Zvestovateľská činnosť svedkov Jehovových

Jehovovi Svedkovia veria, že iba oni jediní spĺňajú Ježišove poverenie zvestovať o Božom Kráľovstve:

,,Poznáte ešte niekoho iného, kto po celom svete káže o Božom Kráľovstve z domu do domu?” Skutočne sa Boh o nás stará? 2001, s. 31, ods. 10

Kazateľskú činnosť predstavil Ježiš ako dôležitú súčasť kresťanstva a je obdivuhodné, aké obrovské úsilie Jehovovi svedkovia venujú práve zvestovaniu. Vzniká ale otázka: je ich názor, že iba oni napĺňajú tento Ježišov príkaz, obhájiteľný ? Tvrdenie, že iba Jehovovi svedkovia dodržiavajú Ježišov príkaz o zvestovaní, je založené na týchto predpokladoch:

 • Chodiť “z domu do domu” je kresťanská požiadavka
 • Iba Jehovovi svedkovia zvestujú “z domu do domu”
 • Jehovovi svedkovia ako jediní správne zvestujú o Božom Kráľovstve

V tomto článku preskúmame dôslednejšie tieto predpoklady a iné aspekty  zvestovateľskej činnosti Jehovových svedkov v nasledujúcich podkapitolách:

Kto zvestuje

Ježiš jednoducho poznamenal, že sa musí zvestovať “dobré posolstvo” o kráľovstve:

,,Ale najprv sa vo všetkých národoch musí zvestovať dobré posolstvo.” Marek 13:10 

,,A toto dobré posolstvo o kráľovstve  sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom;  a potom príde koniec .” Matúš 24:14 

Organizácia tvrdí, že iba Jehovovi svedkovia napĺňajú toto poverenie:

,,Len jedna skupina ľudí koná túto prácu, ktorú predpovedal Ježiš. (Marek 13:10) Sú to Jehovovi svedkovia.Strážna veža, 1994, 1. jún, s. 18, ods. 17

,,Kto dnes po celom svete oznamuje Božie Slovo a snaží sa žiť v súlade s ním?” Prebuďte sa! 1989, 8. marec, s.10

Sú Jehovovi svedkovia jediná skupina, ktorá zvestuje dobré posolstvo? Ak áno, aký základ má veľký nárast ostatných kresťanských denominácii a to, že kresťanstvo sa stalo najrozšírenejším svetovým náboženstvom? Napĺňa vo väčšej miere Ježišovo proroctvo Organizácia Jehovových svedkov s 8 miliónmi členov v porovnaní s ostatnými kresťanskými denomináciami s počtom viac ako 2 miliardy členov? Pozrime sa na vyjadrenie jedného muža z USA na adresu kresťanov:

,,Často mi zvestujú rôzny kresťania. Stretol som mormónov, adventistov, kristadelfiánov a ľudia s miestnej katolíckej cirkvi prišli aj k môjmu domu. V rôznych zamestnaniach, kde som pracoval, boli kresťania, ktorí so mnou hovorili o ich viere.  Neustále som kresťanmi oslovovaní. Keď som bol na vysokej škole, boli tam skupiny kresťanských študentov, keď som pracoval ako účtovník, niekoľko mojich klientov bolo zapojených v misionárskej práci. Kresťania ku mne pristupujú na uliciach, alebo sa schádzajú v skupinách, aby spievali a prednášali verejné preslovy v miestnych halách.” (skúsenosť uverejnená na jwfacts.com)

V televízii, v rádiách a na internete sme svedkami nepretržitých diskusií na kresťanské témy. Kresťania si zakladajú vlastné televízie, podporujú charitatívne organizácie, zakladajú misionárske základne, vedú dišputy s členmi iných vierovyznaní a zapájajú sa do dialógov s predstaviteľmi nového ateizmu. Toto všetko je len zlomok rôznorodých zvestovateľských aktivít rôznych kresťanských organizácií.

Mormóni podobne ako adventisti siedmeho dňa vznikli približne v rovnakom období ako Spoločnosť Strážna veža. Vďaka svojej aktívnej kazateľskej činnosti majú dnes adventisti viac ako 20 miliónov členov a mormóni viac ako 16 miliónov. To sú oveľa väčšie počty, ako dosahujú svedkovia k dnešnému dňu. Adventistická publikácia Manuál Cirkvi adventistov siedmeho dňa (Seven Day Adventist Church Manual) uvádza:

,,Ježišovo poverenie v evanjeliu robí z evanjelizácie – oznamovanie dobrého posolstva – hlavnú úlohu cirkvi (Mat. 28:18-20)” (Seventh-Day Adventist Church Manual, 2010, 18 vydanie, kapitola 10, s. 124)

Ďalšou kresťanskou skupinou, ktorá je dobre známa svojím kazateľským úsilím, sú baptisti. Baptisti majú najviac misionárov zo všetkých náboženstiev. V roku 2004 bolo 7 miliónov baptistov mimo Ameriky, vykonali 600 000 krstov a postavili 21 000 nových budov uctievania. Pre porovnanie, v roku 2004 Jehovovi svedkovia pokrstili 200 000 nových členov. (Viac informácii ohľadom veľkého úsilia babtistických misionárov pozri na: https://www.internationalministries.org/ a  https://www.namb.net/) Jehovovi svedkovia môžu namietnuť, že počty nie sú dôležité, pretože Ježiš sa nezameriaval na počty, sám hovoril o úzkej ceste, na ktorú sa vydáva málo ľudí (por. Matúš 7:13 – 14). No čísla a štatistiky sú často prezentované vedúcim zborom svedkov ako dôkaz požehnania. V literatúre svedkov sa pravidelne vyzdvihuje nárast, či už v počtoch hodín, ktoré strávili v službe, alebo v počtoch ľudí, ktorí sa dali pokrstiť.

Ďalšie kresťanské spoločenstvá, ktoré nevykonávajú konkrétnu formu zvestovania “z domu do domu”, podporujú iné formy služby. Pozoruhodným prípadom veľkej kazateľskej kampane je Projekt film o Ježišovi (Jesus Film Project). Oficiálna stránka www.jesusfilm.org (15. apríl 2006) vysvetľuje:

,,Projekt Film o Ježišovi distribuuje film “JEŽIŠ”, čo je dvojhodinová dokumentárna dráma o živote Krista založená na evanjeliu podľa Lukáša. Od svojho prvého vydania v roku 1979 bol film zhliadnutý v každej zemi sveta a preložený do stoviek jazykov. Náš cieľ je dostať sa ku každému národu, kmeňu, človeku a jazyku, pomôcť im vidieť a počuť Ježišov príbeh v jazyku, ktorému rozumejú. Takže či človek hovorí swahilsky alebo francúzsky alebo jazykom, ktorého len názov je veľmi ťažké vysloviť pre väčšinu ľudí, on alebo ona sa stretne so životom a posolstvom o Ježišovi v jazyku svojho “srdca”.

Veľa expertov v oblasti misionárstva vychvaľuje film “JEŽIŠ” ako jeden z najväčších úspešných príkladov evanjelizácie všetkých čias. Konečný úspech tohto filmu nebude meraný tým, koľko ľudí ho videlo, ale tým, koľký Ho po zhliadnutí budú nasledovať.

Vďaka Projektu film o Ježišovi a viac ako 1500 kresťanských agentúram, mal tento mocný film od roku 1979 celosvetovo viac ako 6 miliárd zhliadnutí. Okrem toho veľká väčšina z nich počula príbeh o Ježišovi v jazyku, ktorému ľahko rozumejú.

V dôsledku toho viac ako 201 miliónov ľudí vyjadrilo rozhodnutie prijať Krista ako svojho osobného Spasiteľa a Pána.”

Ako ukazuje tento citát, iniciátori tohto projektu dbali podobne ako svedkovia na to, aby bol film  jazykovo prístupný mnohým etnikám, čo je ušľachtilý cieľ, o ktorý sa usilujú aj Jehovovi svedkovia. Ďalším kresťanským spoločenstvom, ktoré podporuje “šírenie evanjelia” sú gideoni. Stránka https://www.gideons.org/about (12.09.2018) hovorí o zvestovateľskej činnosti tejto skupiny nasledovné:

,,Gideons International začala rozširovať Božie slovo v roku 1908. Dnes existuje viac ako 270,000 gideonov, pomocníkov  a nespočetné množstvo podporovateľov v 200 krajinách a územiach po celej zemi. Títo oddaní jednotlivci poskytli svoj čas a peniaze, aby umožnili iným dozvedieť sa o láske k Bohu tým, že im umožnia prístup k Jeho Slovu. Po celom svete sme rozšírili a distribuovali viac ako 2 miliardy Biblií a kníh Nového zákona.

Najrýchlejšie rastúcou kresťanskou skupinou na svete s viac ako 270 miliónov prívržencov je charizmatické Pentekostálne hnutie s rastom približne 19 miliónov členov ročne.


Každé náboženstvo zvestuje nejakou formou. Ináč by nemalo žiadnych členov.


Dôvod, prečo je kresťanstvo najväčším náboženstvom na svete s miliardami nasledovníkov, je stáročia trvajúce zvestovanie obetavých kresťanov po celom svete. Milióny misionárov oddali svoj život kazateľskej činnosti, ďalšie stovky miliónov neformálne hovoria druhým o dobrom posolstve.Tvrdenie, že iba Jehovovi svedkovia zvestujú je značne nepoctivé a ignorantské voči ostatným kresťanským denomináciám. Článok s názvom “End Times’ Religious Groups Want Apocalypse Soon” rozoberá obrovské celosvetové úsilie v kázaní, ktoré aktuálne prebieha. Článok uvádza, že “40% Američanov verí, že postupnosť udalostí predpovedajúcich čas konca práve prebieha”. (V článku nie je žiadna zmienka o Jehovových svedkoch.)

Najväčšia zvestovateľská práca bola vykonaná Katolíckou cirkvou s viac ako 1 miliardou členov a táto práca pokračuje dodnes. Článok v  https://www.catholic.org (9.8 2012) cituje slová pápeža Jána Pavla II:

,,Cítim, že nastala chvíľa, aby sa všetko úsilie Cirkvi vynaložilo na novú evanjelizáciu a posolstvo ad gentes (národom)”

Kde zvestovať

,,Odvtedy, čo sa v roku 1914 začali posledné dni, Jehovovi svedkovia kážu dobré posolstvo o Božom Kráľovstve po celom svete, a to spôsobom, aký nariadil Ježiš, čiže v domovoch ľudí. (Matúš 10:7, 12; Skutky 20:20) Milióny svedkov navštevujú ľudí v každom národe, aby s nimi hovorili o novom svete. To viedlo aj k tomu, že ste dostali túto brožúru, pretože k dielu Jehovových svedkov patrí i tlačenie a rozširovanie miliárd výtlačkov literatúry o Božom Kráľovstve. Poznáte ešte niekoho iného, kto po celom svete káže o Božom Kráľovstve z domu do domu? A Marek 13:10 ukazuje, že toto kazateľské a vyučovacie dielo sa musí konať „najprv“, skôr ako príde koniec.Skutočne sa Boh o nás stará? 2001, s. 31, ods. 10

Tvrdenie, že Jehovovi svedkovia sú jediní, ktorí zvestujú, by v skutočnosti malo znieť takto: Jehovovi svedkovia sú jediní, ktorí zvestujú “biblickú interpretáciu” ich vedúceho zboru, a to spôsobom, o ktorom oni sami tvrdia, že je najsprávnejší a Ježišom schválený: službou “z domu do domu”. Vedúci zbor dodnes kladie najväčší dôraz práve na túto formu služby, ktorú prezentuje ako dôkaz “pravosti” a “vyvolenosti” svedkov Jehovových oproti ostatným kresťanským cirkvám. No Ježiš v Markovi 13:10 skrátka len poznamenal, že ,,najprv sa vo všetkých národoch musí zvestovať dobré posolstvo”. Ježiš nikde nediktuje, akým konkrétnym a najlepším spôsobom sa to má vykonávať. Zvestovanie spôsobom “z domu do domu” síce môže byť efektívny spôsob kázania v niektorých krajinách, no Písmo vôbec nehovorí, že táto forma bola privilegovaná alebo mala byť poznávacím znakom božích služobníkov. V skutočnosti – čo určite prekvapí mnohých svedkov – služba “z domu do domu” ako ju dnes vykonávajú Jehovovi svedkovia, nie je v Biblii ani zmienená. Ako je to možné? Stačí sa bližšie pozrieť na verše, ktorými sa organizácia snaží túto činnosť podložiť. Napriek tomu, že organizácia sa nespočetne veľa krát odvoláva na službu “z domu do domu”, toto nie je forma akou ranní kresťania zvestovali. Na viac ako 30-tich miestach v Preklade nového sveta je zmienka o zvestovaní v synagógach, trhoviskách a chráme. Napríklad:

,,A on išiel, zvestoval v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov Marek 1:39 

,,a hneď zvestoval v synagógach Ježiša, že to je Ten Boží Syn.” Skutky 9:20 

Oproti tomu sú iba tri verše v celom Novom zákone, ktoré používajú výraz “z domu do domu”. Paradoxne, jediná zmienka, keď je výraz “z domu do domu” použitý v súvislosti so zvestovaním neveriacim, je zaznamenaný v Lukášovi v 10. kapitole, kde Ježiš učeníkom prikázal presný opak toho, čo robia svedkovia a čo zobrazujú vo svojich publikáciach (obrázok vpravo): ,,Neprechádzajte z domu do domu” !

 ,,Potom Pán určil sedemdesiatich iných a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam si zaumienil prísť. 2 Vtedy im hovoril: „Žatva je naozaj veľká, ale robotníkov je málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy. 3 Choďte. Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. 4 Nenoste mešec ani vak s jedlom ani sandále a s nikým sa po ceste neobjímajte na pozdrav. 5 Kdekoľvek vstúpite do domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu.‘ 6 A ak je tam priateľ pokoja, váš pokoj zostane na ňom. A ak tam nie je, navráti sa k vám. 7 Zostaňte preto v tom dome a jedzte a pite to, čo poskytnú, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Neprechádzajte z domu do domu (pôvodný grécky výraz: ex oikias eis oikian – poznámka od nás)” Lukáš 10:1-7″


,,Neprechádzajte z domu do domu.” Lukáš 10:7


Máloktorý svedok vie o týchto veršov a prax je taká, že sú prekvapení, keď im ich človek ukáže. Keď sa organizácia snaží podložiť, že každý kresťan musí zvestovať “z domu do domu”, cituje dva iné verše z knihy Skutky. Ani jeden z týchto veršov ale nepodporuje obraz o zvestovaní, ktorý sa na ich základe vedúci zbor usiluje vytvoriť:

,,Hlavný spôsob, akým sa táto práca mala robiť, sa stal zjavným krátko po Letniciach roku 33 n. l. „Každý deň bez prestania ďalej vyučovali v chráme a z domu do domu a oznamovali dobré posolstvo o Kristovi, Ježišovi.“ (Skutky 5:42) Asi o dvadsať rokov neskôr sa apoštol Pavol zamestnáva službou po domoch, lebo kresťanským starším z Efezu pripomína: „Nezdržal som sa, aby som vám nepovedal všetko, čo bolo užitočné, a aby som vás neučil verejne a z domu do domu.“ — Skutky 20:20.Strážna veža, 1991, 15. január, s. 15, ods. 3

Pôvodný grécky výraz v Skutkoch 5:42 a 20:20 nie je ex oikias eis oikian (z domu do domu), ale kat´oikous. Z tohto dôvodu väčšina biblických prekladov uvádza “po domoch” alebo “doma”. Preklad nového sveta so študijnými poznámkami v Skutkoch 20:20 používa výraz “z domu do domu” no v poznámke pod čiarou priznáva, že grécky výraz znamená “v súkromných domoch”. Takto to svedkovia preložili aj v Skutkoch 2:46, kde je použitý ten istý grécky výraz ako v Skutkoch 20:20:

“A zo dňa na deň boli stále jednomyseľne v chráme a jedávali v súkromných domoch a brali si jedlo s veľkou radosťou a úprimnosťou srdca” Skutky 2:46

Kontext v Skutkoch 20:17-20 ukazuje, že Pavol nehovoril o zvestovaní neveriacim, cudzím ľudom, ale učil tých, ktorých už poznal a boli alebo sa chystali stať kresťanmi:

Z Míletu však poslal do Efezu a zavolal si starších  zboru. Keď prišli k nemu, povedal im: „Dobre viete, že som bol od prvého dňa, ako som prišiel do [oblasti] Ázie, celý čas s vami a slúžil som ako otrok Pánovi s najväčšou pokorou mysle, so slzami a skúškami, ktoré ma postihli pre židovské úklady. Pritom som sa nezdržal, aby som vám nepovedal všetko, čo bolo užitočné, a aby som vás neučil verejne a z domu do domu

Pavol tu teda odkazuje na predchádzajúcu činnosť, keď učil “starších zboru” v ich súkromných alebo v iných domoch kresťanov. Ranní kresťania nemali vyhradené budovy na uctievanie. Stretávali sa hlavne po domoch: 

“a [pozdravujte] zbor, ktorý je v ich domeRimanom 16:5

“Pozdravujte odo mňa bratov v Laodicei a Nymfu a zbor v jej domeKolosanom 4:15

Akvila a Priska so zborom, ktorý je v ich dome, vás srdečne pozdravujú v Pánovi.” 1. Korinťanom 16:19

“a Apfii, našej sestre, a Archippovi+, nášmu spolubojovníkovi+, a zboru, ktorý je v tvojom domeFilémonovi 2

Organizácia teda robí z Pavlovej zmienky, že učil starších z Efezu v domoch, univerzálne prikázanie pre všetkých kresťanov, že musia systematicky zvestovať “z domu do domu”. Nech každý zváži sám, do akej miery je organizácia verná slovám ,,nechoďte nad to, čo je napísané”.

Ďalším príkladom ako organizácia prispôsobila svoj preklad Biblie, aby vyhovoval jej konceptu zvestovania je Rimanom 10:10:

,,ústami sa robí verejné vyhlásenie na záchranu.”

Tento verš sa používa na zdôraznenie, že zvestovateľská činnosť je nevyhnutná na záchranu. (pozri Strážna veža 2002, 1. november, s. 11, ods. 10) Pôvodné grécke slovo, ktoré organizácia preložila ako “verejné vyhlásenie” je homologeitai a znamená jednoducho “vyznanie”. Tak ho prekladá aj väčšina prekladov vrátane Prekladu Kráľa Jakuba a aj grécky Medziriadkový preklad. Teda slovo “verejne” je do tohto veršu skrátka organizáciou pridané. Rovnaký a ešte očividnejší príklad prispôsobovania prekladu je predchádzajúci verš Rimanon 10:9, kde je ten istý grécky výraz preložený ako “verejne oznamovať”. Strážna veža z 1. januára 1988 pritom priznáva, že ono “verejné vyhlásenie” sa robí pri krste :

,,Toto verejné vyhlásenie pre záchranu, [je] robené v momente krstu”.

No následne pridáva svoju vlastnú vymyslenú interpretáciu:

,,tiež zahŕňa verejné zvestovanie dobrého posolstva o Jehovovom Kráľovstve” (Strážna veža, 1988, 1. január, s. 22, ods. 11)

Jehovovi svedkovia robia zo zvestovania od dverí k dverám v praxi niečo, čo každý kresťan, ktorý chce zdediť večný život, musí robiť. Takýto postoj ale protirečí Pavlovým slovám, z ktorých vidieť, že nie každý kresťan má zvestovať:

„A dal niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, niektorých za evanjelistov, niektorých za pastierov a učiteľov so zreteľom na vyškolenie svätých pre služobné dielo, pre vybudovanie Kristovho tela…“ Efezanom 4:11-12

Jehovovi svedkovia pri interpretácii zvestovania ranných kresťanov vnášajú do textu fungovanie a zvestovateľskú prax ich organizácie v 21.stor. Nikde v publikáciach neuvedú, že napríklad otroci a ženy nemohli vzhľadom na ich sociálne postavenie v staroveku v žiadnom prípade chodiť od dverí k dverám a hlásať evanjelium. Trom veršom v celom Novom zákone dali “absolútny” význam a neberú do úvahy celkový obraz, ktorý o zvestovaní podáva Nový zákon nehovoriac o historických faktoch o rannom kresťanstve, ktoré máme dnes k dispozícii.


Konkrétne rady a usmernenie k tomu ako zvestovať, dal Ježiš v Matúšovi 10:5-12:

,,Týchto dvanástich vyslal Ježiš a dal im tieto príkazy: „Nevchádzajte na cestu národov a nevstupujte do samaritánskeho mesta; ale namiesto toho stále choďte k strateným ovciam domu Izraela. Keď pôjdete, zvestujte a hovorte: ‚Nebeské kráľovstvo sa priblížilo.‘ Uzdravujte chorých,  krieste mŕtvych, očisťujte malomocných, vyháňajte démonov. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Nezaobstarávajte si zlato ani striebro ani meď do svojich mešcov ani vak na jedlo na cestu ani dva spodné odevy ani sandále alebo palicu; lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.

Do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny vojdete, skúmajte, kto si to tam zaslúži, a zostaňte tam, až kým neodídete. Keď vstúpite do domu, pozdravte členov domácnosti”

K týmto biblickým veršom sa Raymond Franz, bývalý člen Vedúceho zboru, vyjadril nasledovne:

,,V komentářích k tomuto textu publikace Strážné věže neustále zdůrazňují jednu jeho část, a sice „pátrejte, kdo si [to] v něm zaslouží“, protože se tady lehce nabízí vysvětlení o nutnosti podrobné detektivní práce s vyhledáváním těch, kdo si zaslouží být zachráněni. Naneštěstí se z tohoto vysvětlení vytrácí kontext 11. verše, který zní: „A tam zůstaňte, dokud neodejdete.“ Publikace Strážné věže tato slova téměř nikdy nerozebírají, protože je z nich jasně patrné, že Ježíš zde nemluví o službě dveře ode dveří, ale o tom, kde získat ubytování.” (Franz: Hledání Křesťanské Svobody, s. 184)

V Strážnej Veži z 15. júla 1979, bolo uverejnené nasledovné vyjadrenie:

,,Ako to robili aj Ježišovi apoštoli, aj novodobí kresťania pátrajú “z domu do domu”, aby našli tých, ktorý sú hodní prijať “dobrú správu”. Strážna veža, 1979, 15. júl, s. 8, obrázok

V Strážnej veži potom nasledujú články, ktoré vyzdvihujú službu “z domu do domu”. K týmto článkom sa opäť vyjadril Raymond Franz nasledovne:

,,Články, které následují, ukazují, s jakou zneklidňující pravidelností organizace svým členům předkládá záměrně zkreslené informace a zamlčuje všechny nepříznivé důkazy. Tak svědky zcela zbavuje možnosti objektivního úsudku, a vzhledem ke stanovisku, které zaujala, jim nedává šanci, aby dospěli ke svému vlastnímu názoru. Protože nelze uvést ani jeden příklad, ze kterého by bylo patrné, že by Ježíš někdy chodil dům od domu v tom smyslu, jak to chápou svědkové Jehovovi, totiž postupně od jedněch dveří ke druhým, první článek se na stranách 9 a 10 zaměřil zejména na pokyny, které Ježíš vydal pro své apoštoly a sedmdesát učedníků. Pak následoval standardní nepoctivý postup, kdy autor cituje pouze tu část textu, která se mu hodí – v tomto případě „pátrejte po těch, kteří si to zaslou- ží“ – a vynechává úsek, který vypovídá proti jeho záměru – v našem případě „a tam zůstaňte, dokud neodejdete“, „zůstaňte tedy v tom domě a jezte a pijte, co poskytnou. … Nepřecházejte z domu do domu“(pozri Lukáš 10:7, pozn. od nás)…

Čteme-li biblickou zprávu (v tomto a ostatních evangeliích) nezatíženi předcházejícím výkladem, pak sledujeme Ježíše, jak nejprve s učedníky rozmlouvá o věcech, které mohou být při kázání zapotřebí, nebo o kterých se učedníci domní- vali, že je budou potřebovat – o penězích, jídle a oděvu – a pak rozebírá jednu ze skutečně nezbytných věcí: ubytování. Proto také učedníkům doporučuje: „A zůstaňte tam, dokud neodejdete.“ Článek tak mnohem snadněji manipuluje myslí čtenáře a připravuje ho na přijetí myšlenek, které prosazuje, protože cituje pouze část verše, a tak od sebe odděluje souvislosti, které k sobě patří.” (Franz: Hledání Křesťanské Svobody, s. 191 – 192)

Karl Adams, dozorca redakčného oddelenia v medzinárodnom ústredí Jehovových svedkov v Brooklyne, sa k podobným článkom Strážnej veže vyjadril nasledovne:

,,Z tónu článku mám dojem, že se snažíme přimět Bibli, aby vyjádřila něco, co si my sami přejeme; pracujeme s texty tak, aby řekli, co my chceme slyšet… Myslím, že přitom nerozlišujeme, co je a co není důležité. Každý má chválit Boha, každý má kázat. Co je podstatné, je zvěstování, nikoli jak zvěstujeme. Řekněme, že raní křesťané nechodili dveře ode dveří. Znamená to snad, že my to dnes nesmíme dělat? Řekněme ale, že tak činili. Ukládá nám to snad povinnost jednat stejně? Raní křesťané pravidelně uctívali v synagogách. My se kostelům a modlitebnám vyhýbáme. V našem 20. století pořádáme mezinárodní sjezdy, zatímco nikde nečteme, že by oni v prvním století něco takového dělali… Proč bychom měli dělat ze služby dům od domu „prubířský kámen?“ Cílem je oslovit naše bližní. Jak zvěstovat není zdaleka tak důležité, jako to, aby se zvěstování odehrávalo v duchu lásky a praktické pomoci lidem kolem nás.” (Franz: Hledání Křesťanské Svobody, s. 185; celú knihu Hledání Křesťanské Svobody od Raymonda Franza možno stiahnuť v češtine tu: Franz_Hledani_Krestanske_Svobody.pdf)

Organizácia používa biblickú správu z Matúša 10. kapitoly, aby podporila svoje tvrdenia o službe “z domu do domu”. Avšak v skutočnosti práve tieto verše organizáciu diskreditujú. Ako sme si ukázali vyššie, učeníci nemali chodiť “z domu do domu” tak, ak to robia dnes svedkovia (,,neprechádzajte z domu do domu” ), ale nájsť jeden dom, kde by zostali (,,zostaňte tam, až kým neodídete”;  ,,zostaňte preto v tom dome a jedzte a pite to, čo poskytnú”). Okrem toho, nič z toho, čo Ježiš učeníkom prikázal dnes svedkovia nerobia:

 • ,,zvestujte a hovorte: ‚Nebeské kráľovstvo sa priblížilo.‘” – Svedkovia v kazateľskej službe predovšetkým zdôrazňujú meno Jehova, “Nový svet” teda “pozemskú nádej”, blížiaci sa Armagedon a to, že Boh má pozemskú organizáciu.
 • “Uzdravujte chorých, krieste mŕtvych, očisťujte malomocných, vyháňajte démonov.” –  Svedkovia nič z tohto nepraktizujú a tvrdia, že takéto zázraky mali po smrti apoštolov pominúť. Tento názor sa potom snažia potvrdiť textom z 1. Korinťanom 13:8, v ktorom však nie je žiadna zmienka o skutkoch spomínaných Ježišom.
 • Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte” – Organizácia vo svojich začiatkoch dlhé roky pýtala peniaze za jej literatúru. Dnes toto síce priamou formou nerobí, ale robí to nepriamo pravidelnými pripomienkami o tom, že “dielo zvestovania môžme podporiť aj finančne”. JW Broadcasting z mája 2015 bol celý na túto tému. Nosným textom bolo Príslovie 3:9. Člen vedúceho zboru Stephen Lett potom vysvetľuje, že Jehovovi (teda organizácii) by sa mali dávať “hodnotné veci” a “prvé ovocie” a potom konštatuje, že to zahŕňa aj “hmotný majetok” a “peniaze”. Jednoducho povedané, organizácia pravidelne nepriamymi spôsobmi pýta od svojich členov “dobrovoľné” finančné dary. A niekedy to robí aj pomerne priamo:

,,Možno si nevieme predstaviť, že by sme prispievali viac, ale rovnako ako v prípade, kedy sa rozhodneme šetriť na nejakú vec v našom rodinnom rozpočte, je možné, podľa 1. dopisu Korinťanom 16:1,2, dať si vždy niečo stranou do zásoby, podľa toho ako sa nám darí, tak sa môžeme pred zjazdom pripraviť aj finančne, aby sme mali dosť prostriedkov na cestu a tiež mohli prispieť na pokrytie nákladov. (preložené do slovenčiny z nahrávky, pozn. prekl.)” Oznam na regionálnom zjazde v Prahe, predniesol zjazdový dozorca Peter Pojedinec

Efektivita

Je “dobré posolstvo”, ktoré hlásajú Jehovovi svedkovia také známe? Len málo ľudí vie, čomu skutočne svedkovia veria. Ak sa niekoho spýtate, čo učia Jehovovi svedkovia, zrejme vám nikto nepovie, že “dobré posolstvo o kráľovstve”, ktoré má vládnuť nad zemou po celú večnosť. Ak sú svedkovia niečím známi, tak hlavne tým, že klopú ľuďom na dvere, rozširujú publikácie ich organizácie a odmietajú transfúziu krvi. A dnes už je organizácia Jehovových svedkov smutne čoraz viac spájaná aj s pedofilnými škandálmi. (Na Slovensku je táto téma zatiaľ tabu v porovnaní so zahraničím, kde ide o známu tému) Ak aj ľudia niečo o svedkoch vedia, týka sa to prevažne obyvateľov západných krajín. Pravdou je, že väčšina ľudí na svete nikdy Jehovových svedkov nestretla a nič o nich nevedia. (pozri Záver)

Zvestovanie “z domu do domu” nie je “poznávacím znakom” pravého náboženstva. Zvestovanie opísané v Biblii sa dialo najmä tam, kde boli ľudia najviac – v synagógach a na trhoviskách. Jehovovi svedkovia sa ale prioritne zameriavajú na službu “z domu do domu”, čo v realite väčšinou znamená klopanie a zvonenie na prázdne byty/domy. Ku kresťanstvu sa po celom svete hlási asi 2,5 miliardy ľudí. Veľa nových kresťanských denominácii má enormný vzrast, majú aktívne misionárske programy a zvestujú o Božom kráľovstve, Biblii a Ježišovi. Robia to, čo hovorí Matúš 28:19:

,,… krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha…”

Realita je taká, že zvestovateľská činnosť Jehovových svedkov sa stáva čoraz menej efektívnou. Z údajov uvedených v Ročenke Jehovových svedkov vyplýva, že na jeden krst treba takmer 7500 hodín zvestovania. ( 1,983,763,754 zvestovateľských hodín v roku 2016 malo za výsledok 264,535 krstov.) Ak ale vezmeme do úvahy, že možno polovica z toho sú ľudia vychovaní v rodine svedkov a z toho ešte polovica sa dala pokrstiť na základe neformálneho vydania svedectva (známym alebo kolegom v práci), vyjde nám z toho približne 30 tisíc hodín služby “z domu do domu” na jeden krst!

Svedkovia síce v ročných správach uvádzajú, že zvestujú viac ako miliardu hodín ročne, tento čas je však najmä zložený z “klopania na dvere” prázdnych domov/bytov. Ak by bol úprimný záujem o ľudí a nie o lipnutie na konkrétnej forme zvestovania či na hodiny strávené v službe, našli by sa efektívnejšie spôsoby zvestovania. Skúsenosť svedka zo Spojených Štátov:

,,Keď som priekopníčil na ostrovoch Pacifiku, vo väčšine domov bol niekto doma. Avšak toto nie je prípad rozvinutých krajín. V modernej spoločnosti je v časoch, kedy svedkovia zvestujú, väčšina domov prázdnych – rovnako muž ako aj žena cez týždeň pracujú a po víkendoch športujú alebo trávia voľný čas vonku. Pamätám si ako som zvestoval týždeň čo týždeň a natrafil som na jedného alebo dvoch ľudí za celé doobedie. Doobeda cez víkendy nás päť sedelo v aute a vykonávali sme opätovné návštevy. Bolo veľké šťastie, ak každý priekopník našiel doma aspoň jedného človeka.” (skúsenosť uverejnená na jwfacts.com)

Ježiš trávil väčšinu svojho času zvestovaním na uliciach, v synagógach a trhoch. Nie je žiaden záznam, že by on alebo aj apoštol Pavol vošli do mesta a zvestovali od dverí k dverám. Medzi svedkami sa často kladie otázka ,,Robil by Ježiš to alebo ono?” Jedna taká by teda mohla znieť: Ak by dnes Ježiš žil, snažil by sa odovzdať naliehavú správu klopaním a zvonením na dvere domov, o ktorých by vedel, že väčšina z nich sú prázdne?

Ako už vyššie odznelo, argument: kresťania to robili takto jednoducho neobstojí. V prvom rade, Nový zákon referuje o rôznych formách zvestovania bez akéhokoľvek privilegovania jednej konkrétnej, ktorá by sa mala stáť poznávacím znakom kresťanov. Dnes sú svedkovia pravidelne v publikáciach povzbudzovaní, aby zvestovali “od dverí k dverám”. Vzniká ale otázka, prečo ani v jednom liste či už Pavol, Peter alebo Ján nepovzbudzujú svojich adresátov v zboroch, aby dbali práve na tento konkrétny spôsob evanjelizácie. V druhom rade je až príliš okaté, že pri argumentácii v prospech tejto pre svedkov jedinečnej formy zvestovania sa neodvoláva vedúci zbor na štúdie alebo knihy učencov, ktoré by ich závery o rannom šírení kresťanstva podporili. Nepriamo radi citujú knihy, ktoré referujú o rozsahu evanjelizácie (od Ázie po Európu), no nikdy nemajú “odborný citát” na podporu “klopania na dvere”. A do tretice posledným a najlogickejším argumentom: ak by aj kresťania chodili od dverí k dverám a klopali, nemáme žiaden dôvod to robiť dnes v 21.stor. To, že sa niečo dialo v staroveku v konkrétnych historických a spoločenských podmienkach neznamená, že sa to takým spôsobom má robiť aj dnes. Toho sú si vedomí aj vo vedúcom zbore, preto nemajú problém investovať do modernej technológie, do vývoja vlastných aplikácii či vlastnej televízie. Prví kresťania nič také nemali, to ale neznamená, že my dnes nemôžeme. Prví kresťania sa stretávali v synagógach alebo domoch, svedkovia sa stretávajú vo vlastných sálach. Kresťania nemali zjazdy, no svedkovia ich majú. Kresťania na svojich zhromaždeniach nečítali Strážnu vežu, ba dokonca boli radi, keď mali nejaký ten zvitok zo Starého zákona, dnes svedkovia študujú svoje vlastné knihy, Strážnu vežu a majú aj vlastný preklad Biblie. Prví kresťania sa nemali potrebu nazvať Jehovovi svedkovia, no svedkovia sa dnes tak volajú. Ak by teda aj prví kresťania takto výlučne zvestovali – čo ako ukazujú fakty pravda nie je – nikto dnes nie je povinný na tomto základe zvestovať hlavne touto formou.

Čo zvestovať

Jehovovi svedkovia tvrdia, že hlásajú “dobré posolstvo o kráľovstve”. Aké je to podľa Nového zákona posolstvo?  Je to posolstvo o Ježišovi a jeho nebeskom kráľovstve:

,,Bratia, oboznamujem vás s dobrým posolstvom, ktoré som vám oznámil a ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, prostredníctvom ktorého ste zachraňovaní, rečou, ktorou som vám oznamoval dobré posolstvo, ak sa ho pevne držíte, pokiaľ ste sa v skutočnosti nestali veriacimi bezúčelne. Lebo som vám odovzdal medzi prvými vecami, čo som aj ja prijal, že Kristus podľa Písma zomrel za naše hriechy; a že bol pochovaný, áno, že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písiem;” 1 Korinťanom  15:1-3 

,,ale prijmete moc, keď na vás príde svätý duch, a budete mi svedkami tak v Jeruzaleme, ako aj v celej Judei a Samárii až do najvzdialenejšej časti zeme.” Skutky 1:8 

Ako vidieť z predchádzajúceho verša, kresťania majú byť svedkami Ježiša. To je niečo, čím Jehovovi svedkovia nie sú známi. (čo vyplýva už len z ich názvu) Pozrime sa na konkrétne verše z Nového zákona, kde sa špecifikuje obsah zvestovania:

,,Ale nie je iné, iba sú tu istí ľudia, ktorí vám spôsobujú ťažkosti a chcú prekrútiť dobré posolstvo o Kristovi. Aj keby sme vám však my alebo anjel z neba azda oznamovali ako dobré posolstvo niečo iné než to, čo sme vám oznamovali ako dobré posolstvo, nech je prekliaty.” Galaťanom 1:7-8 

,,zvestoval im Božie kráľovstvo a vyučoval ich o Pánu Ježišovi Kristovi s najväčšou voľnosťou reči, bez prekážky.” Skutky 28:31 

,,Keď pôjdete, zvestujte a hovorte: ‚Nebeské kráľovstvo sa priblížilo.‘“ Matúš 10:7 

To, čo zvestujú Jehovovi svedkovia sa len veľmi málo zaoberá Ježišom a jeho nebeským kráľovstvom. Z uvedených veršov vidieť, ako veľmi sa dobré posolstvo viaže na posolstvo o Kristovi. Ranní kresťania zvestovali tak, že vykonávali mocné skutky, pôsobil na nich svätý duch a krstili v mene Ježiša Krista, nie do organizácie:

“4 Ale tí, ktorí boli rozptýlení, prechádzali krajinou a oznamovali dobré posolstvo slova. 5 A Filip odišiel do mesta Samárie a zvestoval im o Kristovi...12 Keď však uverili Filipovi, ktorý oznamoval dobré posolstvo o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa pokrstiť muži aj ženy. 13 Aj sám Šimon uveril, a keď bol pokrstený, stále sprevádzal Filipa. Divil sa, keď videl, že sa dejú veľké znamenia a mocné skutky14 Keď apoštoli v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala Božie slovo,poslali k nim Petra a Jána. 15 Tí išli a modlili sa za nich, aby dostali svätého ducha. 16 Totiž ešte na žiadneho z nich nezostúpil, ale boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. 17 Potom na nich kládli ruky a oni začali dostávať svätého ducha.” Skutky 8:4-17

Zvestovanie dobrého posolstva nebolo listovanie veršov a argumentačné debaty o náukách. Zvestovanie sa točilo okolo Krista. Je na zamyslenie, čo Ježiš vytkol jeho protivníkom:

Skúmate Písma, lebo si myslíte, že pomocou nich budete mať večný život, a práve tie svedčia o mne. A predsa nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.Ján 5:39,40:

Jehovovi svedkovia môžu namietnuť: zvestujeme božie kráľovstvo a zvestujeme aj Ježiša ako kráľa. No kľúčový problém spočíva v tom, že zvestujú opätovne svoju “interpretáciu týchto pojmov”. Keď ide čitateľ slovo za slovom v Novom zákone a všíma si, čo učil a zvestoval Ježiš, apoštoli a ranní kresťania, obsah ich svedectva je úplne odlišný od toho, čo dnes vyučujú svedkovia. Zvestovanie svedkov sa zúžilo na niekoľko faktov ako pozemský raj, božie meno, božia organizácia, posledné dni a Armagedon. No v Novom zákone sa na tieto veci nekladie ani náhodou taký dôraz. Napriek tomu, že prví kresťania boli presvedčení, že ,,koniec” príde za ich života, nekládli taký dôraz na apokalypsu či raj ako svedkovia dnes. Nemáme záznamy, že by hlásali nádej v nebi a samostatnú nádej na raj, pretože v nič také neverili. Nehlásali ani nevysvetľovali ľuďom význam mena Jehova ako svedkovia dnes, pretože to nepovažovali za dôležité (pozri články Používal Ježiš meno Jehova a Používali prví kresťania meno Jehova)

Zvestovanie na verejných miestach

Okrem služby “z domu do domu” svedkovia využívajú aj iný spôsob, ako je napríklad zvestovanie na verejných miestach. List určený rade starších z 24. nov 2012 uvádza detailné pokyny pre túto formu služby, najmä pre mobilné stojany s literatúrou. List uvádza :

,,Zatiaľ čo zvestovanie na verejných miestach by nikdy nemalo prevyšovať nad službou “z domu do domu”, ukázalo sa ako narastajúci efektívny spôsob zastihnúť mnohých s dobrým posolstvom o Kráľovstve”

Hoci zvestovanie na verejných miestach je už bližšie k vzoru ranných kresťanov, myšlienka založiť stojany na distribúciu literatúry sa od tohto vzoru vzďaľuje. Skôr to ukazuje, že sa Spoločnosť Strážna veža stále prezentuje prioritne ako vydavateľská a distribučná organizácia. Formy verejného zvestovania, aké používa organizácia, sú v podstate len imitáciou ostatných náboženských organizácii ako napríklad scientológovia a mormóni, ktorí používali stánky s literatúrou, reklamné autobusy a vlastnú TV ešte predtým, ako to začala robiť organizácia:

Stánky s literatúrou

     Jehovovi Svedkovia                                                   Scientológovia

Reklamné autobusy

Jehovovi Svedkovia:

Scientológovia:

Adventisti:

Online televízia

Televízna stanica Jehovových Svedkov tv.jw.org, spustená v Novemberi 2014 je kópiu toho, čo Mormóni robili už roky, ako napríklad  The 700 Club. Podobne aj adventisti majú vlastnú televíziu (adventisthub), resp. stanice, ktoré sú obsahom oveľa rozsiahlejšie ako majú svedkovia.

 The 700 Club (Mormóni)                                JW Broadcasting

  

Záznamy a byrokracia

Ďalšia oblasť ktorá ide očividne “nad to čo je napísané” sú detailné záznamy a byrokracia. Existuje niekoľko byrokratických požiadaviek, ktoré je svedok nútený dodržiavať. Tieto prístupy viac pripomínajú praktiky dobre fungujúcej korporácie s dôsledne nastaveným byrokratickým aparátom, kde sa každý detail značí a podáva sa o ňom správa. Nasleduje stručný rozbor niektorých byrokratických postupov, ktoré organizácia od svojich členov vyžaduje:

Záznam “z domu do domu”

Tento záznam sa používal pre pomerne detailné záznamy. Nie je nič nezvyčajné, ak sa na takéto záznamy uviedli poznámky, že dieťa bolo doma samé, čas a dátum návštevy, čas, kedy sa doma nikto nenachádzal, atď. Majitelia domu sú pri odhalení takýchto záznamov šokovaní a považujú to za porušenie ich práva na ochranu súkromia. Aj keď od istého času sa tieto tlačivá prestali používať kvôli legislatívnym problémom, detailné záznamy sú vyžadované aj naďalej. V publikácii Naša služba kráľovstva z Apríla 2000 bol uverejnený článok s názvom odseku “Zapíš si všetko”. V ňom organizácia nabáda svojich členov:

,,zapíš si všetky informácie súvisiace s návštevou… Poznač si meno toho človeka a niečo, podľa čoho ho spoznáš. Zapíš si jeho adresu, ale pritom nehádaj — over si ju, aby si mal istotu, že to, čo píšeš, je správne. Poznač si námet, o ktorom ste hovorili, všetky biblické texty, ktoré si čítal, a literatúru, ktorú si zanechal. Ak si nadhodil nejakú otázku, ktorú bude treba zodpovedať na ďalšej návšteve, zapíš si ju. Dozvedel si sa niečo o tom človeku, o jeho rodine či o jeho náboženstve? Ak áno, poznač si to. A napokon, zapíš si deň a hodinu, keď si vykonal prvú návštevu, ako i dohodnutý čas opätovnej návštevy.” Naša Služba Kráľovstva 2000, apríl, s.8, ods. 2, 3

Karty s mapami obvodov/území

Svedkovia systematicky rozpracúvajú každý blok domov na území, ktoré je pridelené danému zboru. Táto práca sa manažuje prostredníctvom máp. Na tieto mapy sa píše zoznam ľudí, ktorí si vyžiadali, aby ich Jehovovi svedkovia nenavštevovali. (Táto požiadavka sa akceptuje iba určitú dobu, po nejakom čase sú poznačené adresy opäť navštívené)

Správa zo zvestovateľskej služby

Každý mesiac musí svedok odovzdať záznam zo zvestovateľskej služby, kde sa uvádza počet hodín strávených zvestovaním, množstvo a druh rozšírenej publikácie. (pre viac informácii pozri článok “Musia Jehovovi svedkovia podávať správu o tom, koľko hodín strávili vo zvestovateľskej službe?”)
Ak zvestovateľ 1 mesiac záznam neodovzdá je označený ako “nepravidelný” a ak je to 6 mesiacov, je zaradený medzi “nečinných”. Aby mohol byť člen oficiálne považovaný za Jehovovho svedka, musí mať status “aktívny zvestovateľ”(1). Ak chce byť niekto kvalifikovaný ako služobný pomocník alebo starší, vo všeobecnosti sa od neho očakáva, aby odovzdával prinajmenšom zborový priemer, okolo 10 hodín mesačne.

Po niekoľko desaťročí bol každý človek, ktorý študoval so svedkami, zaznamenaný na tlačivo S-3, ktoré sa odovzdávalo starším zboru každý mesiac:

Prihláška do priekopníckej služby

Existuje niekoľko pozícií/titulov, ktoré môže svedok v rámci kazateľskej činnosti dosiahnuť. A to sú najmä: pomocný priekopník, pravidelný priekopník, zvláštny priekopník a misionár. Požiadavkou pre tieto pozície, ktoré sú považované za “výsady”, je určitý počet hodín strávených vo zvestovateľskej službe (mesačne 30, 50, 70, 120 atď..). Ak sa chce zvestovateľ uchádzať a pozíciu “priekopníka”, musí vyplniť a podpísať konkrétny formulár, kde okrem iného musí potvrdiť svoju “mravnú čistotu” a potvrdiť, že  súhlasí s tým, že Jehova poskytuje dnes svoj “duchovný pokrm” skrze svojho verného a rozvážneho otroka (vedúci zbor svedkov Jehovových v Amerike) a používa na to Spoločnosť Strážna veža, ktorú spravuje verný otrok. Viete si predstaviť niečo také v 1.storočí? Pravdepodobne nie, tu ale znovu platí, že keď to vedúcemu zboru vyhovuje, nie je potrebné sa opierať “o starovek” a zisťovať si, či by to tak robili prví kresťania.

Prihláška do metropolitnej služby

V roku 2012 bolo vyžadované vyplniť nové tlačivo pre tých, ktorí sa chcú uchádzať o službu so stojanmi s literatúrou, nazývaná tiež “metropolitná služba”. To zahŕňalo niekoľko osobných otázok pre uchádzača a časť, v ktorej ho majú starší zboru známkami ohodnotiť:

Tlačivo “Please Follow Up”

Po niekoľko desaťročí svedkovia používali tlačivá S-43-E (Please follow up) a zaznačovali na ne osobné údaje ľudí, ktorý “prejavili záujem”, hovorili cudzím jazykom alebo nepočujúcich. 

 

Záver

Organizácia tvrdí, že ich zvestovateľská metóda je najefektívnejšia, pretože bola zavedená Ježišom Kristom.

,,Aký spôsob rozširovania posolstva o Kráľovstve je najefektívnejší? Ježiš, ktorý vedel, ako sa dostať k čo najväčšiemu množstvu ľudí, poslal svojich učeníkov do miest, dedín a príbytkov. (Matúš 10:7, 11, 12) Po Ježišovej smrti a vzkriesení učeníci pokračovali vo zvestovaní „z domu do domu“. Strážna veža, 2012, 1. jún, s. 15

 • Biblia ukazuje, že najefektívnejší spôsob zvestovania, ktorý používali ranní kresťania, bolo zvestovanie v chráme, mestských bránach, na trhoch a kdekoľvek, kde sa stretla väčšia skupina ľudí. Nebolo to systematické prechádzanie z domu do domu ako to dnes robia svedkovia. Aj keby bolo “z domu do domu” efektívne zvestovanie v prvom storočí – kedy boli dediny malé, a celé rodiny žili spolu v jednom dome – je očividné, že dnes efektívne nie je.
 • Tvrdenie, že svedkovia zvestujú celému svetu je ďaleko od pravdy. Už len India, Čína, Indonézia, Pakistan a Bangladéš tvoria vyše 3,3 miliardy ľudí, čo je takmer polovica obyvateľstva celého sveta. Podľa celosvetovej správy 2017, svedkov je v Indii 43 tisíc, v Indonésii 26 tisíc, Čína má pár tisíc svedkov, Pakistan 975 a Bangladéš 271.
 • V priemere každý deň na svete pribudne 200 000 ľudí (štatistiky z roku 2011), no počet aktívnych svedkov pribudne len o 224. Ak “koniec” závisí na tom, či Jehovovi svedkovia zvestujú “po celej obývanej zemi” a “všetkým národom”, potom je tento “koniec” zatiaľ nedosiahnuteľný.
 • Svedkovia vo svojej zvestovateľskej činnosti pôsobia skôr ako obchodný zástupcovia organizácie než zvestovatelia Krista. Ich posolstvo nie je “Poďte ku Kristovi”, a v podstate ani “Poďte k Jehovovi”, je to skôr “poďte do organizácie”. V tom, čo hlása organizácia, nie je žiadna vyhliadka pre osobný vzťah k Bohu alebo spasenie skrze Ježiša Krista. Záchrana sa podmieňuje členstvom v inštitúcii. Ak je cieľ zvestovania nárast organizácie, potom sa každé jedno náboženstvo podieľa na zvestovateľskej činnosti, nakoľko každé z nich má svojich členov.
 • Posolstvo o Kristovi a dobré posolstvo o jeho nebeskom kráľovstve sa zvestovalo a neustále zvestuje kresťanstvom po celom svete. Ježiš nediktoval, akým spôsobom sa to má robiť. Metóda “z domu do domu” Ježišom nebola predpísaná a nie je ani zďaleka najefektívnejšia. Distribúcia literatúry a všetká byrokracia spojená s kazateľskou službou nemá oporu v Biblii.

Na základe vyššie uvedených skutočností musí byť zrejmé, že veľa kresťanských organizácii spĺňa Ježišovo poverenie zvestovať, a že organizácia Jehovových svedkov ide “nad to čo je napísané” v Novom zákone a čo chcel samotný Ježiš.


Poznámky pod čiarov

(1) Oficiálne stanovisko jw.org: “Do celosvetového počtu Jehovových svedkov sú zahrnutí len tí, ktorí každý mesiac aktívne zvestujú dobré posolstvo o Božom Kráľovstve.”  https://www.jw.org/sk/jehovovi-svedkovia/caste-otazky/kolko-je-jehovovych-svedkov/

Zoznam použitej literatúry:

 • Strážna veža, 1979, 15. júl
 • Strážna veža, 1988, 1. január
 • Strážna veža, 1991, 15. január
 • Strážna veža, 1994, 1. Jún
 • Strážna veža, 2012, 1. jún
 • Prebuďte sa! 1989, 8. marec
 • Skutočne sa Boh o nás stará?, 2001
 • Naša služba kráľovstva, 2000, apríl
 • Preklad nového sveta Svätých písiem, 1984
 • Seven Day Adventist Church Manual, revidované 2010
 • Franz: Hledání Křesťanské Svobody, 2011 – online edícia
Všetky obrázky sú použité za účelom kritiky a sú prevzaté z nasledujúcich zdrojov: https://www.google.sk/search?q=mormons+preaching&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTzo–iqTeAhXE6qQKHRVxD1gQ_AUIDigB&biw=1908&bih=882#imgrc=AHQ71cvlavybuM: ; https://www.google.com/search?q=Preaching+gospel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiug9DfuqLeAhWBCewKHSZEBcEQ_AUIDigB&biw=1360&bih=652#imgrc=GuYRh6nQ4KNDEM: ; https://www.google.com/search?biw=1360&bih=652&tbm=isch&sa=1&ei=OSvSW8mIL_LjkgW-4aKQDA&q=jehovah+witness&oq=Jeho&gs_l=img.1.2.0l2j0i67k1j0l7.217366.218114.0.219739.4.4.0.0.0.0.97.299.4.4.0….0…1c.1.64.img..0.4.299…35i39k1.0.eiU2prtZ8GE#imgrc=Sq8FabKt9j0KVM: ; https://www.google.sk/search?q=adventists+bus&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjV5J_PlKTeAhVOCewKHToWDOYQ_AUIDigB&biw=1908&bih=882#imgrc=5QLfs1KAit_j7M: ; https://www.jw.org/sk/publikacie/knihy/poucne-pribehy-z-biblie/12/jezis-zvestuje/#?insight[search_id]=0aff66df-65c3-45a2-9c3c-02b898ac8a4c&insight[search_result_index]=46

Článok vychádza z anglického originálu: https://www.jwfacts.com/watchtower/preach.php

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment