Biblický pohľad na vylúčenie

Aby si organizácia obhájila spôsob exkomunikácie svojich členov, takmer vždy sa odvoláva na verše 1. Korinťanom 5:11, 2. Jána 10 a Matúš 18:15-17. V tomto článku si rozoberieme tieto biblické usmernenia a porovnáme ich s ,,usmerneniami” organizácie.

Ježišov pohľad – Matúš 18:15-17

Ježiš prikázal, aby sme neposudzovali, ale milovali všetkých. Konkrétne tých, ktorých považujeme za našich nepriateľov:

,,Ale vám, ktorí počúvate, hovorím: Naďalej milujte svojich nepriateľov, robte dobro tým, čo vás nenávidia,  žehnajte tých, čo vás preklínajú, modlite sa za tých, čo vás urážajú. Tomu, kto ťa udrie po jednom líci, nastav tiež druhé. A tomu, kto ti berie vrchný odev, neodopri ani spodný odev. Dávaj každému, kto ťa prosí, a od toho, kto ti berie veci, nepožaduj [ich] späť.

A ak milujete tých, čo vás milujú, akú máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. A ak robíte dobro tým, ktorí robia dobro vám, skutočne, akú máte zásluhu? Aj hriešnici robia to isté. A ak požičiavate [bez úroku] tým, od ktorých dúfate, že dostanete, akú máte zásluhu? Aj hriešnici požičiavajú [bez úroku] hriešnikom, aby práve toľko dostali späť. Naopak, naďalej milujte svojich nepriateľov a robte dobro a požičiavajte [bez úroku] a nedúfajte, že dostanete niečo späť. A vaša odmena bude veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo je láskavý k nevďačným a zlým. Staňte sa milosrdnými, ako je milosrdný váš Otec.

Navyše, prestaňte súdiť a určite nebudete súdení; prestaňte odsudzovať a určite nebudete odsúdení. Ustavične oslobodzujte a budete oslobodení.” Lukáš 6:27-37 

Je zaujímavé, že napriek notoricky známym slovám ,,prestaňte súdiť”, organizácii nerobí problém vymyslieť zriadenie ako ,,právny výbor”, v ktorom sú starší v pozícii sudcov.

Ježiš ukázal ako zaobchádzať s kresťanmi, ktorí sa dopustili hriechu:

,,A ak zhreší tvoj brat, choď a otvorene mu poukáž na jeho chybu medzi vami samými. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata. Ale ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každá vec bola potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Ak neposlúchne ich, povedz to zboru. Ak neposlúchne ani zbor, nech je pre teba ako človek z národov a ako vyberač dane.Matúš 18:15-17

Ježiš tu nehovoril, aby sa takémuto kresťanovi striktne vyhýbali, ale aby bol pre nich ako človek z národov a vyberač dane, a to boli ľudia, s ktorými sám Ježiš hovoril aj jedol – Matúš 9:11.

Ježiš sa nevyhýbal tým, ktorí boli považovaní za odpadlíkov. Neustále hovoril s farizejmi a znalcami písma, ktorých dôrazne odsúdil v Matúšovi 23. kapitole. Pri jednej príležitosti povolil farizejovi Nikodémovi navštíviť ho a viesť biblickú diskusiu, ako je zaznamenané v Jánovi 3:1-21. Ježiš dokonca priamo hovoril s ,,prvým odpadlíkom”, Satanom.

Apoštol Pavol – 1 Korinťanom 5:11

Väčšina informácií o tom, ako zaobchádzať s previnilcami v rámci zboru, pochádza od Pavla a hlavný argument, ktorý organizácia používa na presadzovanie svojej praktiky vylučovania je 1. Korinťanom 5. kapitola. Pavol ukázal vyvážený prístup k previnilcom – radil, aby sa s takýmito ľuďmi neudržiavalo blízke spoločenstvo ale takisto aby boli stále napomínaní ako bratia. 2 Tesaloničanom objasňuje, že previnilci majú byť označení, nie vylúčení:

,,Bratia, nariaďujem vám v mene Pána Ježiša Krista, aby ste sa vyhýbali každému bratovi, ktorý chodí neporiadne, a nie podľa tradície, ktorú ste prijali od nás… Ak teda niekto neposlúcha naše slovo v tomto liste, označte si takého a prestaňte sa s ním stýkať, aby sa zahanbil. A predsa ho nepovažujte za nepriateľa, ale naďalej ho napomínajte ako brata.” 2 Tesaloničanom 3:6, 14-15

Pavol nehovoril, že označiť sa malo iba v prípade nezávažného hriechu. V predošlých kapitolách tohto listu Pavol hovoril aj o takých, ktorý ,,neoslavovali meno nášho Pána Ježiša”, ktorí odmietali pracovať na živobytie a tých, ktorí boli zvedení odpadlíctvom. Pavol nehovoril, aby takých ľudí vylúčili a izolovali sa od nich, ale dal usmernenie zboru, aby si takého človeka poznačili alebo zobrali na vedomie a ,,naďalej ho napomínali ako brata”. Podobne aj pointa nasledujúcich veršov nie je bezpodmienečné vyhýbanie sa previnilcom, ale skôr to, aby si všimli takého človeka a neboli tak ovplyvnení jeho nesprávnym konaním:

,,Ale vás, bratia, nabádam, aby ste dávali pozor na tých, ktorí spôsobujú rozdelenie a príležitosti na potkýnanie v rozpore s učením, ktoré ste sa učili, a aby ste sa im vyhýbali.” Rimanom 16:17

,,Človeka podporujúceho sektu po prvom a druhom napomenutí zavrhni, lebo vieš, že taký človek zišiel z cesty a hreší, a sám sa odsudzuje” Títovi 3:10 

V 1. liste Korinťanom Pavol konkrétne vymedzil praktiky, ktoré boli dôvod aby sa s takým človekom ,,nestýkalo” a ,,nejedlo”:

,,Ale teraz vám píšem, aby ste sa prestali stýkať s kýmkoľvek, kto sa nazýva brat, keď je smilník alebo chamtivec alebo modlár alebo nadávač alebo opilec alebo vydierač, s takým ani nejedzte.” 1. Korinťanom 5:11 

Nie je tu reč o úplnej izolácii od takého človeka. Výrazy nestýkať sa a nejesť s takým človekom naznačujú, že ide o prerušenie spoločenského kontaktu, aký má človek s bližším človekom. Podobne to vysvetľuje aj publikácia Naša služba Kráľovstva:

,,V Božom Slove sa uvádza, že nemáme ‚ani jesť s takým človekom‘. (1. Kor. 5:11) Preto sa tiež vyhýbame spoločenskému kontaktu s vylúčenou osobou. To vylučuje spoločný piknik, večierok, loptovú hru, nákup, návštevu divadla i posedenie pri jedle doma či v reštaurácii.Naša služba Kráľovstva, 2008, február, s. 4

Pavlove slová teda vôbec nehovoria o tom, že k takému človeku sa nesmie ani len prehovoriť. Ako vysvetlil Pavol v 2. Tesaloničanom 3:14-15 (citované vyššie), ak sú na zhromaždení, bolo by rozumné povzbudiť ich. Zdvorilý pozdrav by bol určite prijateľný.

1. Korinťanom 5:11 hovorí konkrétne, na koho sa tie slová majú vzťahovať. Táto rada sa týka človeka ,,kto sa nazýva brat” a ktorý ,,je” modlár, smilník, vydierač atď… To je niečo úplne iné ako tvrdiť, že sa treba vyhýbať každému kto už viac nie je ,,brat” v zbore Jehovových svedkov. A už vonkoncom z Pavlových slov nemožno usúdiť, že sa dotyčnému treba naďalej vyhýbať aj keď už prestal s konaním zlých skutkov. Pravidelne sa stáva, že dospievajúci svedok je vylúčený za fajčenie alebo smilstvo. O niekoľko rokov neskôr už nepraktizuje to, kvôli čomu bol vylúčený ale v komunite má stále status ,,vylúčený”. A keďže pre svedkov je podstatný tento status a nie to, aký človek je a aké má skutky, naďalej sa mu striktne vyhýbajú. Je tiež možné poznamenať, že Pavol netrval na tom, aby sa všetci podieľali na vyhýbaní sa. Neskôr napísal, že ,,väčšina” sa zúčastnila na pokarhaní a je to ,,dostatočné”. Teda niektorí v zbore sa zjavne rozhodli, že toto ,,pokarhanie” takej osobe nebudú dávať najavo:

,,Ak niekto spôsobil zármutok,+ nezarmútil mňa, ale do istej miery nás všetkých – aby som nebol príliš drsný v tom, čo hovorím.  Toto pokáranie dané od väčšiny je dostatočné pre takého človeka, …” 2 korinťanom 2:5-6

Preklad Nového Sveta odkazuje pri týchto veršoch na Pavlove slová v 1. Koriťanom 5:1 (rovnako ako iní kresťanskí učenci) – viď. odkaz “+

Pri viacerých príležitostiach dal Pavol radu ,,označiť” a ,,dať si pozor” na tých, ktorí konali zlé skutky. To neznamená, že osoba musí byť úplne ignorovaná, nikdy ju nepozdraviť, vyhýbať sa očnému kontaktu, prejsť cez cestu alebo ulicu a tak sa jej vyhnúť, čo sú všetko bežné skúsenosti aké vylúčení zažívajú.

2. Jána 10

Extrémne vyhýbanie sa čo i len pozdravu ,,ahoj” voči vylúčenej osobe vedúci zbor obhajuje veršom 2. Jána 7-11:

,,Lebo do sveta vyšlo mnoho podvodníkov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten podvodník a antikrist… Dajte si na seba pozor, aby ste nestratili to, k čomu sme sa dopracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu. Každý, kto sa tlačí dopredu a nezostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto v tomto učení zostáva, ten má tak Otca, ako aj Syna. Ak niekto k vám prichádza a neprináša toto učenie, nikdy ho neprijímajte do svojho domu, ani ho nezdravte. Lebo kto ho zdraví, zúčastňuje sa na jeho zlých skutkoch.” 2. Jána 7-11

Tieto verše hovoria o ,,Antikristovi” ale organizácia to aplikuje na celý zoznam skutkov ako boli uvedené v článku “DÔVODY PRE VYLÚČENIE”. Zatiaľ čo pisateľ vyššie uvedených veršov jasne definuje kto je Antikrist, vedúci zbor toto značenie rozšíril na každého, kto sa rozhodne pre akýkoľvek dôvod opustiť organizáciu:

,,slovo “odpadlíctvo” pochádza z gréckeho slova ktoré doslova znamená “držať sa ďaleko od”  ale má v sebe význam zbehnutia, opustenia alebo vzbury… opustenie správnych morálnych noriem … úmyselne opustenie kresťanského zboru, čím sa stáva súčasťou ,,antikrista”. Strážna veža, 1985, 15. júl, s. 31

Realita je ale taká, že mnohí čo prestali byť svedkami naďalej nasledujú Ježiša a držia sa biblických noriem. Skrátka sa len nevedia stotožniť s tým ako vedúci zbor Jehovových svedkov interpretuje Bibliu. Je tiež dôležité poznamenať, že Ján tu nehovoril o bývalých kresťanoch ale o tých, ktorí popierajú Krista. To zahŕňalo židov, ktorí odmietli Ježiša a ľudí z národov uctievajúcich iných bohov. Organizácia to ale uplatňuje na bývalých svedkov.

Význam frázy ,,nikdy ho neprijímajte do svojho domu”  by sa mal chápať v kontexte pohostinnosti prvého storočia. Keďže kresťania usporadúvali zhromaždenia vo svojich domoch, Ján sa možno domnieval, že pozvanie človeka, ktorý popiera Krista sa dá považovať za zdieľanie uctievania s nekresťanmi. Podobne je potrebné chápať pojem ,,nikdy nezdraviť” vo svetle zvykov prvého storočia. V nasledujúcom článku Strážna veža nesprávne tvrdí, že Ján použil výraz ,,pozdraviť” na označenie jednoduchého pozdravu:

,,Ján tu použil slovo khaiʹro, čo bol pozdrav ako ,,dobrý deň” alebo ,,ahoj”. (Skutky 15:23; Matúš 28:9) Nepoužil slovo a·spaʹzo·mai (ako vo verši 13), čo znamená objať sa rukami, teda pozdraviť, privítať a môže zahŕňať veľmi vrelý pozdrav dokonca aj s objatím. (Lukáš 10:4; 11:43; Skutky 20:1, 37; 1 Tesaloničanom 5:26) Takže pokyn v 2. Jána 11 môže znamenať takýmto ľuďom nepovedať ani ,,ahoj”” Strážna veža, 1988, 15. apríl, s.31, poznámka pod čiarou

Tento článok tvrdí, že slovo khairo sa používa na jednoduchý pozdrav, kdežto aspazomai znamená láskyplné objatie, objatie v rukách, bozk, pozdrav alebo vítanie. V skutočnosti je to však presne naopak. NAS Exhaustive Concordance uvádza:

2. Jána 10 nenaznačuje, že zdvorilý pozdrav je zakázané vysloviť. Ján tu ukazuje, že človek sa podieľa na zlých činoch Antikrista ak dáva najavo, že s ním súhlasí a akceptuje jeho zlé skutky alebo učenie. Organizácia používa tento jediný verš, aby diktovala všetkým Jehovovým svedkom, že sa nemôžu ani len pozdraviť s nikým, o kom právny výbor rozhodne, že bude vylúčený. Toto sa uplatňuje bez ohľadu na to, za čo bola daná osoba vylúčená, vrátane dlhého zoznamu pravidiel vytvorených organizáciou, ako sú napr. hazardné hry, fajčenie alebo prijatie krvnej transfúzie. Každému známemu, priateľovi alebo príbuznému vylúčeného je diktované, aby sa s ním nikdy ani len nepozdravil, pokiaľ nebude formálne opäť prijatý do organizácie.


Zoznam použitej literatúry:

  • Naša služba Kráľovstva, 2008, február
  • Strážna veža, 1985, 15. júl
  • Strážna veža, 1988, 15. apríl
  • New American Standard Exhaustive Concordance of the Bible/Hebrew-Aramaic and Greek Dictionaries, online edicia
Všetky obrázky sú použité za účelom kritiky a sú prevzaté z nasledujúcich zdrojov: https://www.google.sk/search?q=jesus+teaching+on+hill+jw&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwignLvR-MbeAhVLyYUKHaDsCXQQ_AUIDigB&biw=1920&bih=890#imgdii=C28fhaGzwVp1AM:&imgrc=Cdp-1qOpgHxV2M: ; https://www.google.sk/search?q=jw+early+christian+meetings&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiM6tzA1dHeAhUObBoKHXz7CscQ_AUIDigB&biw=1920&bih=890#imgrc=CfkTohm9TiVMwM:

Článok vychádza z anglického originálu: https://www.jwfacts.com/watchtower/disfellowship-shunning.php

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment