Vylúčenie

Organizácia vylučuje (exkomunikuje) zo svojich členov tých, ktorých považuje za nekajúcnych hriešnikov; a to za praktiky ako sú napríklad fajčenie, smilstvo alebo nesúhlas s náukami organizácie. Vylúčenej osobe sa musia vyhýbať všetci rodinní príslušníci aj priatelia spomedzi pokrstených svedkov, zvyčajne po zbytok svojho života. To si vyžaduje prejsť cez obrovskú psychickú a duševnú bolesť.

Strážna veža, 2015, 15. apríl, s.29

Každý rok je vylúčených približne 80,000 Jehovových svedkov, čo je každý stý svedok.(1) Z nich sa približne 2/3 nikdy nevrátia späť.(2) Vylúčenie so sebou prináša vážne psychické následky, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:

  1. tým, ktorí naďalej veria v náuky organizácie je hovorené, že zatiaľ čo sú vylúčení, sú v stave, ktorý si zasluhuje odsúdenie na večné zničenie.(3)
  2. tí, ktorí nemajú v úmysle vrátiť sa do organizácie si uvedomujú, že budú odrezaní od svojej rodiny a priateľov (pokrstených Jehovových svedkov) po zvyšok svojho života.

Strážna veža vysvetľuje:

,,teda “vylúčenie” je to, čím Jehovovi svedkovia vhodne pomenúvajú vyhnanie a následné vyhýbanie sa takémuto nekajúcnemu previnilcovi.” Strážna veža, 1981, 15. september, s.22, ods. 12

,,… iba krátky pozdrav “Ahoj” môže byť prvý krok ktorý vyústi do konverzácie a dokonca priateľstva. Chceli by sme spraviť takýto prvý krok s vylúčenou osobou ?” Strážna veža, 1981, 15. september, s.25, ods. 23

Až do roku 1952 organizácia neaplikovala túto praktiku tak ako je tomu dnes. Hoci Biblia obsahuje verše, ktoré hovoria o obmedzení styku s previnilcami, spôsob, akým organizácia tieto verše uplatňuje sa zásadne odlišuje od jasných biblických usmernení prinajmenšom v týchto bodoch:

  • 1. 2. Jána 10 hovorí o nezdravení Antikrista (viď. verš 7). Organizácia svedkov Jehovových používa tento jediný verš, aby podporila svoje tvrdenie, že svedkovia sa nemôžu zdraviť s každou osobu, o ktorej právny výbor rozhodne, že bude vylúčená.
  • 2. V zázname z 1. Korinťanom 5. kapitole Pavol hovorí o obmedzení styku s kresťanmi, ktorý konajú spomenuté skutky, ale nie o bezpodmienečnej izolácii od vylúčeného.(4)
  • 3. Organizácia vylučuje za veci, o ktorých sa v Biblii vôbec nehovorí, ako napríklad fajčenie, hazard, prijatie krvnej transfúzie, nesúhlas s náukami organizácie alebo kontakt s inými vylúčenými osobami.
  • 4. Vyhýbanie sa vylúčenej osobe platí aj pre jej najbližších členov rodiny.
  • 5. Trest má doživotné trvanie s jedinou výnimkou – organizácia musí člena formálne prijať naspäť do zboru. Nepovažuje sa za podstatné, či osoba už skončila s konaním zlého skutku alebo nie. Jediné kritérium pre to, aby sa ostatní členovia mohli baviť s danou osobou je jej formálny status daný organizáciou: vylúčený/nevylúčený.

Poznámky pod čiarou:

(1) „V posledných rokoch býva vylúčené zo spoločenstva približne 1 percento zvestovateľov.“ Strážna veža, 1992, 1. júl, s. 19, odsek 18

(2) Štatistiky zo Strážnej veže, 1974, 1. august, s. 466 a Strážnej veže, 1960, 1. december, s.728 naznačujú, že zhruba ⅓ je opätovne prijatá.

(3) „Vylúčenie znamená vyhnanie člena z Božieho domu; a ak niekto zostane v stave vylúčenia do jeho smrti, znamená to jeho večné zničenie ako človeka, ktorého Boh odmietol. Nezúčastňovanie sa zhromaždení vedie presne k tomuto smeru.“  Strážna veža, 1965, 15. december, s. 752, ods. 15

(4) Organizácia akceptuje určité výnimky ako manželský partner a neplnoleté dieťa žijúce v spoločnej domácnosti.

Biblický pohľad na vylúčenie

Aby si organizácia obhájila spôsob exkomunikácie svojich členov, takmer vždy sa odvoláva na verše 1. Korinťanom 5:11, 2. Jána 10 a Matúš 18:15-17. V tomto článku si rozoberieme…

Čítať

Zmeny v náuke o vylúčení

Zakladateľ Spoločnosti Strážna veža Ch. T. Russell, pojednával o vylučovaní a vyhýbaní sa previnilcom už v roku 1893. Toto sa však nevzťahovalo na nasledovníkov organizácie,…

Čítať

Exkomunikácia v iných sektách

Uplatňovanie exkomunikácie spoločnosťou Strážna Veža má veľmi podobné črty so sektami ako sú mormóni, scientológovia, Exclusive Brethern a amiši. Nasleduje stručná charakteristika jednotlivých skupín v…

Čítať