Dôvody, pre ktoré môže byť Jehovov svedok vylúčený

Článok sa detailne zaoberá príčinami, pre ktoré môže byť človek vylúčený z organizácie Jehovových svedkov. Aj keď sa v Biblii nachádzajú zmienky o vyhýbaní sa určitým kresťanom (1. Korinťanom 5. kapitola a 2. Jána 10), dôvody, pre ktoré by sa mal kresťan jednotlivcovi vyhýbať, sú limitované na nasledujúce skutky: smilstvo, chamtivosť, modlárstvo, nadávanie, opilstvo, vydieračstvo a nezotrvanie v Kristovom učení. Ak by aj bolo potrebné niekoho vylúčiť, nemalo by sa ísť nad rámec týchto dôvodov. (,,Nechoďte nad to, čo je napísané” 1. Korinťanom 4:6). V skutočnosti, Diotrefes bol pokarhaný za to, že sa pokúšal vylúčiť ľudí zo zboru aj keď to nebolo nevyhnutné:

,,Písal som niečo zboru, ale Diotrefes, ktorý medzi nimi rád zaujíma prvé miesto, neprijíma od nás nič s úctou. Preto ak prídem, pripomeniem jeho skutky, ktoré stále robí, keď o nás tára zlými slovami. A nielenže sa s tým neuspokojuje, ale ani sám neprijíma bratov s úctou, a tým, čo ich chcú prijať, sa v tom snaží zabrániť a vylúčiť [ich] zo zboru.” 3. Jána 9,10

Porovnajme teraz spomínaný biblický zoznam skutkov so zoznamom, ktorý definujú Svedkovia Jehovovi. Skratky odkazujú na tieto publikácie:

 • Naša Služba Kráľovstva (km)
 • Strážna veža (w)
 • Prebuďte sa! (g)
 • Jehovovi svedkovia — hlásatelia Božieho Kráľovstva (1993) (jv)
 • Pay Attention to Yourselves and to All the Flock (ks91-E)
 • Organizovaní, aby sme konali Jehovovu vôľu (om)
 • Hlbšie pochopenie Písma, zväzok 1 alebo 2 (it-1 or 2)
 • Correspondence Guidelines 2011 revision (cg)
 1. Cudzoložstvo (pohlavný styk s inou osobou ako s manželským partnerom) zahŕňa:
  • Opustenie manželky a odchod za inou ženou – w79 11/15 31-2, w76 s.728
  • Plánované cudzoložstvo na prerušenie biblického manželského zväzku – w83 3/15 s.29
  • Opätovné prijatie bez biblického schválenia – w56 10/1 s.597
  • Polygamia – jv 176
  • Chodenie s osobou, ktorá nie je zákonne rozvedená – ks91-E s.135
 2. Odpadlíctvo – w83 4/1 s.22-4, km 8/80 s.1, 4. Zahŕňa:
  • Vzbúrenie voči organizácii – w63 7/1
  • Propagovanie siekt – it-2 886
 3. Stretávanie sa s vylúčenými, zahŕňa:
  • Priatelia – ks91-E s.103, w81 9/15 s.25-6, w55 10/1 s.607
  • Rodina – ks91-E s.103
 4. Prijatie krvi a krvná transfúzia – w61 1/15 ks91-E s.95, jv s.183-184
 5. Užitie drog – ks91-E s.96
 6. Opilstvo – ks91-E s.95, it-1 s.656
 7. Nepoctivé obchodné praktiky – w63 7/1, w86 11/15 s.14
 8. Zamestnanie porušujúce kresťanské princípy – km 9/76 s.6, km 2/74
  • Práca pre akúkoľvek náboženskú organizáciu – ks91-E s.95
  • Práca v hazardnom priemysle – ks91-E s.136
  • Predávanie tabaku – ks91-E s.96
  • Zmluvná práca vo vojenskom zariadení
 9. Falošné uctievanie. Zahŕňa:
  • Účasť v inej cirkvi – ks91-E s.94
  • Praktizovať smútočné zvyky, ktoré zahŕňajú falošné uctievanie – w85 4/15 s.25
 10. Smilstvo it-1 863
  • Sodomia – w83 6/1 s.25
  • Incestné manželstvo – w78 3/15 s.26
  • Umelé oplodnenie a náhradné materstvo
   • ,,Praví kresťania sa preto vyhýbajú náhradnému materstvu, ako aj všetkým metódam, pri ktorých sa používajú darované spermie, vajíčka či embryá.” g04 9/22 s. 10
   • ,,Umelé oplodnenie vydanej ženy darcom, iným ako jej manžel, ju robí vinnou z cudzoložstva” g74 8/8 s.28
  • sexuálne zneužívanie detí – g93 10/8 s.10
 11. Nadávanie – ks91-E s.94, w96 7/15 s.17-18; it-1 s.991; it-2 s.802
 12. Podvod – ks91-E s.94, om s.142-3
 13. Hazard alebo súvisiace zamestnanie – w80 9/1, ks91-E s.136
 14. Obžerstvo – w86 5/1
 15. Chamtivosť, zahŕňa:
  • hazardné hry – ks91-E s.95
  • vydieranie – ks91-E s.95, w89 1/15 22, it-1 s.789
  • chamtivosť pri dojednávaní ceny za nevestu – w98 9/15 s.25
 16. Homosexualita – w83 6/1 s.24-6
 17. Modlárstvo – w52 3/1 s.138
 18. Voľné správanie – ks91-E s.93, 96, w83 3/15 s.31, w73 9/15 s.574, it-2 s.264, ks91-E s.93, w83 3/15 s.31, w73 9/15 s.574-6, w97 9/1 s.14, it-2 s.246. Zahŕňa:
  • Sexuálna zvrátenosť
  • Transvestitismus/zmena pohlavia – cg s.98
  • Neposlúchnutie morálnych štandardov organizácie
  • Neúcta, ignorovanie alebo dokonca pohŕdanie normami, zákonmi a autoritou
  • (Namiesto používania bežnej definície sexuálnej zvrátenosti, Strážna veža definuje ,,voľné správanie” aj ako ,,nerešpektovanie starších (zboru)”. Táto definícia umožňuje starším vylúčiť členov za širokú škálu obvinení, ktoré nie sú pokryté inými definíciami, ako napríklad odmietnutie ukončiť kontakt s vylúčenými, alebo pohŕdanie právnym výborom, kde žiadne iné obvinenie nemohlo byť potvrdené.)
 19. Klamstvo – ks91-E s.94, g00 2/8 s.21
 20. Porušenie neutrality (účasť na politických aktivitách alebo v armáde) – ks91-E s.96
 21. Vojenská služba a nevojenská služba vrátane neformálnej práce (niektoré civilné práce sa už stali záležitosťou svedomia w96 5/1 s.20, dovtedy sa za to vylučovalo) – ks91-E s.96
 22. Oplzlá reč – ks91-E s.95
 23. Rodičia, ktorí povoľujú nemravnosť – w56 s.566
 24. Účasť v politike, vrátane hlasovania alebo držania politickej karty v Malawi – ks91-E s.96 (w99 11/1 s.28 naznačuje, že v niektorých prípadoch je hlasovanie záležitosťou svedomia)
 25. Porneia, zahŕňa:
  • orálny a análny sex
  • vzájomná masturbácia medzi osobami ktoré nie sú vo vzájomnom manželskom zväzku
  • homosexualita, lezbizmus
  • smilstvo
  • cudzoložstvo
  • incest
  • sodomia – ks91-E s.93.
  • Definícia slova Porneia bola doplnená o ďalšie situácie v najnovšom videu pre Bételitov, ako napríklad:
  • obtieranie pohlavného orgánu cez oblečenie o nohu inej osoby
  • ak sú dve osoby oblečené a obtierajú sa o seba a ich pohlavné orgány sú stimulované
  • niektoré provokatívne formy tanca
 26. Ohováranie – ks91-E s.94, w63 7/1, w89 10/15 s.14, om s.142
 27. Fajčenie alebo predávanie tabaku – km 2/74, ks91-E s.96
 28. Špiritizmus (zahŕňa jógu w02 8/1 s.22) – w55 10/1 s.607
 29. Kradnutie, zlodejstvo – om s.142-5, ks91-E s.94
 30. Rozvratná činnosť – w95 10/1 s.31
 31. Nečistota
  • Sexuálne zvrátené praktiky v manželstve, ako napríklad orálny a análny sex – w83 3/15 s.31
  • milostné hry a hladenie prsníkov – ks91-E s.92
  • dotýkanie sa pohlavných partií – ks91-E s.92
  • zvyk pozerať zvrhlú pornografiu – w2012 3/15 s.31
 32. Porušenie svetského zákona (flagrantný prípad) – w86 10/1 s.31
 33. Násilie, extrémne fyzické zneužívanie, výbuchy hnevu – ks91-E s.96, w75 s.287, g01 11/8 s.12
  • zahŕňa profesionálny box w81 7/1 s.30-1, ks91-E s.142
 34. Úmyselné nepodporovanie rodiny, ohrozenie duchovnosti partnera – w88 11/1 s.22-3, km 9/73 s.8, ks91-E s.95
 35. Svetské oslavy ako sú Vianoce – ks91-E s.95

Kniha “Paste Božie stádo”  ktorú starší zboru používajú ako manuál, obsahuje kapitolu 5. ,,Určovanie, či má byť zriadený právny výbor.” Kapitola je na stranách 58 až 79 a uvádza zoznam dôvodov, pre ktoré môže byť človek vylúčený. Na strane 58 je poznámka: ,,Samozrejme, tento zoznam nie je úplný. Môžu existovať ďalšie záležitosti, ktoré si zaslúžia pozornosť právneho výboru”

Zoznam dôvodov uvedený v Indexe publikácii Watchtower (dx90-10 Vylúčenie)

Podklady na vylúčenie: w98 15/3 22; w92 1/7 19

V anglickom vydaní je uvedených o 9 dôvodov naviac: dx86-18 Disfellowshipping


Organizácia tvrdí, že vylúčenie sa týka len tých, ktorí sa dopustili vážneho hriechu a nerobia pokánie:

,,Ak je Jehovov svedok vylúčený, je to po prvé preto, lebo sa dopustil vážneho hriechu, a po druhé preto, lebo nerobí pokánie. K vylúčeniu môže dôjsť len vtedy, keď sú zjavné oba tieto činitele.” Strážna veža, 2015, 15. apríl, s. 30

Tento výrok síce môže utíšiť svedomie niektorých Jehovových svedkov, ktorí sa vyhýbajú svojim milovaným, ale neodráža realitu. Preskúmanie zoznamu ,,trestných činov” uvedených vyššie odhaľuje niekoľko oblastí, o ktorých by len veľmi málo Jehovových svedkov tvrdilo, že sú natoľko závažné, aby si zaslúžili úplnú izoláciu od ich konateľa. Okrem toho, podstatné percento vylúčených za poslednú dobu, je vylúčených za nesúhlas s interpretáciou organizácie, čo sa považuje za ,,odpadlíctvo”. No ako má človek, ktorý je presvedčený, že jeho náboženstvo neučí pravdu, prijať, že odchod z takého náboženstva je hriech ? Alebo prijať, že urobil niečo, čo si vyžaduje pokánie?


Článok vychádza z anglického originálu: https://www.jwfacts.com/watchtower/disfellowship-shunning.php

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment