Svedectvá Jehovových svedkov o falošnej predpovedi okolo roku 1975

Učenie o roku 1975 bolo pár desiatok rokov dozadu jedným z kľúčových učení, pre ktoré sa rady Jehovových svedkov v 70. rokoch značne rozrástli. Napriek kategorickým vyjadreniam vysokopostavených členov organizácie a citátov v literatúre Spoločnosti Strážna veža, dodnes  vedúci zbor zľahčuje zodpovednosť vtedajšieho vedenia svedkov za falošnú predpoveď okolo roku 1975. Cieľom tohto článku je na základe svedectiev ľudí, ktorí boli priamymi účastníkmi udalostí pred a po roku 1975 ukázať, že vedúci zbor úmyselne skresľuje udalostí okolo tejto kauzy a vyhýba sa prijatiu zodpovednosti za hlásanie ďalšej falošnej predpovede vo svojich dejinách.

Väčšina Jehovových svedkov dnes nemá žiadne alebo len minimálne poznanie o roku 1975, o tom, čo organizácia pred týmto rokom hlásala, že nastane a k čomu táto ďalšia falošná predpoveď v dejinách Jehovových svedkov viedla. Oficiálne dejiny Jehovových svedkov o tejto epizóde úmyselne mlčia a keď ju spomínajú, prezentujú ju ako bezvýznamnú udalosť v dejinách bez väčšieho vplyvu, prípadne ako očakávania niektorých prehnane horlivých jedincov. Nasledujúce svedectva sú dôkazom, že nešlo len o očakávania niektorých, ale hlavné slovo šlo z vtedajšieho Brooklynu z vedúceho zboru. Ten rok čo rok pred 1975 v publikáciách, na zjazdoch a v prednáškach upriamoval pozornosť na tento prelomový dátum, po ktorom mal nastať dlho očakávaný Armagedon. Fiasko s rokom 1975 viedlo k odchodu tisícok ľudí z organizácie (niektorí hovoria až o miliónoch), pretože sa cítili podvedení organizáciou, ktorej uverili a priniesli obrovské obete. Pri čítaní týchto výpovedí si prosím všímajte, ako sebaisto sa vtedajšie vedenie a jeho zástupcovia v podobe odbočiek, krajských dozorcov a starších vyjadrovali o roku 1975, aké argumenty vtedy svedkovia používali, aké obete priniesli ľudia kvôli roku 1975, ako sa organizácia zachovalo potom, čo sa v 1975 nič nestalo a hlavne to, ako sa vedúci zbor ani v 21. stor. neodklonil od apokalyptickej a kategorickej rétoriky, ktorú používal pred rokom 1975.

Randall Watters

Watters sa stal Jehovovým svedkom v období tesne pred rokom 1975, slúžil nejaký čas v Bételi a zažil na vlastnej koži očakávania konca pred rokom 1975:

„Väčšina Jehovových svedkov dnes nebola v organizácii v roku 1975. Z tých, ktorí vtedy boli svedkami, mnohí v organizácii nezostali, a preto nemajú potuchy o histórii jej vývoja. So svedkami som sa začal stýkať ku koncu roku 1968. Vtedy sa zdôrazňovalo, že sa v roku 1975 skončí tento skazený systém vecí. Táto téma sa rozoberala v hlavnej študijnej knihe „Pravda, ktorá vedie k večnému životu.“ [The Truth that Leads to Eternal Life, 1968, poz. autora] Rok 1975 sa rozoberal v článkoch „Strážnej veže“ nazvaných „Otázky čitateľov“ a v študijnej publikácii „Večný život – v slobode Božích synov.“ [Life Everlasting – In the Freedom of the Sons of God, 1966, poz. autora]. O roku 1975 sa diskutovalo na krajských a oblastných zjazdoch, na verejných prednáškach v sálach Kráľovstva, pri návštevách krajského dozorcu a najviac sa o ňom zmieňovalo v každodenných rozhovoroch Jehovových svedkov. Priekopník, ktorý so mnou viedol moje [biblické – poz. autora] štúdium, niekoľkokrát poznamenal, že sa mnohí pokúšajú dokázať rok 1975 (nepravdivým), pretože sú nezrelí, neuvedomujú si naliehavosť doby alebo plne nerozumejú tomu, ako Jehova používa svoju organizáciu a ako skrze ňu zjavuje svoju vôľu. Keď som sa začal viac stretávať so svedkami, začal slúžiť v [zvestovateľskom – poz. autora] obvode a navštevovať všetky zhromaždenia, takéto poznámky boli medzi všetkými Jehovovými svedkami, s ktorými som sa stretol veľmi časté, nech to už boli noví zvestovatelia – ako ja – alebo dlhodobí služobníci (starší).“ Citát prevzatý z GRUSS, Edmond, C : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left : Xulon Press, 2015, s. 161

Vito Potenzieri, bývalý starší

„Vito Potenzieri bol pokrstený v roku 1967 a v 1972 sa stal starším. Slúžil aj na iných pozíciách vrátane pôsobenia ako dočasný krajský dozorca. Spomína si, ako sa takmer všetky zhromaždenia, zjazdy a  rozhovory svedkov točili okolo roku 1975 a že často odznievali vety ako „čas je blízko“ alebo „vytrvaj do roku 1975“. Vito sa v roku 1972 vzdal svojho dobrého zamestnania na Wall Street a stal sa robotníkom, aby mal viac času na službu. Hovorí, ako svedkovia, ktorých poznal, predávali svoje domy, vyberali svoje životné poistenia, rušili zubné ošetrenia a operácie, vzdávali sa svojich zamestnaní a vysokoškolského štúdia – a to všetko kvôli roku 1975. Jeden svedok, ktorého poznal, povedal svojmu zamestnávateľovi, že si nepraje, aby mu prispieval na dôchodkové sporenie. Vito ďalej poznamenáva, ako po roku 1975 niektorí organizáciu opustili, ďalší sa odsťahovali a už o nich nikto nič nepočul a niektorí (dokonca) spáchali samovraždu.“ Citát z GRUSS, Edmond, C : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left : Xulon Press, 2015, s.161. Gruss sa odvoláva na interview s Vitom a jeho manželkou Annette z 23. mája 1998

Leonard a Marjorie Chretienovi

Svedkami boli 22 rokov. Vo svojej knihe Jehovovi svedkovia z roku 1988 uvádzajú dôvody, pre ktoré z organizácie odišli. Medzi nimi uvádzajú aj falošnú predpoveď o roku 1975:

„Hoci bol odchod od svedkov dosť jednoduchý, udalosti, ktoré nás k tomu rozhodnutiu priviedli bolo mnoho. Osobne sme boli za roky svedkami mnohých nezrovnalostí, ale svoje pochybnosti sme vytesňovali. Prežili sme šesťdesiate roky a falošné proroctvo o konci sveta v roku 1975. Avšak najdôležitejším pre nás bola skutočnosť, že Jehovovi svedkovia predali slobodu svedomia svojim vodcom…“ Leonard – Marjorie Chretien: Witnesses of Jehovah. Eugene – Oreg: Harvest House Publishers, 1988, s. 5

„Pretože nás učili, že Armagedon prežijú len svedkovia s dobrou povesťou, predali sme v roku 1972 prosperujúcu firmu a v 1974 aj náš dom, aby sme mohli plne slúžiť Jehovovi v tomto krátkom čase pred záverom tohto systému veci v roku 1975. Samozrejme, boli sme spolu s mnohými ďalšími svedkami sklamaní a rozčarovaní, keď rok 1975 prišiel aj odišiel. Podozrenie narastalo vtedy, keď Strážna veža poprela zodpovednosť za predpoveď, ktorú hlásala a tlačila v predchádzajúcej dekáde. Namiesto toho hodila vinu za nesplnené proroctvo na tzv. „príliš nadšených členov“! V nasledujúcich pár rokoch sme sa podrobne zaoberali predchádzajúcimi proroctvami Strážnej veže a jej učením. Zozbierali sme knižnicu starých a občas vzácnych výtlačkov literatúry Strážnej veže a objavili sme niektoré neuveriteľné tvrdenia, ktoré Spoločnosť hlásala. Naše štúdium náš doviedlo k záveru, že Spoločnosť Strážna veža je „falošne prorokujúca“ organizácia. Naším kritériom bola definícia falošného proroka podľa Deuteronomium 18:21-22: „21 Možno si pomyslíš: ‚Podľa čoho poznáme, ktoré slovo nepovedal Hospodin?‘ 22 Slovo, ktoré vysloví prorok v mene Hospodina a ono sa neuskutoční ani nesplní, je slovo, ktoré nehovoril Hospodin. Prorok to povedal len svojvoľne, preto sa toho neboj!““ Citát a skúsenosť prevzaté z Leonard – Marjorie Chretien: Witnesses of Jehovah. Eugene – Oreg: Harvest House Publishers, 1988, s. 18; v anglickom preklade nie je citovaný Preklad nového sveta, preto sme citovali zo slovenského Ekumenického prekladu. V revidovanom preklad Nového sveta text znie nasledovne: „21 Ale možno si poviete: „Podľa čoho zistíme, že tie slová nepochádzajú od Jehovu?“ 22 Keď prorok bude hovoriť v mene Jehovu a to, čo povie, sa nesplní ani nenastane, tie slová nepochádzali od Jehovu. Ten prorok sa správal opovážlivo. Nebojte sa ho.‘

„Niekto by si mohol myslieť, že vedenie konečne pripustí, že sa ohľadom roku 1975 mýlili. Namiesto toho neurobili nič pre zmiernenie tohto názoru. Vlastne dosť odmerane túto záležitosť opustili a vynadali nám za naše nadšenie.“ Citát prevzatý z Leonard – Marjorie Chretien: Witnesses of Jehovah. Eugene – Oreg: Harvest House Publishers, 1988, s. 76

Chretienovi poslali žiadosť o odchod z organizácie v roku 1982.

Roland Gardiner

Pokrstil sa v roku 1973 na medzinárodnom zjazde v Toronte (Kanada). Gardiner opisuje detailne, čo odznelo na tomto zjazde v súvislosti s rokom 1975:

„Na zjazde bolo zdôrazňované, že zostávajúci čas skazeného systému vecí pred Armagedonom je extrémne krátky a že verní Jehovovi ctitelia urobia múdro, keď zvýšia svoju činnosť v službe od dverí k dverám. Rečník potom povzbudzoval poslucháčov, aby sa rozhodli pre službu celým časom alebo pre „priekopnícku“.“ Tiež boli „povzbudzovaní, aby sa presťahovali tam, kde je väčšia potreba.“ To „by predstavovalo obete, ale aj, ako verný Jehovov svedok, som už obetoval toho veľa vrátane svojho vzdelania, keď som sa rozhodol neísť na univerzitu, pretože Armagedon sa rýchlo približoval (v roku 1975).“

Gardiner sa stal vo februári 1974 pravidelným priekopníkom v Quebecu. Zvestovaním trávil každý mesiac od 140 do 150 hodín. Ľuďom v službe hovoril:

„že Armagedon je blízko a povzbudzoval ďalších, aby sa stali Jehovovými svedkami, pokiaľ si prajú byť zachránení v Armagedone ako vyvolený Jehovov ľud.“

O miestnom dozorcovi zboru sa vyjadril, že  „úprimne veril, rovnako ako ostatní Jehovovi svedkovia, že Armagedon nastane v roku 1975. Medzi tými, ktorí boli verní „Jehovovej teokratickej organizácii“, neustále kolovali fámy, že strašné udalosti sú už za dverami a očakávania silneli ako sa blížil október 1975.“

Keď prišiel rok 1975 a s ním sklamania a rozčarovanie, súhlasne s výpoveďou ďalších bývalých svedkov vedenie organizácie zvalilo vinu na svojich členov a neospravedlnilo sa:

„Ako sa blížil koniec roku 1975 a začal sa ďalší, organizácia hodila vinu za príhodu s rokom 1975 na jednotlivých svedkov s tvrdením, že niektorí jednotlivci publikácie nesprávne pochopili. To mi začalo skutočne vadiť a začal som preto čítať znovu publikácie vydané od roku 1966. Zistil som, že Spoločnosť skutočne učila, že v roku 1975 príde koniec a teraz hádže vinu na radových svedkov. Zistil som, že radoví svedkovia sú iba nástrojom v rukách diktatúry Strážnej veže.“

„Ďalšie falošné proroctvo „verného a rozvážneho otroka“ sa zapísalo do histórie…Jehovovi svedkovia dnes popierajú, že verili v koniec tohto systému v roku 1975. Avšak, fakty sú čierne na bielom, takže si ich môže ktokoľvek, koho to zaujíma a kto má dostatočne otvorenú myseľ skontrolovať.“ Skúsenosť aj citáty prevzaté z GRUSS, Edmond, C : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left : Xulon Press, 2015, s. 163

Mavis a Ron Fryeovi

Jehovovými svedkami boli asi 33 rokov. Obaja slúžili nejaký čas ako priekopníci a Ron slúžil krátko ako krajský dozorca. Tu je ich príbeh:

„V zime na prelome rokov 1970/71 mal náhodou Ron rozhovor s iným dlhoročným priateľom, taktiež svedkom, ohľadom rastúcich očakávaní, ktoré prinesie rok 1975. Ako si väčšina dlhodobých Jehovových svedkov pamätá, na začiatku sedemdesiatych rokov bola veľmi rozšírená viera, že v roku 1975 by mala vypuknúť dlho očakávaná armagedonská bitka, ktorú Jehovovi svedkovia očakávali s nádejou, že prežijú do raja na zemi, ktorý potom nastane. Po tomto rozhovore sa Ron začal viac zaoberať minulosťou Spoločnosti Strážna veža, obzvlášť jej publikovanými predpoveďami o budúcich udalostiach a o konci sveta. Postupne začali Ron a Mavis zisťovať, že Spoločnosť Strážna veža sa nepriznáva k svojim predchádzajúcim nesplneným predpovediam a v súčasných publikáciách o nich vypovedá skreslene. Táto nečestnosť redaktorov zapríčinila menšiu úctu k Spoločnosti a viedla ku strate nadšenia pre podporu jej agendy. Potom, čo prišiel rok 1975, prestala Mavis v 1979 navštevovať zhromaždenia a Ron s tým prestal v roku 1980. V 1981 boli obaja vylúčení.“ Skúsenosť aj citáty prevzaté z GRUSS, Edmond, C : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left : Xulon Press, 2015, s.163-164. Stránka xjw je s ich životným príbehom ku dnešnému dňu nedostupná

Jeanette Stewartová

Jeanette sa narodila do rodiny Jehovových svedkov. V nasledujúcich riadkoch opisuje svoje pocity a to ako sa vyrovnávala s falošným proroctvom o roku 1975:

„Vždy som veril, že poznám pravdu, ale ako ubiehali roky, začalo byť jasné, že sa mýlim…Vo svojich 16 rokoch som začala pochybovať. Predtým som doktríny Strážnej veže prijímala ľahko…“

„Bolo predpovedané, že Armagedon príde v roku 1975…a všetok čas sme trávili službou od dverí k dverám a varovali ľudí skôr, než bude neskoro…Rok 1975 prišiel a odišiel a sním aj moja dôvera v Spoločnosť Strážna veža…Vedela som, že sa v minulosti v určovaní dátumom zmýlili. Hovorili, že išlo o „zlý výpočet“. Rada by som vedela, koľko „zlých výpočtov“ je prijateľných pre ľudí, ktorí tvrdia, že sú „Božím hlasom“ na zemi. Biblia nám hovorí, že skúška proroka spočíva v tom, či sa jeho slová splnia (Deuteronomium 18:21-22). Bol to „prorok“, ktorému by som mala veriť? Ohľadom Armagedonu sa už mnohokrát zmýlili. Spýtala som sa samú seba: „V čom ďalšom sa ešte mýlia?“ Skúsenosť aj citáty prevzaté z GRUSS, Edmond, C : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left : Xulon Press, 2015, s. 164

Jerryho Bergmana

Nasledujúca skúsenosť je výnimočnou v tom ohľade, že ako svedok pochyboval o predpovedi súvisiacej s rokom 1975 a vystríhal svojich spolukresťanov, aby sa v záveroch o konci neunáhlili:

„…V roku 1975 som prežil príslovečnú poslednú kvapku. Moja skúsenosť s predchádzajúcimi proroctvami Strážnej veže, ktoré zlyhali, ma priviedla k záveru, že ohľadom roku 1975 by nemali znovu riskovať. Preto som aj otvorene hovoril, že Armagedon možno v roku 1975 nepríde a že opäť nastane problém, ak sa upneme k dátumu. Za tento názor ma otvorene kritizovali a niektorí ma nemilosrdne zavrhli pre (môj) nedostatok viery v Jehovovu organizáciu.”

“Mnohí svedkovia veľmi silno pociťovali, že rok 1975 je najneskorším možným dátumom pre Armagedon – a že pravdepodobne nastane pred týmto dlho očakávaným rokom. Väčšina Jehovových svedkov proste súhlasila s inšpirovaným tokom informácií od Spoločnosti a zdalo sa, že si nevšímajú, čo všetko stanovenie takéhoto dátumu so sebou odnáša. Keď rok 1975 ako dátum pre (začatie) Kráľovstva prišiel a odišiel, začalo mne (a asi miliónom ďalších svedkov) byť jasnejšie, že sa Spoločnosť jednoducho znovu zmýlila. Taktiež som pocítil sklamanie z jej očividnej neúprimnosti, keď sa Strážna veža pokúsila hodiť vinu na bratov a tvrdila, že to boli oni, kto sa pre dátum príliš nadchli a nie Strážna veža. V skutočnosti nás Strážna veža ani raz pred rokom 1975, ako som si neskôr uvedomil, nikdy nevarovala pred tzv. „špekuláciami bratov“ (alebo pred prílišným nadšením, ako to niektorí opísali), ktorých neskôr zavrhla.“ Skúsenosť aj citáty prevzaté z GRUSS, Edmond, C : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left : Xulon Press, 2015, s. 165

Diane Gholson

Nasleduje skúsenosť Diane Gholsonovej, ktorá bola Jehovovu svedkyňou 43 rokov:

„Psychicky sme sa pripravovali na koniec sveta v roku 1975 a pritom sme urobili mnoho bláznivých rozhodnutí. Potom prišlo to VEĽKÉ rozčarovanie! V roku 1975 sa nič nestalo! Dali sme Spoločnosti Strážna veža trochu času mysliac si, že sa možno vo svojich výpočtoch zmýlila o rok či dva. Čoskoro sme však zistili, že na ňu sedí popis biblického falošného proroka! (porov. Deuteronomium 18:21-22). Po prvýkrát sme začali skúmať históriu tejto organizácie a boli sme šokovaní, koľkokrát predpovedala dátum konca sveta!“

„Teraz sme riešili dilemu. Boli sme učení, že Strážna veža je jedinou pravdou a že niet kam inde odísť. Čoskoro sa k nám pridal milión ďalších, ktorí zistili, že Strážna veža je vinná krvou, zodpovedná za smrť mnohých a za zbytočné traumy tiež.“

„Bolo teda tých 43 rokov premárnených? Priala by som si, aby tých rokov toľko nebolo, Boh vie však všetko najlepšie a školenie, ktorého som dostala ako Jehovova svedkyňa používam teraz na to, aby som pomohla druhým odísť a odradila ich od vstupu [do organizácie – poz. autora]. Prežívam teraz radostné roky svojho života, pretože som odhalila, že Strážna veža je sektou s falošnou maskou kresťanstva.“ Skúsenosť aj citáty prevzaté z GRUSS, Edmond, C : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left : Xulon Press, 2015, s. 165

Peter Price

Peter a jeho manželka Marilyn vyrastali v rodinách svedkov. Mnoho rokov slúžili ako priekopníci celým časom, podieľali sa na príprave krajských a oblastných zjazdov v 70. rokoch. Peter opisuje, čo sa dialo pred rokom 1975:

„Ako sa blížil rok 1975, rástol môj záujem o chronológiu Strážne veže, zvlášť o jej jedinečný výklad, že v roku 607 pred n. l. začali „časy pohanov“. Marilyn bola zas silno ovplyvnená veľmi tvrdým postojom svedkov ku každému, kto nezdieľal ich názory. Keď prišiel rok 1975 a skončil bez očakávaného „konca systému vecí“ boli sme (rovnako ako tisíce ďalších Jehovových svedkov) hlboko sklamaní. Avšak tým najhorším nebolo len znášať to, že Spoločnosť odmietala prijať zodpovednosť za svoje nenaplnené proroctvo, ale znášať jej tvrdenia, že sa bratia mýlili, keď sa držali nesprávneho očakávania! Ako išiel čas, uvedomil som si, že je pokrytecké naďalej vyučovať v sále Kráľovstva a zvestovať z domu do domu učenie, v ktoré už nemám žiadnu dôveru.“ Skúsenosť aj citáty prevzaté z GRUSS, Edmond, C : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left : Xulon Press, 2015, s. 166

Obaja nakoniec odišli od Jehovových svedkov v roku 1980.

Nils Jansma

Nils a jeho žena Sherry boli už treťou generáciou Jehovových svedkov a priekopníkov. V roku 1966 začali slúžiť v Bételi. V roku 1971 odišli a vrátili sa do Kalifornie, kde začala Sherry znovu s priekopníckou službou a Nils sa stal starším. Sherry píše:

„Ako sa blížil rok 1975, začali sa v tichosti ozývať reči o tom, že ho vlastne Spoločnosť nepredpovedala. Nepočuli sme žiadne úprimné priznanie alebo ospravedlnenie za jej hrozný omyl. Nakoniec si spomínam, že som v jednu nedeľu sedela na štúdiu Strážne veže a počúvala bratov a sestry, ktorí opakovali informácie zo študijného článku a úprimne na seba brali všetku vinu za nesprávny výklad toho, čo Spoločnosť povedala o roku 1975. Bolo to po prvýkrát, keď som zatúžila vyskočiť zo stoličky, vybehnúť na pódium a obhajovať zjavne zabudnutú pravdu. Ako by som ich len mohla naďalej považovať za duchovných vodcov?…“

„Čítali sme knihu Thus Saith the Governing Body (Takzvaný vedúci zbor) od Randyho Wattersa. Keď sme videli skutočné dôkazy o tom, koľkokrát Spoločnosť v minulosti falošne prorokovala, rovnako ako to bolo v prípade roku 1975, nemali sme inú možnosť než urobiť to, čo nám hovorí Deuteronomium 18:20-22 – Neposlúchať falošného proroka, ktorý prichádza v Jehovovom mene. Ani nás nenapadlo, že by sme mohli ignorovať tento jasný a jednoduchý príkaz.“ Citáty a skúsenosť prevzaté z Randall Watters: Letters to the Editor Book Four: 2000-2006. Manhattan Beach : Free Minds, Inc., 2006, s. 62-63

Chuck Doherty

Skúsenosť Chucka Dohertyho reflektuje pohľad malého dieťaťa, ktoré vnímalo reči o blížiacom sa Armagedone v roku 1975:

„Keď mi bolo asi 12 alebo 13 rokov, prezradili mi tu najväčšiu novinu; svet skončí v roku 1975! Prišli na to na základe výkladu niektorých biblických proroctiev, ktoré na ten rok presne ukazovali. Nebol som žiadne hlupák, tá vec však bola taká zložitá, že som jej vôbec nerozumel…“

„Pretože mal Armagedon prísť v roku 1975, nemusel som ani uvažovať nad tým, že dokončím školu. Namiesto toho som trávil množstvo času zvestovaním od dverí k dverám, pretože keby som to nerobil, bol by som zničený. Mal som veľké šťastie, že som sa dozvedel o prichádzajúcom konci, pretože v opačnom prípade by som čas premárnil leňošením.”

„Dnes, takmer dvadsať rokov potom, čo som naposledy vyšiel zo sály Kráľovstva, sa stále považujem za jedného z najšťastnejších ľudí na svete. Nie je to kvôli očakávaniu večného života, ale preto že som z prvej ruky prežil, ako funguje podvod a ovládanie myslenia a mal som to šťastie, že som z toho vyšiel bez následkov.“ Citáty a skúsenosť prevzaté z Randall Watters: Letters to the Editor Book Three: 1996 to 1999. Manhattan Beach : Free Minds, Inc., 2000, s. 29-30

Debbie Oakleyová

V knihe Mom and Me (Mama a ja) Debbie opisuje svoju skúsenosť s rokom 1975. Zvlášť venuje pozornosť tomu, ako sa Jehovovi svedkovia vykrúcali zo zodpovednosti za falošnú predpoveď o konci v 1975, ktorú zvestovali ľuďom od dverí k dverám. Debbie Oakleyová píše:

„Mnohých Jehovových svedkov napádali, pretože v roku 1975 neprišiel Armagedon. Svedkovia sa bránili tvrdením, že nepredpovedali, že v októbri 1975 nastane koniec tohto systému. Ja som však bola pri tom. Živo si pamätám diagramy umiestnené v zadnej časti sály kráľovstva. Už len mesiace do roku 1975. Každý mesiac bol označený ináč. Doba sa približovala. Aká doba? Potom nastala špeciálna kampaň s Prebuďte sa!. Bolo zdôrazňované, aby sa tento časopis dostal každému do rúk.“

„Taktiež si pamätám na rodiny, ktoré predali všetko, čo mali a presťahovali sa na miesto, kde je „väčšia potreba“. … Chceli urobiť maximum, pokiaľ bol príhodný čas. Boli aj takí, ktorí zrušili svoje životné poistenia, pretože si boli istí, že si ich pred príchodom nového poriadku nikdy nevyberú. Nech čitateľ posúdi, čo znamenal pre Jehovových svedkov október 1975.“ Citáty a skúsenosť prevzaté z Debbie Oakley – Helen Ortega: Mom and Me: Twenty Years Jehovah’s Witnesses. New York: Vantage Press, Inc. 1978, s. 57

Gaila Nobleová

Bola čerstvo pokrstená v čase, keď svedkovia ohlasovali príchod Armagedonu v 1975. Píše:

„…Vlastne hneď na to, čo som sa k ním pridala mi povedali, že Armagedon príde v roku 1975. Cítila som naliehavosť usilovne chodiť od dverí k dverám, predávať literatúru a viesť „biblické“ štúdiá, aby som zachránila seba a svoju dcérku.“

„Rok 1975 prišiel a odišiel bez konca sveta a čoskoro som zistila, že som sa zaplietla so skutočným falošným prorokom. Dokonca som sama bola týmto falošným prorokom. Do tej doby moja dcéra vyrástla, vydala sa teraz všetci jej priatelia a celá jej rodina sú Jehovovi svedkovia. Rozhodli sa, že rok 1975 nebudú nazývať falošným proroctvom, ale „omylom“, a preto sa naša rodina rozdelila. Ja som skupinu opustila, moja dcéra je však naďalej Jehovovou svedkyňou.“ Citáty a skúsenosť prevzaté z Randall Watters: Letters do the Editor Book One: 1983 to 1989. Manhattan Beach : Free Minds, Inc., 1994, s. 86

Kenneth David Phillips

O svojej skúsenosti so svedkami a s rokom 1975 píše v knihe Living under the Shadow of Armageddon (Život v tieni Armagedonu). Phillips uvádza:

„Toto učenie o blížiacom sa konci sveta začalo byť silno propagované za života mojej generácie asi po roku 1968, keď som nastúpil na strednú školu. Kniha s názvom „Večný život v slobode Božích synov“ a rôzne články, ktoré sa objavovali v časopise Strážna veža začali presadzovať názor, že koniec tohto sveta príde a tisícročná vláda Ježiša Krista začne v priebehu roku 1975. Tieto informácie boli podávané s obrovskou istotou a mali veľký vplyv na moje presvedčenie týkajúce sa budúcnosti.“

„Písal sa rok 1974. Armagedon bol blízko. Organizácia sa ohromne rozrastala. Takmer 300 000 nových sa pripojilo k Strážnej veži len za rok 1974. Tento obrovský nárast bol popisovaný ako dôkaz Božieho požehnania. V skutočnosti išlo len o druh „pudu sebazáchovy“ – pridať sa teraz ku svedkom alebo byť zničený v Armagedone. Potom konečne nastal – rok 1975.“

„Čo sa stalo? Rozhodol sa Boh, že zmení dátum? Najskôr sme si mysleli, že áno. Hovorili nám, že Boh je milosrdný. Poskytli nám viac času na zvestovanie, možno je potrebné zachrániť pre Kráľovstvo ešte zopár ďalších. Bolo to o niekoľko rokov neskôr, predtým, než som bol schopný prijať „pravdu“ o tejto záležitosti. Strážna veža sa preukázala byť falošným prorokom. Vďaka rade udalostí, ktoré nasledovali, som začínal chápať, že niečo je zle.“

„Strážna veža nám hovorila, že predĺženie bude záležitosťou len niekoľkých týždňov či mesiacov, nie rokov…Nechcem vyvolávať dojem, že sklamanie z „roku 1975“ bolo jediným problémom, pred ktorým nás Strážna veža postavila. Vlastne boli aj ďalšie a závažnejšie. Nahromadenie týchto problémov viedlo k môjmu opusteniu tohto náboženstva, v ktorom som strávil svoju mladosť. V prvom rade som došiel k poznaniu, že väčšina z toho, čo som bol vyučovaný bolo založené na polopravdách a klamstve.“ Randall Watters: Letter to the Editor Book Two: 1989 to 1995. Manhattan Beach : Free Minds, Inc., 1995, s. 107-108

Cynthia Hamptonová

Bola pokrstená v roku 1972. Svoj zážitok s rokom 1975 takto:

„Všetci sme verili, že v roku 1975 príde Armagedon. Spomínam si na prednášku oblastného dozorcu v Oaklande v roku 1973. Povedal: „Keď je budík pripravený zazvoniť, len tesne pred zazvonením asi sekundu môže byť stlačený, skôr ako začne zvoniť. No a my sa nachádzame v časovom období medzi takýmto stlačením a skutočným zvonením budíku. Toľko času nám ostáva do Armagedonu!“

V roku 1980 Cynthia Hamptonová po rozčarovaní z falošnej predpovede od svedkov odišla. Citát a skúsenosť prevzaté z Randall Watters: Letters to the Editor Book Four: 2000-2006. Manhattan Beach : Free Minds, Inc., 2006, s. 45-46

Nasledujúce citáty ukazujú s akou naliehavosťou a sebaistotou sa verilo a hlásalo, že koniec príde v roku 1975:

Constantine (Gus) Lenis sa narodil do rodiny Jehovových svedkov v Grécku v roku 1948. Bol aktívnym svedkom a v roku 1966 sa presťahoval do Kanady. V roku 1971 navštívil zjazd vo Vancouveru, kde počul oblastného dozorcu hovoriť: „Do príchodu konca už ostáva len o trošku viac ako 200 týždňov.“ Skúsenosť aj citát prevzaté z GRUSS, Edmond, C : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left : Xulon Press, 2015, s. 169

Le Vaine Cockrell píše: „Bol som stále v rozpakoch, či je Organizácia skutočne tým, čo o sebe tvrdí. Bol Armagedon skutočne za dverami? Kampaň o roku 1975 bola teraz v plnom prúde…Hovorili nám, že to „pravdepodobne bude poslednýkrát, kedy oslovíme ľudí“ pri dverách – posledná možnosť, keď budú môcť reagovať na posolstvo.“ Skúsenosť aj citát prevzaté z GRUSS, Edmond, C : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left : Xulon Press, 2015, s. 169

Jeanne M. vo svojom liste spomína: Mnohokrát som počúvala zmienky naznačujúce vieru, že Armagedon príde v roku 1975. Počúvala som ich často. Počula som frázy ako „veci už nemôžu moc dlho pokračovať…rok 1975 je už za dverami.“ … To mňa a mnohých ďalších priviedlo k viere, že v roku 1975 príde Armagedon. Konečný bod zlomu nastal, keď som si prečítala ich chabé dôvody, prečo koniec v roku 1975 neprišiel a potom obvinenia voči ich prívržencom, že si predstavovali viac ako mali.“  Skúsenosť aj citát prevzaté z GRUSS, Edmond, C : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left : Xulon Press, 2015, s. 170

Patricia Fergusonová

P. Fergusová opisuje svoj životný príbeh v diele „He Still Helps the Blind See“ (On stále pomáha slepým, aby videli). O roku 1975 píše:

„Moja silná dôvera v učenie Spoločnosti pokračovala až do roku 1975 – do roku, keď podľa predpovedí Spoločnosti mal nastať Armagedon. (Neskôr som zistila, že ešte predtým niekoľkokrát predpovedali koniec). Po prvýkrát som skutočne začala pochybovať o autorite Spoločnosti Strážna veža.“ Skúsenosť aj citát prevzaté z GRUSS, Edmond, C : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left : Xulon Press, 2015, s. 170

Nie všetci po roku 1975 odišli hneď od svedkov. Podobne ako je tomu dnes, aj vtedy sa Jehovovi svedkovia snažili neúspech predpovede Spoločnosti racionalizovať a ospravedlniť spôsobmi, ktoré sa dodnes v podstate nezmenili. Nasledujúce citáty obsahujú svedectvá ľudí, ktoré vysvetľujú dôvody, pre ktoré naďalej v organizácii zostali.

Cathy Harrisová:

„Fiasko s rokom 1975 ma nevyviedlo z miery. Bola som pokrstená v roku 1970 a špekulácie ohľadom roku 1975 na mňa nemali takmer žiaden vplyv. Od tej chvíle, čo som prijala učenie Jehovových svedkov, som pociťovala nesmierny nátlak týkajúci sa KONCA. Prichádzal kedykoľvek a nedokázala som robiť dosť na to, aby som Bohu ukázala, že svoju vieru beriem vážne. Rýchlo som sa zapojila do priekopníckej služby – dohodla som sa vo svojom zamestnaní vo veľkosklade s oblečením, že budem pracovať na čiastočný úväzok a tak som mohla v službe tráviť 25 hodín týždenne. KONIEC už klopal na dvere!

„Keď prišiel a skončil sa rok 1975, prijímala som bezstarostne vysvetlenie Spoločnosti Strážna veža, že nenaplnené očakávania boli dielom príliš nadšených hypotéz zvestovateľov a nie hĺbavých spisov vedenia. Vôbec ma to nezasiahlo a považovala som tých, ktorí kvôli tomu opustili organizáciu za zatrpknutých jedincov, ktorí dovolili, aby medzi nich a ich vzťah s Bohom vstúpila ľudská nedokonalosť. V roku 1977 kvôli tomu odišlo od svedkov pätnásť mojich najlepších priateľov. Považovala som to len za dôkaz Diablovho vplyvu na ľudí, ktorí slúžili so zlými pohnútkami. Verne som opakovala slová vedúceho zboru – „Mali sme slúžiť Jehovovi, či už žijeme v posledných dňoch alebo nie.“ – hoci sa náboženstvo sústreďovalo na učenie o blízkom konci sveta. Moji priatelia boli „nemorálni odpadlíci“, ktorí sa Bohu obrátili chrbtom. V mojom vnútri sa rozrastal morbídny strach z nakazenia odpadlíctvom – nikdy som si nedokázala predstaviť, že by ma mohol stretnúť rovnaký osud. Stalo sa to pre mňa otázkou života a smrti.“ Tento postoj mala Cathy Harrisová 20 rokov predtým ako nakoniec sama od svedkov odišla. Skúsenosť aj citát prevzaté z Randall Watters: Letters to the Editor Book Three: 1996 to 1999. Manhattan Beach : Free Minds, Inc., 2000, s. 90-91

Jeff Kline

J. Kline vysvetľuje, čo sa stalo v roku 1975 a prečo z organizácie hneď neodišiel:

„Jehovovi svedkovia „očakávali koniec. Ten neprišiel. A tento dátum sme si nevymysleli ako nás neskôr v literatúre organizácia obvinila. Oni vytvorili očakávania a nás nechali čeliť kritike. Keď sme v roku 1976 precitli, boli sme dezorientovaní. Stále sme však zastávali názor, že koniec je už za dverami.“

Prečo Jeff hneď z organizácie neodišiel?

„…Vo vnútri nás držalo prevládajúce myslenie, že toto je „Božia organizácia“. V tých dňoch moje myslenie ovládalo niekoľko fráz, ktoré som pochytil: „Čakaj na Jehovu“, „Kam by sme šli?“ „Falošné učenie Veľkého Babylona,“ „Preži koniec.“…A tí, ktorí odišli, dostali nálepku „usilujú sa o svetské potešenie“ alebo „obracajú sa chrbtom k Jehovovi“. Tieto odporné označenia mali zabezpečiť, aby sme sa udržali v organizácii a aby sme sa neodvážili spochybňovať, že toto je stále „Jehovova organizácia.“ Skúsenosť aj citát prevzaté z GRUSS, Edmond, C : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left : Xulon Press, 2015, s. 171

Za prípadne chyby v preklade nesie zodpovednosť autor. Snažili sme sa, aby preklad čo najvernejšie odrážal svedectvo výpovedí bývalých členov. Za pomoc pri preklade ďakujem Dominike Novákovej.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment