Gedeón, kritické myslenie a poučenie pre Jehovových svedkov

„Ak mi niekto vie presvedčivo dokázať, že nesprávne usudzujem alebo konám, rád zmením svoju mienku; lebo hľadám pravdu, ktorá ešte nikdy nikomu neuškodila. Škodu utrpí nanajvýš ten, kto zotrvá vo svojom omyle a nevedomosti.“ Marcus Aurelius: Myšlienky k sebe, VI, 21

„A Gedeon mu povedal: „Ak som získal tvoju priazeň, daj mi nejaké znamenie, že si to ty, kto so mnou hovorí.“ Sudcovia, 6:17


V dnešnom článku sa pozrieme na biblickú pasáž z knihy Sudcovia, ktorá názorne ilustruje, ako by si mal každý človek vrátane Jehovových svedkov overovať fakty a informácie.

Pýtať sa, pýtať sa a pýtať sa

V 6. kapitole knihy Sudcovia sa nachádza zaujímavá pasáž o sudcovi Gedeónovi, za ktorým príde Boží anjel. Ten Gedeóna osloví ty odvážny bojovník (heb. gibbôr heḥāyil), čo ostro kontrastuje s aktuálnou situáciou Gedeóna. Ten totiž v úkryte „mlátil pšenicu vo vínnom lise, aby ju skryl pred Madiancami.“ (v. 11) Keď sa bližšie pozrieme na Gedeónovu odpoveď, vyzerá to tak, akoby na presne túto príležitosť čakal a mohol spustiť na Božieho anjela jednu výčitku za druhou. Od 13. verša čítame:

„13 Gedeon mu odpovedal: „Prepáč, môj pane, ale ak je Jehova s nami, prečo nás to všetko postihlo? Kde sú všetky jeho obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? Hovorili nám: ‚Jehova nás vyviedol z Egypta.‘ Ale teraz nás Jehova opustil a vydal nás napospas Madiancom.“ Sudcovia 6:13

Čo je na Gedeónovej reakcii obdivuhodné? Ani autorita anjela neodradila budúceho sudcu Izraela od toho, aby pochyboval o Bohu. Odborníčka na knihu Sudcov, Dr. Lillian R. Klein pri tejto pasáži upozorňuje, že Gedeón nielen váha, ale priamo „vyjadruje svoje pochybnosti“.[i] Hebrejský text podľa Dr. Klein obsahuje ironický až sarkastický tón reči.[II] Profesor Berry G. Webb, biblista a špecialista na knihu Sudcovia, píše: „Je evidentné, že Gideón nebol príkladom muža viery v čase, keď bol povolaný zachrániť Izrael.“[III] V závere dokonca Gedeón vyhlasuje, že Jehova Izrael opustil. Pre náš rozbor je predovšetkým dôležitý fakt, že Gedeón sa nebojí pýtať a pochybovať. Nevzdá sa svojich pochybností len preto, že sa mu predstaví niekto ako Boží anjel. Gedeón pochybuje, má otázky a chce odpovede a dôkazy, ako uvidíme neskôr.

Od 14. verša sa už nespomína anjel, ale priamo Jehova („Jehova sa k nemu obrátil…“). Táto zmena v označení miatla už starovekých rabínov, ktorí prichádzali s rôznymi vysvetleniami. Najuspokojivejšie je to, že anjel ako Boží posol v metonymickom vzťahu k Bohu reprezentuje samotného Boha Jehovu. Boh vyzýva Gedeóna, aby použil svoju silu a zachránil Izrael, pretože ho posiela (v. 14). Všimnime si, že dosiaľ nebola žiadna z Gedeónových otázok vznesených predtým zodpovedaná. Gedeón stále nemá dôvody veriť, a preto sa ďalej pýta:

 „15 Prepáč mi, Jehova,[IV] ako môžem zachrániť Izrael? Môj rod je najbezvýznamnejší v Manaššeovi a ja som najbezvýznamnejší v domácnosti svojho otca.“ Sudcovia 6:15

Boh dáva Gedeónovi svoje slovo – uistenie, že bude s ním. (v. 16) Pre Gedeóna, ktorý len donedávna „mlátil pšenicu vo vínnom lise“ (v. 11) a skrýval sa pred nájazdmi Madiancov, pred ktorými ho nik zázračne neochránil, takéto uistenie nie je žiadnym presvedčivým dôkazom. Naopak, ako ukazuje text, Gedeón si ďalej Boha overuje. Čítame:

„A Gedeon mu povedal: „Ak som získal tvoju priazeň, daj mi nejaké znamenie, že si to ty, kto so mnou hovorí.“ Sudcovia 6:17

Slovo Boha, resp. Božieho anjela nestačilo. „Skeptický Gideón však nechce slová, ale skutky: chce dôkaz.“ píše opäť Dr. Klein.[V] Ako vidíme, Gedeónovi nestačilo ani uistenie, že Boh bude pri ňom stáť. Budúci sudca vyžaduje znamenie, aby sa presvedčil o identite, kto s ním hovorí. Na konci tejto epizódy Boh urobí zázrak (spáli mäso a chlieb, viz. v. 21), ktorý Gedeóna nakoniec presvedčí. (v. 22)

 

Gedeónova metóda

Z príkladu Gedeóna možno vidieť, aké dôležité je správne pochybovať. Cieľom nie je pochybovať pre samotné pochybovanie. Jehovovi svedkovia v literatúre neraz zobrazujú odpadlíkov ako tých, ktorí pochybujú a spochybňujú preto, lebo sú pyšní, chcú narúšať jednotu a ide im len o vlastnú pravdu. Takýto obraz je však skresľujúci a na míle vzdialený od pravdy. Gedeón od začiatku kládol otázky na telo. Nebál sa spochybniť konanie samotného Boha. Gedeón si Boha 3-krát overuje, pričom o číslovke tri vieme, že v Biblii symbolizuje úplnosť, dokonalosť a celistvosť.[VI] To, čo je východiskom pre Gedeónovu vieru, je samotný dôkaz. Ten sudcu presvedčí, že s ním komunikoval Boh a že môže dôverovať, že Boh bude pri ňom stáť.

Jehovovi svedkovia rovnako ako ktokoľvek iný, by si mali overovať, či to, v čo veria a čo hlásajú, je postavené na dôkazoch. Nemali by sa uspokojiť so slepou dôverou v slová autority (viz. anjel/Boh), ale mali by hľadať skutočné, hmatateľné a hlavne overiteľné dôkazy. Na tejto ceste im pomôže jednoduchá metóda, ktorú použil Gedeón – pýtať sa. V pasáži nenájdeme zmienky o tom, že by mal Gedeón výčitky z toho, že zo začiatku Bohu nedôveroval a kládol pochybovačné otázky. V príbehu tiež nenájdeme informácie o tom, že by anjela/Boha Gedeónov prístup nahneval. Boh na Gedeónove otázky a overovanie pristúpi a dáva mu možnosť presvedčiť sa. Podobnú možnosť má aj každý Jehovov svedok.

Nenechajte sa oberať o túto možnosť. Nik vás nemá právo oberať o možnosť overovať si dôkazy. Ak máte problém s literatúrou bývalých členov, siahnite po odbornejšej literatúry. Nevyhľadávajte zdroje, ktoré majú dopredu potvrdiť to, v čo už veríte. Buďte otvorení novým možnostiam, novým dôkazom a hlavne, buďte ochotní prehodnotiť to, v čo už veríte. Čo očakávate od ľudí zo sveta očakávajte aj sami od seba. Gedeón neveril slepo.

A pamätajte, že overovať neznamená študovať publikácie Jehovových svedkov. To nie je overovanie, to je potvrdzovanie toho, v čo už veríte. V publikáciách organizácie nájdete len to, čo má dávať za pravdu svedkom. Neočakávajte, že tam nájdete informácie a výklady, ktoré by spochybňovali to, čo hlásajú svedkovia.

 


[i] Pozri KLEIN, Lillian R.: The Triumph of Irony in the Book of Judges (Journal for the Study of the old Testament. Supplement Series 68). Sheffield : Almond Press, 1989, s. 53

[II] Pozri KLEIN, Lillian R.: The Triumph of Irony in the Book of Judges (Journal for the Study of the old Testament. Supplement Series 68). Sheffield : Almond Press, 1989, s. 53

[III] Pozri WEBB, Barry, G.: The Book of Judges (New International Commentary on the Old Testament). Cambridge : William B. Eerdmans Publishing Company, 2012, s. 220

[IV] V odborných komentároch a biblických prekladoch, ktoré som použil pri výskume tohto biblického textu, som nenašiel vysvetlenie, prečo Jehovovi svedkovia používajú vo svojom revidovanom preklade v Sudcoch 6:15 meno Jehova (,,Prepáč mi, Jehova…“). V hebrejskom origináli je použité slovo ʾaḏōnāy, ktoré znamená Pán. Dokonca v jednom komentári ku knihe Skutky, kde je použité bežne meno Jehova, prekladateľ na tomto mieste nepozná meno Jehova, ale pracuje s prekladom Pán. Pozri WEBB, Barry, G.: The Book of Judges (New International Commentary on the Old Testament). Cambridge : William B. Eerdmans Publishing Company, 2012, s. 221; FRUCHTENBAUM, Arnold, G.: Judges & Ruth (Arielʼs Bible Commentary), 2007, Anaheim : Ariel Ministries, s. 87

[V] Pozri KLEIN, Lillian R.: The Triumph of Irony in the Book of Judges (Journal for the Study of the old Testament. Supplement Series 68). Sheffield : Almnd Press, 1989, s. 53

[VI] Pozri LURKER, M.: Slovník biblických obrazů a symbolů. Praha : Vyšehrad, 1999, s. 281

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment