Kedy bolo obdobie 70 rokov? (Náuka 1914)

Jeden z hlavných argumentov, ktorý Jehovovi svedkovia používajú na obhajobu roku 607 pred n.l. je 70-ročné obdobie spustošenie Jeruzalema. Svedkovia tvrdia, že ak by nebol Jeruzalem zničený v roku 607 pred n. l. biblická chronológia by sa ukázala ako nepravdivá. Tento argument však zlyháva. Presnejšie by to malo byť povedané takto: Ak by Jeruzalem nebol zničený v roku 607 pred n.l., nebolo by to v súlade s tým, ako svedkovia toto proroctvo interpretujúKeďže nie je žiaden dôvod domnievať sa, že Daniel 4. kapitola má dve splnenia, presný začiatok a koniec 70-ročného obdobia pre väčšinu kresťanov nie je podstatný. Ale pre veľkú časť Jehovových svedkov je dôležité vedieť, ako môže byť ,,70 rokov” v súlade s rokom 587 pred n.l. a zároveň v súlade s biblickým záznamom. Niekoľko biblických pisateľov sa na 70-ročné obdobie odvoláva. Pri pozornom čítaní týchto záznamov možno usúdiť, že je možných viacero pohľadov na toto proroctva. Na 70-ročné obdobie možno nazerať v kontexte babylonského alebo židovského časového rámcu. Namieste je aj otázka, prečo je nutné brať tieto slová doslovne a nie metaforicky (symbolika čísla 7) ako obdobie, ktoré malo isté trvanie.

Babylonský časový rámec

Na 70-ročné obdobie sa dá nazerať cez optiku babylonskej nadvlády nad ,,národmi”, ktoré si babylonská ríša podmanila. Jeremiáš 25. kapitola uplatňuje 70-ročné obdobie rovnako na Jeruzalem, ako aj na okolité národy

 „…áno, [posielam] k babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi, svojmu sluhovi, a privediem ich proti tejto krajine a proti jej obyvateľom a proti všetkým týmto okolitým národom; a ja ich oddám zničeniu…” Jeremiáš 25:9

 A celá táto krajina sa stane spustošeným miestom, predmetom úžasu, a tieto národy budú musieť slúžiť babylonskému kráľovi sedemdesiat rokov.“‘ Jeremiáš 25:11

Tento záznam opisuje, že 70 rokov bolo obdobie kedy si Babylončania podrobili ,,tieto národy”. Jeremiáš 25 uvádza, že 70-ročné obdobie sa končí Jehovovým ,,zúčtovaním s babylonským kráľom”. (Jeremiáš 25:12) Toto je v úplnom súlade s históriou, keďže Babylončania dominovali na starovekej politickej scéne 70 rokov – od porážky Asýrie v roku 609 pred n.l. až do roku 539 pred n.l. kedy bol Babylon zničený.

Jeremiáš 29:10 je s tým v súlade. Vo väčšine prekladov tieto verše spájajú naplnenie 70 rokov s Babylonom. Príklad:

 • Ekumenický preklad: ,,Až sa naplní pre Babylon sedemdesiat rokov, navštívim vás…”
 • Katolícky preklad: ,,Až sa sedemdesiat rokov pre Babylon bude chýliť ku koncu, navštívim vás…”
 • Roháčkov preklad: ,,Lebo keď sa vyplní Babylonu sedemdesiat rokov, navštívim vás…”
 • Evanjelický preklad: ,,Keď sa doplní sedemdesiat rokov pre Babyloniu, navštívim vás…”
 • Botekov preklad: ,,Keď uplynie plných sedemdesiat rokov nad Babylonom, navštívim vás …” (zdroj : biblia.sk)

Iné české a anglické preklady:

 • EP: „…se vyplní sedmdesát let Babylona, navštívím vás…“
 • B21: „Až se naplní sedmdesát babylonských let, znovu si vás povšimnu…“
 • ČSP: „Neboť toto praví Hospodin: Až se pro Babylon naplní sedmdesát let, postarám se o vás…“
 • ASV: Lebo tak hovorí Jehova: Po naplnení sedemdesiatich rokov pre Babylon vás navštívim“ (prel.)
 • DBY: Keď sa naplní sedemdesiat rokov pre Babylon, navštívim vás.“ (prel.)

Židovský časový rámec

Na 70 rokov možno nazerať aj cez ,,židovskú perspektívu”. Zechariáš 1:12, Zechariáš 7:5, 2.Paralipomenon 36:20-23 aj Daniel 9:2, tí všetci sa odvolávajú na 70 ročné obdobie.

,,v prvom roku jeho panovania som ja, Daniel, podľa kníh rozpoznal počet rokov, o ktorých prišlo Jehovovo slovo k prorokovi Jeremiášovi, aby sa naplnili o spustošení Jeruzalema, [totiž] sedemdesiat rokov.” Daniel 9:2

Tieto Danielove slová môžu naznačovať, že toto obdobie začalo prvým zničením Jeruzalema v roku 601 pred n.l. Podľa Prekladu nového sveta Jeremiáš 29:10 hovorí o Izraelitoch, ktorí strávili 70 rokov v Babylone. Záznam od 1. verša ukazuje, že sa hovorí o období, keď boli Izraeliti vzatí do Babylona ešte pred úplným zničením Jeruzalema. Historici usudzujú, že sa to udialo v roku 605 pred n.l. keď bol Daniel a jeho spoločníci odvedení. Inou alternatívou je, že 70 rokov mohlo označovať časové obdobie medzi zničením prvého chrámu v roku 586 pred n.l. a dokončením druhého chrámu v roku 515 pred n.l. Chrám bol dokončený viac ako 20 rokov po návrate z Babylona. S istotou nevieme povedať, ktorý z týchto variantov je správny. Tieto varianty sú v súlade s faktami, ktoré potvrdzuje historiografia.

Obrazný časový rámec

V kontexte Hebrejských písiem môže číslo 70 predstavovať úplnosť alebo univerzálnosť. Nie je nevyhnutné nazerať na 70 rokov spustošenia ako na doslovné časové obdobie. Aj samotní svedkovia učia, že 70-ročné obdobie spustošenia Týru bolo obrazné. Na druhej strane ale tvrdia, že 70-ročné obdobie spustošenia Jeruzalema musí byť doslovné. Pozrime sa ako objasňujú dôvody, prečo 70-ročné spustošenie Týru nemôžeme chápať doslovne:

,,Izaiáš ďalej prorokuje: „V ten deň sa stane, že na Týrus sa sedemdesiat rokov zabudne, takisto ako na dni jedného kráľa.“ ​(Izaiáš 23:15a) Po zničení pevninskej časti mesta Babylončanmi sa na ostrovné mesto Týrus „zabudne“. Presne podľa proroctva počas trvania „jedného kráľa“ — Babylonskej ríše — ostrovné mesto Týrus nie je významnou finančnou mocnosťou. Jehova prostredníctvom Jeremiáša zahŕňa Týrus medzi národy, ktoré sú vyčlenené, aby pili víno Jeho hnevu. Hovorí: „Tieto národy budú musieť slúžiť babylonskému kráľovi sedemdesiat rokov.“ ​(Jeremiáš 25:8–17, 22, 27) Pravda, ostrovné mesto Týrus nie je podriadené Babylonu celých 70 rokov, pretože Babylonská ríša je v roku 539 pred n. l. porazená. Sedemdesiat rokov zjavne predstavuje obdobie najväčšej nadvlády Babylona — keď sa babylonská kráľovská dynastia pýši, že svoj trón vyzdvihla nad „Božie hviezdy“. Izaiášovo proroctvo — svetlo pre celé ľudstvo I, 2000, s. 253 – 254

Áno, materiálne pramene a historici jednoznačne potvrdzujú, že 70 rokov, o ktorých píše Jeremiáš nemožno chápať doslovne. Svedkovia im v tomto prípade dávajú za pravdu, pretože nejde o nijak závažný text ani proroctvo, na ktorom by padala nejaká náuka. No v prípade zničenia Jeruzalema a 70-ročného spustošenia je vedúci zbor nekompromisný a odmieta akékoľvek teórie o symbolickosti.

Svedectvo Josepha Flavia o 70 rokoch

Chronológia v knihách židovského historika Josepha Flavia je rovnako v súlade s dôkazmi archeológie a jeho záznamy potvrdzujú, že zničenie Jeruzalema nastalo v roku 587 pred n.l. Vo svojom spise Proti Apionovi, I. 21 uvádza, že Jeruzalem bol spustošený iba 50 rokov:

,,Nabuchodonozor v 18. roku svojho vládnutia, nechal spustošiť náš chrám, a nechal ho tak ležať v zabudnutí 50 rokov; ale v druhom roku vlády Cýra základy chrámu boli položené, a bol znovu dokončený v druhom roku kráľa Dária.”

Paradoxne, organizácia sa snaží použiť Josepha ako dôkaz, že Jeruzalem bol zničený v roku 607. V dodatku ku knihe “Let Your Kingdom Come” (vydala Spoločnosť Strážna veža) nájdeme citáciu z jeho diela Židovské starožitnosti, XI. I (ide o chybu, citácia je z knihy X):

,,celá Judea a Jeruzalem, a chrám, zostávali byť opustené po dobu 70 rokov.”

a citácia z diela Proti ApionoviI, 19:

,,naše mesto bolo spustošené v priebehu časového úseku 70 rokov, až do dní Cýra.” (zvýraznené svedkami).

Zvýraznením slova “spustošené”  Spoločnosť Strážna veža zahmlieva význam danej vety. Ak by bol dôraz kladený na slovo “v priebehu”, naznačovalo by to, že Josephus hovoril o spustošení iba v určitom časovom úseku 70-ročného obdobia. Ak by bola interpretácia svedkov správna, Josephova práca by si musela protirečiť. Ale nie je tu žiadne protirečenie, ak pochopíme spomínanú pasáž v zmysle, že Jeruzalem bol spustošený po dobu 50 rokov v priebehu 70-ročného spustošenia národov. A to je v súlade s biblickým proroctvom, s uvedeným vysvetlením 70 rokov a takisto v súlade s históriou.

Zoznam použitej literatúry:

 • Izaiášovo proroctvo — svetlo pre celé ľudstvo I, 2000
 • Flavius Josephus: Proti Apionovi
 • Flavius Josephus: Židovské starožitnosti
 • Preklad nového sveta Svätých písiem, 1984

Článok vychádza z anglického originálu: https://www.jwfacts.com/watchtower/607-70-years.php

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment