Médiá

V rubrike Média pravidelne publikujeme články z domácich alebo zahraničných zdrojov, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú náboženstva svedkov Jehovových. Články buď stručne podávajú správu na nejakú tému s odkazom na dané zahraničné médium či periodikum, alebo obsahujú priamo len odkaz na zdroj. Články majú čisto len publicisticko-informatívny charakter, môžu byť neskôr aktualizované či dokonca vyvrátené. Autori JWfakty nezodpovedajú za faktickú hodnotu týchto článkov, Ich cieľom je referovať o tom, čo sa napísalo a píše v médiach.