Pravidlá Jehovových svedkov týkajúce sa sexuálneho zneužívania detí

V tomto článku si rozoberieme pravidlá a učenie svedkov Jehovových (bežne známi pod výrazom Jehovisti *), ktoré spôsobujú komplikácie pri vyšetrovaní  sexuálneho zneužívania detí medzi Jehovovými svedkami. Vďaka tejto politike Spoločnosti Strážna veža nie sú sexuálni páchatelia trestaní a naďalej môžu slobodne zneužívať ďalšie deti. Tieto pravidlá sú:

 • Pravidlo dvoch svedkov
 • Pravidlo troch rokov
 • “Svetská” múdrosť

Pravidlo dvoch svedkov

Až do roku 2002 nariadenia vedúceho zboru Jehovových svedkov diktovali, že minimálne dvaja očití svedkovia musia byť prítomní pri tom istom skutku nemravnosti, aby sa potvrdilo, že páchateľ sa skutočne dopustil priestupku. Problém spočíva v tom, že logicky v prípade sexuálneho zneužívania detí takmer nikdy nie sú dvaja očití svedkovia. To znamená, že aj keď niekoľko detí obviní toho istého člena zboru, no on sa neprizná, starší voči takému človekovi nepodniknú žiadne kroky. Veľký počet súdnych prípadov ukazuje, že starší v zboroch vedeli o mnohých prípadoch sexuálneho zneužitia, no neboli podniknuté žiadne kroky v zbore, a rovnako nebola kontaktovaná polícia alebo iné zodpovedné orgány.

Strážna veža z 1. novembra 1995 obsahuje nasledovné pokyny ohľadom obvinení zo sexuálneho zneužívania:

,,Čo môžu urobiť starší?

Ak za staršími príde člen zboru, ktorému sa vybavujú predstavy minulých zážitkov alebo „potlačené spomienky“ týkajúce sa zneužívania v detstve, obvykle sú na pomoc určení dvaja starší. Títo starší by mali láskavo povzbudiť postihnutého, aby sa na čas sústredil na vyrovnávanie sa s emocionálnou úzkosťou. Mená akýchkoľvek zneužívateľov z jeho „spomienok“ by sa mali uchovávať ako prísne dôverné.

Prvoradou úlohou starších je pôsobiť ako pastieri. (Izaiáš 32:1, 2; 1. Petra 5:2, 3) Predovšetkým by si mali dávať pozor, aby mali oblečenú „nežnú náklonnosť súcitu, láskavosť, pokoru mysle, miernosť a zhovievavosť“. (Kolosanom 3:12) Nech súcitne počúvajú a potom použijú uzdravujúce slová z Písiem. (Príslovia 12:18) Niektorí postihnutí s bolestnými „spomienkami“ sa s ocenením vyjadrujú o starších, ktorí ich pravidelne navštevujú alebo im dokonca telefonujú, aby si overili, ako si počínajú. Také kontakty nemusia zabrať veľa času, ale dokazujú, že Jehovova organizácia prejavuje starostlivosť. Keď si postihnutý uvedomí, že jeho kresťanskí bratia ho naozaj milujú, môže mu to pomôcť, aby znovu nadobudol značnú mieru emocionálnej vyrovnanosti.

A čo ak sa trpiaci rozhodne vzniesť obvinenie?* Potom mu dvaja starší môžu poradiť, že v zhode so zásadou v Matúšovi 18:15 by sa mal s touto záležitosťou osobne obrátiť na obvineného. Ak ten, kto vznáša obvinenie, nie je po emocionálnej stránke schopný povedať to do očí, môže to urobiť telefonicky alebo azda napísať list. Takto obvinený dostane príležitosť, aby pred Jehovom vyjadril svoju odpoveď na obvinenie. Možno bude dokonca schopný predložiť dôkaz, že sa nemohol dopustiť zneužitia. Alebo sa možno obvinený prizná a bude možné dosiahnuť zmierenie. Aké by to bolo požehnanie! Ak došlo k priznaniu, vecou sa ďalej môžu zaoberať dvaja starší v súlade s biblickými zásadami.

Ak je obvinenie popreté, starší by mali vysvetliť tomu, kto ho vznáša, že po právnej stránke sa nedá urobiť nič viac. A zbor sa bude na obvineného ďalej pozerať ako na nevinnú osobu. Biblia hovorí, že skôr ako sa môžu podniknúť právne kroky, musia tu byť dvaja alebo traja svedkovia. (2. Korinťanom 13:1; 1. Timotejovi 5:19) Aj keď si viac ako jedna osoba „spomína“ na zneužívanie zo strany toho istého jednotlivca, povaha týchto spomienok je proste príliš neistá, aby sa na nich dalo založiť právne rozhodnutie bez ďalšieho podporného dôkazu. To neznamená, že také „spomienky“ sa považujú za falošné (alebo že sa považujú za pravdivé). Ale pri právnom dokazovaní nejakej záležitosti je nutné riadiť sa biblickými zásadami.

Čo v prípade, ak obvinený — hoci popiera nesprávne konanie — je naozaj vinný? Vari mu to, ako sa povie, „len tak prejde“? Určite nie! Otázku jeho viny či neviny možno bezpečne ponechať v Jehovových rukách. „Hriechy niektorých ľudí sú verejne zjavné a vedú priamo k súdu, u iných sa [ich hriechy] stanú zjavnými až neskôr.“ (1. Timotejovi 5:24; Rimanom 12:19; 14:12) Kniha Príslovia hovorí: „Očakávaním spravodlivých je plesanie, ale nádej skazených, tá zahynie.“ „Keď umiera skazený, hynie jeho nádej.“ (Príslovia 10:28; 11:7) Jehova Boh a Kristus Ježiš napokon vykonajú večný rozsudok v spravodlivosti. — 1. Korinťanom 4:5.” Strážna veža, 1995, 1. november, s. 29

Na základe veľkého tlaku a negatívnej mienky verejnosti voči praktikám Spoločnosti Strážnej Veže bola spravená malá úprava v pravidle ,,dvoch svedkov”. V liste pre starších z 24. mája 2002 je zmena opísaná nasledovne:

,,Za posledné týždne upriamovali média v krajinách svoju pozornosť na to, ako sa riešia obvinenia zo sexuálneho zneužívania detí v rôznych náboženských organizáciach. Takéto správy môžu spôsobiť, že sa úprimný jednotlivci spýtajú na postupy dodržiavané Jehovovými svedkami. Očakávame, že starší budú skúmať každé obvinenie zo sexuálneho zneužívania detí. Už jedno zneužité dieťa je príliš veľa. Avšak pri vyhodnocovaní dôkazov musia mať na zreteli jasné biblické usmernenie: “Nemá povstať len jediný svedok proti mužovi vzhľadom na akékoľvek previnenie alebo akýkoľvek hriech,+ v prípade akéhokoľvek hriechu, ktorého by sa dopustil. Na ústach dvoch svedkov alebo na ústach troch svedkov má záležitosť pevne stáť.” (5. Mojžišova 19:15) Neskôr bola táto požiadavka zvážiť svedectvo dvoch alebo troch svedkov potvrdená Ježišom. (Matúš 18:16) Teda aj keď starší skúmajú každé obvinenie, biblicky nie sú oprávnení vykonať zborové opatrenie pokiaľ nemajú priznanie alebo dvoch dôveryhodných svedkov. Ale pokiaľ sú dve osoby svedkom rôznych incidentov rovnakého zlého skutku, ich svedectvo možno považovať za dostačujúce na prijatie opatrení.” – List starším – VŠETKÝM ZBOROM V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH, 24. máj, 2002

Teda vedúci zbor prišiel k záveru, že pravidlo ,,dvoch svedkov” môže byť odteraz biblicky naplnené aj keď je vznesené obvinenie dvoma osobami z dvoch rôznych incidentov toho istého skutku.V liste z roku 2002 však ústredie neuvádza, že medzi tými náboženskými organizáciami figuruje aj Spoločnosť Strážna veža, čo vytvára dojem, akoby išlo len o ostatné náboženstvá mimo svedkom. Na pozadí týchto faktov treba aj vnímať túto zmenu. Ústredie sa v podstate priznalo, že ich doterajšie prísne dodržiavanie pravidla ,,dvoch svedkov” nebolo biblické nariadenie alebo Jehovovo vedenie, ale ich vlastný chybný výklad, ktorý poznačil životy mnohých obetí. Takáto úprava však nie je dostačujúca, keďže člen zboru môže aj naďalej sexuálne zneužívať to isté dieťa, ak sa nenájde iné, ktoré by proti nemu svedčilo.

Vedúci zbor sa snaží obhájiť pravidlo ,,dvoch svedkov” týmito veršami:

Toto pravidlo sa však nemalo uplatňovať v každej situácii a za každých okolností. Napríklad 5.Mojžišova 22:25-17 hovorí, že ak bolo znásilnené dievča na poli, kde nebol nikto, kto by ju počul alebo ochránil, ďalší svedkovia neboli potrební na to, aby bol páchateľ odsúdený:

,,Ak však muž našiel dievča, ktoré je zasnúbené, na poli, a chytil ju a ležal s ňou, muž, ktorý s ňou ležal, zomrie sám, a dievčaťu neurobíš nič. Dievča nemá hriech zasluhujúci si smrť, pretože ako keď muž povstane proti svojmu blížnemu a zavraždí ho, áno dušu, tak je to v tomto prípade. Našiel ju totiž na poli. Dievča, ktoré bolo zasnúbené, kričalo, ale nebolo nikoho, kto by ju vyslobodil.” 5.Mojžišova 22:25-27

Ani sama organizácia neuplatňuje tieto verše doslovne a okrem toho, všetky slová v spomínaných veršoch boli smerované dospelým ľuďom, a nie deťom. Nakoľko je ponechaná voľnosť v tom, ako uplatňovať tieto verše, niet pochýb o tom, že pokiaľ je v stávke život a bezpečnosť dieťaťa, mali by sa urobiť všetky preventívne opatrenia na ochranu dieťaťa už pri prvom náznaku nebezpečenstva. To je prirodzená a samozrejmá vec, ktorú by spravil každý normálny človek a nemusí byť ani odborníkom v oblasti sexuálneho zneužívania detí.

Miesto toho, aby sa uprednostnil bezpečnosť detí, vedúci zbor radšej vyžaduje dogmatické dodržiavanie pravidiel. Malé deti, ktoré sa stali obeťou sexuálneho zneužitia väčšinou nie sú schopné predniesť obvinenie samy. Trvať na striktnom dodržiavaní pravidla ,,dvoch svedkov” v prípade, ak je sexuálne zneužité bezbranné dieťa, je nerealistické farizejské zákonníctvo. Ježiš odsúdil slepé dodržiavanie zákona, a hovoril, že láska ma byť vždy nad akýmkoľvek zákonom. Túto podstatu aj vizuálne demonštroval pred očami farizejov, keď v sabate uzdravil človeka. (pozri Ján 5:6-11; 9:14-16; Matúš 12:9-14) Pre farizejov to bolo porušenie zákona, pre Ježiša to bolo preukázanie lásky. Pri inej príležitosti farizeji kritizovali Ježišových učeníkov, že v sabate trhajú klasy. Ježiš farizejom vysvetlil, že „sabat začal jestvovať kvôli človeku, a nie človek kvôli sabatu. (Marek 2:23-27) Teda zákon bol daný na ochranu a úžitok ľudí, nie aby ľudia dogmaticky zákonu slúžili aj za cenu ohrozenia života a bezpečia detí. Lipnutie na dodržiavaní pravidla ,,dvoch svedkov” v prípade obvinenia z pedofílie, je presne ten farizejský prístup, ktorý Ježiš odsúdil. Publikácia svedkov ,,Poď a buď mojím nasledovníkom” sa vyjadrila nasledovne:

,,Možno si pamätáme, ako farizeji kritizovali Ježiša za to, že uzdravoval počas sabatu. Boli takí bezcitní, tak zatvrdilo sa držali vlastných predstáv, že sa nedokázali odpútať od svojho úzkoprsého výkladu mojžišovského Zákona ani od ústneho zákona.”  „Poď a buď mojím nasledovníkom“, 2007, s.190, odsek 15

Vedúci zbor často vo svojich publikáciach dáva radu, aby sa kresťania pri svojom rozhodovaní pýtali sami seba: Akoby v tejto záležitosti konal Ježiš? Vyššie uvedené texty ukazujú, že pre Ježiša bol zákon lásky prednejší ako všetko ostatné vrátane Mojžišovského zákona. Preto sú na mieste otázky: Chcel by Ježiš, aby sa jeho odporúčanie o prítomnosti dvoch svedkov fanaticky aplikovalo aj pri situáciach, kedy je spáchaný zločin ako sexuálne zneužitie dieťaťa? Trval by na tom, hoci by vedel, do akej náročnej situácie dostáva dieťa, ktorému nielenže nik podľa skúseností neverí, ale ani nemá ako dokázať zločin, pretože tam nik iný nebol? Prial by si Ježiš, aby nepotrestaný páchateľ aj naďalej páchal zločin, pretože nebol nahlásený organizáciou príslušným úradom? Bol by toto pre Ježiša dôkaz lásky k blížnemu?

Vedúci zbor veľmi rád kritizuje fanatizmus farizejov v 1.stor. no sám v mnohým prípadoch vrátane tohto skĺzava do rovnakého fanatizmu, ktorý spôsobuje ľuďom celoživotné traumy. Pravidlo ,,dvoch svedkov” by mala byť rozumná zásada, ktorá pomôže predísť nespravodlivosti. Jej dogmatické dodržiavanie však vedie k presnému opaku. Napríklad:

 • Páchateľ je obvinený, ale iba jednou osobou, takže zostáva nepotrestaný a naďalej môže pokračovať v zlých skutkoch.
 • Opačná situácia: nevinná osoba je obvinená dvoma ľuďmi a môže byť tak nespravodlivo potrestaná.

Sexuálne zneužívanie detí je oblasť, v ktorej starší nemajú žiadnu kvalifikáciu ani odbornú znalosť, preto by v takom prípade vždy mali byť prítomný odborníci a kvalifikované úrady. Je všeobecne uznávané, že ochrana detí má prvoradý význam. Deklarácia Spojených národov o právach dieťaťa (Declaration of the Rights of the Child ), ktorá bola oficiálne prijatá v roku 1959 potvrdzuje, že dieťa vyžaduje zvláštnu ochranu. Deklarácia uvádza:

,,2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov majú byť hlavným hľadiskom najvlastnejšie záujmy dieťaťa.

8. Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytne ochrana a pomoc.” DECLARATION OF THE RIGHTS OF THE CHILD (prijaté 10. decembra 1959), v slovenčine: DEKLARACIA_PRAV_DIETATA.pdf

Vedenie ktoré poskytuje ústredie Jehovových svedkov v tomto naďalej zlyháva, keď v manuály pre starších uvádza nasledovné:

,,Aj keď je kresťan obvinený z priestupku dostatočne závažného na to, aby sa vyžadoval právny zásah, právny výbor by nemal byť zriadený pokiaľ previnenie nie je pevne stanovené. Aké dôkazy sú prijateľné? …   

Musia byť prítomní dvaja alebo traja očití svedkovia, nielen ľudia opakujúci to, čo už počuli; žiaden krok nemôže byť podniknutý, ak je iba jeden svedok. 5. Moj. 19:15; Ján 8:17.

Ak sú prítomný dvaja alebo traja svedkovia rovnakého priestupku, ale každý z nich je svedkom rozličného incidentu, starší môžu zvážiť ich svedectvo. Zatiaľ čo takýto dôkaz je prijateľný na preukázanie viny, je lepšie mať dvoch svedkov na ten istý výskyt priestupku.

Ak obvinený popiera obvinenie, potom starší, ktorí prípad vyšetrujú, by sa mali pokúsiť usporiadať spoločné stretnutie s ním a obvineným. (Poznámka: Ak obvinenie zahŕňa sexuálne zneužívanie detí a obeť je v súčasnosti neplnoletá, starší by mali kontaktovať kanceláriu pobočky skôr ako dohodnú stretnutie s dieťaťom a údajným zneužívateľom). Ak žalobca alebo obvinený nie je ochotný stretnúť so staršími alebo ak obvinený naďalej popiera obvinenie od jedného svedka a zločin nie je preukázaný, starší nechajú záležitosti v Jehovových rukách. (5. Moj. 19:15-17; 1. Tim. 5:19, 24, 25; w95 11/1 pp. 28-29) Starší, ktorí vyšetrujú, by mali nahrať záznam, podpísať ho, vložiť do zapečatenej obálky a uložiť ho do dôvernej zložky zboru.” Paste Božie stádo, 2010, s. 71 – 72

Je šokujúce, že napriek všetkým pedofilným škandálom a prehratým súdnym sporom, vedúci zbor naďalej nabáda starších k pasivite a k ,,(po)nechaniu záležitostí v Jehovových rukách”. To, že starší takéto prípady neriešia, ale nechávajú v ,,Jehovových rukách” má za následok desiatky a možno aj stovky sexuálne zneužitých detí. (pozri článok Súdne prípady-stručný prehľad). Do roku 2018 nastal nesmierny nárast počtov odhalených súdnych prípadov, v ktorých sa politika Spoločnosti Strážna veža ukázala ako nefunkčná. Cynik by namietol, že odvtedy, čo v roku 1995 bola zmienka o ,,Jehovových rukách”, tieto ruky už ukázali, čo si myslia o tomto organizačnom postupe. V takmer každom prípade sa ukazuje, že starší sa submisívne podriaďovali pokynom a nepriamo umožnili, aby pedofil naďalej zneužíval ďalšie deti. Čitateľ, ak patríš k Jehovovým svedkom, prosím, zamysli sa nad nasledujúcimi otázkami: Čo ďalšie sa má ešte diať, aby sa ukázalo, že to nie je asi spôsob, ktorý Boh schvaľuje? Ako sa podľa teba majú prejaviť záležitosti v Jehovových rukách, keď organizácia svedkov Jehovových čelí po celej zemi globálnej diskreditácii a nemieni aktuálne stále nič meniť? Vyzerá, že je riešenie tohto problému v Jehovových rukách, ak čelní predstavitelia napriek miliónom, ktoré zaplatili obetiam, klamú svojim členom na obrazovkách a tvrdia, že ide o lži odpadlíkov?

Protichodný prístup

Vedúci zbor bezvýhradne trvá na tom, že dvaja očití svedkovia sú podmienkou na vykonanie právnych krokov voči sexuálnemu zneužitiu dieťaťa. Na druhej strane, svedok môže byť vylúčený za smilstvo, kde nie sú žiadni očití svedkovia a žiaden dôkaz. Článok v Strážnej veži 2018 hovorí, že nezosobášený pár, ktorý spolu strávi noc, môže byť vylúčený len na základe ,,nepriamych dôkazov”:

,,Otázky čitateľov

Je potrebné zostaviť právny výbor, ak dvaja nezosobášení ľudia opačného pohlavia strávia noc za nevhodných okolností? Áno. Ak neexistujú žiadne poľahčujúce okolnosti, bude zostavený právny výbor, a to na základe silných nepriamych dôkazov, že došlo k sexuálnej nemravnosti.” Strážna veža, 2018, júl, s.32 

Je zarážajúce a zároveň absurdné, že v prípade sexuálneho zneužitia dieťaťa starší voči pedofilovi nepodniknú žiadne kroky pokiaľ nie sú prítomní dvaja alebo traja očití svedkovia, ale v prípade podozrenia z predmanželského sexu nemusí byť prítomný žiaden svedok a stačia len ,,nepriame dôkazy”.

Pravidlo troch rokov

Ešte viac kontroverznejšie pravidlo vedúceho zboru, ktoré je ostro kritizované v súdnych konaniach voči organizácii, je pravidlo ,,troch rokov”. Toto pravidlo umožňuje svedkovi, ktorý sexuálne zneužíval deti, naďalej slúžiť ako starší, pokiaľ sa priznal najmenej 3 roky po tom, čo skutok spáchal.

Kniha Organizovaný pre zvestovanie Kráľovstva a robenia učeníkov (Organization for Kingdom-Preaching and Disciple-Making) uvádza:

,,Ak osoba slúžila ako starší alebo služobný pomocník, spáchala závažný hriech, aj keď to bolo niekoľko rokov dozadu, nesie určitý stupeň trestuhodnosti, keďže v takej pozícii pokračovala v službe, hoci vedela, prinajmenšom po nejakú dobu, že sa tým diskvalifikovala, nie je teda oslobodená z obvinenia. (1 Tim. 3:2, 10; Tit.1:6,7) Taký človek by mal informovať právny výbor, že nespĺňal požiadavky a mal by odstúpiť zo svojej funkcie. Vzhľadom na to, že v tom čase tak neurobil, bude teraz z tejto pozície odstránený.” Organization for Kingdom-Preaching and Disciple-Making, 1972, s. 170, odsek 2

Výraz ,,niekoľko rokov dozadu” bol krátko na to vysvetlený v publikácii Služba Kráľovstva, ako ,,viac ako dva alebo tri roky”:

,,Čo sa myslelo [výrazom] niekoľko rokov dozadu, v knihe Organizovaný, na strane 170, odsek 2? Naznačuje to viac ako jeden alebo dva roky. Možno poznamenať, že sa nehovorilo veľa rokov dozadu. Takže to nie je presný počet rokov, ale viac ako dva alebo tri roky. Nebolo zamýšľané, aby sa brat vracal do ďalekej minulosti a priniesol späť priestupky, ktoré oľutoval už roky dozadu a ktoré boli zjavne Jehovom odpustené a už viac nie sú vykonávané…. Ak brat verne slúži niekoľko rokov a vidí na sebe dôkaz Jehovovho požehnania, prečo by mal teraz odstúpiť zo svojej funkcie?Služba Kráľovstva, 1972, október, s.8

Toto bolo potvrdené aj v predlohe pre rečníkov pre Školu Služby Kráľovstva (Kingdom Ministry School) v roku 1992. Pozri predlohu č. 6-E, s. 7

Skúsenosť svedka z Austrálie:

,,Osobne som mal úžitok z tohto pravidla. Keď som slúžil v Bételi v roku 1994, vyznal som staršiemu v Bételi hriech, ktorý som spáchal v roku 1990. Nakoľko ja ako aj druhá strana sme tri roky na to stále boli v službe celým časom, starší rozhodol, že Jehova túto nerozvážnosť odpustil a nebol podniknutý žiaden ďalší krok.” (skúsenosť uverejnená na jwfacts.com, 2007)

,,Svetská” múdrosť

Celý problém s pedofíliou v organizácii ešte zhoršuje všeobecný pohľad na ,,svetskú” múdrosť, ktorý pravidelne vedúci zbor prezentuje:

,,Boh teda nemá nič spoločné s týmto svetom. (Ján 18:36; 1. Jána 2:15–17) Preto Biblia hovorí o dvoch druhoch múdrosti — o „Božej múdrosti“ a o „múdrosti sveta“.” Strážna veža,1992, 15. september, s.19, odsek 2

Podobnými výrokmi sú svedkovia odrádzaní navštíviť ,,svetských” odborníkov zo strachu, že by mohli byť ovplyvnený ,,satanovým svetom” a dať im rady, ktoré by neboli v súlade s nariadeniami organizácie. Pre porovnanie, všimnime si nasledovnú citáciu z už spomínaného čísla Strážnej veže:

,,Zamysli sa nad prípadom Donny. Údajne mala poruchy jedenia a šla za nejakým poradcom — zjavne poradcom pochybnej spôsobilosti” Strážna veža, 1995, 1. november, s. 29

Samozrejme, že treba byť obozretný aj pri výbere ,,poradcov”. Niečo iné je ale vytvárať čiernobiely bipolárny obraz sveta, kde všetko mimo mantinelov organizácie je ,,svetské”, ovplyvnené ,,duchom sveta” a Satanom. Svedkovia sú teda povzbudzovaní ísť so svojimi problémami za staršími zboru. Obete sexuálneho zneužitia boli staršími takmer vždy odrádzané od kontaktovania polície alebo špecialistov v tejto oblasti. (pozri článok Súdne prípady)  Starší nemajú odborné vzdelanie v oblastiach ako je manželstvo, závislosť od alkoholu/drôg a už vonkoncom nie v tom, ako zaobchádzať s obeťami sexuálneho zneužitia či ako rozpoznať indície zneužitia. Pohybujú sa iba v rámci informácií, ktoré im poskytne vedúci zbor. Nariadenia organizácie veľmi bolestne zaostávajú za profesionálnym zaobchádzaním s obeťami sexuálneho zneužívania. To je vidieť aj na príklade toho, v akom prostredí musí sexuálne zneužité dieťa rozoberať svoj prípad. Zväčša je samé v zatvorenej miestnosti s minimálne dvoma alebo troma staršími, dospelými mužmi, čo je bežný postup pri riešení takýchto záležitostí na úrovni zboru. A ako bolo uvedené vyššie, od obete sa očakáva, že bude obvineného osobne konfrontovať.

Tlačivo, ktoré musia starší zboru vyplniť v prípade sexuálneho zneužitia dieťaťa, obsahuje otázku:

 ,,Koľko starších má pocit, že obeť bola nejako vinná alebo sa dobrovoľne zúčastňovala na skutkoch?”

Celé tlačivo možno v PDF stiahnuť na tomto odkaze: Child-abuse-watchtower-telememo-1993.pdf

Zoznam použitej literatúry:

 • Strážna veža, 2018, júl
 • Strážna veža, 1995, 1. november
 • Strážna veža, 1992, 15. september
 • Organization for Kingdom-Preaching and Disciple-Making, 1972
 • Služba Kráľovstva, 1972, október
 • „Poď a buď mojím nasledovníkom“, 2007
 • Paste Božie stádo, 2010
 • Deklarácia práv dieťaťa,1959, november
Všetky obrázky sú použité za účelom kritiky a sú prevzaté z nasledujúcich zdrojov:  https://www.jw.org/sk/publikacie/casopisy/strazna-veza-studijne-vydanie-jul-2018/

Článok vychádza z anglického originálu: https://www.jwfacts.com/watchtower/paedophilia.php


Poznámky pod čiarov

 • *Svedkovia Jehovovi považujú výraz Jehovisti za hanliví.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment