OSN – Jehovovi svedkovia 10 rokov členmi OSN!

Článok predkladá dôkazy, ktoré potvrdzujú takmer 10 ročné členstvo organizácie svedkov Jehovových v Spoločnosti Spojených národov (ďalej OSN). Pre bežného čitateľa táto informácia nie je šokujúca, avšak vzhľadom na učenie, ktoré hlása vedenie svedkov Jehovových už desaťročia o OSN, ide o závažný čin, ktorý v roku 2001 až dodnes pobúril aktivistov, kritikov a hlavne mnohých svedkov po celom svete. V úvode tohto článku vysvetlíme, ako sa svedkovia pozerajú na OSN; v druhej časti predložíme a rozoberieme dôkazy, ktoré potvrdzujú toto členstvo a na záver zhrnieme, aké dôsledky to má na dôveru svedkov vo svoju organizáciu.

Prečo je to problém?

Jehovovi svedkovia veria, že je nesprávne sa zapájať do politiky. Preto sú vedení, aby zachovávali prísnu neutralitu. Argumentujú tým, že Ježiš sa nezapájal do politiky a učil, že jeho kráľovstvo „nie je časťou tohto sveta“ (por. Jn 18:36). Vlády a vládne inštitúcie sú pod vplyvom Diabla a jeho démonov a preto akákoľvek podpora alebo spoluprácu s nimi by bola podporou Satanovho systému:

Podľa Biblie je Satan bohom tohto systému vecí, takže mu národy ako bohu slúžia, či si to uvedomujú, alebo nie. (2. Korinťanom 4:3, 4)… Táto situácia je zjavná z usporiadania terajšieho svetového systému, ktorý je založený na malichernom nacionalizme, nenávisti a sebeckých záujmoch. Je organizovaný tak, ako si želá Satan, tak, aby mohol on ovládať ľudstvo. Korupcia vo vládach, túžba po moci, lživá diplomacia, preteky v zbrojení — to všetko zjavne zrkadlí zvrhlú Satanovu osobnosť. Svet prijíma Satanove nespravodlivé meradlá, a tak ho robí svojím bohom.“ (Zjavenie – jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko! 1991, s. 228, ods. 16)

Jehovovi svedkovia vedia, že jedine Božie Kráľovstvo môže priniesť na zem pravý mier… Oddanosť tomuto Kráľovstvu ich podnecuje, aby zostali neutrálni v záležitostiach vlád tohto sveta.“ (Strážna veža, 1997, 15. apríl,  s. 15, ods. 7)

Prečo by mali kresťania zostať neutrálni v politických záležitostiach? Pavol, Jakub a Ján nám uvádzajú závažný dôvod na takýto postoj. Apoštol Pavol napísal, že Satan je „boh tohto systému vecí“, ktorý zaslepuje mysle neveriacich každým možným prostriedkom, vrátane politiky vyvolávajúcej rozdelenie. Učeník Jakub uviedol, že „priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom“, a apoštol Ján povedal, že „celý svet leží v moci toho zlého“. Pravý kresťan preto nemôže robiť kompromisy vo svojej oddanosti Bohu tým, že by bol zapojený do Satanovho skazeného sveta politiky a moci. — 2. Korinťanom 4:4; Jakub 4:4; 1. Jána 5:19.“ (Strážna veža, 1996, 15. apríl, s. 19, ods. 10)

V prípade, že by Jehovov svedok vstúpil do politickej strany, alebo nejakým iným spôsobom podporoval politické usporiadania vrátane hlasovania vo voľbách či podpory politickej kampane, bol by exkomunikovaný.

Podľa učenia svedkov je OSN šarlátovým divým zvieraťom, ktoré je opísané v knihe Zjavenie (por. Zj 18: – 8):

OSN je vlastne rúhavou napodobeninou Božieho mesiášskeho kráľovstva pod vládou Kniežaťa pokoja Ježiša Krista, ktorého kniežacie panstvo nebude mať koniec. (Izaiáš 9:6, 7)“ (Zjavenie – jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko! 1991, s. 248, ods. 9).

Svedkovia sú presvedčení, že OSN – “nechutnosť” a “ohavnosť” v budúcnosti zaútočí na všetky svetové náboženstvá (svedkovia ich označujú ako Veľký Babylon) a týmto krokom sa rozpúta tzv. veľké súženie, ktoré vyvrcholí Armagedonom:

Utečte, kým je čas.” „Utiecť je teraz extrémne dôležité. Prečo? Pretože dôkazy hovoria, že ‚nechutná vec’ [Organizácia spojených národov] čoskoro spustoší aj ‚sväté miesto,’ takzvanú ríšu kresťanských cirkví, označujúc tým začiatok veľkého súženia.’ … Čas pre Boha, aby vykonal rozsudok proti kresťanstvu a jej ‚svätému miestu’ je blízko. Pustošiteľ čoskoro zasiahne, ukončiac tak akúkoľvek ďalšiu príležitosť uniknúť do Jehovovej ochrany. Už ste utiekli do symbolických ‚hôr’? Ak nie, neotáľajte. Ide o život vás samých.Strážna veža, 1982, 15. november, s. 7

Správa v Zjavení ukazuje, že budúce veľké súženie sa začne vtedy, keď sa zmilitarizované „rohy“ medzinárodného „divého zvieraťa“ obrátia proti „veľkej smilnici“, Veľkému Babylonu.“  (Strážna veža, 1994, 15. február, s. 20, ods. 18)

V Zjavení 17:16 je predpovedané, že symbolické šarlátové divé zviera, ktorým, ako sa ukázalo, je Organizácia Spojených národov, sa obráti proti Veľkému Babylonu podobnému smilnici a násilne ho zničí.“  (Strážna veža, 1996, 1. jún, s. 18, ods. 18)

Na zničení veľkej pobehlice sa zúčastnia nielen národy, znázornené desiatimi rohmi, bude mať na ňom podiel aj „divé zviera“, Organizácia Spojených národov. Bude odporúčať zničenie falošného náboženstva.“ (Zjavenie – jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko! 1991, s. 256, ods. 17)

Z čoho bude zrejmé, že sa začalo veľké súženie? Ježiš predpovedal: „Keď uvidíte ohavnosť pôsobiacu spustošenie, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mieste (nech čitateľ použije rozlišovaciu schopnosť), potom tí, ktorí sú v Judei, nech utekajú na vrchy.“ ​(Mat. 24:15, 16) Toto proroctvo sa splnilo prvý raz vtedy, keď sa v roku 66 n. l. rímske vojsko („ohavnosť“) ‚postavilo na sväté miesto‘ v tom zmysle, že zaútočilo na Jeruzalem a jeho chrám (sväté miesto v očiach Židov). Vo väčšom rozsahu sa splní vtedy, keď sa Organizácia Spojených národov (novodobá „ohavnosť“) „postaví na sväté miesto“ tým, že zaútočí na takzvané kresťanstvo (ktoré je sväté v očiach formálnych kresťanov) i na zvyšok Veľkého Babylona. Tento útok sa opisuje aj v Zjavení 17:16–18. Bude znamenať začiatok veľkého súženia.“(Strážna veža, 2013, 15. jún, s. 4, ods. 6)

Podľa svedkov je OSN podobne ako ktorýkoľvek iný politický útvar súčasťou „Satanovho sveta“. V Strážnej veži z roku 2012 nachádzame nasledujúci opis: „Jehova čoskoro spôsobí, že politické prvky Satanovho systému, zastupované Organizáciou Spojených národov, zaútočia na falošné náboženstvo.“ (Strážna veža, 2012, 15. jún, s. 18, ods. 17) Snahy tejto organizácie o nastolenie mieru vo svete sú v publikáciách svedkov pravidelne kritizované (por. napríklad Strážna veža, 1997, 1. máj, s. 15 – 17; Strážna veža, 2004, 1. august, s. 3 – 4; Zjavenie – jeho veľkolepí vyvrcholenie je blízko! 1991, s. 249 – 250, ods. 10 – 14) Akákoľvek snaha o nastolenie mieru a vyriešenie konfliktov organizáciou OSN je podľa svedkov márna. Jediný spôsob je boží zásah. Ktorýkoľvek Jehovov svedok, ktorý by medzi ostatnými svedkami vyhlásil, že sa stal zamestnancom OSN, by čelil exkomunikácii, pretože by podporoval politickú inštitúciu Satanovho sveta. O to viac je teda prekvapivejšie, že organizácia svedkov Jehovových – Biblická a traktátna spoločnosť Strážna veža bola od roku 1992 do roku 2001 členom nevládnej organizácie (Non-Governmental Organization, ďalej NGO) v rámci OSN.

Dôkazy o spolupráci  

8. októbra 2001 Stephan Bates, reportér britského časopisu The Guardian uverejnil článok o účasti Biblickej a traktátnej spoločnosti Strážna veža v OSN. Reportér obvinil vedenie svedkov z toho, že vo svojej literatúre nazývajú OSN „šarlátovým divým zvieraťom“ a tajne s touto organizáciou spolupracujú takmer 10 rokov (pozri Dodatok 1). Reakcie svedkov po celom svete na seba nedali dlho čakať. Žiadosti o potvrdenie tejto spolupráce čelných predstaviteľov svedkov Jehovových s „démonizovanou inštitúciou“ boli posielané denníku The Guardian, do OSN aj do ústredia svedkov v Brooklyne. Do 15. októbra bolo denníku zaslaných vyše 353 oficiálnych žiadostí o predloženie dôkazov. K situácii sa vyjadrila OSN nasledujúcim listom z Oddelenia verejných informácií (ďalej DPI) z 11. októbra 2011 (anglická verzia je v Dodatku 2):

 „Príslušnej zodpovednej osobe:

Nedávno obdržala sekcia NGO mnoho dotazov ohľadom spolupráce Biblickej a traktátnej spoločnosti Strážna veža z New Yorku s Oddelením verejných informácií (DPI). Táto organizácia požiadala o spoluprácu s DPI v roku 1991 a tá jej bola udelená v roku 1992. Prijatím spolupráce s DPI súhlasila organizácia so spĺňaním kritérií pre túto spoluprácu vrátane podpory a dodržiavania zásad uvedených v Stanovách Organizácie Spojených národov, záväzkov a prostriedkov k vedeniu účinných informačných programov so svojimi zložkami a informovaniu širšie verejnosti o aktivitách OSN.

V októbri 2001 požiadala Biblická a traktátna spoločnosť Strážna veža o ukončenie spolupráce s DPI. Na základe tejto žiadosti DPI ukončilo spoluprácu s Biblickou a traktátnou spoločnosťou Strážna veža ku dňu 9. októbra 2001.

Oceňujeme váš záujem o činnosť Organizácie Spojených národov.

S pozdravom,

Paul Hoeffel, vedúci útvaru pre nevládne organizácie, oddelenie verejných informácií.“

Vyjadrenie OSN nielen potvrdilo účasť svedkov v OSN, ale aj záujem svedkov o túto kauzu („Nedávno obdržala sekcia NGO mnoho dotazov ohľadom spolupráce…“). Ďalším dôkazom o spolupráci je zoznam nevládnych organizácií v OSN, kde je Biblická a traktátna spoločnosť Strážna veža evidovaná ako súčasť DPI (Pozri Dodatok 2). Mnohí svedkovia, kritici a aktivisti požadovali oficiálne stanovisko Spoločnosti Strážna veža, ktoré by osvetlilo dôvody tejto spolupráce a vyvrátilo tvrdenia o do oči bijúcom pokrytectve vedúceho zboru, no dodnes sa tohto stanoviska nedočkali. Odbočka Jehovových svedkov v Londýne napísala súkromný list denníku The Guardian, v ktorom obvinila Batesa a jeho článok z dezinterpretácie faktov. V liste (pozri Dodatok 2) redaktor tlačového oddelenia Paul Gillies tvrdí, že článok prekrútil informácie o pozadí registrácie Spoločnosti Strážna veža v OSN. Jedným z argumentov je tvrdenie, že iba jedna z korporácií, ktoré patria svedkom sa stala súčasťou DPI ako NGO. Tu je potrebné hneď uviesť toto tvrdenie na správnu mieru. Súčasťou oddelenia OSN sa nestala nejaká vedľajšia korporácia, ale hlavná korporácia, ktorú reprezentujú a kontrolujú členovia vedúceho zboru. V roku 1994 jedným zo zástupcov – tzv. reprezentanti[1] Biblickej a traktátnej spoločnosti Strážna veža ako NGO bol člen vedúceho zboru a viceprezident spoločnosti William Loyd Barry (zomrel v roku 1999). Jeho prítomnosť na zozname (pozri  Dodatok 2) je jasným dôkazom, že vedúci zbor v Amerike vedel o ich angažovaní sa v OSN a rovnako vedel aj o podmienkach (tie rozoberáme nižšie), ktoré každá organizácia musí dodržiavať, aby si udržala status ako NGO v OSN.

Vedúci zbor svedkov Jehovových, ktorý je známy tým, že sa neospravedlňuje a neinformuje svojich členov o aktuálnych kauzách či škandáloch (výnimku tvoria iba tie, v ktorých sú svedkovia perzeukovaní v niektorých krajinách, aktuálne v Rusku), ktorým organizácia svedkov Jehovových pravidelne vo svojich dejinách čelí, celú záležitosť hodil pod koberec.[2] Namiesto čestného vysvetlenia sa zmätení svedkovia po celom svete dočkali totalitného správania zo strany starších, ktorí jednotlivcov či dokonca celé skupiny vylúčili len preto, že sa opovážili spochybniť vedúci zbor. Najčastejšie argumenty boli: „veríš viac úradníkovi OSN ako bratom? Používa Jehova svojho otroka v Brooklyne alebo nie? Vyjadrenie OSN nie je pravdivé“ (mnohé z týchto vyjadrení sú dostupné na stránke http://straznavez.zde.cz/index4.htm aj s nahrávkami z právnych výborov).

Zatiaľ čo rádovým svedkom vedenie z Ameriky neposkytlo žiadne vysvetlenie, odbočkám zaslalo list datovaný na 1.november 2001. V liste (pozri Dodatok 2) sa popri inom píše:

,,Našim dôvodom pre zápis v Oddelení verejných informácií v roku 1991 ako NGO bola snaha získať prístup k výskumným materiálom týkajúcich sa zdravotných, ekologických a sociálnych problémov, ktoré sú dostupné v knižničných zariadeniach Organizácie Spojených národov. Tieto zariadenia sme používali mnoho rokov pred rokom 1991, v tomto roku sa bolo potrebné pre stály prístup registrovať ako NGO.”

Ďalej sa uvádza, že pre zmeny v podmienkach v aktuálnej podobe (píše sa stále rok 2001) spoločnosť ukončila spoluprácu s OSN, pretože sa pod tieto podmienky „nemôžeme podpísať. Len čo sme to zistili, ihneď sme našu registráciu stiahli.“ Na prvý pohľad uspokojivá odpoveď v sebe nesie veľmi závažné svedectvo o tom, ako ústredie v Amerike globálne zavádza svojich členov a klame. Takmer nič z toho, čo predstavitelia v tomto liste uvádzajú, nie je totiž pravda. Len čo bol uverejnený článok o spolupráci v denníku The Guardian, do hodiny Biblická a traktátna spoločnosť Strážna veža podala žiadosť o zrušenie spolupráce a vystúpenie z OSN (pozri druhý článok v denníku The Guardan, Dodatok 1) Náhoda? V liste sa tiež uvádza, že sa zmenili podmienky, pod ktoré sa svedkovia už viac nemohli podpísať. Na to však potrebovali kritický článok, ktorý ich „nakopol“, že do hodiny túto spoluprácu zrušili? Svedkovia a aktivisti, ktorí si chceli overiť pravdivosť informácií z listu všetkým odbočkám kontaktovali znovu OSN s otázkou, či sa skutočne zmenili podmienky. OSN poskytlo nasledujúcu odpoveď (pozri Dodatok 2):

Vážený pán

v odpovedi na váš list z 19.februára 2002 Vás chceme informovať, že:

 1. Biblická a traktátna spoločnosť Strážna veža z New Yorku, Inc, NGO, spolupracovala s DPI od roku 1992 a v roku 2001 požiadala o ukončenie tejto spolupráce. Žiadosti bolo vyhovené dňa 9.októbra 2001. Podľa webovej stránky watchtower.org je táto organizácia „zákonnou organizáciou používanou Jehovovými svedkami.“
 2. Organizácia spojených národov žiadnu NGO nenúti ani „nebalamutí,“ aby spolupracovala s DPI.
 3. Kritéria pre spoluprácu s NGO neboli zmenené od roku 1991.

S pozdravom,

Lyutha Al – Mughairy, vedúci služby pre spoluprácu s verejnosťou, Oddelenie verejných informácií.“

List z Oddelenia verejných informácií nie je jediným dôkazom, že Spoločnosť Strážna veža klame. Základné podmienky (akceptácia tzv. Rezolúcie 1296), ktoré musí prijať každá NGO, ktorá chce spolupracovať s OSN, sa nemenili od roku 1968. Organizácia, ktorá prijíma podmienky tejto rezolúcie (čo každá NGO prijať musí!) sa zaväzuje, že „ciele organizácie musia byť v súlade s duchom, cieľmi a zásadami Charty OSN“. Aké sú ciele Charty OSN? Nižšie uvádzame niekoľko zásad:

 „Zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť a pre tento cieľ robiť účinné kolektívne opatrenia, aby sa predišlo ohrozeniu mieru, odstránilo sa jeho ohrozenie a potlačil každý útočný čin alebo iné porušenie mieru…“ (Článok 1, bod 1)

Rozvíjať medzi národmi priateľské vzťahy založené na úcte k zásade rovnoprávnosti a sebaurčenia národov, ako aj robiť každé iné vhodné opatrenia na posilnenie svetového mieru.“ (Článok 1, bod 2)

Všetci jej členovia poskytnú Organizácii Spojených národov všemožnú pomoc pri každej akcii, ktorú urobí v súhlase s ustanoveniami tejto Charty…“ (Článok 2, bod 5, pozri Dodatok 2)

Spoločnosť Strážna veža sa svojim vstupom zaviazala, že prijíma tieto podmienky, ktoré sú v priamom rozpore s tým, čo učí vo svojich publikáciách a čo požaduje od svojich členov. List z vedúceho zboru tvrdí, že podmienky sa zmenili a preto sa pod ne nemohli už viac podpísať. Nielenže sa podmienky nezmenili, ako to potvrdil list z OSN, ale tieto podmienky Spoločnosť Strážna veža podpisovala rok čo rok až do osudového roku 2001. Registračný formulár, ktorý museli zástupcovia Strážnej veže podpísať  obsahuje článok, ktorý zaväzuje každú NGO podať ročnú správu o šírení informácií o aktivite a činnosti OSN. Čo z toho vyplýva? Že je nemožné tento formulár podpísať bez toho, aby sa Spoločnosť Strážna veža nezaviazala šíriť informácie a ciele OSN. Ročne sa opakovali tiež školenia pre všetky NGO, kde bol kladený dôraz na dodržiavanie princípov Charty OSN. Na týchto školeniach boli NGO povzbudzované šíriť informácie o OSN, publikovať o jej aktivitách, podávať ročné správy o činnosti OSN. Pozorný čitateľ, ktorý si vyhradí čas a prezrie si články v Strážnej veži a v Prebuďte sa! v rokoch 1992 až 2001 si môže všimnúť, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi rapídne pribudli počty článkov venovaných aktivitám OSN. Väčšina týchto článkov sa niesla v neutrálnom a informačnom duchu, no to stačilo na to, aby ich Spoločnosť Strážna veža predložila ako dôkaz o splnení ročných podmienok (prehľad a rozbor článkov pozri v Dickerson : Jehovah’s Witnesses and The United Nations. How the Watchtower Society fooled milions, 2014, s. 55 – 56). Mnohí si všimli, že zatiaľ čo v Strážnej veži určenej pre rádových členov vedúci zbor pokračoval v negatívnej rétorike o OSN, v časopise Prebuďte sa!, ktorý je určený pre verejnosť podával neutrálny alebo pozitívny obraz (por. Dickerson : Jehovah’s Witnesses and The United Nations. How the Watchtower Society fooled milions, 2014, s. 15, 55).

„…nielenže Spoločnosť Strážna veža súhlasila s podporou OSN v protiklade s ich vlastnými doktrínami, ale taktiež súhlasila so šírením informácií o programoch OSN, ktoré – sú v priamom protiklade voči učeniu Strážnej veže. Toto je dôvod, prečo bola tak tvrdo obvinená z pokrytectva a nečestnosti.“ (Dickerson : Jehovah’s Witnesses and The United Nations. How the Watchtower Society fooled milions, 2014, s. 41).

Prečo je postoj Spoločnosti Strážna veža neospravedlniteľný

Jehovovi svedkovia si veľmi zakladajú na svojej povesti a na tom, aby si uchovali pozitívny obraz. Preto sú prísne vedení k tomu, aby sa vyhýbali akémukoľvek kompromisu. Tvrdenie, že sa Spoločnosť Strážna veža musela stať členom OSN ako mimovládna organizácia len kvôli prístupu k niektorým odborným informáciám je podobný tvrdeniu, že sa svedok rozhodne stať vojenským generálom, aby mal prístup k armádnym dokumentom. Toto prirovnanie je samozrejme extrém, avšak ukazuje, že vedenie organizácie svedkov Jehovových si vie racionalizovať svoju účasť v „satanskom politickom útvare“ pre „dobrú vec“, zatiaľ čo svojich členov – čo potvrdí ktorýkoľvek úprimný svedok – varuje pod hrozbou sankcií pred akoukoľvek činnosťou, ktorá by narušila ich neutralitu (zákaz zdravenia zástavy, spievania štátnej hymny, hlasovanie vo voľbách, či dokonca varovanie pred diskusiami na politickú tému). Ako poukazujú aktivisti, ani s prístupom k odbornej literatúre to nie je presne tak, ako uviedlo vedenie. Registrácia by bola potrebná len pre prístup k malému počtu dokumentov, k väčšine registrácia potrebná nebola. V publikáciách sú svedkovia vystríhaní, aby zvažovali čo všetko obnáša napríklad zamestnanie, ktoré by Jehovov svedok prijal. Napríklad je neprijateľné, aby Jehovov svedok bol čo i len záhradníkom na katolíckej fare, opravoval kostol alebo robil recepčného na klinike, kde sa realizujú potraty:

Keby bol človek riadnym zamestnancom nejakého náboženstva, ktoré vyučuje falošné uctievanie, zúčastňoval by sa na skutkoch a hriechoch Veľkého Babylona. Či už by bol záhradníkom, vrátnikom, opravárom, alebo účtovníkom, jeho práca by slúžila na podporu uctievania, ktoré je v rozpore s pravým náboženstvom. Okrem toho ľudia, ktorí by ho videli pracovať na skrášľovaní alebo na oprave kostola, aby kostol mohol plniť svoju náboženskú úlohu, by ho logicky spojili s daným náboženstvom.“ (Strážna veža, 1999, 15. apríl, s. 28)

,,Zamysli sa nad jedným príkladom. Práca recepčného nie je sama osebe zlá. Ale čo ak by kresťanovi ponúkli takúto prácu na klinike, ktorá sa špecializuje na vykonávanie potratov? Samozrejme, v jeho náplni práce by nebola priama pomoc pri vykonávaní potratov. Ale nepodporoval by ako riadny zamestnanec chod zariadenia, ktoré bolo zriadené na vykonávanie potratov — na niečo, čo je v rozpore s Božím Slovom? (2. Mojžišova 21:22–24) Keďže milujeme Jehovu, nechceme robiť nič, čo by malo úzku spojitosť s konaním, ktoré Biblia odsudzuje.” Zachovajte sa v Božej láske, 2017, s.  178, ods. 16

Svedok, ktorý by tieto usmernenia porušil, by bol nakoniec vylúčený, bez ohľadu na to, že by to bola jediná práca v najbližšom okolí, práca, ktorá by zabezpečila jeho rodinu. V tomto prípade ako aj v iných svedkovia jasne učia, že vernosť Bohu je viac a Boh sa za túto vernosť o „svojich“ postará. Avšak v prípade spolupráce s OSN, ktorú si vie organizácia rozumne zdôvodniť „vyšším dobrom“ (prístup k odbornej literatúre) takéto uvažovanie – čo si kto pomyslí a s kým budú organizáciu spájať, ak by sa to verejnosť dozvedel (čo sa aj stalo!) – sa nerealizovalo.

Prístup ku knižnici, ktorý organizácia prezentuje ako hlavný dôvod spolupráce zahŕňal aj ďalšie povinnosti, ktoré sa očakávali od každej NGO. NGO získala oprávnenie zúčastňovať sa na stretnutiach a konferenciách pod záštitou OSN. Na tomto mieste je potrebné pripomenúť, čo sa píše o účasti svedkov na politických aktivitách:

Avšak Jehovovi svedkovia sa do politiky nevmiešavajú, nech už žijú v ktorejkoľvek krajine. Nezabraňujú druhým pripojiť sa k politickej strane, kandidovať na úrad alebo zúčastniť sa na voľbách. Keďže však Ježiš povedal, že jeho učeníci nebudú „časťou sveta“, Jehovovi svedkovia sa nezúčastňujú na žiadnych politických akciách.“ (Zjednotení v uctievaní, 1991, s. 166, ods. 12, zvýraznené autorom)

Vedenie svedkov však nejako na politickú neutralitu zabudlo a aktívne sa zúčastňovalo na konferenciach venovaných témam ako transfúzia krvi a darcovstvo, prevencia diskriminácie minorít či náboženská tolerancia (v rokoch 2000, 1999, 1998…). O prítomnosti zástupcov ústredia v Brooklyne (dnes vo Warwicku) existujú priame záznamy, pričom v prípade konferencie venovanej darcovstvu krvi sa spomína, že všetci účastníci vyjadrili svoju podporu tejto humanitárnej akcii na podporu darcovstva krvi (konkrétne citácie pozri v Dickerson : Jehovah’s Witnesses and The United Nations. How the Watchtower Society fooled milions, 2014, s. 35 – 36). Zatiaľ čo vedúci zbor pokrytecky odsudzoval ostatné cirkvi za to , že podporujú OSN (por. Strážna veža, 1997, 1. máj, s. 15, ods. 10 – 11; Prebuďte sa! 1996, 8. júl, s. 22 – 23), sám aktívne podporoval akcie OSN a vysielal svojich predstaviteľov, aby sa na nich zúčastnili.

Ako odhalil ďalší výskum, spolupráca ústredia svedkov s OSN neskončila ani po odstúpení v roku 2001. Dickerson podáva zoznam rôznych podujatí a konferencií, ktoré organizovala OSN a na ktorých sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Spoločnosti Strážna veža (por. Dickerson : Jehovah’s Witnesses and The United Nations. How the Watchtower Society fooled milions, 2014, s. 59 – 62). Tento článok chceme ukončiť citáciami zo Strážnej veže o klamstve, ktorými budeme končiť viacero článkov na tejto stránke:

,,Keď klamú predstavitelia nejakého náboženstva, nesú mimoriadne veľkú vinu. Prečo? Lebo ak niekto uverí falošným náukám, ktoré vyučujú, a koná v rozpore s Božími normami, môže stratiť vyhliadku na večný život. (Hoz. 4:9)” (Strážna veža, 2018, október, s. 7, ods. 6)

,,K čomu vedie všetko to klamstvo? K strate dôvery a zničeným vzťahom… Takí ľudia možno dokážu oklamať druhých, ale pamätajme, že v žiadnom prípade neoklamú Jehovu, pretože pred ním je „všetko…obnažené a odhalené“. (Hebr. 4:13) (Strážna veža, 2018, október, s. 8, ods. 10)

Ako sa Jehova pozerá na klamstvo? Nekajúcni zlomyseľní klamári budú spolu so Satanom uvrhnutí „do jazera ohňa“. Inými slovami, budú navždy zničení (Zjav. 20:10; 21:8; Žalm 5:6) Prečo? Pretože Jehova sa pozerá na klamárov rovnako ako na „psov“, čiže na ľudí, ktorých skutky sú mu odporné. (Zjav. 22:15)“ (Strážna veža, 2018, október, s. 8, ods. 12)

Jehova nenávidí…falošný jazyk.“ (Prísl 6:16, 17) Aby sme mohli získať jeho priazeň, musíme vždy hovoriť pravdu.“ (Strážna veža, 2018, október, s. 9, ods. 13)

Zhrnutie

 1. Dôkazy potvrdzujú, že Spoločnosť Strážna veža bola súčasťou OSN po dobu takmer 10 rokov ako NGO a aktívne sa podieľala na akciách a na propagácii cieľov a aktivít OSN.
 2. Spoločnosť Strážna veža klamala o svojej účasti v OSN, nevyvrátila argumenty, ktoré voči nej zniesli kritici a dodnes sa za svoje pokrytectvo neospravedlnila svojim členom.
 3. Svojou účasťou ako NGO v OSN sa Spoločnosť Strážna veža morálne zdiskreditovala, pretože pokrytecky učila a učí svojich členov zachovávať politickú neutralitu aj v tých najmenších oblastiach, no sama aktívne spolupracovala a dodnes príležitostne spolupracuje s OSN, ktorú nazýva satanským “šarlátovým divým zvieraťom.”

[1] Pri každej registrácii ktorejkoľvek organizácie ako NGO v rámci OSN sa do tlačiva píšu mená dvoch reprezentantov organizácie – hlavného a jeho zástupcu.

[2] Napriek kauze OSN, ktorá k dnešnému dňu nebola vyriešená, vedúci zbor nemá problém aj naďalej klásť dôraz na neutralitu. Naposledy vyzdvihoval dôležitosť neutrality člen vedúceho zboru Geoffrey Jackson vo videu: Prečo je neutralita tak dôležitá (Mich. 4:2). Pozri https://tv.jw.org/#sk/mediaitems/VODPgmEvtMorningWorship/pub-jwb_201702_6_VIDEO


Zoznam použitej literatúry

 • Zjavenie – jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko! 1991
 • Zjednotení v uctievaní, 1991
 •  Zachovajte sa v Božej láske, 2017
 • Strážna veža, 1994, 15. február
 • Strážna veža, 1996, 15. apríl
 • Strážna veža, 1996, 1. jún
 • Strážna veža, 1997, 15. apríl
 • Strážna veža, 1997, 1. máj
 • Strážna veža, 1999, 15. apríl
 • Strážna veža, 2004, 1. august
 • Strážna veža, 2012, 15. jún
 • Strážna veža, 2013, 15. jún
 • Strážna veža, 2018, október
 • Prebuďte sa! 1996, 8. júl
 • DICKERSON, Tami : Jehovah’s Witnesses and The United Nations. How the Watchtower Society fooled milions, 2014

Dodatok 1

Články denníku The Guardian sú on-line dostupné na nasledujúcich odkazoch:

Dodatok 2

Všetky obrázky sú prevzaté zo stránky jw.org za účelom kritiky. Obrázok OSN je prevzatý z https://www.google.com/search?q=OSN&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_uMiBkYneAhWMYlAKHdnLBNAQ_AUIDigB&biw=1360&bih=652#imgdii=8PgWWbHkrvj4vM:&imgrc=fCXjX9mqNM9zHM:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment