Ako Jehovovi svedkovia zaobchádzajú s bývalými členmi

Článok sa zaoberá problémom exkomunikácie (vylúčenie) medzi Jehovovými svedkami, konkrétne zaobchádzaním s vylúčenými osobami, ktoré boli vylúčené z organizácie svedkov Jehovových.

Organizácia rozdeľuje tresty pre previnilcov do dvoch kategórií: tí ktorí si zasluhujú ,,označenie”(1) a tí, ktorí si zasluhujú vylúčenie (alebo ,,odobratie spoločenstva”)(2). ,,Označenie” sa uplatňuje v prípade menej závažného previnenia (pozri Strážna veža, 1982, 1. február, s.31) a osoba nie je konkrétne pomenovaná. Na druhej strane, vylúčená osoba je verejne vyhlásená a pomenovaná a musia sa jej vyhýbať všetci svedkovia takmer za každých okolností. Je dôležité poznamenať, že Biblia nikde nepoužíva výraz ,,vylúčiť”/”vylúčenie”.

Organizácia je veľmi priama pokiaľ ide o to, ako zaobchádzať s vylúčenou osobou. S vylúčenou osobou sa nemožno stýkať za žiadnych spoločenských okolností. V skutočnosti aj pozdrav ,,ahoj” sa považuje za formu komunikácie, ktorá sa vníma negatívne. Toto zaobchádzanie je oveľa tvrdšie ako to, ako svedok zaobchádza s človekom vo svete. Napriek tomu, ako bolo spomenuté v úvode, Biblia hovorí iba o Antikristovi ako o tom, ktorého nemožno zdraviť. Tento typ zaobchádzania sa nevzťahoval na previnilcov iného typu ako napr. na smilníkov. Organizácia vyhodnocuje všetky formy priestupkov rovnako a zaobchádzanie musí mať rovnaký prísny štandard pre každú vylúčenú osobu, bez ohľadu na to, čoho sa dopustila. To v praxi znamená, že vylúčeného svedka nemožno zdraviť bez ohľadu na to, či jeho ,,hriechom” bola vražda, fajčenie cigariet alebo iba nesúhlas s hociktorou náukou. Ináč povedané: s vrahom alebo smilníkom sa zaobchádza rovnako ako s človekom, ktorý napr. nesúhlasí s náukou 1914.

Zákaz styku s najbližšou rodinou

Úplné vyhýbanie sa vylúčenému sa týka aj najbližšej rodiny svedkov. Zrejme len malá čiastka ľudí by akceptovala, keby náboženský predstavitelia od rodičov vyžadovali, aby sa vyhýbali vlastnému dieťaťu.

,,Čo ak je vylúčený tvoj príbuzný alebo blízky priateľ? V skúške je tvoja vernosť — nie tomu človeku, ale Bohu. Jehova nás pozoruje, či sa podriadime jeho príkazu nestýkať sa s nikým, kto je vylúčený. (Prečítajte 1. Korinťanom 5:11–13.)

Všimni si aspoň jeden príklad, z ktorého vidieť, koľko dobra môže priniesť to, keď sa rodina verne drží Jehovovho nariadenia nestýkať sa s vylúčenými príbuznými. Istý mladý muž bol vyše desať rokov vylúčený a jeho otec, mama a štyria bratia sa s ním celý ten čas nestýkali. Z času na čas sa pokúšal zapojiť do toho, čo robili, ale celá rodina bola pevná a nemala s ním žiaden kontakt, čo je chvályhodné. Keď bol prijatý, povedal, že mu stále chýbala spoločnosť rodiny, najmä v noci, keď bol sám. Priznal však, že keby sa s ním rodina stretávala, hoci len občas, uspokojilo by ho to. No nikto z rodiny s ním ani trochu nekomunikoval.” Strážna veža, 2012, 15. apríl, s.12, ods. 16-17

Ak si prečítame text (1. Korinťanom 5:11–13), ktorým sa snaží organizácia tieto tvrdenia podporiť, nie je možné si nevšimnúť, že tam nie je žiadna zmienka o ,,vylúčených”, ani nehovorí o bezpodmienečnej izolácií od vylúčeného. Nehovorí ani o uplatnení takejto praktiky na členov rodiny. Okrem toho, motiváciu, že sa človek vráti späť do náboženstva len preto, aby sa mohol opäť baviť so svojou rodinou, len ťažko možno považovať za ,,duchovnú”. Ide skôr o rozhodnutie z núdze. Rovnaká skúsenosť sa opäť objavuje v Strážnej veži z 15. júna 2013. V článku osoba uvádza:

„Keby sa boli členovia mojej rodiny so mnou čo len trochu stýkali, povedzme, že by ma tu a tam prišli pozrieť, aby zistili, ako sa mám, uspokojilo by to moju túžbu po ich spoločnosti a zrejme by som nemal takú motiváciu vrátiť sa k Bohu.“ Strážna veža, 2013, 15. jún, s. 28, ods. 17

Výrazom ,,vrátiť sa k Bohu” sa ale v skutočnosti myslí formálny návrat do organizácie

Strážna veža z 15. jan. 2013 zakazuje aj rodinnú komunikáciu cez email:

,,Nehľadaj si zámienky, prečo zostať s vylúčeným v kontakte, napríklad cez e-mail.” Strážna veža, 2013, 15. január, s.16, ods. 19 (Zaujímavé je, že zatiaľ čo preklad do väčšiny jazykov zostáva rovnaký, španielske vydanie je doplnené o “e-mailové, telefonické alebo textové správy.” – poznámka od nás)

Súčasný štandard ako zaobchádzať s vylúčenými bol ,,uzákonený” článkom ,,Vylúčenie – ako sa na to pozerať” v Strážnej veži, 1981, 15. september, s. 22-26. Pravidlá z tohto článku sú citované v Našej Službe Kráľovstva z augusta 2002 a v knihe Zachovávajte sa v Božej láske, 2008, s. 207-209. Tieto myšlienky sú pravidelne zdôrazňované v študijných článkoch Strážnej veže. Nasledujú citácie, ktoré sa v týchto článkoch uverejňovali v priebehu desaťročí, a ktoré majú dramatický a v niektorých prípadoch až fatálny dopad na ľudské životy a rodiny Jehovových svedkov:

,,Hoci je citovo náročné držať sa tohto pokynu, musíme sa vyhýbať zbytočnému kontaktu s vylúčeným členom rodiny, či už cez telefón, esemesky, listy, e-maily, alebo sociálne siete.” Strážna veža, 2017, október, s.16, ods. 19

,,Otázka, komu budeme verní, môže vzniknúť, keď je vylúčený náš blízky príbuzný. Pozrime sa, čo zažila Anne. Jedného dňa jej zatelefonovala mama, ktorá bola vylúčená. Chcela dcéru navštíviť, lebo sa jej cnelo za rodinou. Anne telefonát veľmi rozrušil a sľúbila matke, že jej odpovie listom. Skôr ako jej napísala, opäť si prešla niektoré biblické zásady. (1. Kor. 5:11; 2. Jána 9–11) V liste láskavo pripomenula matke, že ona pretrhla putá s rodinou tým, že sa dopustila niečoho zlého a nekajala sa. Napísala jej, že jediná možnosť, ako môže byť opäť šťastná, je vrátiť sa k Jehovovi.” Strážna veža, 2016, február, s.28, ods. 7

Opäť treba poznamenať, že v danom kontexte ,,vrátiť sa k Jehovovi” pre bežného svedka znamená vrátiť sa do Spoločnosti Strážna veža.

,,Ako môže každý z nás dokázať, že je svätý? Tak, že sa nestýka s nikým, kto je vylúčený, či už je to člen rodiny, alebo niekto iný.” Strážna veža, 2014, 15. november, s. 14-15, ods. 5

,,Člen tvojej rodiny, ktorého máš tak rád, v skutočnosti potrebuje vidieť, že si odhodlaný dávať Jehovu pred všetko ostatné — aj pred rodinné putá… Nehľadaj si zámienky, prečo zostať s vylúčeným v kontakte, napríklad cez e-mail.” Strážna veža, 2013, 15. január, s. 16, ods. 19 (,,dávať Jehovu pred všetko ostatné” = dávať organizáciu a jej záujmy pred všetko ostatné, poznámka od nás)

,,A všetci členovia zboru by mali byť odhodlaní vyhýbať sa spoločnosti vylúčených.” Strážna veža, 2011, 15. november, s. 4 – 5

,,Predstavme si situáciu, že jediný syn príkladných kresťanských manželov opustí pravdu. Keďže tento mladý muž uprednostnil „dočasný pôžitok z hriechu“ pred osobným vzťahom k Jehovovi a k zbožným rodičom, je vylúčený. (Hebr. 11:25)

Rodičia sú zdrvení! Samozrejme, vedia, že v súvislosti s vylúčením Biblia hovorí, aby sme sa „prestali stýkať s kýmkoľvek, kto sa nazýva brat, keď je smilník alebo chamtivec alebo modlár alebo nadávač alebo opilec alebo vydierač, s takým ani nejedzte“. (1. Kor. 5:11, 13) Uvedomujú si tiež, že slovo „kýmkoľvek“ v tomto verši zahŕňa aj členov rodiny, ktorí s nimi nežijú v jednej domácnosti. Pod vplyvom intenzívnych emócií by mohli uvažovať: ‚Ako môžeme pomôcť nášmu synovi, aby sa vrátil k Jehovovi, ak s ním prísne obmedzíme svoje styky? Nepomohlo by mu viac, keby sme s ním udržiavali pravidelný kontakt?‘

Určite súcitíme s týmito rodičmi. Ich syn sa rozhodol sám a dal prednosť nekresťanskému spôsobu života pred blízkym spoločenstvom so svojimi rodičmi a ostatnými spoluveriacimi. Na druhej strane, rodičia nemali na výber. Nie div, že sa cítia bezmocní!

Čo však urobia títo rodičia? Poslúchnu Jehovovo jasné vedenie? Alebo budú sami seba presviedčať, že sa môžu pravidelne stretávať so svojím vylúčeným synom s odôvodnením, že riešia „nevyhnutné rodinné záležitosti“? Pri rozhodovaní musia brať do úvahy, ako sa Jehova pozerá na to, čo robia…

Dnes Jehova okamžite neusmrcuje tých, ktorí porušujú jeho zákony. Láskavo im dáva príležitosť, aby sa kajali zo svojich nespravodlivých skutkov. Ako by sa však Jehova cítil, ak by rodičia nekajúcneho previnilca neustále skúšali Jehovu tým, že by sa naďalej stýkali so svojím vylúčeným synom alebo dcérou, hoci to nie je nevyhnutné?” Strážna veža, 2011, 15. júl, s. 30 – 31

Všimnime si nasledujúce vyjadrenia ktoré boli v článku spomenuté:

 • ,,Uvedomujú si tiež, že slovo „kýmkoľvek“ v tomto verši zahŕňa aj členov rodiny, ktorí s nimi nežijú v jednej domácnosti.” – To, že “slovo „kýmkoľvek“ v tomto verši zahŕňa aj členov rodiny, ktorí s nimi nežijú v jednej domácnosti” si rodičia z čítania Biblie nemajú ako uvedomiť , pretože sa v Biblii nič také nepíše. Uvedomujú si to, pretože organizácia im povedala, čo toto slovo má zahŕňať; aj keď biblický podklad na to nie je žiadny.
 • ,,Ich syn sa rozhodol sám…Na druhej strane, rodičia nemali na výber” – Ich syn sa nerozhodol či sa mu jeho rodičia budú vyhýbať alebo nie, toto rozhodnutie je na rodičoch a tí mali na výber.
 • ,,Čo však urobia títo rodičia? Poslúchnu Jehovovo jasné vedenie?” – Otázka sa v skutočnosti pýta či poslúchnu súčasné nariadenia vedúceho zboru. Biblické jasné vedenie je v citovanom verši (1. Kor. 5:11, 13), ale vyhýbať sa každému vrátane vlastného dieťaťa o ktorom právny výbor rozhodne že bude vylúčený – to je nariadenie vedúceho zboru.

Ďalšie citácie:

,,Keď prerušíš kontakt s vylúčeným alebo s tým, kto opustil spoločenstvo, dávaš najavo, že nenávidíš postoje a konanie, ktoré viedli k takému výsledku. Tiež však dávaš najavo, že miluješ previnilca, a preto robíš to, čo je preňho najlepšie.Strážna veža 2011, 15. február, s. 32, ods. 18

,,Je naozaj nutné dôsledne sa vyhýbať akémukoľvek kontaktu? Áno, a to z viacerých dôvodov. … V iných prípadoch vylúčený možno nebýva so svojou najbližšou rodinou v tej istej domácnosti. Hoci môže byť potrebné príležitostne sa s ním stretnúť kvôli vyriešeniu určitých nevyhnutných rodinných záležitostí, každý takýto kontakt by mal byť obmedzený na minimumZachovávajte sa v Božej láske, 2008, s. 207 – 208

,,Hoci starostlivosť o nevyhnutné rodinné záležitosti si môže vyžadovať určitý kontakt s vylúčenou osobou, kresťanskí rodičia by sa mali snažiť vyhýbať zbytočnému kontaktu. Keď kresťanskí pastieri naprávajú previnilé dieťa, nebolo by múdre, keby ste ich biblicky podložené konanie odmietali alebo zľahčovali. Ak by ste držali so svojím dieťaťom, neposkytlo by mu to skutočnú ochranu pred Diablom. V skutočnosti by ste tým ohrozili vlastné duchovné zdravie. Na druhej strane, keď budete podporovať úsilie pastierov, zostanete „pevní vo viere“ a poskytnete svojmu dieťaťu tú najlepšiu pomoc.Strážna veža, 2007, 15. január, s. 20

,,4. A ako je to s rozprávaním sa s vylúčenou osobou? Hoci Biblia sa nezmieňuje o každej situácii, ktorá môže nastať, 2. Jána 10 nám pomáha osvojiť si Jehovov pohľad na vec: „Ak niekto k vám prichádza a neprináša toto učenie, nikdy ho neprijímajte do svojho domu, ani ho nezdravte.“ V Strážnej veži z 15. septembra 1981 na 25. strane (angl.) sa v komentári k tomu píše: „Aj obyčajný pozdrav ‚dobrý deň‘ môže byť pre niekoho prvým krokom, z ktorého sa vyvinie rozhovor a možno i priateľstvo. Chceli by sme urobiť takýto prvý krok vo vzťahu k vylúčenej osobe?

5. Na 31. strane toho istého čísla Strážnej veže sa uvádza: „Skutočnosťou zostáva, že keď sa kresťan poddáva hriechu a je nutné vylúčiť ho, stráca veľa: schválené postavenie pred Bohom… príjemné spoločenstvo s bratmi vrátane väčšiny spoločenstva, ktoré mal predtým so svojimi kresťanskými príbuznými.” …

12. Podporovať biblické opatrenie, v rámci ktorého sú nekajúcni previnilci vylúčení, a vyhýbať sa takým ľuďom je užitočné. Chráni to čistotu zboru a odlišuje nás to ako ľudí, ktorí sa zastávajú vysokých morálnych noriem Biblie…

13. Istý brat a jeho telesná sestra si po vypočutí jedného prejavu na krajskom zjazde uvedomili, že musia upraviť spôsob správania sa k matke, ktorá nebývala s nimi a ktorá bola už šesť rokov vylúčená. Hneď po zjazde muž zavolal matke, a keď ju uistil o ich láske, vysvetlil jej, že už sa s ňou nemôžu rozprávať, ak si to nebude vyžadovať nejaká dôležitá rodinná záležitosť. Krátko nato začala matka navštevovať zhromaždenia a napokon bola znovu prijatá do zboru.” Naša Služba Kráľovstva, 2002, august, s.3

,,Situácia je však iná, pokiaľ  je vylúčený člen rodiny alebo príbuzný, ktorý opustil spoločenstvo nežije v spoločnej domácnosti. Nemať takmer žiadny kontakt s príbuzným je možné. Aj keby existovali nejaké rodinné záležitosti, ktoré vyžadujú kontakt, určite by to bolo obmedzené na minimum, v súlade s Božím princípom: ,,Ale teraz vám píšem, aby ste sa prestali stýkať s kýmkoľvek, kto sa nazýva brat, keď je smilník alebo chamtivec [alebo vinný iným vážnym hriechom], . . . s takým ani nejedzte”-1 Korinťanom 5:11. Pochopiteľne, toto môže byť náročné kvôli emóciám a rodinným putám, ako napríklad láska starých rodičov k ich vnúčatám. Je to však test lojality voči Bohu, ako uviedla sestra citovaná na strane 26.” Strážna veža, 1988, 15. apríl, s. 31, odsek 14

,,Je to vylúčená osoba, ktorá robí problémy sebe a aj svojim príbuzným” Strážna veža, 1981, 15. september, s. 30, ods. 7

,,Napriek tomu môžu existovať určité absolútne nevyhnutné rodinné záležitosti, ktoré si vyžadujú komunikáciu, napríklad zákonné veci ohľadom majetku alebo dedičstva. Ale vylúčený príbuzný by si mal uvedomiť, že jeho postavenie sa zmenilo, že už nie je v domácnosti vítaný, ani nie je vhodnou spoločnosťou.” Strážna veža, 1970, 1. jún, s. 352

,,Previnilec si musí uvedomiť, že jeho postavenie sa úplne zmenilo, a že jeho verní kresťanskí príbuzní dôrazne neschvália jeho zlý smer a prejavujú tento nesúhlas tým, že obmedzujú kontakty len na tie, ktoré sú nevyhnutnéStrážna veža, 1963, 15. júl, s. 443-444

,,Ježiš povzbudzoval jeho nasledovníkov, aby milovali svojich nepriateľov., ale Božie Slovo tiež hovorí : ,,nenáviďte čo je zlé.” Keď človek pretrváva v zlom konaní po tom, čo vedel, čo je správne a keď sa zlo stáva tak zakorenené, že je neoddeliteľnou súčasťou jeho make-upu, potom, aby kresťan nenávidel, čo je zlé, musí nenávidieť osobu, s ktorou je zlo neoddeliteľne spojené. Strážna veža, 1961, 15. júl, s. 420

Povzbudzovanie k nenávisti

Je zaujímavé ako organizácia interpretovala text ,,nenáviďte čo je zlé” na : ,,nenáviďte osobu, ktorá je zlá” (pozri Lukáš 6:27,35; Matúš 5:43,44)

,,Keď sme obmedzení zákonmi svetského národa, v ktorom žijeme, a tiež zákonmi Božími prostredníctvom Ježiša Krista, môžeme konať proti odpadlíkom len do určitej miery, to znamená v súlade s oboma skupinami zákonov. Svetský zákon a Boží zákon prostredníctvom Krista nám zakazuje odpadlíkov zabiť, aj keď sú to členovia našej vlastnej pokrvnej rodiny. Boží zákon si však vyžaduje, aby sme si uvedomili, že sú z Jeho zboru vylúčení, a to aj napriek tomu, že zákon krajiny, v ktorej žijeme, od nás vyžadujú pod istou prirodzenou povinnosťou žiť a pracovať s takými odpadlíkmi pod jednou strechou. Satanov vplyv prostredníctvom vylúčeného člena rodiny bude pôsobiť, že druhý člen alebo členovia rodiny, ktorí sú v pravde, sa pripoja k vylúčenému členovi v jeho ceste alebo v jeho pozícii voči Božej organizácii. To by bolo katastrofálne, a preto verný člen rodiny to musí rozpoznať a podriadiť sa nariadeniam ohľadom vylúčených.” Strážna veža, 1952, 15. november, s. 703

S príchodom JW Broadcasting je pojednávanie o vylúčených spravené formou videa, ktoré je sprevádzané emocionálne nabitou hudbou a príbehom. V príbehu všetka vina spočíva na vylúčenom a tí, ktorí sa mu majú vyhýbať sú presviedčaní, že takéto zaobchádzanie je zaslúžené a potrebné, aby prinútilo hriešnika ,,vrátiť sa k Jehovovi” – teda do Spoločnosti Strážna Veža. V osnove č. 15 ,,Vyhýbaj sa nekajúcnym hriešnikom”  z Regionálneho Zjazdu 2016 je uvedený nasledovný predhovor k videu: 

,,Môže to byť skutočná skúška, keď sa to týka člena rodiny. Nesmieme dovoliť, aby nás silné rodinné väzby priviedli ku kompromisu v našej vernosti voči Jehovovi a jeho organizácii. (w13 1/15 15-16 16-20) V nasledujúcej dráme si všimnite, ako vernosť prináša požehnanie.”

Následne je pustená 3-minútová časť z videa ,,Verne dodržiavajme Jehovove normy”. (Video je pustené v úseku od 3. do 6 minúty)

Svedkovia Jehovovi a pohreb

Ak osoba zomrie v stave vylúčenia, svedkovia sú nabádaní, aby sa nezúčastnili ani jej pohrebu:

,,V ,,Otázkach čitateľov” ( Strážna Veža, 1961, s. 544) bolo stanovisko, že pohreb pre vylúčené osoby nie je vhodný. Bol uvedený tento komentár: ,,Nikdy nechceme na ľudí z vonka spraviť dojem, že vylúčená osoba bola prijateľná v zbore, keď v skutočnosti prijateľná nebola ale naopak, bola vylúčená.” Kresťanský zbor by nechcel, aby sa jeho dobré meno pošpinilo tým, že by bol spájaný s kýmkoľvek , o kom hovorí 2. Jána 9, 10, a to aj v prípade ich smrti.” Strážna veža, 1977, 1. jún, s. 348

,,Zbor Jehovových služobníkov by nemal vykonať pohrebné služby pre toho, kto zomrel ako vylúčený, rovnako ani oddaný kresťan by nemal úradovať na takomto pohrebe, bez ohľadu na to, že ostatní členovia rodiny môžu byť svedkami Jehovu a v dobrom postavení.” Strážna veža, 1961, 1. september, s. 544

Článok teda naznačuje, že ak rodičovi zomrie vylúčené dieťa, rodič nemôže ,,úradovať” na takomto pohrebe. Za určitých okolností môže byť dokonca aj rodič vylúčený za to, že udržiava kontakt so svojím vylúčeným dieťaťom:

,,Obyčajne by blízky príbuzný nemal byť vylúčený pre stretávanie sa s vylúčeným, s výnimkou, ak s ním udržuje duchovné spoločenstvo, alebo sa snaží ospravedlniť alebo vyhovoriť sa zo zlého konania.” Pay Attention to Yourselves and all the Flock, s.103

Posledná kniha pre starších Paste Božie Stádo (2010) to opätovne potvrdzuje a vysvetľuje, že kontaktovanie sa s príbuzným môže mať za následok stratu zborových výsad a dokonca aj vylúčenie:

,,Ak má člen zboru neprimeraný kontakt s vylúčeným príbuzným alebo s príbuzným, ktorý opustil spoločenstvo, starší by mali Písmom usmerniť takýchto členov zboru. …Ak je zrejmé, že kresťan v tomto ohľade porušuje ducha zásad ohľadom vylúčených a nereaguje na usmernenia, môže sa stať, že nebude kvalifikovaný pre zborové výsady, ktoré si vyžadujú, aby bol príkladný. Nemusí byť pre neho zriadený právny výbor, s výnimkou ak udržiava pretrvávajúce duchovné spoločenstvo alebo otvorene kritizuje rozhodnutie ohľadom vylúčenia.” Paste Božie stádo, 2010, s.114-116

Neaktívni členovia

Od Jehovových svedkov sa očakáva, že sa budú vyhýbať aj ne-vylúčeným osobám, ktoré sú neaktívne a nedodržiavajú pravidlá organizácie. To bolo rozoberané aj na Regionálnom zjazde 2016. V spomínanej osnove č. 15 z tohto zjazdu je uvedený nasledujúci citát: 

,,Lojálny kresťania sa nebudú stýkať s ,,kýmkoľvek, kto sa nazýva brat”, keď koná závažný hriech. Toto platí aj v prípade, keď zbor nepodnikne žiaden krok, čo môže byť prípad neaktívnych členov. (w85 7/15 19 14)”

Toto je silné protirečenie toho, čo tvrdili predstavitelia organizácie pred kráľovskou komisiou v Austrálii (2015 Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse). Člen Pobočky T. J. O’Brien pred súdom tvrdil, že Jehovov svedok nemusí byť nevyhnutne vylúčený, ale môže sa stať neaktívnym a v takom prípade ,,môže zachovať svoje ‘duchovné aj rodinné spoločenstvo’” (Report of Case Study no. 29, s. 71, odsek 1) Pre viac informácii ohľadom tohto súdu pozri tému Zneužívanie detí – Royal Commission Australia 2015


Poznámky pod čiarou:

(1) Ak je osoba označená, nie je verejne vyhlásená a môže sa naďalej rozprávať s ostatnými v zbore. Iba tým, ktorí konkrétne vedia o osobe a jej zlom konaní je odporúčané, aby s ňou neudržiavali spoločenstvo, ale stále sa s ňou môžu rozprávať na zhromaždeniach.

(2) Výraz ,,odobrať/opustiť spoločenstvo” sa všeobecne používa v prípade, keď svedok dobrovoľne opustí organizáciu, teda formálne už viac nebude považovaný za Jehovovho svedka. V tomto článku budeme pre oba prípady (vylúčenie, opustenie spoločenstva) použivať výraz vylúčený/vylúčenie, keďže dôsledky pre oba prípady sú totožné. V prípade opustenia spoločenstva platí rovnako striktné vyhýbanie sa:

„Výraz „opustenie spoločenstva“ sa vzťahuje na krok človeka, ktorý je pokrsteným členom zboru, ale úmyselne sa vzdá svojho postavenia kresťana vyhlásením, že už nechce byť považovaný za Jehovovho svedka. Alebo sa môže zriecť svojho miesta v kresťanskom zbore svojím počínaním, keď sa napríklad stane členom svetskej organizácie, ktorej ciele sú v rozpore s biblickým učením a na ktorú sa vzťahuje Boží rozsudok. (Iz. 2:4; Zjav. 19:17–21)… No ak sa kresťan sám rozhodne opustiť spoločenstvo, zbor je o tom informovaný stručným oznamom v tomto znení: „[Meno osoby] už nie je Jehovovým svedkom.“ K takej osobe sa správame rovnako ako k vylúčenému.” Organizovaní, aby sme konali Jehovovu vôľu, 2015, s. 141 – 143

Zoznam použitej literatúry:

 • Strážna veža, 1952, 15. november
 • Strážna veža, 1961, 15. júl
 • Strážna veža, 1961, 1. september
 • Strážna veža, 1963, 15. júl
 • Strážna veža, 1970, 1. jún
 • Strážna veža, 1977, 1. jún
 • Strážna veža, 1981, 15. september
 • Strážna veža, 1982, 1. február
 • Strážna veža, 1988, 15. apríl
 • Strážna veža, 2007, 15. január
 • Strážna veža, 2011, 15. február
 • Strážna veža, 2011, 15. júl
 • Strážna veža, 2011, 15. november
 • Strážna veža, 2012, 15. apríl
 • Strážna veža, 2013, 15. január
 • Strážna veža, 2013, 15. jún
 • Strážna veža, 2014, 15. november
 • Strážna veža, 2016, február
 • Strážna veža, 2017, október
 • Naša Služba kráľovstva, 2002, august
 • Organizovaní, aby sme konali Jehovovu vôľu, 2015
 • Zachovávajte sa v Božej láske, 2008
 • Pay Attention to Yourselves and all the Flock, 1991
 • Paste Božie stádo, 2010
 • Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse – Report of Case Study no. 29, 2016, október
Všetky obrázky sú použité za účelom kritiky a sú prevzaté z nasledujúcich zdrojov: https://www.google.sk/search?biw=1920&bih=890&tbm=isch&sa=1&ei=cUflW9moK5CclwTw3oSAAw&q=disfellowshipping+jw&oq=disfellowshipping+jw&gs_l=img.3…5070.10218.0.10371.20.14.0.6.6.0.111.1094.13j1.14.0….0…1c.1.64.img..0.14.675…0j35i39k1j0i30k1j0i19k1j0i10i19k1j0i30i19k1.0.C32rsdFWQs0#imgrc=_ ; https://www.google.com/search?biw=1360&bih=652&tbm=isch&sa=1&ei=k7_tW-7aGojGwQLHtqTQBg&q=shuning+jehovas+witnesses&oq=shuning+jehovas+witnesses&gs_l=img.3…4081.9687.0.9722.25.25.0.0.0.0.116.1726.23j1.24.0….0…1c..64.img..1.8.563…0j35i39k1j0i67k1j0i30k1j0i19k1j0i5i30i19k1.0.4h8234DVm7k#imgrc=b8eDb-SaR4BOsM:

Článok vychádza z anglického originálu: https://www.jwfacts.com/watchtower/disfellowship-shunning.php

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment