144 000 a veľký zástup

Jednou zo základných náuk, ktorou sa Jehovovi svedkovia odlišujú od tisícok kresťanských denominácii, je viera v existenciu dvoch kresťanských tried. Jedna trieda je tvorená tzv. pomazanými, ktorí majú nádej na večný život v nebi a jej počet je obmedzený na 144 000 osôb. Svedkovia ich tiež nazývajú malé stádo (pozri Lukáš 12:32). Na rozdiel od ostatných cirkví svedkovia neveria, že všetci kresťania majú nádej na večný život v nebesiach, ale len relatívne malá skupina. Títo kresťania budú vzkriesení do neba, kde budú spolu s Ježišom vládnuť nad obnoveným rajom na Zemi. Výber pomazaných kresťanov prebieha od 1. storočia a podľa svedkov trvá dodnes, pokiaľ sa nenaplní finálny počet 144 000. Nová zmluva bola uzavretá len s pomazanými, len oni prijímajú zo symbolov novej zmluvy počas výročnej oslavy Pánovej večere. (pozri Čo učí Biblia, 2017, s. 74, ods. 23 – 24, s. 78, ods. 9 – 10; Božie slová, ktoré nám odovzdáva Jeremiáš, 2010, s. 173 – 174; Strážna veža, 2010, 15. marec, s. 26 –27, ods. 13 – 14)

Druhú triedu tvoria kresťania, svedkami nazývaní aj ako veľký zástup (pozri Zjavenie 7:9), ktorí majú nádej na večný život v raji na Zemi. Nad týmito kresťanmi bude Ježiš spolu so 144 000 pomazanými kresťanmi vládnuť. Väčšina Jehovových svedkov sa hlási k tejto druhej triede veriac, že ich čaká večný život v raji.

Pre milióny Jehovových svedkov je existencia dvoch kresťanských tried učenie založené na Biblii a nepochybujú o ňom. Niektorí vstúpili ku svedkom práve vďaka vidine pozemského raja, ktorý je „hmatateľnejší“ ako neurčité a abstraktné obrazy neba s viacerými otázkami, ktoré sa okolo nebeského života vynárajú. Svedkovia sú pravidelne vyzývaní, aby si predstavovali život v raji; vedúci zbor im predkladá videá a obrazy, ktoré túto vieru majú živiť a potvrdzovať.

Nasledujúca séria článkov sa má zamerať na spoľahlivosť, presnosť a logickosť argumentov a dôkazov v prospech tohto učenia. Skutočne Biblia učí, že existujú dve triedy kresťanov a dva typy nádeje? Platí nová zmluva len pre 144 000 pomazaných? Prečo prijímajú zo symbolov na Pánovej večeri len pomazaní a prečo sa ostatní účastníci len pasívne prizerajú? Existuje pre toto rozlíšenie pádne množstvo argumentov, ktoré obstoja pri hlbšom preskúmaní?

Vedúci zbor Jehovových svedkov vo svojej argumentácii používa viacero textov, ktoré je potrebné dôkladne preskúmať v širšom kontexte, aby sme porozumeli, čo nám text hovorí. Milióny svedkov vníma určité biblické mechanicky a ich význam má do takej miery zautomatizovaný, že sa už nepýtajú a neskúmajú, či skutočne text obsahuje to, čo v ňom oni vidia.

Nasledujúca séria bude článok po článku rozoberať vybrané biblické texty, ktoré Jehovovi svedkovia používajú v službe ako dôkazy v prospech svojho učenia. Keďže ide o viacero textov, každý článok sa bude výhradne zaoberať jedným textom.