Komentár ku knihe Čisté uctievanie Jehovu obnovené (1)

Úvod

Vedúci zbor Jehovových svedkov vydal v nedávnej minulosti novú publikáciu Čisté uctievanie Jehovu obnovené! Kniha sa začala preberať v tisíckach zborov po celom svete a predstavuje aktuálny výklad knihy Ezechiel. Ako uvádzajú pisatelia v Liste vedúceho zboru v úvode (s. 2), Spoločnosť Strážna veža už v minulosti publikovala knihy s výkladom tohto starozákonného prorockého spisu. Z kníh pisatelia spomínajú publikáciu vydanú na zjazde v roku 1971 – „Národy spoznajú, že ja som Jehova” – ako? Čitatelia stránky JWfakty by však mali vedieť, že Bádatelia Biblie publikovali komentár ku knihe Ezechiel už v roku 1917. Ten bol súčasťou známej knihy – Ukončené tajomstvo (ang. Finished Mystery). Niet sa čo čudovať, prečo ju vedúci zbor v úvode knihy Čisté uctievanie Jehovu obnovené! nespomína. Obsahovala totiž také bizarné výklady a predpovede, že si človek kladie otázku, ako je vôbec možné, že ju v tom čase niekto bral vážne. Vráťme sa však k rozboru najnovšiemu výkladu Ezechiela.

Členovia vedúceho zboru uisťujú čitateľov, že ,,pri príprave tejto knihy bol urobený dôkladný výskum.” (s. 2) Toto tvrdenie je závažné, keďže má v čitateľoch vytvoriť dôveru k obsahu knihy. V minulosti sme avizovali v článku Jehovovi svedkovia vydali novú knihu, že na základe tohto výroku na stránke JWfakty podrobíme obsah knihy kritickej analýze a siahneme po odbornej literatúre s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť to, čo kniha tvrdí. Postupne sme sa dostali k odborným knihám, slovníkom a komentárom ku knihe Ezechiel, ktoré predstavujú potrebné minimum pre ,,dôkladný výskum” spomínaný vedúcim zborom. Čitatelia nás nemôžu obviniť, že sa opierame o ,,svetskú literatúru”, keďže pisatelia publikácie sami priznávajú, že urobili výskum tohto druhu. Tomu nasvedčujú aj početnejšie odvolávky na odborné diela v knihe, žiaľ, citované prevažne anonymne.

Séria článkov komentujúcich najnovšiu knihu Jehovových svedkov nebude postavená na rozbore každej kapitoly či odseku. Vyberáme len určité informácie, ktoré považujeme za hodné rozobrať pre úžitok čitateľov. Pre objektívnosť je nutné uviesť, že v mnohých ohľadoch kniha obsahuje zaujímavé detaily zhodujúce sa aj s odbornými faktami, ktoré o knihe máme dnes k dispozícii. Rozhodne ju nemožno ako celok označiť za paškvil či zmesku klamstiev. Na druhú stranu je nutné podotknúť, že obsahuje viacero nepresností a zavádzaní, ktoré podsúva čitateľovi bez toho, aby sa nad informáciou zamyslel, keďže ju už mechanicky považuje za pravdivú. To možno vidieť na výklade nebeského voza v úvode knihy Ezechiel či verše o Gógovi z Magógu. V rozbore sa zameriame aj na tzv. druhé naplnenia proroctiev, ktoré sa mali druhýkrát splniť v budúcnosti, resp. v našich dňoch. Pozrieme sa aj na výklady, ktoré na základe textu knihy Ezechiel predkladajú svedkom ponaučenia do dnešnej doby.

Veríme, že Vám tento rozbor pomôže lepšie vidieť, prečo sú výklady Jehovových svedkov o budúcnosti rizikové, možno povedať až nebezpečné, prečo sú postavené viac na domnienkach ako na serióznom výskume a výklade biblického textu a prečo je nutné byť pri tzv. ,,novom svetle” zvlášť opatrný. Ako administrátori stránky sa nechceme štylizovať do roly arbitrov pravdy. Aj keď vychádzame z množstva odbornej literatúry, mnohé ostáva zahalené množstvom otáznikov a nejasností. Prorocké knihy používajú tajomný, alegoricko-symbolický jazyk a je pri nich nevyhnutné byť viac ako len opatrný. To si uvedomovali už mnohí vykladači knihy pred nami. Napriek tomu odborný výskum odhalil množstvo užitočných informácií, ktoré nám prorocké knihy približujú v prístupnejšom a zrozumiteľnejšom svetle. Povzbudzujeme čitateľov a čitateľky k tomu, aby si sami robili výskum, siahli po biblických slovníkoch a preštudovali si nejaké odborné komentáre ku knihe Ezechiel. Zohľadňujte nami uvedené informácie, no overujte, študujte a robte vlastné závery. To je niečo, čo Vám vedúci zbor nikdy nepovie ani nenapíše vo svojich publikáciach.

Váš tím JWfakty

Použil Ježiš meno Jehova v Matúšovi 4:1 – 7?

V 1. kapitole knihy sa čitatelia mohli dočítať:
,,Satana bez váhania odbil tým, že citoval z Písma, ktoré dal zapísať jeho Otec. Bolo veľmi vhodné, že citoval texty, ktoré obsahujú Božie meno Jehova. (5. Mojž. 6:16; 8:3) Neexistoval lepší spôsob, ako mohol ukázať, že dôveruje svojmu Otcovi, než ten, že použil jeho meno – jedinečné meno, ktoré je samo osebe zárukou, že Jehova splní všetky svoje sľuby.” Čisté uctievanie Jehovu obnovené, 2020, kap. 1, s. 7, ods. 5
Vedúci zbor Jehovových svedkov tu opäť pracuje s naratívom o používaní mena Jehova v Novom zákone. Pamätám si, ako bol jeden starší v mojom bývalom zbore zhrozený, keď som mu po zhromaždení vysvetľoval, že neexistuje ani jeden zachovaný rukopis Matúšovho evanjelia, kde by sa nachádzalo meno Jehova. Pre milióny svedkov je náuka o mene Jehova jedna z najlepšie aj odborne podložených doktrín. Žiaľ, nie je to tak v skutočnosti. Osobne sa nečudujem, prečo vedúci zbor často spomína odpadlíkov v súvislosti s kritikou mena Jehova ako ho používajú svedkovia. Ktokoľvek, kto sa nechá viesť dôkazmi a logikou totiž rýchlo zistí, že vedúci zbor v prípade mena Jehova a jeho výskytu v Biblii, konkrétne v Novom zákone, prekrúca a manipuluje fakty. Ak vás bližšie zaujíma, či používal Ježiš meno Jehova alebo či sa používalo v jeho čase medzi židmi, odporúčam vám prečítať si články Používal Ježiš meno Jehova? a Používali prví kresťania meno Jehova?

Prorokuje Ezechiel o modernej dobe?

Toto je otázka, ktorú by si mal položiť každý Jehovov svedok. Prečo? Kniha Ezechiel nie je jedinou biblickou knihou, ktorej prorocký výklad musel prejsť po čase “revíziou”. Jehovovi svedkovia sú známi dlhou tradíciou aplikovania kníh ako Ezechiel, Izaiáš, Daniel či Zjavenie na udalosti svojej doby. Mnohé z týchto výkladov sú pre dnešných svedkov zabudnuté a neznáme, ďalšie sú neustále v platnosti. Svedkovia nie sú jediní, kto veril, že Ezechiel či Daniel hovoria o ich dobe. Napríklad francúzsky františkán Jan de Rupescissa bol presvedčený, že žije v čase blízkeho príchodu antikrista (antikristov). Hlavný antikrist mal prísť v roku 1366, milénium malo začať v roku 1415 (alebo v 1420) a následne po uplynutí tisíc rokov mal nastať vpád ľudu Góga a Magóga (k jednotlivým dátumom sa dopracoval gymnastickou prácou s biblickou chronológiou, ktorá sa v mnohom podobá kalkuláciám Jehovových svedkov). Podobne aj slávny Krištof Kolumbus, ktorý sa pohyboval v kruhoch františkánov, sa odvolával na starozákonné prorocké knihy a bol presvedčený, že hovoria o jeho dobe a jeho osobe. V roku 1500 napísal:

,,Boh ma vybral ako posla nového neba a novej zeme, o ktorých hovoril v Jánovej apokalypse a predtým ešte ústami Izaiáša. A ukázal mi miesto, kde ich nájdem.[…] Urobil ma poslom nového neba a novej zeme, o ktorých hovoril náš pán Jánovým prostredníctvom v Zjavení a predtým ústami Izaiáša, a tento kraj mi ukázal.” (Citát prevzatý z Jean Delumeau: Tisíc let štěstí, 2010, s. 204-207  Ide o dva rôzne citáty, v ktorých sa Kolumbus opätovne vracia k téme prorockej predpovede o sebe)

V novej publikácii autori knihy o prorockom charaktere knihy Ezechiel píšu:

,,V tejto knihe budeme skúmať strhujúce proroctvá, ktoré sa nachádzajú v biblickej knihe Ezechiel. Mnohé z nich sa sústreďujú na obnovu čistého uctievania. Ukážeme si, ako Ezechielove proroctvá súvisia s inými proroctvami, ako sa prostredníctvom Krista splnia a ako sa týkajú každého z nás.” Čisté uctievanie Jehovu obnovené, 2020, kap. 1, s. 13, ods. 18
alebo
,,Strhujúce videnia a proroctvá, ktoré Ezechiel zapísal, nám ukazujú, ako malo byť čisté uctievanie v Jeruzaleme obnovené. Ale nielen to. Umožňujú nám nahliadnuť aj do budúcnosti, keď budú ľudia na celej zemi milovať Jehovu a uctievať ho čistým spôsobom.”Čisté uctievanie Jehovu obnovené, 2020, kap. 2, s. 24, ods. 30

Milióny Jehovových svedkov by sa pri čítaní týchto viet mali v prvom rade pýtať, na akých kritériách a predpokladoch stojí tvrdenie, že starozákonná kniha Ezechiel odkazuje na budúcnosť, resp. k našej dobe. Ide o veľmi jednoduchú otázku, na ktorú však svedkovia nevedia odpovedať. Sú totiž navyknutí, že ak im vedúci zbor povie, že niečo v Biblii odkazuje na budúcnosť, proste to prijímajú.

Opatrní by sme mali byť už len z toho dôvodu, že existujú stovky nepravdivých proroctiev z histórie postavených na nesprávnej interpretácii knihy Ezechiel. Ak nám niekto tvrdí: tento verš odkazuje na blízku budúcnosť, mali by sme sa spýtať, kde to v texte našiel. V skutočnosti argumentácia vedúceho zboru o prorockom charaktere knihy Ezechiel s odkazom na budúcnosť, je argument typu argumentum ab auctoritate. Ide o argumentáciu postavenú na vlastnej autorite, nie na dôkazoch či logike. Keďže Jehovov svedok je viazaný lojálnosťou voči vedúcemu zboru a vedúci zbor rozhodne, že nejaká časť Písma odkazuje na budúcnosť, svedok to musí prijať.

Odborníci zaoberajúci sa knihou Ezechiel uznávajú, že jazyk knihy je vysoko symbolický, vizionársky a neurčitý. No súčasne na početných príkladoch ukazujú, že textu knihy môžeme porozumieť bez toho, aby sme v ňom videli odkazy na budúcnosť a modernú dobu. Napríklad profesor Paul M. Joyce, špecialista na Starý zákon a knihu Ezechiel, vo svojom komentári objasňuje na viacerých príkladoch, ako bol prorocký obsah knihy v dejinách západnej civilizácie reaktulizovaný (porov. Paul M. Joyce : Ezekiel: A Commentary, 2009, s. 53 – 60). Je to daň každej symbolickej knihy, ktorej jazyk umožňuje vidieť v nej to, čo čitateľovi vyhovuje. O to viac musíme byť opatrní vtedy, keď začne niekto hovoriť o budúcnosti a odvolávať sa na knihy ako Ezechiel, Daniel či Zjavenie.

Ak by ste siahli po akomkoľvek odbornom výklade knihy Ezechiel, zistili by ste, že obsah knihy sa dotýka hlavne dejín Izraela, resp. štátov, s ktorými Izrael susedil či mal konflikt. Vidieť v knihe narážky na Jehovových svedkov, na vedúci zbor a modernú dobu je hrubé neporozumenie jej obsahu. Z knihy si, samozrejme, môžeme vziať ponaučenie aj do moderných dni, no jej adresátmi, ako upozorňuje profesor hebrejčiny a Starého zákona, prof. Steven Tuell, boli židia v exile (porov. Steven Tuell: Ezekiel, 2009, s. 6). Pisateľ knihy na svojich adresátov – židov v exile, explicitne naráža napríklad v Ez 14:1 – 11 a 20:1 – 44. Ezechielovo hlásanie bolo určené ,,ušiam jeho kolegov a krajanov v Babylone,” píše prof. Joel Rosenberg (porov. Joel Rosenberg: Jeremiah and Ezekiel, 1990, s. 198).

Kapitoly 25 až 32 predstavujú prorokové výroky proti cudzím národom. Spomínajú sa Amónčania, Moábčania, Edómčania, Filištínci, mesto Týrus, Egypt a Babylon. Za Ezechielovými proroctvami, vyhláseniami a súdmi stoja skutočné historické mestá, štáty a osobnosti. Tieto proroctvá sú ukotvené v konkrétnom historickom čase a priestore. Čitateľ sa nemôže len tak svojvoľne rozhodnúť, že si vyberie nejaký text a bude o ňom tvrdiť, že v skutočnosti má ešte ďalšie naplnenie v budúcnosti. Takýto spôsob výkladu je hrubým porušením princípov výkladu biblického textu. Jehovovi svedkovia radi vyčítajú iným kresťanským denomináciám, že vidia v Biblii niečo, čo tam nie je, no sami robia to isté, keď si vyberú nejaký text a “vytvoria” z neho proroctvo do budúcnosti. Je nutné podotknúť, že dnes to robia v menšej miere ako v minulosti, no stále takéto výklady predstavujú do veľkej miery základ ich učenia.

Vedúci zbor v úvode knihy Čisté uctievanie Jehovu obnovené tvrdí, že ,,bol urobený dôkladný výskum” pri príprave knihy. Už len tento jeden bod – tvrdenie, že Ezechiel hovorí o našej dobe či blízkej budúcnosti posledných dní, je dôkazom, že ,,niekto” narábal s odbornou literatúrou a faktami o knihe Ezechiel veľmi selektívne a účelovo. Príkladom je aj ďalšia pasáž o nebeskom voze, ktorá je opäť príkladom toho, ako vedúci zbor nachádza v Biblii texty za účelom ospravedlniť svoje zlyhania a neustále zmeny v doktrinách Jehovových svedkov.

Nebeský voz ako ,,nebeská organizácia”?

Úvodná kapitola Ezechiela začína veľkolepým videním. Počnúc 5 veršom nastupujú na scénu štyri bytosti, ktorých opisu venuje pisateľ detailnú pozornosť (1:5 – 14). Od 15 verša Ezechiel opisuje kolesá, ktoré sú pri každom zo štyroch živých bytostí:

15 Pozeral som sa na tie živé bytosti so štyrmi tvárami a pri každej z nich som uvidel na zemi koleso. 16 Každé koleso žiarilo ako chryzolit a všetky štyri vyzerali rovnako. Kolesá boli zhotovené tak, akoby bolo koleso v kolese. 17 Keď sa pohybovali, mohli ísť na všetky štyri strany a nemuseli zatáčať. 18 Kolesá boli také vysoké, že vzbudzovali bázeň, a obruče všetkých štyroch kolies boli plné očí. 19 Keď sa živé bytosti niekam pohli, pohli sa s nimi aj kolesá, a keď sa živé bytosti vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá. 20 Bytosti išli všade tam, kam ich viedol duch. Spolu s nimi sa zakaždým vzniesli aj kolesá, lebo duch, ktorý pôsobil na živé bytosti, bol aj v kolesách. 21 Keď sa pohybovali bytosti, pohybovali sa aj kolesá. Keď sa bytosti zastavili, zastavili sa aj kolesá. A keď sa vzniesli zo zeme, spolu s nimi sa vzniesli aj kolesá, lebo duch, ktorý pôsobil na živé bytosti, bol aj v kolesách. (Ez 1:15 – 21, Preklad nového sveta)

Pozrime sa teraz, ako vedúci zbor a Jehovovi svedkovia rozumejú týmto veršom:

,,Čo predstavoval tento voz? Nemohol predstavovať nič iné ako nebeskú časť Jehovovej vznešenej a veľkolepej organizácie. Ako si tým môžeme byť istí? Vedú nás k tomu tri skutočnosti.” Čisté uctievanie Jehovu obnovené, 2020, kap. 3, s. 32-33, ods. 8

Stovky zhromaždení a neustále opakovanie niektorých viet a výkladov v mysliach svedkov vyvolá časom dojem, že text presne toto hovorí. Čo sa pravidelne opakuje, stane sa časom “pravdou”. Zatiaľ čo záujemca by pri podobnom výklade položil v – ideálnom prípade – otázku, ako vedúci zbor k niečomu podobnému prišiel, keď v texte nie je ani slovom zmienená organizácia, dokonca ani len voz (iba kolesá), radový Jehovov svedok naučený poslúchať a podriaďovať sa príjme akýkoľvek záver vedúceho zboru. Keď sa aj pozrieme na avizované tri skutočnosti, na ktoré pisatelia knihy poukazujú – Vzťah medzi Jehovovm a jeho duchovnými bytosťami (ods. 9), Voz nepredstavuje len cherubínov (ods. 10) a Podobné videnie nebies mal Daniel (ods. 11), nedostanete odpoveď vôbec nanič. Cherubíni vykonávajúci Božiu vôľu, sú Boží služobníci, no hovoriť o nejakej organizácii je hrubé pokrivenie obsahu textu. To, čo robí vedúci zbor, je prenášanie štruktúry, hierarchie a fungovanie Spoločnosti Strážna veža do nebies, aby milióny svedkov ľahšie prijali princíp, ako toto náboženstvo funguje. Však ak to tak je v nebesiach, ako by sme mohli byť nespokojní s ,,pozemskou organizáciou”? A to je presne cieľ, ku ktorému smeruje celý tento výklad. Jeho účelom je primárne ukázať, že ak je nebeská organizácia flexibilná, logicky musí byť aj pozemská:

,,Ale nezabudni, že Jehovova organizácia má aj svoju pozemskú časť. Je pravda, že ju tvoria nedokonalí ľudia. Zamysli sa však, čo všetko Jehova dosiahol tu na zemi! Po celom svete podnecuje obyčajných ľudí robiť to, čo by sami nikdy nedokázali. (Ján 14:12) Stačí si prelistovať knihu Božie Kráľovstvo vládne! a hneď získame predstavu, k akému veľkému rozmachu zvestovateľského diela došlo za posledných 100 rokov. Alebo spomeňme neuveriteľný pokrok, ktorý Jehovova organizácia dosiahla v školení pravých kresťanov, v dosahovaní právnych víťazstiev a dokonca v používaní najmodernejšej techniky na konanie Božej vôle.” Čisté uctievanie Jehovu obnovené, 2020, kap. 3, s. 41, ods. 28

Nielen, že v Ezechielovi nie je reč o žiadnej nebeskej organizácii, ale vedúci zbor príde ešte aj s tvrdením, že existuje zrkadlový obraz nebeskej organizácie tu na Zemi, a tou je pozemská organizácia Jehovových svedkov. Ukážte toto niekomu, kto nie je Jehovov svedok, a nikdy mu to nevysvetlíte. Aby vedúci zbor ospravedlnil celé dekády falošných predpovedí a neustálych zmien v učení, ,,vytvoril si” nebeský voz neustále meniaci svoj smer, ktorý má legitimizovať pravidelné zmeny v učení a chápaní Biblie. Z alegorického obrazu opisujúceho Božiu zvrchovanosť sa stal mechanizmus ospravedlňovania chybného učenia a zmien v porozumení Biblie Spoločnosti Strážna veža.

Aby to svedkovia mohli ľahšie prijať, je im pripomínané, že ak je Jehovova nebeská organizácia v pohybe, rovnako je aj pozemská. Je pozoruhodné, prečo svedkom nenapadne sa spýtať, čo má spoločné neustály pohyb kolies s nesprávnymi výkladmi vedúceho zboru. Na tomto podklade môže vedúci zbor ospravedlniť čokoľvek, však keď sa všetko mení stále v nebesiach, môže sa aj na Zemi. Ak sa niekoľko desaťročí pred krstom budúci záujemca zaväzoval, že sa svojím krstom stáva svedkom ,,v spojení s organizáciou vedenou Božím duchom?“ a dnešný záujemca to už hovoriť nemusí (odrazu už vedená nie je…), nie je to problém, pretože voz je v pohybe. Ak Ch. T. Russell očakával príchod Krista v roku 1914, následne 1918 a Rutherford v 1925, nie je to chyba, lebo voz šiel tým smerom. Keď Jehovovi svedkovia pred rokom 1975 predávali svoje majetky a v literatúre si prečítali, že robia dobre, lebo koniec je blízko, nebola to falošná predpoveď, lebo voz šiel tým smerom. Ak bolo učenie o tejto generácii zmenené už vyše 10x a stále predstavovalo pokrm v pravý čas, nebol to dôkaz, že sa vedúci zbor mýli a vedú ho vlastné myšlienky a nie svätý duch, ale opäť nebeský voz. Symbolika nebeského voza sa stala tzv. nebeským alibizmom, na ktorý možno všetko zvaliť. Vedúci zbor vlastne vytvoril situáciu, nad ktorou by sa mal každý Jehovov svedok zamyslieť – organizácia môže de facto učiť čokoľvek a kedykoľvek to zmeniť bez žiadnej zodpovednosti, pretože to iba voz zmenil smer. Toto učenie sa tak stáva oveľa nebezpečnejším a vážnejším, ako si bežný svedok môže myslieť. Vedúci zbor nemusí cítiť žiadny pocit viny ani zodpovednosť za nesprávne porozumenie nejakého biblického verša, pretože v konečnom dôsledku je to Boh a jeho nebeská organizácia, ktorá za zmenou stojí. A kto by sa predsa búril proti Bohu? Tak sa aj na pozadí tohto učenia nepriamo vedúci zbor štylizuje do roly Boha. Zmena, ktorú vedúci zbor príjme, je totiž impulzom “zhora”.

Nemusíte byť žiadny biblista, odborník ani špecialista na Bibliu. Stačí sa len pozrieť, čo text obsahuje a nevnášať doň vlastné konšpirácie:

 1. Text začína videním nebies
 2. Text pokračuje opisom 4 nebeských bytostí
 3. Text hovorí, že pri 4 nebeských bytostiach sú kolesá
 4. Text nespomína žiaden voz, iba samostatné kolesá a držme sa toho
 5. Text nehovorí o žiadnej organizácii
 6. Kolesá v sebe obsahovali ďalšie kolesá, boli masívne a pohybovali sa smerom ako živé bytosti a boli plné očí
 7. 4 bytosti šli spolu s kolesami tam, kam ich ,,viedol duch”
 8. Nasleduje obraz Boha na tróne
 9. Koniec

Keď porovnáme, ako odborníci na knihu Ezechiel vykladajú tieto verše, uvidíme obrovský rozdiel oproti tomu, ako Jehovovi svedkovia vnášajú do textu niečo, čo tam v skutočnosti nie je. Tak napríklad v akademickom komentári profesora Josepha Blenkinsoppa z University of Notre Dame, špecialistu na prorocké knihy Starého zákona, Blenkinsopp vysvetľuje, že oči na kolesách (heb. ôpan – koleso) symbolizujú “vševediaceho a všadeprítomného na tróne.” (porov. Joseph Blenkinsopp, Ezekiel, 1990, s. 22). Podobne aj profesor Paul M. Joyce poukazuje na symboliku “pohyblivosti” a “všadeprítomnosti” Jahveho. “Význam očí spočíva v tom, že Jahve, univerzálny a všadeprítomný, je vševediaci.” píše vo svojom komentári ku knihe Ezechiel. (porov. Paul M. Joyce: Ezekiel. A Commentary, 2009, s. 71) Aj profesor Steven Tuells vo svojom odbornom komentári k Ezechielovi interpretuje kolesá s očami vo vzťahu k Božej všadeprítomnosti a vševedúcnosti. (porov. Steven Tuell: Ezekiel, 2012, s. 11) K akému záveru teda môžeme prísť?

Podobne ako 4 zvieratá symbolizujú rozličné aspekty Boha na tróne, tak aj kolesá symbolizujú jeho všemohúcnosť, flexibilnosť a vševedúcnosť vo vzťahu k pozemským záležitostiam. Tomu nasvedčuje symbolika kolesa v Starom zákone, ako upozorňuje špecialista na symboly Manfred Lurker (porov. Manfred Lurker: Slovník biblických obrazů a symbolů, 1999,106 – 107). Akákoľvek ďalšia textová nadstavba je už fikciou vykladača a nemá oporu v texte. Ak by neboli Jehovovi svedkovia naučení, čo v týchto veršoch “majú vidieť”, nikdy by sami od seba k takýmto záverom neprišli. V ďalšom článku budeme pokračovať v rozbore knihy Čisté uctievanie obnovené.

Zoznam použitej a odporúčanej literatúry:

 • Paul M. Joyce: Ezekiel. A Commentary (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 482), New York – London: T&T Clark International, 2009
 • Steven Tuell: Ezekiel. Michigan : Baker Books, 2009
 • Joel Rosenberg: Jeremiah and Ezekiel. In: Robert Alter – Frank Kermode (ed.): The Literary Guide to the Bible. Cambridge – Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1990, s. 184 – 206
 • Joseph Blenkinsopp: Ezekiel. (Interpretation) A Bible Commentary for Teaching and Preaching. Lousville : John Knox Press, 1990
 • Waltcher Eichrodt: Ezekiel. A Commentary (The Old Testament Library). Philadelphia : The Westminister Press, 1970
 • Manfred Lurker: Slovník biblických obrazů a symbolů, Praha : Vyšehrad,1999
 • Jean Delumeau: Tisíc let štěstí, Praha : Argo, 2010

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment