaťu chodiť na vysokú školu. To začalo po čase vynechávať zhromaždenia[5] až nakoniec prestalo chodiť úplne . Ako ďalší príklad uviedol skúsenosť mladého svedka, ktorý navštevoval prestížnu univerzitu a v osobnom rozhovore s Morrisom povedal, že verí v evolúciu. Ako jediným legitímnym vzdelaním sa stáva v očiach Morrisa to, ktoré poskytuje Organizácia, teda informácie, ktoré odznievajú na týždenných zhromaždeniach, zjazdoch či školách, ktoré organizujú svedkovia.

Od tohto vysielania sa negatívne narážky na vyššie vzdelanie opakujú. V septembrovom JW Broadcastingu 2018 napríklad odznelo:

Mnohí idú na vysokú školu s cieľom vytvoriť si stabilný základ do budúcnosti, ale vystavujú sa tým škodlivému vplyvu nebiblických názorov a konania.“ Broadcasting : Vysielanie zo septembra 2018, minúta 19

Najnovšie si Strážna veža rypla do vyššieho vzdelania v Strážnej veži z júna 2019. Nájdeme tu jedno negatívum za druhým vrátane skúseností jednej svedkyne, ktorá prichádza so záverom: “Našťastie som pochopila, že štúdium na vysokej škole ohrozuje môj vzťah k Jehovovi.” (Strážna veža, 2019, jún, s. 7, ods. 15). Kritické myslenie voči informáciám a ľuďom je tu ukázané v tom najhoršom svetle. Záver je korunovaný varovaním pred Satanom: “Buď rozhodnutý, že nikdy nedovolíš, aby ťa Satan zviedol „filozofiou a prázdnym klamom“ tohto sveta. Stále si dávaj pozor na jeho taktiky.” (Strážna veža, 2019, jún, s. 7, ods. 17)

Krížová výprava voči vyššiemu vzdelaniu. Aké je skutočné pozadie?

Väčšina vyššie uvedených dôvod prečo nenavštevovať vysoké školy je príliš zovšeobecnených a v skutočnosti kamufluje hlavný dôvod, ktorý bol naznačený v časti Informácie, ktoré môžu svedka odviesť od „pravdy“. Problémom pre vedúci zbor nie je nízka morálka, materialistické myslenie, ale informácie a fakty. Na univerzitách sa študenti učia kriticky narábať s informáciami, učia sa kde hľadať, ako overovať a porovnávať fakty a vyvodzovať objektívne závery. Učia sa taktiež zásadám logickej argumentácie. Študenti dostávajú za úlohy vypracovávať projekty ako seminárne práce, bakalárske či diplomové práce, ktoré majú byť vizitkou toho, ako vedia kriticky narábať s odbornými informáciami. Sú vedení k tomu, aby neprijímali nič automaticky, ale aby každú informáciu, ktorá sa k nim dostane, podrobovali kritickému rozboru a pýtali, či je to skutočne tak, ako sa to na prvý dojem javí.Toto všetko predstavuje pre vedúci zbor vážny problém. Odborne vzdelaný človek totiž ľahko prekukne argumentačnú či logickú nekonzistentnosť predkladaných informácií. Vzdelanému človeku nestačí, keď mu niekto ,,oznámi”, že je to tak len preto, lebo o tom nejaká autorita rozhodla. V univerzitnom prostredí je úplne bežné, že sa na aktuálne poznanie nazerá kriticky, pretože to môže viesť k posunu a k ďalšiemu vývoju v našom poznaní. Žiaden názor a žiadna teória nie je imúnna voči kritike. Žiadny profesor alebo odborník nie je nositeľom neomylnej pravdy a aj obyčajný študent môže vyvrátiť aktuálny výklad, ak predloží relevantné dôkazy.


“Pohľad na postoj skupiny voči informáciám je najrýchlejší spôsob, ako zhodnotiť, či používa zhubnú psychickú manipuláciu.” Hassan Steven


V prípade Organizácie svedkov Jehovových je však niečo také nemysliteľné. Tu neexistuje legitímna kritika. Neexistuje porovnávanie a overovanie informácií mimo dopredu určených zdrojov. Neexistuje diskusia o náukách, o histórii, o raných kresťanoch či Biblii. Vedúci zbor má absolútny primát nad pravdou a to je stav, ktorý je už z vyššie uvedených dôvodov v priamom rozpore voči vysokoškolskému prostrediu. Pozorný čitateľ publikácií svedkov Jehovových možno eviduje, že za posledných desať rokov Organizácia ustúpila od uvádzania mien odborníkov, názvov odborných kníh a používa formuláciu „jeden odborník“, „jeden biblický komentár“ či „jedno odborné dielo“. Takáto anonymnosť v prípade odborných informácií je nanajvýš podozrivá a nemožno ju odbiť argumentom, že Spoločnosť nechce pestovať kult odborníkov, ako sa vyjadrili niektorí svedkovia. Každý vysokoškolský učiteľ vám už v prvom semestri na vysokej škole povie, že presné citácie a zoznam použitej literatúry je základom presnosti a dôveryhodnosti informácií. Ak sa totiž neuvedie, odkiaľ práca čerpá, prečo by mal človek informáciám v nej obsiahnutých veriť? Jehovovi svedkovia však takto nezmýšľajú. Zavalení “teokratickými” povinnosťami nemajú čas overovať fakty a informácie, čo je na jednu stranu logické, pretože si to vyžaduje veľa času a štúdia. To však nemení nič na tom, že sa tak ľahko stanú obeťou klamstva a propagandy vedúceho zboru. Po celom svete sa už ozývali svedkovia a akademici, ktorí kritizovali Spoločnosť Strážna veža za to, že zneužíva a vytrháva citáty z odborných kníh. Ktorýkoľvek odborník, ktorý sleduje literatúru svedkov dá v tomto za pravdu. Vedúcemu zboru preto neostáva nič iné, len útočiť priamo na zdroj svojej najväčšej kritiky – na univerzitné prostredie a vzdelanie, ktoré preň predstavuje najväčšiu hrozbu. Steven Hassan, popredný svetový odborník na manipuláciu v sektách hovorí:

,,Svojou skúsenosťou pri práci s bývalými členmi siekt som identifikoval štvrtú zložku, ktorá je rovnako dôležitá – kontrola informácií. Keď kontrolujete informácie, ktoré má jednotlivec povolené dostávať, obmedzujete jeho schopnosť nezávislého myslenia.“ Hassan, Steven: Uvoľniť putá, s. 59

,,Obvyklá forma kontroly informácií zahŕňa zablokovanie akýchkoľvek kritických alebo negatívnych názorov. Niektoré sekty jednoducho zakážu členom prístup k akémukoľvek materiálu nepochádzajúcemu od nich, ako sú noviny, časopisy, televízia, rozhlas a internet…Pohľad na postoj skupiny voči informáciám je najrýchlejší spôsob, ako zhodnotiť, či používa zhubnú psychickú manipuláciu.” Hassan : Uvoľniť putá, s. 66

Kontrola informácií je typickým znakom totalitných režimov, medzi ktoré sú zaraďované aj náboženské totalitársne skupiny. jedným z prvých krokov nastupujúcich totalitných režimov je nastolenie cenzúry, odstránenie nepohodlných akademikov a intelektuálov, konfiškácia alebo likvidácia “nevyhovujúcich” kníh.

Napriek informačnému vákuu, ktoré vedúci zbor vytvára, navonok prezentuje Jehovových svedkov ako vzdelaných ľudí, ktorí nemajú problém s vedou, ba dokonca niektorí členovia sú sami z vedeckých kruhov.[6] Nezasvätený človek sa týmto propagandistickým obrazom ľahko nechá oklamať a nadobudne presvedčenie, že to, čo svedkovia učia je skutočne vedecky podporené. Odborníci na sekty a kulty objasňujú, že sekty a nové náboženské hnutia sa usilujú svoje učenie v spoločnosti prezentovať ako „vedecky podložené“. Robia to Mormóni, scientológovia, Munisti aj svedkovia Jehovovi. „Študovať si“ či „robiť výskum“ znamená v žargóne svedkov študovať len publikácie od verného a rozvážneho otroka (vedúci zbor svedkov Jehovových). V Strážnej veži v roku 1967 je vyjadrený názor, ktorý je dodnes platný:

,,Môžeme sa pozerať na štúdium ako na náročnú prácu, ktorá zahŕňa ťažký výskum. Ale v Jehovovej organizácii nie je nevyhnutné tráviť mnoho času a energie výskumom, pretože v organizácii sú bratia poverení touto prácou, aby pomáhali tým, ktorí toľko času nemajú; tí pripravujú kvalitný materiál do strážnej veže a ďalších publikácií Spoločnosti. Nie je toho na štúdium aj tak dosť? Zamysli sa nad nasledujúcim podnetom: Jeden z najprospešnejších spôsobov ako možno študovať je, že budeš čítať nové čísla Strážnej veže a Prebuďte sa! alebo nové knihy s radosťou, že sa dostaneš k novým pravdám a čerstvým informáciám.” Strážna veža, 1967, 1. jún, s. 338

Svedkovia Biblii môžu porozumieť len vďaka informáciám uverejnených v publikáciách Organizácie:

Jehovova organizácia nám pomáha používať Bibliu a rozumieť jej tak, že poskytuje výborný biblický materiál v Strážnej veži a v pomocných publikáciách.“ Zjednotení v uctievaní jediného pravého Boha, 1991, s. 23, ods. 9

To, čo sa vykladá ako jediné správne vzdelanie je duchovné biblické vzdelanie:

,,Povzbudzujeme mladých, ktorých často učitelia a iní ľudia pobádajú usilovať sa o vysokoškolské vzdelanie, aby si miesto toho dávali duchovné ciele a snažili sa nadobudnúť to najvyššie vzdelanie — vzdelanie, ktoré poskytuje Boh? Keď sa budeme od Jehovu učiť všetko, čo môžeme, budeme už teraz žiť šťastne a budeme mať pred sebou večnú budúcnosť. (Žalm 119:105; Ján 17:3)“ Naša služba kráľovstva, 2011, október, s. 3

,,Božské vyučovanie uspokojuje ľudskú potrebu vzdelávania tak ako žiaden iný školiaci program…. Jehovovo vyučovanie určite nenecháva ľudí so správnym postojom v nevedomosti, ale poskytuje najlepší program celosvetového vzdelávania na ich úžitok…Úžitok z božského vyučovania majú zástupy ľudí, ktorí sa dnes stávajú Jehovovými ctiteľmi… Ak si oddaným svedkom Jehovu, nie si šťastný, že patríš k stále rastúcemu zástupu tých, ktorí ho uctievajú a majú úžitok z božského vyučovania? Aké podivuhodné je byť medzi tými, ktorí volajú: „Chváľte Jah!“ — Žalm 150:6.“ Strážna veža, 1994, 1. február, s. 11 – 12, ods. 11 – 13

Samozrejme, tu je nutné doplniť a objasniť, že toto vzdelanie, ktoré “poskytuje Boh”, je poskytované skrze „verného a rozvážneho otroka“ v Amerike a je teda interpretáciou vedúceho zboru.

Pri jednej príležitosti robilo ústredie v Amerike interview s profesorom práva zo Švajčiarska, s prof. Petrom Mužným. Ten sa na adresu evolúcie v tomto videu vyjadril:

,,No uvedomil som si, že veci by sme si mali overovať. Všetky tie teórie a vysvetlenia, ktoré sú nám predkladané. Nemali by sme veriť všetkému, čo počujeme. Najmä keď niekto hovorí, že je to samozrejmé alebo jasné alebo má postoj: Nepýtaj sa, ber to ako fakt a hotovo.“ Prof. Petr Mužný(https://www.jw.org/sk/publikacie/videa/nazory-na-povod-zivota/petr-muzny-profesor-prava/) Pozri poznámku [7]

Takúto prax však v Organizácii svedkov Jehovových nenájdeme. Svedkovia si informácie v publikáciách Organizácie neoverujú. Nemajú na to ani čas a často ani prostriedky. Ak sa stretnú s nejakou informáciou od odborníka, ktorá je v rozpore s tým, čo vedia, odmietnu ju a povedia napríklad, že je to špekulácia či nezmysel a idú ďalej. Ďalší svedkovia, ktorých zas takáto informácia zneistí a uvažujú nad ňou, nevyvodia z nej žiadne závery a nezačnú bádať na vlastnú päsť (česť výnimkám, ktoré následne od Jehovových svedkov zväčša odchádzajú). Kritici svedkov sa o ich „štúdiu“ vyjadrili:

,,Čo Jehovovi svedkovia považujú za štúdium nie je hlboký výskum, ale jednoducho čítanie pridelených materiálov Spoločnosti, následné prečítanie otázok od Spoločnosti na spodku strany a podčiarknutie odpovedí Spoločnosti v citovaných odsekoch.” HARRIS, Dough – BROWNING, Bill : Awake! to Watchtower, 1993, UK: Reachout Trust, s. 51

,,Pretože sú jednotlivci v radoch svedkov Jehovových odrádzaní od robenia nezávislého výskumu mimo publikácie Spoločnosti Strážna veža, existuje len malá pravdepodobnosť, že z vlastnej iniciatívy budú skúmať literatúru raných kresťanov, pretože majú len slabý dôvod podozrievať svoju Spoločnosť, že ich zavádza.” FUNNERTY, Robert, U : Jehovah’s Witnesses on Trial. Philupsburg …. 1993, s 148

Na zhromaždeniach Jehovových svedkov neprebieha diskusia o preberanej téme. Prítomní len recitujú to, čo je uvedené v literatúre, prípadne povedia vlastnú skúsenosť. Komentáre, ktoré svedkovia podávajú, majú byť krátke, len 30 sekúnd, nemajú byť vôbec zložité a hlavne majú byť stručné:

,,Často nás najviac povzbudia stručné a jednoduché komentáre. Preto sa snaž o to, aby tvoje odpovede neboli dlhé a netrvali viac ako 30 sekúnd. (Prísl. 10:19; 15:23) Keď podávaš komentáre už veľa rokov, máš dôležitú úlohu – byť dobrým príkladom a odpovedať krátko. Ak sú tvoje komentáre zložité a trvajú niekoľko minút, môže to druhých odradiť.” Strážna veža, 2019, január, s. 13, ods. 18

Ak je komentár dlhší, môže sa stať, že odpovedajúceho preruší starší, ktorý vedie štúdium. Ak by odpovedajúci povedal niečo, čo nie je v súlade s informáciami v článku, starší ho opraví a ,,usmerní“ správnym smerom. V príručke pre starších je rada, aby ten, kto vedie štúdium Strážnej veže zabránil odpovedajúcemu zachádzať do malých detailov či používať “svetské” zdroje (Sheperds The Flock of God“, 2019, kap. 6, ods. 4)

Overovanie informácií, ktoré je úplne bežnou súčasťou vysokoškolského vzdelávania, ľahko ukáže, že vedúci zbor prekrúca a vytrháva informácie a fakty z kontextu. Viacero odborníkov a kritikov na tento problém u svedkov poukázalo a dodnes sa nič nezmenilo. Uvedieme aspoň jeden príklad z roku 2017.[8] Strážnej veži  v článku Zvíťazíš v boji o svoju myseľ? bola citovaná kniha Media and Society in the Twentieth Century. Pisateľ článku z nej odcitoval nasledujúce slová:

„Pretože ako uvádza jedno dielo, propaganda „je najúčinnejšia vtedy, ak sa ľudia… dajú odradiť od kritického myslenia“. (Media and Society in the Twentieth Century)“ Strážna veža, 2017, júl, s. 28 – 29

Nech si čitateľ všimne, že v citáte je istá časť citátu vybodkovaná. Čitateľovi prirodzene nenapadne, že by mohlo ísť o závažný detail. Keď sa však bližšie pozrieme, aká časť citátu je vynechaná, uvedomíme si, čo vedúci zbor nechce, aby jeho členovia robili. Uvádzame pôvodný “nevybodkovaný” citát v slovenskom preklade:

Propaganda je najúčinnejšia vtedy, keď ľudia nemajú prístup k rôznym zdrojom informácií a dajú sa odradiť od kritického myslenia.“ GORMAN, Lyn – MCLEAN, David : Media and Society into the 21st Century. A Historical Introduction (second edition). United Kingdom : Wiley – Blackwell, 2009, s. 83 (kniha je dostupná tu)

Vznika prirodzená otázka: otázka: aké pohnútky viedli pisateľa k vybodkovaniu tej časti vety, ktorá upozorňuje čitateľov na to, že súčasťou propagandy je zamedzovanie prístupu ľuďom k viacerým informáciám? Odpoveď je na základe skúseností a názorov odborníkov veľmi jednoduchá: vedúci zbor nechce, aby mali Jehovovi svedkovia prístup k rôznym zdrojom informácií. Keby k tomu povzbudzoval svojich členov, tí by rýchlo zistili, že sú klamaní a vedenie by tak stratilo privilegovanú pozíciu ako zdroj jediných ,,správnych“ informácií. Existuje viacero príkladov bývalých svedkov, ktorí potom čo začali hlbšie skúmať vyhlásenia a učenie vedúceho zboru, tzv. “pokrm v pravý čas”, buď sami opustili organizáciu alebo boli z organizácie vylúčení. Medzi známe príklady patrí príbeh priekopníka Carla O. Johnssona.

Johnsson viedol štúdium s jedným mužom, ktorý ho konfrontoval s faktami, že ani jeden historik nesúhlasí s tvrdením o zničení Jeruzalemu v roku 607 pred n. l. ako to učia svedkovia. (Johnsson : The Gentile Times…s. 7). Pre Johnssona podobne ako pre väčšinu svedkov bol dôležitý názor vedúceho zboru a nie názory odborníkov či „svetská chronológia.“ Mužovi však sľúbil, že sa tejto záležitosti bude venovať podrobnejšie. Z malého výskumu vznikol výskum obrovských rozmerov, ktorý trval mnoho rokov, zahŕňal množstvo odbornej literatúry a rozhovorov s odborníkmi v oblasti výskumu asýrskych a babylonských dejín či špecialistov na starovekú chronológiu. Johnsson svoje závery opreté o vedecké fakty v roku 1977 poslal do ústredia Jehovových svedkov v Brooklyne. Ústredie zo začiatku nereagovalo, no po čase Johnssonovi prišiel list, v ktorom ho upozornili, aby svoje závery ďalej nešíril. Súčasťou listu bolo aj uistenie, že jeho argumentom bude v blízkej budúcnosti venovaná pozornosť (kópie listov sú publikované v Johnsson : The Gentile Times…s. 9) Namiesto odpovedí však nastalo vyšetrovanie. V súvislosti s našou témou sú zaujímavé práve slová Rolfa Svenssona, vtedajšieho švédskeho oblastného dozorcu, ktorý sa stretol s Johnssonom. Johnsson píše: „Rolf Svensson mi tiež povedal, že Spoločnosť nepotrebuje a nechce, aby sa jednotlivci spomedzi svedkov zapájali do takéhoto výskumu.“ (Johnsson : The Gentile Times…s. 10). Áno, Spoločnosť Strážna veža si neželá, aby jej členovia vykonávali hlbší výskum. Johnsson po tomto stretnutí rezignoval na úrad staršieho, bol verejne ostrakizovaní ako rebel, falošný prorok, odpadlík, zlý otrok (narážka na zlého otroka z Lk 19:22), človek nezákonnosti, posadnutý démonom.“ (Johnsson : The Gentile Times…s. 10). Do roku 1980 neprišla žiadna oficiálna odpoveď z Brooklynu.

Kniha C. O. Johnssona

Až po troch rokoch vo februári 1980 po zásahu nového koordinátora odbočky Jehovových svedkov vo Švédsku prišla odpoveď z ústredia v Amerike. List neobsahoval žiadne vysvetlenia ani vyvrátenia Johnssonom zaslaných argumentov, iba zopakoval oficiálne stanoviská Spoločnosti. Johnsson preto opätovne napísal nový list, v ktorom znovu vyvrátil zaslané argumenty Spoločnosti. Ukázalo sa, že Spoločnosti ide viac o zachovanie aktuálneho status quo ako o pravdu. Johnsson bol nakoniec vylúčený a jeho kniha sa dočkala už štvrtého vydania. Argumenty, ktoré sú v nej uvedené neboli do dnešných dní Spoločnosťou Strážna veža vyvrátené.

Ďalším príkladom je skúsenosť Alana Feuerbachera. Feuerbacher mal pochybnosti o učení organizácie a preto sa rozhodol toto učenie odborne preveriť. V roku 1978 začal navštevovať vysokú školu, kde začal písať prácu o potope, pričom vychádzal výlučne z literatúry svedkov. V nej si poctivo vyhľadával odkazy na odborné knihy a články, na ktoré sa Spoločnosť Strážna veža vo vtedajších publikáciách ako Prebuďte sa!, Evolution. Did Man Get Here by Evolution or by Creation?, Is the Bible Really the Word of God? odvolávala. S čím sa Feuerbacher pri svojom výskume stretol?

,,S hrôzou som zistil, že takmer žiaden z odkazov skutočne nepodporuje závery organizácie, a dokonca niektoré vzhľadom na ich kontext tvrdili opak toho, čo tvrdila organizácia.” (Citát prevzatý z Gruss : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses…s. 113)

Rozčarovanie však malo ďalšie pokračovanie. Feuerbacher neodišiel od svedkov, ale pokračoval vo svojom výskume ďalej, aby si svoje závery ďalej overil. Po ukončení vysokej školy začal hlbšie skúmať knihu Stvorenie (vydanie z roku 1985). Zohnal si knihy a články, na ktoré sa Spoločnosť v tejto knihe odvolávala a ďalšie sklamanie na seba nedalo dlho čakať:

,,Po šiestich mesiacoch práce (overovanie každého odkazu v prvej časti knihy Stvorenie) som bol šokovaný zistením, že 100 odkazov bolo nejakým spôsobom prekrútených, dezinterpretovaných alebo iným spôsobom nepodporovalo pisateľov záver.” (Citát prevzatý z Gruss : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses…s.114)

Feuerbacher napísal niekoľko listov do ústredia v Amerike (vtedy bol centrom Brooklyn) aj s podrobným rozpisom a odvolávkami na odbornú literatúru. Ústredie mu odpísalo, že s jeho tvrdeniami nesúhlasí a nemá klásť ,,nevhodné otázky” (por. Gruss : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses…s.114). Ústredie Jehovových svedkov, ako je už známe z mnohých skúseností ľudí, ktorí poukázali na odborné nezrovnalosti v učení alebo v publikáciách, odmietlo zodpovedať na otázky pisateľov a ak aj niečo odpísalo, išlo zväčša o byrokraticky formulované frázy s nádychom nepriamych vyhrážok. Závery Feuerbachera sa zhodujú so závermi mnohých bývalých Jehovových svedkov, ktorých najväčším hriechom bolo to, že sa odvážili preskúmať fakty, na ktorých stojí učenie ich náboženstva.

Záver

Prof. Gruss, ktorý sa už mnoho rokov zaoberá výskumom Jehovových svedkov, vo svojej poslednej knihe uviedol citát z časopisu Christianity Today, kde sa písalo, že mnohí bývalí členovia uvádzajú ako dôvod svojho odchodu nepoctivé uvádzanie vedeckých zdrojov (por. Gruss : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses…s. 110). Na pozadí tohto faktu je aj potrebné interpretovať odpor, ktorý vedúci zbor živí voči bývalým členom, tzv. odpadlíkom. Tí predstavujú pre Organizáciu najvyšší stupeň ohrozenia, pretože objavili skryté manipulačné mechanizmy v pozadí a môžu ľahko dosvedčiť, v čom Organizácia klame. Preto vedúci zbor v posledných rokoch opätovne naliehavo zdôrazňuje potrebu vyhýbať sa vylúčeným osobám. V odpore, ktorý hraničí s nenávisťou, bol schopný vedúci zbor vydať článok, v ktorom označil bývalých členov za „mentálne chorých.“[10] To je už bližšie k slovám zakladateľa Spoločnosti Strážna veža, Ch. T. Russella, ktorý o odpadlíkoch povedal, že sú „naočkovaní šialenstvom, satanskou besnotou.“[11]

Vysoké školy, univerzity a vzdelaní ľudia predstavujú problém pre tých, ktorí majú čo skrývať. Proti vzdelaniu brojili organizácie a režimy, ktoré manipulovali s pravdou, potrebovali si presadiť vlastnú ideologickú agendu a nepotrebovali vzdelaných ľudí, ktorí byodhaľovali ich klamanie, prekrúcanie faktov a manipuláciu. Jehovovi svedkovia sa svojou averziou voči univerzitnému vzdelaniu diskreditujú v očiach verejnosti, pretože týmto odporom dokazujú, že pre nich nie sú podstatné fakty a pravda, ale tvrdenia a „fakty“ ich vedúcich predstaviteľov. Podobne ako v Orwellovom románe 1984 je Jehovov svedok pripravený prijať, ak mu vedúci zbor v Amerike povie, že biela je čierna a on to príjme. Nemá význam Jehovovmu svedkovi hovoriť, že je klamaný a manipulovaný vedúcim zborom, je potrebné mu uviesť konkrétne fakty, aby sám zistil, že niečo nie je v poriadku. Existujú skúsenosti mnohých bývalých členov, ktorých presvedčili jedine fakty, nezávislý výskum a overovanie toho, čo čítali v literatúre Spoločnosti. Týmto smerom chceme povzbudiť každého Jehovovho svedka.

Ďalšie citácie z publikácií Svedkov Jehovových ktoré odhovárali mladých svedkov pokračovať vo vzdelaní pozrite v našom článku Koniec je (opäť) blízko – 1960 – 1969, rok 1969


Poznámky pod čiarov:

[1] Broadcasting : Vysielanie z januára 2015 (iba v angličtine), 9 minúta. https://tv.jw.org/#en/mediaitems/StudioMonthly2015/pub-jwb_201501_1_VIDEO

[2] Na aktivistickej stránke jwfacts.com Paul Grundy cituje bývalú svedkyňu Barbaru Anderson, ktorá dlhé roky pracovala v ústredí svedkov Jehovových v Brooklyne v súvislosti s dôvodmi miernejšej rétoriky o vysokých školách v 90. rokoch. Za týmito miernejšími článkami vraj stál člen vedúceho zboru Lloyd Barry, sám vysokoškolsky vzdelaný, ktorý mal vraj pochopenie pre zlú ekonomickú situáciu svedkov po celom svete. Čo však stálo za opätovnou zmenou v negatívnom hodnotení vyššieho vzdelania na začiatku 21. storočia? Môžeme sa iba domnievať, že pravdepodobne väčšie počty svedkov absolvujúcich vysoké školy, nárast právnych prípadov, kde vysokoškolsky vzdelaní svedkovia nesúhlasili s nejakým učením či spôsobom výkladu. Ďalšie výklady pozri na https://www.jwfacts.com/watchtower/higher-education-university.php#fn5

[3] Cestujúci dozorca je označenie pre osobu, ktorá dvakrát za rok obchádza pridelené zbory svedkov Jehovových. Súčasťou tejto 6 dňovej návštevy (od utorka do nedele) je: séria prednášok zameraných na konkrétne témy, pričom jedna sa zvykne týkať potrieb zboru; stretnutie s tajomníkom zboru, s ktorým dozorca diskutuje o členoch zboru; stretnutie so všetkými staršími, ktorým dozorca osobne odovzdáva pokyny od vedúceho zboru v Amerike a s ktorými diskutuje o problémoch a pomeroch v zbore a stretnutie s priekopníkmi. V mesiaci, keď cestujúci dozorca príde do zboru, sú svedkovia v službe aktívnejší. Súčasťou tejto návštevy je aj pohostenie, ktoré je pripravené na každý deň pre dozorcu a jeho manželku. Cestujúci dozorcovia sú vymenovaní priamo vedúcim zborom a predstavujú jeho „predĺženú ruku“ v jednotlivých krajinách.

[4] Menovaní bratia – Označenie pre mužov, ktorí zastávajú v organizačnej hierarchii svedkov Jehovových rôzne funkcie. Ide o funkcie ako napríklad úrad služobného pomocníka, staršieho, cestujúceho dozorcu či koordinátora miestnej odbočky svedkov Jehovových. „Menovaným“ sa môže stať iba muž.

[5] Zhromaždenia – Označenie pre bohoslužobné stretnutia svedkov, ktoré sa odohrávajú dvakrát do týždňa. Každé zhromaždenie začína a končí piesňou a modlitbou. Prvé zhromaždenie v týždni sa nazýva služobné a svedkovia sa počas neho učia lepšie a efektívnejšie oslovovať a komunikovať s ľuďmi. Súčasťou tohto zhromaždenia je aj štúdium vybranej publikácie od Spoločnosti Strážna veža, ktorá sa študuje v danom období. Druhé zhromaždenie pozostáva z prednášky a štúdia časopisu Strážna veža na príslušný mesiac.

[6]Pozri napríklad články uverejnené na oficiálnej stránke svedkov Jehovových https://www.jw.org/sk/jehovovi-svedkovia/caste-otazky/jehovovi-svedkovia-a-vzdelanie/ ; https://www.jw.org/sk/jehovovi-svedkovia/caste-otazky/nazor-na-vedu/

[7] Svedkovia na stránke jw.org uverejňujú rozhovory s vysokoškolsky vzdelanými členmi z rôznych odborov. Je to jeden zo spôsobov ako prezentovať, že náboženstvo disponuje aj vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi. Tieto príklady však len ťažko možno považovať za reprezentatívnu vzorku veriacich spomedzi Jehovových svedkov. Ďalším problémom vyjadrení týchto odborníkov, ako aj prípad spomínaného prof. práva Petra Mužného je, že sa vyjadrujú k veciam, ku ktorým nemajú adekvátne vzdelanie. Prof. Mužný sa vyjadruje k evolúcii, ale vzdelanie má z práva a logiky, o ktorej si myslí, že ju možno napríklad aplikovať v evolučnej biológii. To, ako podáva evolúciu a jej argumenty, sú len jeho skreslená predstava a nepochopenie evolučných mechanizmov ako ich vysvetľujú evoluční biológovia. Ak by sa prof. Mužný riadil podľa svojho kritického citátu, nepovedal by následne to, čo povedal, pretože z jeho slov vyplýva, že vysvetleniam a poznatkom, ktoré sú dnes o evolúcii k dispozícii vôbec nerozumie a nečítal o nich. Rovnako si pozorne neoveroval publikácie svedkov na túto tému, pretože v opačnom prípade by musel zistiť, že svedkovia pravidelne prekrúcajú informácie o evolúcii a vytrhávajú citáty z kontextu, čo sa v jeho právnom odbore nepovažuje za znak dôveryhodnosti, ba naopak, vyvoláva to podozrenie z intelektuálnej nepoctivosti.

[8] Na tento prípad upozornili aj naši spoluaktivisti v Českej republike na https://www.badatelebible.cz/svedkove-jehovovi-cituji-3/

[9] Kniha je on-line dostupná na https://books.google.sk/books?id=51wXwwomhkQC&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true

[10] Biblické varovanie je ako varovanie doktora, ktorý ti hovorí, aby si sa vyhýbal osobe, ktorá má chorobu a ktorú môže šíriť na ostatných. Doktor vie, že ak chorobu dostaneš, zomrieš. Toto varovanie je jasné a ty urobíš to, čo ti doktor hovorí. Podobne aj Biblia hovorí, že odpadlíci sú mentálne chorí a používajú svoje učenie, aby nim ovplyvnili myslenie druhých. (1. Tim 6:3, 4) Jehova je ako dobrý doktor. On nám jasne hovorí, aby sme sa vyhýbali falošným učiteľom. Vždy musíme byť rozhodnutí sa držať tejto rady.“ Strážna veža (zjednodušené vydanie), 2011, 7. júl, s. 11, ods. 6 https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/402011524#h=9

[11],,Zdá sa, že sú naočkovaní šialenstvom, satanskou besnotou. Niektorí z nich nás udrú a potom tvrdia, že sme ich udreli my. Sú pripravení hovoriť a písať opovrhnutiahodné lži a znižujú sa k podlostiam.“ Strážna veža, 1994, 1. júl, s. 12, ods. 11.

Zoznam použitej literatúry

 • RUSSEL, Charles, Taze : What Pastor Russel Said: His answers to hundrerad of questions (ed. Leslie W. Jones) Chicago : 1917.
 • Božie slová, ktoré nám odovzdáva Jeremiáš, 2010.
 • Zjednotení v uctievaní jediného pravého Boha, 1991.
 • HASSAN, Steven. Uvoľniť putá. Dať ľuďom silu myslieť za seba. Nový prístup pomoci obetiam siekt. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2007.
 • HARRIS, Dough – BROWNING, Bill : Awake! to Watchtower, 1993, UK: Reachout Trust.
 • FUNNERTY, Robert, U : Jehovah’s Witnesses on Trial. Philupsburg …. 1993.
 • GORMAN, Lyn – MCLEAN, David : Media and Society into the 21st Century. A Historical Introduction (second edition). United Kingdom : Wiley – Blackwell, 2009.
 • Johnsson, Carl, Olof :The Gentile Times Reconsidered (fourth edition). Atlanta : Commentary Press, 2004.
 • Sheperds The Flock of God“, 2019.
 • Strážna veža, 1952, 15. február.
 • Strážna veža, 1969, 15. marec.
 • Strážna veža, 2012, 15. jún.
 • Strážna veža, 2005, 1. október.
 • Strážna veža, 2011, 15. jún
 • Strážna veža, 1992, 1. november.
 • Strážna veža, 2008, 15. apríl.
 • Strážna veža, 1992, 15. august
 • Strážna veža, 1992, 1. november.
 • Strážna veža, 1997, 15. august.
 • Strážna veža, 1967, 1. jún.
 • Strážna veža, 1994, 1. február.
 • Strážna veža, 2019, január.
 • Strážna veža, 2017, júl.
 • Prebuďte sa! 1998, 8. marec.
 • Prebuďte sa! 1969, 22 máj.
 • Prebuďte sa!, 1991, 8. september.
 • Naša služba kráľovstva, 2011, júl.
 • Naša služba kráľovstva, 2011, október.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment