Kedy boli posledné dni podľa 2. Timotejovi 3:1 – 5

2. list Timotejovi 3. kapitola a verše 1 – 5 patria medzi najcitovanejšie texty Jehovových svedkov. V dnešnom článku sa pozrieme, prečo spôsob, akým svedkovia tieto verše vykladajú, je nielen nesprávny, ale aj odporuje samotnému biblickému textu.


Máloktorý text je tak často používaný Jehovovými svedkami ako dôkaz toho, že žijeme v posledných dňoch, ako opis negatívnych vlastností a ľudského správania z 2. Listu Timotejovi, 3. kapitoly. Nižšie uvádzame plné znenie týchto veršov prevzatých z biblického prekladu Jehovových svedkov:

 

 „Ale chcem, aby si vedel, že v posledných dňoch nastanú kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať.  Lebo ľudia budú milovať samých seba, budú milovať peniaze, budú sa vychvaľovať, budú pyšní, rúhači, neposlušní rodičom, nevďační, neverní,  bez lásky k členom rodiny, neprístupní akejkoľvek dohode, ohovárači, bez sebaovládania, divokí, bez lásky k dobru,  zradcovia, tvrdohlaví, povýšeneckí, budú milovať pôžitky, a nie Boha. Navonok budú pôsobiť ako zbožní, ale nebudú tak žiť. Od takých sa odvracaj.“ (2. Timotejovi 3:1 – 5)

 

Tieto verše Jehovovi svedkovia citujú v službe, aby na príklade negatívneho ľudského správania (vražda, krádež, klamanie, sebectvo, neposlušnosť detí…) ukázali, že verše sa spĺňajú práve dnes, pred našimi očami. 2. List Timotejovi je bežne citovaný v literatúre svedkov, zaznieva na programoch a v prednáškach a väčšina svedkov ho pozná naspamäť. O to prekvapivejšie je zistenie, že sa nad takým dôležitým textom (z pohľadu svedkov) nikto hlbšie nezamýšľal a nečítal ho pozorne. Ak by to totiž niekto robil, veľmi rýchlo by zistil, že správa z 3. kapitoly netvrdí to, čo svedkovia učia.

 

Kedy nastali posledné dni podľa Pavla?

Jehovovi svedkovia učia, že posledné dni začali v roku 1914, teda v čase, keď Ježiš začal neviditeľne vládnuť v nebi ako kráľ a zhodil do priestoru planéty Zem Satana. Prítomnosť Diabla a počiatok Kristovej vlády spustili posledné dni, teda záver ľudských dejín pod vládou svetského satanského systému. Tento výklad však odporuje tomu, čo píše Pavol v 2. Liste Timotejovi.

 

Svedkovia pri čítaní tohto listu zabúdajú, že hoci ide o Nový zákon a inšpirované slovo Božie, 2. List Timotejovi bol písaný konkrétnej osobe – Timotejovi, a to v konkrétnom čase a za konkrétnych historických podmienok. Neskôr bol 2. List Timotejovi zaradený na kánonu Nového zákona, no predtým to bol predovšetkým súkromný list adresovaný Timotejovi. V prvom verši Pavol hovorí „chcem, aby si vedel“, teda oslovuje Timoteja, nie skupinu kresťanov, ani Jehovových svedkov v 21. storočí. Čo má Timotej vedieť? „Chcem, aby si vedel, že v posledných dňoch nastanú kritické časy, (dosl. v gréčtine en eschátis heméras enstésontai kairói chaleói – v posledných dňoch nastanú nebezpečné/ťažké časy) s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať.“ Kedy teda nastanú kritické časy? V posledných dňoch. Ako sa tieto posledné budú prejavovať? „Lebo ľudia budú milovať samých seba, budú milovať peniaze, budú sa vychvaľovať, budú pyšní, rúhači, neposlušní rodičom, nevďační, neverní,  bez lásky k členom rodiny, neprístupní akejkoľvek dohode, ohovárači, bez sebaovládania, divokí, bez lásky k dobru,  zradcovia, tvrdohlaví, povýšeneckí, budú milovať pôžitky, a nie Boha.  Navonok budú pôsobiť ako zbožní, ale nebudú tak žiť. Od takých sa odvracaj.“ (v. 2 – 5) V posledných dňoch sa teda budú ľudia správať zle, no pre nás a pre pochopenie toho, prečo vedúci zbor Jehovových svedkov tento text chápe nesprávne, je podstatný záver piateho verša: „Od takých sa odvracaj.“ (dosl. v gréčtine kái tútus apotrépu – a týchto sa chráň) Kto sa ma odvracať od týchto ľudí? Jehovovi svedkovia? Nie, Timotej, pretože text bol stále adresovaný Timotejovi. Timotej sa má odvracať od ľudí, ktorí sa správajú zle, v posledných dňoch. Takže logicky z toho len na základe biblickej správy môžeme vidieť, že ak sa ľudia majú správať v posledných dňoch zle a Timotej sa im má vyhýbať, musel žiť Timotej v identickom čase posledných dňoch, a teda posledné dni nezačali od roku 1914, ako učia svedkovia, ale už v čase života Pavla a Timoteja.

 

Že v 3. kapitole 2. Listu Timotejovi nejde o budúcnosť, ale o dobu, v ktorej žil Pavol a Timotej, potvrdzujú verše, ktoré nasledujú od 5 až po 10. verš. V nich sa opisujú ďalšie prejavy skazeného správania niektorých mužov, no dôležitý pre náš výklad je práve 10. verš: „10  Ty si však verne nasledoval moje učenie, môj spôsob života, môj cieľ, moju vieru, moju trpezlivosť, moju lásku a moju vytrvalosť.“ Opäť je tu po opise zlého správania oslovený Timotej, ako opačný príklad vhodného správania. Vyžaduje si veľmi veľkú dávku fantázie tvrdiť, že tieto verše nehovoria o dobe Timoteja, keď celý kontext jednoznačne poukazuje na správanie v posledných dňoch, pred ktorým sa má Timotej vyvarovať.

 

Posledné dni v Novom zákone

Existuje viacero biblických indícií, že raní kresťania verili, že posledné dni začali v ich časoch. Prvý verš 3. kapitoly 2. Listu Timotejovi znie: „Ale chcem, aby si vedel, že v posledných dňoch nastanú kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať.“ (3:1)

Pozrime sa však aj na grécky text: Τοῦτο δὲ γίνωσκε ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί·

 

Zvýraznené slová sa týkajú našej témy: posledných dni. V gréckom texte máme dve slová: ἐσχάταις (eschatos/posledné, záverečné) a ἡμέραις (hēmera/dni). Ak Jehovovi svedkovia používajú tento text na posledné dni, v ktorých žijeme, logicky to musí znamenať, že aj na iných miestach v Novom zákone, kde nájdeme tieto dve slová: eschatos hēmera posledné dni, musí byť reč o budúcnosti a nie o dobe prvých kresťanov.

Prvým textom, na ktorý sa pozrieme, sú Skutky 2:17. V nich čítame:

„‚„V posledných dňoch,“ hovorí Boh, „vylejem niečo zo svojho ducha na ľudí každého druhu. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladí muži budú mať videnia a vaši starci budú mať sny.“ (Skutky 2:17)

V gréčtine text znie nasledovne:

Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις λέγει ὁ θεός ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνία ἐνυπνιασθήσονται·

Ako môžete vidieť, opäť je tu použité rovnaké grécke spojenie ἐσχάταις ἡμέραις/eschatos hēmera posledné dni. Keď sa pozrieme spoločne na kontext tohto verša, vidíme, že apoštol tu Peter parafrázuje Joela 2:28, na čo poukazuje aj medziriadkový odkaz v preklade Nového sveta. Čo je však dôležité si všimnúť, je, že Peter aplikuje Joela na svoju prítomnosť a o posledných dňoch hovorí ako o prítomnosti, ktorá sa týka jeho poslucháčov. Ak by to tak nebolo, celá Petrova reč nedáva zmysel. Prečítajte si ju celú a uvidíte, že Peter hovorí o svojej dobe. Ak túto dobu nazval poslednými dňami – takým istým spojením, ako Pavol v 2. Liste Timotejovi, znamená to, že aj Peter, aj Pavol aj Timotej verili, že žijú v posledných dňoch. Pri tomto texte svedkovia akceptujú fakt, že napriek použitiu spojenia posledné dni, v tejto správa nie je reč o modernej dobe, ani o roku 1914, ale o dobe apoštolov.

Ďalší text, kde je zmienka o posledných dňoch, je List Hebrejom 1:2:

„Teraz, na konci týchto dní, hovoril k nám prostredníctvom Syna, ktorého ustanovil za dediča všetkého a prostredníctvom ktorého stvoril veky.“ (Hebrejom 1:2)

Grécky text znie:

ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων δι᾽ οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας· ἐποίησεν

Pisateľ listu tu opäť používa slová άταις ἡμέραις/eschatos hēmera. Spôsob, akým prekladatelia Jehovových svedkov preložili tieto verše, nie je nesprávny, no plne neodráža základný význam textu. Povedať, že teraz na konci týchto dní a povedať teraz, v posledných dňoch, je značný rozdiel, zvlášť ak vieme, aký význam prisudzujú posledným dňom svedkovia. Iné preklady, ako napríklad Ekumenický preklad, prekladajú verše nasledovne:

,,2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet.“ (Hebrejom 1:2)

Podobne aj Botekov preklad, len v opačnom slovoslede, hovorí o posledných dňoch:

„V týchto dňoch, ktoré sú posledné, prehovoril k nám skrze Syna, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj veky.“ (Hebrejom 1:2)

O čom tu Pavol hovorí? V Hebrejom 1:1 čítame: „V dávnej minulosti sa Boh pri mnohých príležitostiach a mnohými spôsobmi prihováral našim predkom prostredníctvom prorokov.“ Reč je teda o Bohu, ktorý sa v minulosti prihováral predkom „prostredníctvom prorokov“. Verš 2 je pokračovaním, kde Pavol tvrdí, že sa Boh v „v týchto posledných dňoch“ prihovoril k ľuďom „v Synovi“, teda v Ježišovi. Z textu je opäť zreteľne vidieť, že pisateľ chápe prítomnosť ako posledné dni.

Zmienku o posledných dňoch nachádzame aj v 2. Liste Petra v 3:3, kde čítame:

„Predovšetkým majte na pamäti, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí sa budú vysmievať tomu, čo je správne. Budú sa riadiť svojimi túžbami.“ (2 List Petra 3:3)

Grécky text znie:

τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας αὐτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι

V gréčtine nachádzame opäť slová άταις ἡμέραις/eschatos hēmera – posledné dni. Jehovovi svedkovia čítajú tento a podobné texty ako prorocké správy, ktoré sa týkajú modernej doby, konkrétne tej, v ktorej sa teraz nachádzajú. No ak sa pozrieme bližšie na kontext a obsah 2. Listu Petra, zistíme, že ide opäť o nesprávne pochopenie textu. Hneď v úvode 3. kapitoly pisateľ píše: „Milovaní, toto je už druhý list, ktorý vám píšem. Tak ako vo svojom prvom liste, aj v tomto chcem svojimi pripomienkami vyburcovať vašu schopnosť jasne premýšľať…“ Pisateľ teda napísal druhý list v poradí, konkrétnym ľuďom a za konkrétnym účelom. Tento list nie je žiadnym proroctvom, ale obsahuje inštrukcie konkrétnym kresťanom, ktorým bol adresovaný. Prečítajte si celú 3. kapitolu a uvedomte si, komu je list napísaný. V 11. verši autor listu pripomína adresátom, ako sa majú správať. V 14. verši vidíme, že jeho adresáti očakávali Boží deň vo svojich dňoch, preto tomu mali prispôsobiť svoje správanie („Milovaní, keďže očakávate tieto udalosti, usilujte sa, aby vás Boh nakoniec našiel nepoškvrnených, bezchybných a v pokoji.“) Toto nebola výzva pre Jehovových svedkov v 21. storočí, ale inštrukcie a podnety pre kresťanov v 1. storočí. Robiť z týchto slov proroctvo je vážne prekrútenie významu tejto biblickej správy.

S podobnou zmienkou o posledných dňoch a výzvou vyvarovať sa ľudí a zlého konania nájdeme v krátkom Liste Júdu v 1:17 – 18:

„Ale vy, milovaní, pamätajte na slová apoštolov nášho Pána Ježiša Krista, 18  ktorí vám hovorili: „V posledných dňoch prídu posmievači, ktorí sa budú riadiť svojimi bezbožnými túžbami.“ (Júda 1:17 18)

Grécky text znie:

ὅτι ἔλεγον ὑμῖν· ὅτι ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν

Jehovovi svedkovia tu majú spojenie v posledných dňoch, hoci grécky text obsahuje slová ἔσχατος /eschatos a χρόνος /chronos, teda posledný a čas. V poznámke na stránke jw.org k textu píšu: „Dosl. „V poslednom čase“.“ Táto informácia bude pre nás užitočná ešte pri rozbore ďalšieho textu, no nateraz ostaňme v Liste Júdu. Júda odvolávajúc sa na neznámy výrok apoštolov (pravdepodobne ide o všeobecnú parafrázu) hovorí o posmievačoch, ktorí prídu v posledných dňoch. Aby sme pochopili, o čom Júda hovorí, konkrétne o akom čase, je nevyhnutné prečítať si celý jeho list. Keď to urobíme, rýchlo zistíme, o akých posledných dňoch/časoch autor hovorí. Od začiatku listu (verš 4) Júda varuje pred ľuďmi, ktorí predstavujú nebezpečenstvo pre duchovnosť kresťanov, ktorým je list adresovaný. Po 17. verš nasleduje opis ich správania, no čo je kľúčové, práve v 17 – 18 verši Júda vysvetľuje svojim adresátom, prečo sa to deje:Ale vy, milovaní, pamätajte na slová apoštolov nášho Pána Ježiša Krista, 18  ktorí vám hovorili: „V posledných dňoch prídu posmievači, ktorí sa budú riadiť svojimi bezbožnými túžbami.“ Júda varoval konkrétnych spolukresťanov vo svojom liste pred konkrétnym správaním a vysvetlil, v akom časovom kontexte majú toto správanie brať: v kontexte posledných dni/časov.

Posledný text, ktorý si spomenieme, je 1. List Petra 1:20. Uvádzame ho tu preto, lebo súvisí s predchádzajúcim textom. Prečo? Pozrime sa naň bližšie:

„Bol síce vybraný už pred založením sveta, ale zjavil sa až na konci dní kvôli vám.“ (1. List Petra 1:20) 

Grécky text znie:

προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου φανερωθέντος δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν χρόνων δι᾽ ὑμᾶς

Podobne ako v prípade Listu Júda 18, aj tu je v gréčtine použité slovné spojenie ἔσχατος /eschatos a χρόνος /chronos – posledný čas. Jehovovi svedkovia toto miesto preložili ako na konci dní, no ako môžeme vidieť na paralele s Júdom, tento text možno rovnako preložiť vo význame v posledných dňoch/časoch. Tak to robí napríklad Botekov preklad:

„On bol vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám.“

alebo slovenský Ekumenický preklad:

„bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale zjavený v posledných časoch kvôli vám.“

alebo tiež Evanjelický:

„ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám,“

Všetky tieto biblické preklady zohľadňujú grécky originál, ktorý odkazuje na časovú záverečnosť, na ktorú odkazovali viacerí pisatelia Nového zákona.

O čom je však zmienka v 1. Liste Petra 1:20? Po bližšom preskúmaní kontextu zistíme, že je reč o Ježišovi:

„Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, ktorý ste prevzali od svojich predkov, ste neboli oslobodení pominuteľnými vecami, striebrom či zlatom, 19  ale drahocennou krvou Krista, bezchybného a nepoškvrneného baránka.“ (1. List Petra 1:18 – 19)

A verš 20 sa na tento kontext napája:

„Bol síce vybraný už pred založením sveta, ale zjavil sa až na konci dní kvôli vám.“

Na konci dní, resp. v posledných dňoch alebo časoch sa zjavil podľa pisateľa Ježiš, aby svojou „drahocennou krvou“ vyslobodil a vykúpil kresťanov. Ak sa to stalo v posledných dňoch, logicky museli žiť aj kresťania v posledných dňoch.

 

Záver

Z vyššie analyzovaných textov môžeme vidieť, že bez znalostí gréckeho pôvodného textu sa neraz nezaobídeme, zvlášť ak chceme preskúmať používanie istého pojmu naprieč biblickými knihami. V článku sme predložili dôkazy, že pisateľ 2. Listu Timotejovi oslovoval Timoteja a jeho nabádal a varoval, aby sa vyhýbal ľuďom, ktorí sa správajú tak, ako to Pavol opísal. Títo ľudia sa mali vyskytovať v posledných dňoch, teda nemohlo ísť o vzdialenú budúcnosť, ako to tvrdia svedkovia.

To, čo Jehovovi svedkovia pri čítaní textov ako 2. List Timotejovi (3:1 – 5) robia, sa odborne nazýva anachronické čítanie textu. Čo to znamená? Ide o spôsob čítania textu, keď sa text – a je jedno, či je to biblický text alebo ktorýkoľvek iný text – číta a interpretuje bez toho, aby sa zohľadňoval časový kontext: kedy bol list napísaný, od koho, komu, v akom širšom kontexte. Jehovovi svedkovia akoby „presadili“ tento text násilne z jeho pôvodného významu do budúcnosti,  aby sedel na ich predpovede o blízkom konci ľudských vlád. Odborne tiež môžeme hovoriť o dekontextualizácii textu. Text je zbavený svojho prirodzeného prostredia, kontextu, a napasovaný do úplne iných podmienok.

Pre mnohých svedkov, ale predpokladám, že aj pre tých, ktorí odišli od svedkov a očakávajú blízky príchod Krista, môže tento výklad predstavovať isté ťažkosti. Prečo? Ak poslední dni začali už za čias Ježiša, apoštolov a raných kresťanov, ako je možné, že trvajú dodnes? To je, žiaľ, otázka, ktorá trápila už nastupujúce generácie kresťanov. Z výskumov raného kresťanstva vieme, že prví kresťania skutočne verili, že žijú v posledných dňoch a očakávali blízky príchod Krista. Ten neprišiel. Podľa kritikov kresťanstva to mal byť dôkaz toho, že tieto očakávania boli falošné. Podľa iných problém spočíva v konkretizácii toho, čo znamenajú posledné dni a aký dlhý časový úsek predstavujú.

Cieľom tohto článku nebolo zodpovedať otázku, prečo posledné dni v kresťanskej perspektíve trvajú tak dlho. Na základe biblických textov a gréčtiny sme chcel vysvetliť,  prečo sa Jehovovi svedkovia mýlia v tom, keď používajú texty ako 2. List Timotejovi ako dôkaz toho, že žijeme v posledných dňoch.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment