Historický vývoj interpretácie roku 1914

Niektorí Jehovovi svedkovia sú presvedčení, že to bol svätý duch ktorý odhalil Ch.T. Russellovi pochopenie “siedmich časov”.  Ale ešte pred Russelom boli propagátormi tejto interpretácie John Aquila Brown, William Miller, E. B. Elliott, Robert Seeley, Joseph Seiss a Nelson H. Barbour.

Je bežným názorom medzi Jehovovými svedkami, že ich organizácia ako jediná na svete pod vedením svätého ducha prišla na to, že posledné dni sa začali v roku 1914. Organizácia sama vo svojich publikáciách tento názoru prezentuje:

,,Charles Taze Russell a jeho spoločníci, bádatelia Biblie, si uvedomili desaťročia vopred, že rok 1914 vyznačí koniec časov pohanov čiže ustanovených časov národov.” Zjavenie — jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko! 1991, s. 105

Toto tvrdenie nie je pravdivé, pretože to nebol Russel a bádatelia Biblie, ktorí ,,si to uvedomili desaťročia vopred“. Ešte pred Russelom prišli s týmto výkladom adventisti, s ktorými Russel sympatizoval v rannej etape svojho života. V roku 1823, John Aquila Brown v knihe The Even-Tide publikoval, že ,,sedem časov” v Danielovi 4. kapitole bolo prorockých 2520 rokov, ktoré sa mali začať vládou Nabuchodonozora v roku 604 pred n.l. a skončiť v roku 1917.

William Miller – Počiatok náuky

V 30. rokoch 19. storočia farmár William Miller vysvetlil, že niekoľko proroctiev sa malo ukončiť rokom 1843 a tak prišiel k záveru, že proroctvo z Daniela 4 sa malo tiež skončiť v roku 1843. Miller učil, že ”sedem časov” sa začalo v čase, keď bol Manaše ako väzeň vzatý do Babylona v roku 677 pred n.l. Apollos Hale a Sylvester Bliss opravili tento dátum tým, že odstránili nultý rok, ktorý Miller vo svojom výpočte zahrnul. A tak upravili konečný rok na 1844. Samuel Snow na podnet Millera vypočítal, že koniec nastane 22. októbra. To malo zodpovedať desiatemu dňu siedmeho židovského mesiaca, teda Deň zmierenia v roku 1844. Namiesto súčasného židovského kalendára použil starší kalendár, ktorý založili Karaiti. Jehovovi Svedkovia dodnes používajú Karaitský kalendár pre ich výpočty, ako napríklad pre určenie dátumu Pamätnej slávnosti.

                                   Schéma Williama Millera

Časová schéma Williama Millera Interpretácia Danielovho proroctva podľa Williama Millera

V roku 1840, John Dowling predpovedal, že Millerovo proroctvo na rok 1843 sa nesplní. Nasleduje citácia z Dowlingovho článku An Exposition of the Prophecies, Supposed by William Miller to Predict the Second Coming of Christ, in 1843, ktorá by mohla byť vhodnou kritikou aj na výklad Jehovových svedkov:

,,Mr. Miller nie je prvým vykladačom tohto proroctva, ktorý sa… dogmaticky snaží určiť samotný rok príchodu Krista… Nebudem sa na týchto stránkach zaoberať spájaním jednotlivých histórii múdrych a pozitívnych vykladačov proroctiev, ktorí predchádzali pána Millera v určovaní roku Súdu. Ich história si je podobná. Boli úspešní rovnako ako pán M., v prebúdzaní miery poplachu v srdciach jednoduchých ľudí, ktorí zabudli na Kristove slová: “o tom dni a hodine nikto nevie” — čas sa priblížil — roky prešli, a prorok a jeho doktrína boli zabudnutí… Ale čitateľ, ktorý má len zbežné vedomosti z histórie, a ktorý si nie je vedomý spôsobov, akými Pán Miller robil výpočty aby prišiel k roku 1843, si po prečítaní jeho knihy pomyslí, že sú tu prinajmenšom veľmi prekvapujúce zhody náhod, a cíti sa pomerne otrasený, ak nie rovno presvedčený.” (podčiarknuté autorom)

Miller nadviazal na dlhú líniu apokalypticky ladených vykladačov Písma, ktorí sa usilovali vypočítať Kristov príchod alebo koniec sveta na základe špekulativného prepájania chronológii a číselných symbolík, metafor a alegórií z rôznych textov Biblie ignorujúc ich pôvodný význam a kontext. Jehovovi svedkovia a ďalšie fundamentalistické hnutia na tento spôsob interpretácie Písma nadviazali bez toho, aby si boli vedomí, akú smutnú históriu majú tieto snahy. Nesprávnosti tohto výkladu sa budeme podrobnejšie venovať v samostatnom článku.

Nelson H. Barbour – Zmena náuky

Keď sa rok 1844 ukázal ako falošné proroctvo, ďalšia generácia adventistov bola nútená zmeniť svoj výklad. Zmenili sa čísla, no metóda ostala rovnaká. Nelson H. Barbour posunul počiatočný rok na 606 pred n.l., ktorý bol založený na nesprávnom dátume zničenia Jeruzalemu, a pričítajúc k tomu 2 520 rokov, konečný rok mu vyšiel na rok na 1914. V časopise The Herald of the Morning, ktorý vydávali Barbour, Cogswell a Paton v roku 1875 napísal:

,,Verím, že hoci evanjelizačná dispenzácia skončí v roku 1878, Židia sa nevrátia do Palestíny skôr, ako v roku 1881; a že ,,časy pohanov”, viď. ich sedem prorockých časov, 2520 alebo dvakrát 1260 rokov, ktoré sa začali, keď dal Boh všetko do rúk Nabuchodonozora v roku 606 pred n.l.; neskončia skôr, ako v roku 1914;” The Herald of the Morning, 1875, september, s. 52 (odkaz na kópiu strany)

Barbour napísal, že merania veľkej pyramídy potvrdzujú, že časy pohanov skončia v roku 1914:

,,…a týchto 33 palcov pridaných k vymeraniu poschodia 1881 Veľkej galérie, robia rok 1914 dátumom, kedy sa skončia ,,časy pohanov”” The Herald of the Morning, 1876, január, s.8 (odkaz na kópiu strany)

Russell sa dopočul o Barbourovi v roku 1876 a pridal sa k nemu v publikovaní jeho náuk. Russel sa od Barboura dozvedel o tomto výklade založenom na Danielovi 4, ktorý Barbour a mnohí pred ním aplikovali na proroctvo o posledných dňoch. Podobne ako Barbour, aj Russel sa inšpiroval mierami Veľkej pyramídy v čase, keď boli mnohí ľudia vo vtedajšej Európe a na západe presvedčení, že pyramídy stavali židia a nejako súvisia s biblickým posolstvom. Russel nadobudol presvedčenie, že všetko poukazuje na rok 1914. V knihe s názvom Štúdie Písiem III – Príď Kráľovstvo píše:

,,Zistili sme, že je to 3457 palcov, ktoré symbolizujú 3457 rokov od dátumu uvedeného vyššie – 1542 pred n.l. Tento výpočet ukazuje na rok 1915 n.l. ako na začiatok obdobia súženia; pre 1542 rokov pred n.l. plus 1915 rokov n.l. rovná sa 3416 rokov. Teda Pyramída dosvedčuje, že koncom roka 1914 bude začiatok času súženia, aký tu nebol od času, keď nebol žiaden národ, a aký už nikdy viac nebude.” Studies In the Scriptures Series III – Thy Kingdom Come, 1911, s.342 (odkaz na kópiu strany)

Je zaujímavé, že staršie vydania obsahovali miesto roku 1914 rok 1874 (pozri napr. stranu 336 v prvom vydaní z roku 1891 a tiež stranu 342 v druhom vydaní z roku 1898). Teda keď sa očakávané predstavy nenaplnili, len sa skrátka prepísalo pár čísiel a dosadilo do toho istého chybného výkladu:

Vydanie z roku 1891                                                   Vydanie z roku 1911

Predpovedali Jehovovi svedkovia rok 1914 alebo 1874?

Súčasné publikácie Jehovových svedkov nepodávajú obraz o vzniku a vývoji ich interpretácie roku 1914. Dôkazom je napríklad vynechávanie konkrétnych dátumov a citácii Charlesa T. Russela a neskôr  Rutherforda o koniec sveta. V súčasnosti sa žiaden z týchto výrokov dnes ani v minulosti neuvádza v literatúre, pretože by vyvolal nepríjemné otázky, prečo o tom vlastne svedkovia nevedia. Keby dnes Jehovovi svedkovia vedeli, ako často sa upravoval dátum a znaky Kristovho príchodu, oveľa skeptickejšie by sa pozerali na akékoľvek “nové svetlo”, ktoré im vedúci zbor prinesie. Samozrejme, na tomto mieste je nutné upozorniť každého čitateľa, že vedúci zbor popiera, že by staré publikácie obsahovali niečo tak kontroverzné a obviňuje odpadlíkov z toho, že prekrúcajú informácie v týchto knihách. Aké je teda riešenie? Nanešťastie pre vedúci zbor, všetky knihy od Russela po dnes sú archivované v pdf a voľne dostupné na internete a ktokoľvek, kto ovláda základy angličtiny sa sám môže presvedčiť o tom, čo sa priamo písalo v starších publikáciach svedkov. Ďalších možno prekvapí, že téme koncov sveta a špekulatívnych chronológiám vo výkladoch Spoločnosti Strážna veža sa venovali aj renomovaní odborníci z akademických kruhov ako prof. Grun, prof. Penton či doc. Bednarski. Teraz sa pozrime na konkrétne tvrdenia.

Russell aj Rutherford verili, že Ježišova neviditeľná prítomnosť začala v roku 1874. Koniec “časov pohanov” v roku 1914 mal znamenať, že Božie viditeľné vládnutie sa vracia sa na Zem.

,,Náš Pán, menovaný Kráľ, je teraz prítomný od októbra 1874 n.l., podľa svedectva prorokov, tým, ktorí majú uši, aby počuli: a formálna inaugurácia jeho kráľovskej funkcie sa datuje na apríl 1878 n.l.”  Štúdie Písiem Séria IV,1897, s.621 (odkaz na stranu)

,,Biblický dôkaz je, že druhá prítomnosť Pána Ježiša Krista začala v roku 1874 n.l.” Prophecy,1929, s.65 (odkaz na stranu)

,,Ak aplikujeme to isté pravidlo, deň za rok, potom 1335 dní od roku 539 n.l. nás privedie k roku 1874 n.l., k času, v ktorom podľa biblickej chronológie započala druhá Pánova prítomnosť… Čas Pánovej druhej prítomnosti sa datuje k roku 1874, ako bolo uvedené vyššie… Jeho prítomnosť začala v roku 1874, od roku 1874 pokračoval vo svojej ťažbe…” Our Lord’s Return, 1925, s.25-26, 36-37 

Bolo to až v publikácii Golden Age z roku 1930 na strne 503, kde Rutherford prvýkrát uviedol, že Kristov návrat a prítomnosť nastali v roku 1914 namiesto 1874. (odkaz na stranu tu) V porovnaní s týmito tvrdeniami, ktoré sa dajú veľmi jednoducho nájsť a overiť, dnes organizácia na čele s vedúcim zborom tvrdí, že vždy chápala rok 1914 ako rok, kedy začala Kristova prítomnosť a vláda:

,,Prečo si teda národy neuvedomili a neprijali blížiace sa vyvrcholenie súdu? Je to preto, lebo nedbali na celosvetové oznamovanie Kristovho návratu a jeho druhej Prítomnosti. Už dlho pred Prvou svetovou vojnou Jehovovi svedkovia ukazovali na rok 1914 ako na čas, kedy sa mala táto veľká udalosť objaviť.” Strážna veža, 1954, 15. jún, s. 370, odsek 4

,,… Aj v 19. storočí jedno proroctvo vďaka božskej prozreteľnosti viedlo úprimných bádateľov Biblie k tomu, aby boli v očakávaní. Tým, že spojili „sedem časov“ z Daniela 4:25 s „časmi pohanov“, očakávali, že v roku 1914 Kristus získa kráľovskú mocStrážna veža 1998, 15. september, s.15, odsek 1(Pre ďalšie citácie pozri článok 1914 : Failed Watchtower Prophecy


Vedeli ste?

Čo organizácia naozaj učila pred rokom 1914 Čo dnes organizácia tvrdí, že učila pred rokom 1914
,,Rok 1878… jasne označuje čas pre skutočné prevzatie moci Kráľa kráľov, nášho súčasného, duchovného, neviditeľného Pána – …” The Time is At Hand, 1911, s. 239 (odkaz na stranu) ,,časopis Strážna veža dôsledne predkladá fakty, ktoré dokazujú, že Ježišova prítomnosť s mocou nebeského Kráľovstva sa začala v roku 1914..” Strážna veža, 1993, 15. január, s.5
,,Ale majte na pamäti, že koniec roku 1914 nie je dátum pre začiatok, ale pre koniec času súženia.” Sionská Strážna veža, 1894, júl, s. 226 (odkaz na stranu) ,,Jehovovi svedkovia poukazovali na rok 1914 desaťročia vopred, ako na začiatok ”záveru systému vecí”” Prebuďte sa!, 1973, 22. január, s. 8

Záver

Niekto môže namietnuť, že ide o “staré svetlo” a dnes to už dávno nie je aktuálne. No v hre je toho oveľa viac. Ako môže dnes úprimne Jehovov svedok povedať, že je organizácia čestná a bezúhonná oproti ostatným kresťanským cirkvám, ak sama nie len že zatajuje informácie o svojej minulosti, ale de facto klame a zavádza o tom, čo predchádzajúce generácie vyznávali ako právu vieru? Ak vedúci zbor nemá žiaden problém zahmlievať “negatívnu” históriu, v čom ďalšom môže klamať? Nemôže byť aj viac pravdepodobné, že aj informácie o roku 607 pred n. l. budú prekrútené v prospech učenia o Kristovom príchode v roku 1914? Zatiaľ čo väčšina odnoží adventistov sa po nenaplnení ich očakávaní z Daniel 4 vzdala učenia o ”druhom splnení” tohto proroctva a prestali sa naň odvolávať, Jehovovi svedkovia dodnes vyučujú, že Daniel 4 odkazuje na budúcnosť a zastávajú sa svojich tvrdení o roku 1914.

Za posledné storočie sa nahromadilo enormné množstvo dôkazov ktoré nad akékoľvek pochybnosti dokazujú, že Jeruzalem nemohol byť zničený v roku 607 pred n.l. Nezaujatý čitateľ Biblie a histórie nemá žiaden problém túto informáciu akceptovať. Preto je namieste otázka: Kto skutočne potrebuje rok 1914? Žiaden učenec či akademik nemá potrebu manipulovať dôkazy tak, aby to popieralo závery organizácie Jehovových svedkov. Vedec ide tým smerom, akým ho vedú dôkazy. Ak sa objavia nové dôkazy, zmení svoje stanoviská. Na druhú stranu sú to Jehovovi svedkovia, ktorí potrebujú hľadať a “vyrábať” dôkazy pre rok 1914, ktorý sa už vyše 100 rokov spája s touto organizáciou a je centrálnym a paradoxne najslabším článkom viery svedkov. Je to vedúci zbor Jehovových svedkov, ktorý potrebuje zmietnuť zo stola akýkoľvek dôkaz proti ich učeniu, útočiť na učencov, spochybňovať starovekých historikov či vytrhávať citáty z kontextu.

Daniel 4 je jediná biblická pasáž, ktorou sa Jehovovi svedkovia snažia určiť rok 1914 ako začiatok Kristovho vládnutia. Ak svedkovia nesprávne uplatňujú Daniela 4, nie je žiaden dôvod si myslieť, že posledné dni začali 2. októbra 1914. To, či sa znamenia Ježišovej prítomnosti naozaj spĺňajú od roku 1914 rozoberáme v článku Posledné Dni.

Zoznam použitej literatúry:

 • Strážna veža, 1998, 15. september
 • Strážna veža, 1993, 15. január
 • Strážna veža, 1954, 15. jún
 • Sionská Strážna veža, 1894
 • Prebuďte sa!, 1973, 22. január
 • Zjavenie — jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko!, 1991
 • An Exposition of the Prophecies, Supposed by William Miller to Predict the Second Coming of Christ, in 1843, 1840
 • The Herald of the Morning, 1875, september
 • The Herald of the Morning, 1876, január
 • Studies In the Scriptures Series III – Thy Kingdom Come, 1891
 • Studies in the Scriptures Volume IV The Day Of Vengeance,1897
 • Prophecy, 1929
 • Our Lord’s Return, 1929
 • The Time is At Hand, 1911

Článok vychádza z anglického originálu: https://www.jwfacts.com/watchtower/607-1914-7-times-history.php

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment