Nekonzistentná metodológia náuky roku 1914

Existuje mnoho problémov a nezrovnalostí s tým, ako vedúci zbor Jehovových svedkov interpretuje proroctvo ,,sedem časov”. Jedným z hlavných problémov ako organizácia prišla k roku 1914, je ten, že Jeruzalem nebol zničený v roku 607 pred n.l. ako bolo rozobrané v článku Kedy bol zničený staroveký Jeruzalem?  (pre zjednodušenie budeme v tomto článku používať roky 607, 606, 539 a 537 bez skratky „pred n.l.“) Ale aj za predpokladu, že by bol rok 607 správny, interpretácia vedúceho zboru zlyháva v nasledovných bodoch:

 1. Nie je žiaden dôvod veriť, že Daniel 4 má dve splnenia
 2. 606 alebo 607?
 3. 539 alebo 537?
 4. Júl alebo október?
 5. 70 týždňov a 7 časov
 6. Uplatnenie 360 dní “prorockého roku” na solárny rok

Daniel 4 – žiadne druhé splnenie

Kniha Daniel patrí medzi knihy, ktoré boli v dejinách rôznymi náboženskými skupinami či jednotlivcami interpretované cez optiku svojej doby. Spoločne s knihami ako Zjavenie, Izaiáš či Šalamúnova pieseň patrí ku knihám, ktoré boli pravidelne reinterpretované podľa potrieb doby tak, aby výklad sedel na udalostí, ktorých boli vykladači svedkami. Viacero príkladov uvádza francúzsky prof. Jean Delumeau vo svojej knihe Tisíc let štěstí (pozri napríklad strany s. 21 – 22, 27, 122, 243, 255 – 256)

Organizácia tvrdí, že Daniel 4:9-32 musí mať dve splnenia. Aj keď to môže byť pre Jehovovho svedka prekvapivé, keďže  je navyknutý na to, že každé proroctvo má už automaticky druhé naplnenie v budúcnosti, v skutočnoti každé proroctvo v knihe Daniel malo iba jedno splnenie, ako vidieť z nasledujúceho zhrnutia jednotlivých kapitol:

 • Daniel 2: obraz sochy – predstavoval konkrétne historické kráľovstvá
 • Daniel 4: ,,sedem časov” – splnili sa na Nabuchodonozorovi
 • Daniel 5: prsty píšu na stenu MENE,MENE, TEKEL a PARSIN – splnenie na Babylone (zničený)
 • Daniel 7: štyri zvieratá – reprezentujú 4 ,,staroveké” svetové veľmoci
 • Daniel 9: ,,sedemdesiat týždňov” – splnili sa na Mesiášovi
 • Daniel 11:  kráľ severu a kráľ juhu – konkrétni králi a konkrétne udalosti, ktoré sa odohrali v staroveku (odporúčame prečítať ktorýkoľvek akademický komentár ku Knihe Daniel, ktorý jasne objasňuje jednotlivé udalostí vo svetle dnes známych faktov)

Prečo sa pokúšať pripísať Danielovi 4 druhé splnenie, keď všetky ostatné proroctvá v Danielovi mali iba jedno splnenie? Okrem toho, Daniel sám do detailu význam proroctva vysvetlil aj opísal jeho splnenie. Ak by sa dnes niekto pokúšal do Daniela pridávať navyše dodatočné významy, taký človek (skupina) by sa staval do pozície novodobého inšpirovaného proroka a v podstate by tvrdil, že Biblia nie je úplná a musí byť doplnená. V takom prípade sú na zamyslenie slová zo Zjavenia 22:18. Okrem toho, vedúci zbor Jehovových svedkov o sebe tvrdí, že nie je inšpirovaný.

Teda stručné zhrnutie: Sen z Daniela 4:9-32 sa splnil na Nabuchodonozorovi. Daniel 2 rozoberá obraz sochy s hlavou zo zlata, hruď zo striebra atď. ukazujúc tak babylonskému kráľovi, že jeho kráľovstvo bude nasledované ďalšími. Daniel 3 nasleduje za touto časťou – Nabuchodonozor stavia sochu, o ktorej mal sen, ale tentokrát je celá zo zlata – od hlavy až po päty. V Danielovi 4 sa Nabuchodonozor správa ako zviera po dobu 7 časov. Kľúč tejto kapitoly je v konečnom vyhlásení Nabuchodonozora, kde si uvedomuje, že Boh je pán nad kráľovstvami a Nabuchodonozor vládol iba preto, že mu Boh dal to právo. Bodka. Koniec príbehu. Nie je tu žiaden podklad pre druhotné splnenie. Nie je tu ani žiadna logika v paralele, ktorú vedúci zbor do tohto opisu vkladá. t.j. použiť poníženie pohanského kráľa ako symboliku na poníženie Božieho ľudu.


Interpretácia druhotného splnenia vyzerá podľa Jehovových svedkov nasledovne:

 • zotnutie stromu predstavuje zničenie judského kráľovstva Nabuchodonozorom v roku 607
 • ,,sedem časov” predstavuje  2 520 dní, teda 7 rokov, z ktorých každý ma iba 360 dní
 • pravidlo ,,deň za rok” robí z 2 520 dní 2 520 rokov
 • ,,časy pohanov”, ktoré mali trvať 2 520 rokov, skončili v roku 1914, čo predstavuje začiatok nebeského vládnutia Ježiša Krista

Výraz ,,časy pohanov” sa v Danielovi 4 nevyskytuje. V skutočnosti sa nevyskytuje nikde v Preklade nového sveta svätých Písiem, no napriek tomu je v priebehu 50 rokov (1950 – 2002) tento výraz v publikáciach organizácie použitý vyše 500 krát. Spoločnosť Strážna veža teda opiera svoju kľúčovú náuku na proroctve, ktorému pridelí druhotné splnenie založenom na výraze, ktoré samotné proroctvo ani neobsahuje. S takýmto “eisegéznym” prístupom k interpretácii je ľahké vidieť ako vedúci zbor interpretuje Bibliu spôsobom aby hovorila to, čo chcú, aby hovorila.

Dôležitou súčasťou tohto výkladu je špekulatívna chronológia – hra s číslami, v rámci ktorej organizácia premieňa dní na roky. Podkladom pre túto numerickú premenu sú texty ako Žalm 90 (89):4 a 2. Pet 3:8 (jeden deň ako tisíc rokov). Jehovovi svedkovia podobne ako mnohí pred nimi ignorujúc metaforický význam týchto textov (ide o čisté prirovnania) prisúdili týmto textom funkciu akýchsi číselných prevodníkov – vďaka týmto textom môžeme kdekoľvek v Biblii premieňať dní na roky, resp. opačne a čakať, či sa to niekedy podarí. Táto irónia, žiaľ, nie je žartom, ale tvrdou realitou v kresťanskej teológii, ktorá sa tiahne minimálne od kresťanského teológia Hypolita. Ten v knihách O Kristovi a Antikristovi a Komentár ku knihe Daniel ako prvý stanovil presný dátum príchodu Krista. Ako pomôcky mu práve slúžili rôzne rozmery (napríklad rozmery archy zmluvy) (por. Delumeau : Tisíc let štěstí, s. 27). Pred Hypolitom už sv. Justín aplikoval premenu tisíc rokov na jeden deň. Premena dní na roky sa stala obľúbeným hermeneutickým spôsobom, ako aktualizovať text Biblie na podmienky svojej doby a priblížiť Kristov koniec k času vykladača proroctva.

Dedukovať, že Daniel 4 poukazuje na našu dobu vyžaduje značnú predstavivosť. Nie je v ňom totiž žiaden náznak druhého splnenia, žiaden odkaz na Izraelitov a žiaden výraz ,,časy pohanov” alebo ,,posledné dni”. Napriek týmto skutočnostiam je na tomto proroctve založená celá náuková štruktúra Jehovových svedkov, keďže toto je jediný biblický text používaný ako dôkaz, že Ježiš začal vládnuť konkrétne v roku 1914. Aj keby Daniel 4 mal druhé splnenie, každý aspekt výpočtu svedkov je založený na mylnom názore, ako je rozobraté v tomto článku.

606 vs. 607

Russell veril, že 70 rokov skončilo v roku 536. Pripočítajúc spätne 70 rokov prišiel k roku 606 a tvrdil, že to je rok, kedy bol zničený Jeruzalem a začalo sedem časov:

,,70 ROKOV SPUSTOŠENIA – To nás privádza k obdobiu spustošenia krajiny, ktoré trvalo sedemdesiat rokov a bolo ukončené obnovením jeho obyvateľov z Babylonu, v prvom roku Cýra, 536 pred n.l. …” Studies In the Scriptures Series II – The Time Is at Hand, 1888, s. 51

,,Biblické dôkazy jasne a zreteľne ukazujú, že ”časy pohanov” sú obdobím 2 520 rokov, od roku 606 pred n. l. do roku 1914 n. l. vrátane.” Studies In the Scriptures Series II – The Time Is at Hand, 1888 s.79 (na tento citát sa odvoláva aj kniha Zjavenie s.112)

Aj pod vedením Rutherforda organizácia Jehovových svedkov pokračovala s tvrdením, že Jeruzalem padol v roku 606 a tento rok používala ako základ pre výpočet roku 1914:

,,Teraz to vyzerá byť pevne ukotvené v mysliach pomazaných, že časy pohanov, ktoré začali v roku 606 pred n.l., skončili v roku 1914: …” Strážna veža, 1925, 1. marec, s. 67

Kniha “What is Truth” (Čo je Pravda), publikovaná v roku 1932, ktorá uvádza Rutherforda za svojho autora, píše:

,,Písma hovoria, že musel čakať do konca časov pohanov, ktoré začali v roku 606 pred n.l., trvali 2 520 rokov a skončili na jeseň roku 1914.” What is Truth,1932, s. 47

Kniha The New World (Nový Svet), publikovaná v roku 1942, stále používa 606 ako rok zničenia Jeruzalema:

,,Pán Boh použil Nabuchodonozora, kráľa Babylonu, ako jeho kata na zničenie. To bolo v roku 606 pred n.l., a vtedy “sedem časov”, teda “časy pohanov”, započali.” The New World (1942) s. 77

Organizácia až do roku 1943 (rok po tom, čo zomrel Rutherford ) nepriznala, že jej výpočet 2520 rokov bol nesprávny. (keďže nesprávne zahrnuli rok 0 medzi pred n.l. a n.l.) Úprava tejto chyby znamená, že ,,časy pohanov” by sa mali začať v roku 1915. Keďže Spoločnosť Strážna veža strávila desaťročia neochvejnou obhajobou svojich výpočtov časovej osi okolo zničenia Jeruzalema, prečo nie je teraz použitý rok 1915 ako začiatok posledných dní? Vedúci členovia organizácie zmenili rok údajného zničenia Jeruzalema z 606 na 607, no zároveň rok 1914 ponechali. 

,,Vďaka Božej prozreteľnosti si títo bádatelia Biblie neuvedomili, že v kalendári nejestvuje nultý rok medzi rokmi „pred n. l.“ a „n. l.“ Neskôr, keď sa výskumom ukázalo, že treba upraviť rok 606 pred n. l., bol zároveň odrátaný nejestvujúci nultý rok, takže predpoveď sa opäť vzťahovala na rok 1914. — Pozri Pravda vás oslobodí, vydané Spoločnosťou Strážna veža v roku 1943, s. 239, angl.”  Zjavenie — jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko! s. 112

Táto zmena vyžadovala zmeniť aj koniec 70 rokov na rok 537 namiesto 536. Takýto svojvoľný posun z 606 na 607 a 536 na 537 bol možný len preto, že organizácia nepovažuje za potrebné doložiť žiaden z týchto rokov historickým dôkazom. V skutočnosti používa tieto roky napriek silným dôkazom proti nim.

539 vs. 537

Aby si vedenie Jehovových svedkov zachovalo rok 607 a teda aj 1914, sú nútení tvrdiť, že židia sa vrátili späť do ich domoviny v roku 537:

,,A tak sa na jeseň roku 537 pred n. l. Židia vrátili do Jeruzalema, aby obnovili pravé uctievanie… Existujú presvedčivé dôkazy — a väčšina odborníkov s tým súhlasí —, že židovskí vyhnanci sa do svojej domoviny vrátili v roku 537 pred n. l.” Strážna veža, 2011, 1. október, s. 28,31

Vedúci zbor rád prezentuje svoje fakty ako schválené ,,väčšinou odborníkov”, no v prípade, že by si Jehovov svedok chcel overiť, či je to tak, narazil by na odlišné závery. Na tieto ,,presvedčivé dôkazy” a ,,väčšinu odborníkov” neposkytuje žiadne odkazy. V skutočnosti nie je známe, kedy sa židia prvýkrát vrátili späť do ich domovskej krajiny. Je rovnako jednoduché tvrdiť, že prví židia sa vrátili v roku 538 pred n.l. alebo v 536 pred n.l. ako to mnohí robia. Pisateľ 2. Paralipomenon a pisateľ knihy Ezdráš uvádzajú, že Cýrus prepustil všetkých zajatcov niekedy v priebehu jeho prvého roku. Babylon bol zničený po začiatku civilného roka, ktorý začal 1. tišri (27. september, 539, Juliánsky kalendár). To znamená, že jeho [Cýrov] prvý rok začal buď nasledujúci 1. nisan (24. marec, 538) alebo 1. tišri (17. september, 538). Niektorí biblickí pisatelia používajú nisan kalendár zatiaľ čo iní tišri kalendár (na základe dôkazu z Knihy Nehemiáš sa predpokladá, že pisateľ Ezdráša/Nehemiáša používal tišri kalendár). 2. Paralipomenon a Ezdráš neuvádzajú, či Cýrus vydal nariadenie o prepustení židov začiatkom jeho 1. roka vlády alebo na jeho konci. Ak by to spravil na začiatku svojej vlády – 24. marca 538 – a ľud by okamžite vyrazil na 4-mesačnú cestu, usadil sa v mestách a potom išiel do Jeruzalema, mohli by to stihnúť do 1. tišri (17. september, 538 ). Možno Cýrus spravil toto vyhlásenie na konci jeho 1. roku vlády, a za predpokladu, že jeho 1. rok začal 1. tišri 538, židia by sa nestihli dostať do Jeruzalema do roku 536. Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie (Botekov preklad) uvádza v poznámke pod čiarou k Ezdášovi 1:1 nasledovné:

,,Kýros dobil Babylon na jeseň 539 pred Kr.; prvý rok jeho vlády (nad Babylonskou ríšou) začína v mesiaci nisan (marec – apríl r. 538 pred Kr.).”

Ezdráš 3:1 píše, že v siedmom mesiaci sa ,,ľud do jedného zhromaždil v Jeruzaleme“. Ak by pisateľ stále hovoril o prvom roku Cýra z Ezdráša 1:1, znamenalo by to, že Izraeliti sa vrátili späť do Jeruzalema niekedy v septembri/októbri 538. Každopádne, toto nikto nevie. Sú to len dohady. A pisatelia kníh Paralipomenon a Ezdráš neprejavujú žiaden záujem presne identifikovať tento čas. Náboženské zameranie Ezdráša ho podnecovalo, aby starostlivo zaznamenal mená ľudí, ktorí sa vydali na cestu, overoval ich rodokmeň, identifikoval ich náboženské úlohy a špecifikáciu ich darov k chrámovej práci. Jediná časová špecifikácia, ktorú Ezdráš poskytol bol 1. deň siedmeho mesiaca (tišri), a to kvôli náboženskému významu, ktorý tento deň a mesiac mal. Tišri označoval začiatok civilného roka, kedy sa odohráva niekoľko významných náboženských sviatkov, ako napríklad Jom Kippur.

Je teda očividné, že biblickí pisatelia neposkytli informácie, z ktorých by sa dalo usúdiť, kedy presne sa židia vrátili do Jeruzalema. Toto dáva organizáciu do pozície, kedy je nútená určovať rok odhadom, a to rok, ktorý je kľúčový pre jej fundamentálnu náuku. Je tu však ešte viac závažný problém s tvrdením, že koniec 70 ročného vyhnanstva židov nastal v rokov 537. Biblia pomerne jasne uvádza, že 70 rokov sa neskončilo s návratom židov, ale že sa skončilo zničením Babylona v roku 539. Jeremíáš 25:12 uvádza, že 70 rokov bolo naplnených, keď bol zničený Babylon, a nie v odhadnutom roku židovského návratu. Pre podrobnejší rozbor pozri článok Kedy bolo obdobie 70 rokov?

Júl vs. október

Veľa Jehovových svedkov verí, že začiatok 1. svetovej vojny znamenal koniec ,,časov pohanov” a začiatok ,,posledných dní”, Satan bol zvrhnutý z nebies a nastalo ,,beda zemi” (Zj. 12:12). Toto stanovisko je však nesprávne, keďže 1. svetová vojna sa začala viac ako dva mesiace pred tým, ako mali ,,časy pohanov” údajne skončiť.

,,Bolo to veľmi zaujímavé obdobie, pretože niekoľko z nás si vážne myslelo, že pôjdeme do neba v prvom týždni toho októbra… V Bételi zostalo niekoľko delegátov a samozrejme členovia ústredia pobočky boli prítomní pri raňajkách v piatok ráno, 2. októbra. Všetci sme sedeli, keď vstúpil brat Russell. Ako to mal vo zvyku, veselo pozdravil: ,,Dobré ráno všetkým.” Ale toto konkrétne ráno bolo iné. Namiesto toho, aby pokračoval na svoje miesto, zatlieskal rukami a radostne oznámil: ,,Časy pohanov sa skončili; ich králi majú svoj deň.” ,,Spustil sa veľký potlesk” spomína Cora Merrill. Brat Macmillan priznáva: ,,Boli sme veľmi napätí, a nebol by som býval prekvapený, keby sme v ten moment povstali ako signál na začínajúce nanebovzatie — ale samozrejme, nič také sa vskutku nestalo.” Sestra Merrill dodáva: ,,Po krátkej prestávke [Russell] povedal: ,,Je niekto sklamaný? Ja nie som. Všetko ide podľa plánu!” Opäť sa spustil potlesk.”” Ročenka Jehovových Svedkov, 1975, str. 72-73

Kniha ”Let your Kingdom Come” načrtá ako vedenie svedkov prišlo k 2. októbru:

,,Historici počítajú, že Babylon padol na začiatku októbra roku 539 pred n.l. … Inšpirovaný historický záznam nám hovorí, že židia rýchlo odpovedali na nariadenie Cýra, takže ,,keď prišiel siedmy mesiac, synovia Izraela boli vo svojich mestách.” (Ezdráš 3:1) Podľa nášho kalendára by to bol október 537 pred n.l., dátum, ktorý teda znamená ukončenie predpovedaných 70 rokov pustošenia.” (“Let your Kingdom Come” s. 136)

Táto korelácia je prinajlepšom vágna, keďže ,,časy pohanov” nemali začať v roku 537, ale o 70 rokov skôr, v roku 607. Čo je však dôležitejšie, 1. svetová vojna začala dva mesiace predtým, vo všeobecne akceptovaný dátum 28. júla. Začiatok 1. svetovej vojny teda nemôže byť použitý Jehovovými svedkami ako znamenie Ježišovej prítomnosti, keďže začala skôr ako údajný začiatok posledných dní. Organizácia na túto skutočnosť nepoukazuje, naopak, používa 1. svetovú vojnu na podporu tvrdenia, že časy pohanov sa začali v roku 1914:

,,Väčšie splnenie tohto proroctva sa začalo spustošením Judského kráľovstva, ktoré sa podľa biblických dôkazov dovŕšilo najneskôr v októbri roku 607 pred n. l. Zjavenie 12:6, 14 ukazuje, že 3 12 času trvá 1 260 dní; sedem časov (dvojnásobok) musí teda byť 2 520 dní. Ak počítame „deň za rok“, prichádzame k tomu, že „sedem časov“ trvá 2 520 rokov. (Ezechiel 4:6) Kristus Ježiš teda začal svoje nebeské panstvo v druhej polovici roku 1914. Vypuknutie prvej svetovej vojny v tomto roku bolo príznakom „začiatku tiesnivých bolestí“, ktoré od tých čias stíhajú ľudstvoZjavenie — jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko!, s 22-24, odsek 3

70 týždňov a 7 časov

Danielovo proroctvo o ,,70 týždňoch” je používané svedkami na naznačenie dátumu, kedy mal Ježiš začať vládnuť. Niektorí svedkovia sú presvedčení, že interpretácia ,,siedmich časov” je správna, pretože je určená rovnakou metódou ako Danielovo proroctvo o ,,70 týždňoch”. Toto uvažovanie však nemá podklad, keďže spôsob výpočtu týchto proroctiev sa značne odlišuje. Spoločné majú iba to, že pri oboch sa používa vzorec ,,deň za rok”. Následne sa metodiky čiastočne rozchádzajú:

Ojedinelá Interpretácia

Organizácia akceptuje kresťanskú interpretáciu, že 70 týždňov poukazuje na Ježiša. Na druhej strane, jej interpretácia ,,siedmich časov” je uznávaná len malým počtom kresťanských cirkví a siekt, ktorých korene siahajú k cirkvi adventistov.

Ojedinelé druhotné splnenie

Organizácia akceptuje, že proroctvo 70 týždňov má len jedno splnenie – príchod mesiáša – na druhej strane ale tvrdí, že sedem časov musí mať dve splnenia. Z knihy Daniel je jasne vidieť, že sedem časov sa splnilo na siedmich rokoch šialenstva kráľa Nabchodonozora. Spoločnosť Strážna veža je jedno z mála náboženstiev, ktoré sa snaží tomuto proroctvu prisúdiť druhotný význam.

Nejednotná časová os

Dĺžka 70 týždňov je ľahko vypočítateľná ako 490 dni, (7×70) a následne vzorcom ,,deň za rok” sa obdobie predĺži na 490 rokov. Sedem časov nie je vypočítaných týmto spôsobom. Krížovými odkazmi na iné verše sa tvrdí, že ,,čas” reprezentuje lunárny rok s dĺžkou 360 dní. Organizácia si nejednotne vyberá, kedy aplikovať 360-dňový rok a kedy 365-dňový, podľa toho, k akému záveru potrebuje prísť. Pri proroctve siedmich časov používa Spoločnosť Strážna veža lunárny kalendár, aby prišla k 2520 rokom, ale potom aplikuje toto číslo na solárny kalendár, aby prišla k roku 1914.

Nie je možné overiť

Ježiš bol viditeľne prítomný v čase splnenia 70-tich týždňov, takže proroctvo je overiteľné. Ale pri proroctve siedmich časov svedkovia zrazu tvrdia (a vôbec nie ako prví!), že Ježiš je prítomný neviditeľne, a nikto iný okrem stúpencov Russellovho učenia si túto prítomnosť nevšimol, pričom oni sami túto prítomnosť dokázať nevedia.

Aplikácia 360 dní “prorockého roku” na solárny rok

Princíp ,,deň za rok” Russell pravidelne používal, ale pri Ruthefordových prorockých výpočtoch bol iba zbežne uplatnený. Napríklad pri Danielových proroctvách 1260, 1290 a 1355 dní sa uplatňuje ,,deň za deň” a nie ,,deň za rok”. Russell tieto proroctvá pôvodne interpretoval vzorcom ,,deň za rok,” teda s úplne odlišným výsledkom ako súčasná interpretácia.

2520 rokov je vypočítaných použitím 360-dňového ,,prorockého kalendára”. Tento argument svedkovia podporujú porovnaním dvoch úplne iných kontextov a biblických kníh – ,,čas” z Daniela s ,,časom” so Zjavenia. Aby organizácia prišla k roku 1914, aplikuje týchto 2520 rokov, z ktorých každí by mal mať 360 dní, na solárny kalendár, v ktorom má jeden rok 365.2425 dňí! Ak by teda organizácia chcela prísť k roku 1914 za použitia gregoriánskeho kalendára, musela by kroku 607 pripočítať 2556 “prorockých rokov” a nie 2520. Nehovoriac o tom, že Gregoriánsky solárny kalendár, na ktorý svedkovia toto proroctvo uplatňujú sa do roku 1582 nepoužíval.

Niektorí vykladači uprednostňujú jednotné používanie “prorockého” kalendára a konvertujú 2520 lunárnych rokov na 907 200 dní (2520×360). Ak pripočítame 907200 dní od roku 607, skončíme pri roku 1878, čo je významným dňom pre cirkev Adventistov. Avšak nie je ani nevyhnutné domnievať sa, že “prorocký rok” musí mať 360 dní, keďže takýto termín v Biblii nenachádzame. Je to produkt neskoršej biblickej interpretácie.

Zoznam použitej literatúry:

 • DELUMEAU, Jean : Tisíc let štěstí. Praha : Argo, 2010
 • Studies In the Scriptures Series II – The Time Is at Hand, 1889
 • Strážna veža, 1925, 1. marec
 • What is Truth, 1932
 • The New World, 1942
 • Zjavenie — jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko! 1991
 • Strážna veža, 2011, 1. október
 • Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie, 2012
 • Ročenka Jehovových Svedkov, 1975
 • Let Your Kingdom Come, 1981
Všetky obrázky sú použité za účelom kritiky a sú prevzaté z nasledujúcich zdrojov: https://www.google.com/search?q=Nebukadnesar+dream&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTyqbTj83eAhVM_KQKHS8QBV0Q_AUIDigB&biw=1360&bih=652#imgrc=rCIVYMcoASR-TM: ; https://www.google.sk/search?q=jerusalem+destroyed+607&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKy72z_87eAhUpBcAKHaWoBvgQ_AUIDigB&biw=1855&bih=916#imgrc=KQvXGNCNOQoWlM:

Článok vychádza z anglického originálu: https://www.jwfacts.com/watchtower/607-seven-times-prophecy.php

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment