144 000 – symbolické číslo?! (Rozbor Zjavenia 7:1 – 8)

Slovo na úvod

Článok, ktorý idete práve čítať, vznikol ako výsledok výskumu veľkého množstva odbornej literatúry a zabral množstvo času. Ako autor nemám ambíciu tvrdiť, že výklad predložený v článku je absolútne správny, to je už na posúdení čitateľa. Mojím zámerom je skôr ukázať, prečo výklad vedúceho zboru Jehovových svedkov trpí viacerými nedostatkami a nezohľadňuje faktory, ktoré sú pri interpretácii tohto typu textu zvlášť dôležité. Ako nižšie uvidíte, aj názory bádateľov sa v prípade analyzovaných textov líšia. Nejednoznačnosť textu nás má viesť k pokore a úcte a nie ku kategorickým vyhláseniam, od ktorých prijatia, resp. neprijatia závisí život človeka, ako to môžeme vidieť v prípade učenia Jehovových svedkov, kde učenie o 144 000 je jednou z hlavných náuk.

Ak ste Jehovov svedok, pokúste sa nasledujúci rozbor vnímať otvorene a všímať si detaily, ktoré doteraz unikali vašej pozornosti. Nezavrhnite výklad len preto, že odporuje všetkému, v čo ste doteraz verili. Tento článok je prvý v sérii a ďalšie sa zamerajú na ďalšie texty, ktoré s náukou o 144 000 pomazaných a veľkom zástupe súvisia. Ak je pre vás Biblia autoritou, zamerajte sa na to, čo hovoria biblické texty, nie vaše presvedčenie.

Záver, že len 144 000 kresťanov bude žiť v nebi, je postavený primárne na dvoch textoch – na Zjavení 7:4 a 14:1. Pozrime sa spolu na prvý menovaný.

Krátky úvod ku knihe Zjavenie

Predmetom nášho výskumu sú verše z novozákonnej knihy Zjavenie, známej tiež ako Jánova Apokalypsa. Nemožno sa pustiť do ďalšieho rozboru bez toho, aby sme aspoň minimalisticky nepredstavili túto knihu. Nepôjde nám o klasický odborný úvod, ale o vyzdvihnutie niektorých aspektov Zjavenia, ktoré je potrebné poznať pre bližšie porozumenie knihy.

Zjavenie z hľadiska žánru spadá do kategórie tzv. apokalyptických spisov (z gréc. apokalypsis – zjavenie, odhalenie). Tieto spisy existovali v judaizme skôr, ako vznikol Nový zákon a písali sa aj po jeho vzniku. Podľa bádateľov zaoberajúcich sa apokalyptickou literatúrou existuje dochovaných 15 spisov, ktoré z hľadiska žánru rovnako ako Zjavenie spadajú do kategórie apokalýps. Spolu s knihou Zjavenie sem patrí aj starozákonný spis Daniel (predovšetkým kapitoly 7 – 12).

Jehovovi svedkovia sú zväčša prekvapení, keď im niekto povie, že Jánova apokalypsa je jednou z mnohých apokalýps, ktoré boli napísané. Tieto mimobiblické spisy ich nezaujímajú, keďže nie sú súčasťou biblického kánonu. Tu je však potrebné uviesť veci na správnu mieru. Hoci existuje množstvo ďalších kníh na spôsob novozákonnej knihy Zjavenie, všetky ich spája vysoko symbolický, metaforický, snový a vizionársky jazyk. Pisateľ Zjavenia neodovzdáva informáciu priamo, ale skrze obrazy a symboly, ktoré v staroveku mali svoje špecifické významy a čitatelia im ľahšie porozumeli ako my dnes. Neurčitosť jazyka však vytvára mnoho otázok a výklad sa neraz stáva neurčitým a plným rozpakov. Čo týmto číslom autor myslel? Máme ho dnes chápať doslovne alebo symbolicky? Čo symbolizuje toto zviera? Píš autor budúcnosti, minulosti alebo symbolicky o svojej dobe?

Vysoko symbolický a neurčitý jazyk knihy viedol v priebehu dejín k nespočetnému množstvu predpovedí a proroctiev, ktoré vychádzali z toho či onoho verša a mali sa týkať blízkej budúcnosti. Od staroveku cez stredovek po súčasnosť rôzne osobnosti tvrdili, že našli kľúč k obsahu knihy či rozlúštili prorockú šifru týkajúcu sa blízkej budúcnosti. Prelomovými rokmi, na ktoré mala kniha Zjavenie odkazovať, boli roky 1000, 1666, 1844, 1987, 2000 atď. Na morové epidémie, vojenské konflikty či prírodné katastrofy celé generácie teológov a vykladačov Písma nazerali cez optiku knihy Zjavenie a kategoricky sa tvrdilo, že presne túto či onú udalosť spis predpovedal. Tieto pokusy neustali, práve naopak, dodnes sa výklad knihy Zjavenie teší značnej popularite a stále vznikajú nové a „aktuálnejšie” predpovede.

Do línie týchto výkladov patria aj Jehovovi svedkovia. Nateraz si len uveďme, že za svoju krátku históriu sa Bádatelia Biblie a neskôr Jehovovi svedkovia často odvolávali vo svojich očakávaniach konca a Kristovho príchodu na knihu Zjavenie. Ich výklady a komentáre – neraz veľmi bizarné až fantastické – sú dnes väčšine svedkov neznáme, no vo svojom čase predstavovali záväzný a autoritatívny výklad. Máloktorý Jehovov svedok je informovaný o tom, ako často a zásadne sa menil výklad Zjavenia Spoločnosťou Strážna veža. Táto informácia je zvlášť kľúčová v opatrnosti, ktorú by mal mať každý, kto sa rozhodne čítať a interpretovať Zjavenie. Nebudeme ani prví, ani poslední, kto bude vidieť v metaforicko-symbolickom jazyku spisu blízku budúcnosť a kto si do jeho symbolov dosadí to, čo podporuje jeho presvedčenie.

Neurčitosť spisu potvrdzujú aj výklady špecialistov na knihu Zjavenie, ktorí sa jej venujú profesionálne. Čo to znamená odborne skúmať knihu Zjavenie? Prečo by nás to malo zaujímať, keď prví kresťania neboli žiadni profesori ani akademici? Je pravda, že prví kresťania nemuseli analyzovať odborne jazyk knihy, dobu jej vzniku ani historický kontext, keďže to bola ich doba, „ich kontext.” Nás však od starovekých kresťanov delia celé stáročia. Gréčtina Jánovej apokalypsy nie je našim jazykom rovnako ako symboly a spôsob vyjadrovania nie sú našimi symbolmi a našim spôsobom vyjadrovania. Bez odbornej rekonštrukcie starovekého textu, bez jazykovej, literárnej či archeologickej analýzy, by sme dnes len ťažko porozumeli tomu, čo nám text chce povedať. A rovnako to platí aj pri ostatných biblických knihách. Vďaka špecialistom na knihu Zjavenie vieme o knihe viac, než predchádzajúce generácie. Dokážeme lepšie dešifrovať jej symboly, uchopiť jej jazyk a porozumieť jej štruktúre.

Napriek tomu však ostáva stále mnoho otáznikov a nejasností, ktoré bádatelia neprehliadajú, ale pristupujú k ním otvorene. Ak preto narazíte v nasledujúcom rozbore na rôzne názory, uvedomte si, že prijatie faktu, že je niečo nejednoznačné či nejasné, nie je signálom pre odmietnutie celého tvrdenia, ale skôr prejavom bázne pred záhadnosťou a neurčitosťou textu. Ak by Boh chcel, aby to bolo také jednoznačné, asi by to nezašifroval tak zložito.

Na záver tejto časti by som sa ešte rád dotkol jedného argumentu, ktorý často odznieva z úst svedkov. V stručnej verzii znie asi takto: Jehova vedie vedúci zbor v porozumení biblických právd. Tento argument by pokojne mohol použiť predstaviteľ ktoréhokoľvek náboženstva v prospech svojho vedenia (apoštolská rada, pápež, biskup, predsedajúci atď.) a diskusia by bola hneď ukončená. Jehovovi svedkovia sami tento argument neakceptujú napríklad v prípade pápeža, ktorého dogmatický výklad je pre milióny katolíkov záväzný. Svedkovia vtedy apelujú na biblickosť a logiku tvrdení, nie na autoritu. Bolo by pokrytecké neaplikovať rovnaké kritérium na učenie Jehovových svedkov. Človeka, ktorý sa doteraz so svedkami nestretol, nepresvedčí tvrdenie, že má dôverovať vedúcemu zboru, pretože vedúci zbor preňho nič neznamená. Svedkovia sa preto zameriavajú najprv na vytvorenie dôvery v ich učenie a až neskôr na dôveru vo vedúci zbor.


Rozbor Zjavenia 7:4

V siedmej kapitole knihy Zjavenie sa prvýkrát stretávame so zmienkou o 144 000 zapečatených. Pre komplexnejšie porozumenie textu si musíme pozrieť kontext. Uvádzame plné znenie kontextu od veršov 1 – 8:

Potom som videl štyroch anjelov stáť na štyroch rohoch zeme. Pevne držali štyri zemské vetry, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na žiaden strom. Videl som aj iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnka a mal pečatidlo živého Boha. A volal silným hlasom na tých štyroch anjelov, ktorým bolo povolené, aby škodili zemi a moru: „Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme otrokov nášho Boha pečaťou na ich čelách.“  A počul som počet zapečatených: 144 000 zo všetkých izraelských kmeňov. Z kmeňa Júda 12 000 zapečatených, z kmeňa Rúben 12 000,z kmeňa Gád 12 000, z kmeňa Ašer 12 000,z kmeňa Naftali 12 000, z kmeňa Manašše 12 000,  z kmeňa Simeon 12 000,z kmeňa Lévi 12 000,z kmeňa Isachar 12 000, z kmeňa Zebulún 12 000,z kmeňa Jozef 12 000a z kmeňa Benjamín 12 000 zapečatených.“ Zjavenie 7:1 – 8; Preklad nového sveta

Kniha Zjavenie – jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko! – oficiálny komentár Jehovových svedkov ku knihe Zjavenie, uvádza, že toto zapečatenie sa vzťahuje len na privilegovanú a úzku skupinu kresťanov:

„Jehovovi svedkovia dôsledne zastávajú názor, že duchovný Boží Izrael sa skladá doslovne zo 144 000 pomazaných kresťanov.“ Zjavenie – jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko!, 1991, s. 117 – 118, ods. 14

Podľa vedúceho zboru svedkov sa číslo 144 000 vo verši 4 má chápať „dôsledne“ ako doslovné. Jednoduchá otázka, ktorú si môžeme spoločne položiť je, prečo práve toto číslo má byť interpretované doslovne, zatiaľ čo väčšia časť knihy Zjavenia je plná symbolov a symbolických čísiel? Svedkovia napríklad odmietajú tvrdenie, že by mohlo ísť o doslovný „telesný Izrael”:

„Nemohlo by sa toto vzťahovať na doslovný, telesný Izrael? Nie, lebo Zjavenie 7:4–8 sa tu odchyľuje od obvyklého vymenúvania kmeňov. (4. Mojžišova 1:17, 47) Z toho vidíme, že uvedené vymenovanie nemá podľa kmeňov stotožniť zapečatených s telesnými Židmi.“ Zjavenie – jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko!, 1991, s. 117 – 118, ods. 11

Tento ich rozbor je ukážkou toho, že zmienky o 12 kmeňoch, ktoré v čase spísania knihy Zjavenie už niekoľko storočí neexistovali, je potrebné chápať symbolicky. Symbolickosť je priamo vyjadrená aj v počtoch týchto kmeňov (12) a v počte zapečatených z týchto kmeňov (12 000). Prečo máme podľa svedkov chápať zmienky o izraelských kmeňoch a čísla 12 000 v symbolickom význame, no už výsledný počet 144 000 ako doslovné číslo? Na základe akých kritérií takto máme postupovať? Český odborník na knihu Zjavenie, doc. J. Mrázek, upozorňuje na tendenciu účelovo interpretovať v knihe Zjavenie niečo doslovne a niečo zas symbolicky podľa toho, čo tej či onej náboženskej skupine vyhovuje. (Mrázek, Zjevení Janovo, 2012, s. 91) Poprední odborníci na Zjavenie sú zajedno v tom, že vzhľadom na symbolický charakter čísiel v celej knihe, niet dôvodu, prečo by sme mali jedno číslo chápať doslovne a iné symbolicky. (Zoznam všetkých symbolických čísiel pozri v Shane J. Wood : The Alter-Imperial Paradigm. Empire Studies & The Book of Revelation, 2015, s. 129)

Vráťme sa späť k textu. Ten sám poskytuje interpretačný kľúč k tomu, že číslo 144 000 je symbolické (12 x 12 x 1000), rovnako ako aj odvolávka na izraelské kmene (12), ktoré v danom čase už neexistovali. Tisícka je číslom úplnosti. Toto číslo biblisti vykladajú ako symbol úplnosti, pevnosti či uzavretosti. (Ta tieto významové konotácie upozorňujú biblisti ako Craig R. Koester : Revelation. A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Yale Bible), 2014, s. 427; Robert H. Mounce : The Book of Revelation (The New International Commentary on the New Testament, 1998, s. 133)

Profesor Craig R. Koester, autor známeho a rozsiahleho komentáru ku knihe Zjavenie z významnej edície The Anchor Yale Bible, o čísle 144 000 píše:

„Číslo 144 000 je súčet 12 000 zapečatených z každého z 12 kmeňov. Niektorí vykladači číslo chápu doslovne, ako presný počet židov, ktorí budú hrať osobitú úlohu na konci časov, ale väčšina ho považuje za symbol úplnosti.“ Craig R. Koester : Revelation. A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Yale Bible), 2014, s. 417

Na inom mieste dodáva:

„Ján počuje, že číslo zapečatených je 144 000 (7:4), teda číslo primárne symbolizujúce dokonalosť a úplnosť. Číslo je výsledkom 12 x 12 000, čo naznačuje symetriu a rozsiahlosť.“ Craig R. Koester : Revelation. A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Yale Bible), 2014, s. 426

Biblický učenec a profesor z University of Cambridge, Richard John Bauckham, o čísle napísal:

„12 000 z každého z 12 kmeňov – je, samozrejme, symbolické číslo, „štvorcové číslo“ dokonalosti, podobne ako dokonalé rozmery Nového Jeruzalema (Zjav 21:16).“ Richard Bauckham : The Climax of Prophecy. Studies on the Book of Revelation, 1993, s. 218

Emeritný profesor M. Eugene Boring, špecialista na Nový zákon z Brite Divinity School, známy aj vďaka svojmu komentáru k Zjaveniu, píše:

„Číslo 144 000 je úplným a naplneným číslom. 144 je očividne násobkom 12 x 12, dvanástich kmeňov Izraela a 12 apoštolov nového Izraela (porov. 21:12.14).“ M. Eugene Boring : Revelation (A Bible Commentary for Teaching and Preaching), 1989, s. 130

Profesor G. K. Beale, špecialista na Nový zákon a autor komentáru ku knihe Zjavenie, o symbolike čísiel uvádza:

„Prečo je však reč o konkrétnom čísle? V 21:13 – 14 tvorí dvanásť kmeňov a dvanásť apoštolov spolu základnú štruktúru Nového Jeruzalemu. Vynásobenie dvanástich dvanástimi sa rovná stoštyridsaťštyri, čo predstavuje celý Boží ľud v priebehu vekov. Vynásobením tohto údaju tisíckou sa posilní predstava o úplnosti.“ G. K. Beale: Revelation. A Shorter Commentary, 2015 (epub verzia bez číslovania strán)

Zmienku o izraelských kmeňoch Beale ďalej logicky rozvíja objasňujúc nasledovné:

„Kresťania sú teda vykreslení ako pravý Izrael… To je v súlade s identifikáciou (kresťanov – poz. autora) na iných miestach v Novom zákone, kde je cirkev (zložená zo židov a pohanov) naplnením predpovedí o obnove Izraela (Rim. 9:24-26; 10:12-13; 2. Kor 5:17; 6:2, 16-18) a je nazývaná pravými „Židmi“ (Rim. 2:28-29), „Izraelom“ (Rim 9:6; Gal. 6:15-16), pravou „obriezkou“ (Fil. 3:3), „dvanástimi kmeňmi“ (Jak. 1:1) alebo rozptýleným Izraelom (1. Pet 1:1; 2:9).“ G. K. Beale: Revelation. A Shorter Commentary, 2015 (epub verzia bez číslovania strán)

A mohli by sme pokračovať ďalej v citátoch a názoroch biblistov zaoberajúcich sa odborne knihou Zjavenie, ktorých poznatky Spoločnosť Strážna veža na čele s vedúcim zborom neberie do úvahy, resp. ich nikde neuvádza a neberie do úvahy.

So symbolikou 144 sa stretávame aj v Zjavení 21:16 –17, kde má jeden roh mesta 12 000 lakťov a hrady merajú spolu 144 lakťov. Symbolický charakter a významová hra s 12 000 a 144 je tu evidentná, ako poukazujú odborníci.

Záver

Na záver je potrebné si zhrnúť niekoľko dôležitých postrehov z nášho rozboru:

  • Jediné dve zmienky o 144 000, na ktorých stojí základ učenia o dvoch triedach kresťanov s dvomi nádejami – pozemskou a nebeskou – , sa nachádza v najsymbolickejšej knihe Biblie. Zjavenie obsahuje desiatky obrazov, metafor a symbolov, ktoré boli skúmané špecialistami na starovek a starovekú symboliku, a vďaka ich práci vieme lepšie rozlíšiť, čo môže ten či onen symbol znamenať. Stavať také dôležité učenie na nejednoznačných symboloch a číslach pôsobí značne podozrivo a umelo, zvlášť ak sa neberú do úvahy argumenty spochybňujúce tieto závery.
  • Tvrdenie, že 144 000 je potrebné brať ako doslovné číslo a nie ako symbol, je tvrdenie postavené na autorite tvrdiaceho (argument typu argumentum ab auctoritate), nie na opore v texte. Text sám nikde nehovorí jednoznačne o doslovnosti, naopak, zmienkou o neexistujúcich 12 kmeňoch, symbolickom číselnom pozadí (12 x 12 x 1000) odkazuje na symbolický význam. Ako sa zhodujú biblisti, ťažšie by sme našli v Biblii tak okato symbolické číslo, ako je práve 144 000.
  • Číslo 144 000 môžeme interpretovať ako narážku na kresťanov, ktorí tvoria nový duchovný Izrael, v tomto prípade symbolicky vyjadrený prostredníctvom 12 kmeňov Izraela. Táto symbolika sa vyskytuje v Novom zákone často. ( 2:28-29, 9:6, 9:24-26; 10:12-13; 2. Kor 5:17; 6:2, 16-18; Gal. 6:15-16; Fil. 3:3; Jak. 1:1; 1. Pet. 1:1; 2:9)

Zoznam použitej literatúry:

Craig R. Koester : Revelation. A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Yale Bible), 2014

G. K. Beale: Revelation. A Shorter Commentary, 2015

Eugene Boring : Revelation (A Bible Commentary for Teaching and Preaching), 1989

Jiří Mrázek, Zjevení Janovo, 2012

Richard Bauckham : The Climax of Prophecy. Studies on the Book of Revelation, 1993

Robert H. Mounce : The Book of Revelation (The New International Commentary on the New Testament, 1998

Shane J. Wood : The Alter-Imperial Paradigm. Empire Studies & The Book of Revelation, 2015

Zjavenie – jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko!, 1991

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment