Autorita vedúceho zboru, časť 1.

Dejiny náboženského hnutia Jehovových svedkov možno rozdeliť na dve línie, ktoré mali výrazný vplyv na vznik tohto náboženstva a na jeho ďalší vývoj. Prvá línia bola reprezentovaná zakladateľom Bádateľov Biblie, Ch. T. Russellom (1852 – 1916) a ľudmi okolo jeho osoby. Russell sa kriticky vymedzoval voči niektorým náukam (učenie o pekle, náuka o Trojici alebo o nesmrteľnosti duše), ktoré učili kresťanské cirkvi, no zároveň kriticky hodnotil aj cirkevné štruktúry, hierarchie a autoritu duchovenstva nad vierou bežných ľudí. Ako rástla Russellova popularita, aj on začal podliehať ilúzii vlastnej veľkosti. Hoci to nikdy nepovedal priamo, ľudia z jeho okolia a čitatelia Strážnej veže ho stotožňovali s oným “verným a rozvážnym otrokom” z Matúša 24:45 – 47. Po Russellovej smrti v roku 1916 to potvrdila napríklad Strážna veža z 1. decembra. (pozri Sionská Strážna veža, 1896, 1. marec, s. 1946, Sionská Strážna veža, 1916, 1. december, s. 5997; tiež rozbor Edmond C. Gruss: Jehovah’s Witnesses: Their Claims, Doctrinal Changes, and Prophetic Speculation. Fairfax : Xulon Press, 2001, s. 54)

Po Russellovej smrti hnutie Bádateľov Biblie prechádzalo komplikovaným obdobím, no z dochovaných informácií vieme, že skupinky kresťanov sa aj naďalej stretávali a študovali spoločne Bibliu. Výrazný obrat stanoveného kurzu a začiatok avizovanej druhej línie, ktorá ovplyvnila toto náboženstvo a sformovala ho do súčasnej podoby, nastal po menovaní J. F. Rutherforda (1869 – 1942) za prezidenta Spoločnosti Strážna veža. Rutherford z decentralizovaného hnutia postaveného na malých skupinkách študujúcich Bibliu vytvoril centralizovanú a hierarchizovanú organizáciu, ktorá na spôsob iných náboženstiev začala mať svoje duchovenstvo, oddelenia, pravidlá, kvóty či výkazy (Rutherford zaviedol mesačné odovzdávanie správ zo zvestovateľskej služby). Moc sa preniesla do Brooklynu, kde jeden muž začal rozhodovať o tom, čo je pravda, čo kresťania môžu a čo nesmú. Nie nadarmo za éry druhého prezidenta mnohí odišli, zatiaľ čo ďalších prilákala zvýšená činnosť hnutia, vidina raja, pocit exkluzivity či systém postavený na kritike jestvujúcich náboženstiev.

Po Rutherfordovej smrti už žiaden prezident či osoba nekoncentroval takú moc, ako Rutherford. Napriek tomu už Bádatelia Biblie – po novom Jehovovi svedkovia – už neboli ako predtým. To, proti čomu Russell bojoval na stránkach Sionskej Strážnej veže, kde sa vymedzoval a kritizoval snahu vytvoriť náboženstvo či názov pre svoje hnutie, sa stalo skutočnosťou. Jehovovi svedkovia sa začali rozširovať po celej zemi, ich systém sa čoraz viac organizoval, centralizoval a moc nad hnutím prešla z rúk prezidenta do rúk skupiny mužov nazývanej vedúci zbor. Hoci dnes publikácie spoločnosti hovoria o vedúcom zbore akoby existoval už za éry Rutherforda, nie je to pravda. Súčasná podoba vedúceho zboru vznikala postupne. Svedkom tohto procesu bol bývalý člen vedúceho zboru, Raymond Franz (1922 – 2010), ktorý tento proces zrodu a formovania vedúceho zboru veľmi detailne rozoberá vo svojej najznámejšej knihe Kríza svedomia (v češtine kniha vyšla pod názvom Kríze svědomí). Novovzniknutý vedúci zbor postupne na seba preberal znaky, ktoré predtým Russell a dokonca aj Rutherford vyčítali ostatným cirkvám, menovite Katolíckej cirkvi – hierarchiu, dogmatickosť a centrálny orgán v podobe pápeža a kardinálov, ktorí určovali podobu duchovnej pravdy.

Pre milióny Jehovových svedkov je autorita vedúceho zboru nespochybniteľná. Čokoľvek, o čom tento orgán niekoľkých mužov rozhodne, musí byť bez kritiky a reptania akceptované. Čakať na rozhodnutie vedúceho zboru znamená čakať na Jehovu Boha, ktorý skrze vedúci zboru zjavuje svoju pravdu. Hoci sa príležitostne vedúci zbor “poistí” výrokmi typu “nie sme inšpirovaní” alebo “nemáme žiadne zjavenia”, stále platí, že čo učí vedúci zbor, je od Jehovu. V mysliach Jehovových svedkov toto nepredstavuje žiaden paradox a sú pripravení zrevidovať svoje vnímanie pravdy podľa aktuálneho kurzu vo Warvicku. Túto pozíciu a moc však nemal vedúci zbor v minulosti, v čase, keď vlastne ani neexistoval. Išlo o postupný vývoj, ktorý mapujú početné citáty roztrúsené na stranách publikácií Spoločnosti Strážna veža, ktoré dokladujú, ako veľmi si začalo vedenie a neskôr vedúci zbor o sebe myslieť. Hoci dnes už nájdeme podobných výrokov pomenej, staršie publikácie dosvedčujú, ako neraz narcisne, egoisticky až rúhačsky o sebe muži riadiaci túto organizáciu zmýšľali. V tejto sérií článkov sa pozrieme na citáty, ktoré spadajú pod rozličné kategórie. Prvou sú výroky, kde sú organizácia a jej čelní predstavitelia označovaní ako jediný Boží komunikačný kanál.

 

Vyvolený a jediný Boží kanál

1917

Joseph F. Rutherford po svojom zvolení za prezidenta Biblickej a traktátnej spoločnosti Strážna veža vyhlásil:

„BIBLICKÁ A TRAKTÁTNA SPOLOČNOSŤ STRÁŽNA VEŽA je najväčšia korporácia na svete, pretože po celú dobu svojej existencie ju Pán používa ako svoj kanál, skrze ktorý oznamuje mnohým tisícom dobré správy…“ Strážna veža, 15. január, 1917, s. 6033

1919

„Nie je snáď Biblická a traktátna spoločnosť Strážna veža jediným kanálom, ktorý Pán používa pri vydávaní svojej pravdy, a to neustále od začiatku obdobia žatvy?“ Strážna veža, 1. apríl, 1919, s. 6414

1940

„ROZHODNUTIE […] Sme v úplnom súlade s Jehovovým Slovom, Bibliou, a jeho vysvetľovaním Biblie, ktoré nám teraz zjavuje skrze svoj pozemský kanál, STRÁŽNU VEŽU…“ Strážna veža, 1. júl, 1940, s. 207

 1943

„Potrava, ktorou sú Pánove ovce sýtené a ktorú im ich kŕmiči musia predkladať, je duchovnou potravou poskytovanou veľkým darcom života, Jehovom. On ju dáva prostredníctvom svojho Dobrého pastiera, Ježiša Krista. Samotný Jehova je veľkým ‘Pastierom a Biskupom vašich duší.’ Stará sa, aby to bola správna potrava v pravý čas a aby bola podávaná skrze jeho schválenú viditeľnú organizáciu. Duchovná potrava podávaná v priebehu posledných 60 rokov […] dokazuje, že Jehovova spoločnosť posväteného ľudu, predstavovaná Biblickou a traktátnou spoločnosťou Strážna veža, je schválenou viditeľnou Božou organizáciou.“ Strážna veža, 1. jún, 1943, s. 166

1950

„On (Jehova) ustanovil Ježiša Krista za Hlavu svojej viditeľnej organizácie a za svojho nižšieho hovorcu tejto organizácie, ‘hovorcu, jedného z tisícov.’ (Jób 33:23). Takže Jehovova viditeľná organizácia pod vedením Krista je kanálom, ktorý prináša božský výklad jeho Slova jeho oddanému ľudu.“ Strážna veža, 15. júl, 1950, s. 214

1952

„Pravdy, ktoré máme rozširovať, sú tie, ktoré poskytuje organizácia rozvážneho otroka a nie nejaké osobné názory, ktoré odporujú tomu, čo tento otrok poskytuje ako potravu v pravý čas“ Strážna veža, 1. január, 1952, s. 79

„Teokratickí jedinci ocenia Pánovu viditeľnú organizáciu a nebudú takí nerozumní, aby stavali proti Jehovovmu kanálu svoje vlastné ľudské rozumy a postoje a osobné pocity.“ Strážna veža, 1. január, 1952, s. 80

„Jehova poskytuje kanál, triedu verného a rozvážneho otroka, ktorý dáva duchovný pokrm v pravý čas; tento duchovný pokrm sa mimo iného týka i vecí spojených s porozumením proroctva v dobe jeho spĺňania. (Matúš 24:45 PNS) Samotní Jehovovi svedkovia nie sú a ani nemôžu byť vykladači proroctva. Avšak tak rýchlo ako nadriadené autority, Jehova Boh a Ježiš Kristus, zjavujú výklady skrze svoj poskytujúci kanál, tak rýchlo to Boží ľud oznamuje..“ Strážna veža, 15. august, 1952, str. 253

1957

„Cez svoju organizáciu Boh poskytuje toto svetlo, ktoré – ako hovoria Príslovia – je vyučovaním alebo zákonom matky. Keď chceme chodiť vo svetle pravdy, musíme uznávať nielen Jehovu Boha za nášho Otca, ale i jeho organizáciu za našu matku.“ Strážna veža, 1. máj, 1957, s. 274

„Jehova ustanovil úplne jednoznačný komunikačný kanál, cez ktorý rozpráva so svojím ľudom […] Rozoznajme nezameniteľný Jehovov komunikačný kanál v dnešnej dobe, aby sme mohli zostať v jeho priazni […] Je životne dôležité, aby sme ocenili tento fakt (Božiu voľbu) a reagovali na vedenie týmto otrokom ako by to bol hlas Boží, lebo sa jedná o jeho opatrenie“ Strážna veža, 15. jún, 1957, s. 370

1960

„V prvom storočí vysvetlovali hlboké veci Božieho slova apoštoli a Boží duch. Dnes to funguje rovnako, ako to fungovalo v kresťanskej organizácii vtedy… (1. Kor. 2:10) Tieto hlboké veci sú odkrývané prostredníctvom svätého ducha skrze teokratickú organizáciu Jehovových svedkov. Ako tí, ktorí sú zodpovední za poskytovanie duchovného pokrmu Božiemu ľudu, svedomito skúmame presné poznanie Písma a duch rozširuje toto porozumenie krôčik po krôčiku. Teda svetlo porozumenia Božieho slov& sa postupne stane jasnejším, ako sa blížime k Bohu určenému dátumu pre Armagedon.“ Strážna veža, 15. január, 1960, s. 104

„Fakty ukazujú, že v priebehu tohto času [od roku 1919] až k súčasnej hodine slúži trieda otroka ako jediný Boží všeobecný kanál, ktorým preteká biblická pravda k ľuďom na zemi […] Hojnosť duchovného pokrmu a úžasné podrobnosti ohľadom konania Božej vôle v skutočnosti pretekajú týmto jedinečným kanálom ako zázračný dôkaz činnosti ducha svätého“ Strážna veža, 15. júl, 1960, s. 439

1967

„Existujú nezvratné dôkazy, že bol Ježiš Kristus dosadený v nebi na trón v roku 1914 n. l. a že sprevádzal Jehovu do jeho chrámu v roku 1918 n. l., keď začal súd nad Božím domom. (1.Petra 4:17) Po očistení náležitostí tohto domu, ktorý bol živý na zemi, naňho Jehova vylial svätého ducha a dal mu zodpovednosť za službu ako jedinému viditeľnému kanálu, skrze ktorý má jedine prichádzať duchovné vedenie. Tí, ktorí uznávajú Jehovovu viditeľnú teokratickú organizáciu, preto musia uznávať a prijímať toto ustanovenie verného a rozvážneho otroka a byť mu poddaní.“ Strážna veža, 1. február 1967, s. 590

„A preto musíme mať v podriadenosti Jehovovu viditeľnú teokratickú organizáciu, úplne a výhradne súhlasiť s každou stránkou jej apoštolských postupov a požiadaviek“ Strážna veža, 1. február, 1967, s. 592

1973                                                                                                  

„Taktiež si uvedomte fakt, že jedine Jehovova organizácia, na celej zemi, je vedená Božím svätým duchom alebo činnou silou (Zechariáš 4:6). Iba táto organizácia koná s ohľadom na Jehovov zámer a k jeho sláve. Jedine pre ňu nie je Božie sväté slovo, Biblia, zapečatenou knihou. Mnoho svetských ľudí je veľmi inteligentných, schopných porozumieť zložitým veciam. Môžu čítať sväté Písmo, ale nedokážu porozumieť jeho hlbšiemu významu. A predsa Boží ľud týmto duchovným veciam rozumie. Prečo?  Nie kvôli svojej zvláštnej inteligencii, ale ako vyhlásil apoštol Pavol: Nám to totiž Boh zjavil prostredníctvom svätého ducha, lebo duch skúma všetko, i hlboké Božie veci. (2. Kor. 2:10) […] Koľko pravých kresťanov si cení spojenie s jedinou organizáciou na zemi, ktorá rozumie hlbokým Božím veciam! Vedenie Božím duchom dáva Jehovovým služobníkom božské svetlo vo svete duchovnej temnoty (2.Kor. 4:4)“ Strážna veža, 1. júl, 1973, s. 402

1988

„Keď náš nebeský Otec, Jehova Boh, hovorí cez svoje Slovo Bibliu alebo skrze svoju pozemskú organizáciu, je dôležité, aby sme to všetko počúvali a poslúchali….“ Strážna veža, 1. apríl, 1988, s. 31

1992

„K tomu, aby sme slúžili Jehovovi lojálne s jeho organizáciou, budeme pobádaní, keď budeme pamätať na to, že po večný život sa nedá ísť nikam inam. […] Táto organizácia stále existuje a jeden dlhoročný svedok Jehovu o nej povedal: „Ak bolo pre mňa niečo veľmi dôležité, bolo to tesne sa pridržiavať Jehovovej viditeľnej organizácie. Moje skoršie skúsenosti ma naučili, aké nerozumné je spoliehať sa na ľudské úvahy. Keď som si to už raz v mysli vyriešil, rozhodol som sa držať sa tejto vernej organizácie. Ako inak môže človek dostať Jehovovu priazeň a požehnanie?“ Po božskú priazeň a večný život sa nedá ísť nikam inam.“ Strážna veža, 15. november, 1992, s. 21, ods. 12, 14

1994

„Je zrejmé, že potrebujeme pomoc, ak máme porozumieť Biblii… V skutočnosti nemôžeme porozumieť Biblii sami. Potrebujeme pomoc… Jehova prostredníctvom svojej organizácie, však dovoľuje svojim oddaným služobníkom, aby pochopili jej význam.“ Strážna veža, 1. október, 1994, s. 6

„JEŽIŠ nás uistil, že po svojej smrti a vzkriesení vzbudí „verného a rozvážneho otroka“, ktorý bude slúžiť ako jeho komunikačný prostriedok. (Matúš 24:45–47) […] Každý, kto chce porozumieť Biblii, by si mal uvedomiť, že „veľmi rozmanitá Božia múdrosť“ môže byť oznámená len cez Jehovov komunikačný prostriedok, cez verného a rozvážneho otroka. — Ján 6:68.“ Strážna veža, 1994, 1. október, s. 8, rámček PROSTRIEDOK NA POROZUMENIE BIBLIE

Záverečná poznámka

Preklad vyššie uvedených citátov nie je profesionálnym prekladom, preto sa neraz môže stať, že môže pôsobiť kostrbato a neaktuálne. To môže byť spôsobené aj časom, kedy boli príslušné vyjadrenia publikované. V starších publikáciach Spoločnosť Strážna veža používala odlišný jazyk, ako používa dnes. Ktorýkoľvek z citátov sa dá overiť v online dostupnej literatúre Spoločnosti Strážna veža v angličtine.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment