Jehovovi svedkovia, koronavírus a “koniec je znovu blízko”

Článok si všíma, aké očakávania mali Bádatelia Biblie v rokoch 1918-1919 v čase záveru prvej svetovej vojny a zúrenia španielskej chrípky a v čom sú tieto očakávania podobné očakávaniam, ktoré majú svedkovia počas dnešnej pandémie vírusu COVID-19.

Nedávno bolo na stránke jw.org publikované video, kde člen vedúceho zboru, Stephen Lett v súvislosti s prebiehajúcou celosvetovou epidémiou vyhlásil:

„Udalostí okolo nás dokazujú jasnejšie než kedykoľvek predtým, že žijeme v záverečnej časti posledných dní. Nepochybne v záverečnej časti záveru posledných dní. Tesne pred posledným dňom posledných dní.“ (Video Správa o koronavíruse, 2 minúta, dostupné on-line na stránke jw.org)

Kto je oboznámený s históriou podobných vyhlásení, ktoré organizácia a jej poprední činitelia veľmi radi púšťajú do éteru sa nad podobnými výrokmi len usmeje a mávne rukou. Rok čo rok literatúra svedkov obsahuje výroky o blízkosti konca, ktorý nastane zakrátko, čoskoro či onedlho. (Pozri napríklad výroky zo 70. rokoch a 80. rokoch 20. storočia) Tieto citáty sa tiahnu až k zakladateľovi celého hnutia, ktorý rozhodne tiež nešetril slovami pri svojich predpovediach. Jehovovi svedkovia sú pod vplyvom apokalyptickej propagandy už vyše 150 rokov a je potrebné, aby boli upozorňovaní na to, ako ich spoločnosť pravidelne straší blízkosťou konca.

V čase záveru prvej svetovej vojny očakávali Bádatelia Biblie koniec tohto systému veci. Všetko navôkol vrátane zhoršujúcej sa ekonomickej, sociálne a zdravotnej situácie malo potvrdzovať ich závery, ktoré boli v dobovej tlači prezentované ako spoľahlivé a potvrdené. Hoci sme nenašli v staršej literatúre Bádateľov Biblie priame poukazy na šíriacu sa španielsku chrípku v rokoch 1918-1920, našli sme mnoho citátov, ktoré dosvedčovali, že koniec je akútne za dverami. Povzbudzujeme každého, kto zmýšľa kriticky a otvorene, nech sa nad danými citátmi zamysli, vyhľadá sa ich a “precíti”, ako asi pôsobili na Bádateľov Biblie v čase ich publikovania.

“Hmatateľný dôkaz, že súčasný rád sa pomíňa a zakrátko Božie kráľovstvo bude plne stanovené je ohromujúci.” Sionská Strážna veža, 1. január, 1918, s. 6193

“Božie deti môžu s istotou vidieť, že koniec všetkých vecí súčasného systému je na dosah ruky.” Sionská Strážna veža, 1. január, 1918, s. 6194

“S tým, že sme na konci doby evanjelia všetci súhlasíme. Sme tiež na konci času žatvy. Nastáva tiež koniec Satanovej vlády a začiatok veku MIlénia.” Sionská Strážna veža,  15. január 1918, s. 6201

“Žatva začala v roku 1878, preto je postačujúci a presvedčivý dôkaz.  Koniec žatvy nastane na jar roku 1918.” Sionská Strážna veža, 1. máj, 1918, s. 6243

“Brat Russell zastáva názor, že práca na žatve skončí v lete roku 1918, že dvere sa zatvoria a nastane temná noc.” Sionská Strážna veža, 1. júl, 1918, s. 6288

“Vo svetle odhalenia časových proroctiev vidíme, že dnes žijeme na konci vlády hriechu a smrti; že noc smútku, bolesti a sĺz sú skoro na konci; že oslávenie posledných členov Kristovho tela čoskoro bude úplné.” Sionská Strážna veža, 1. august, 1918, s. 6300

“Stojíme na samom prahu mesiášskeho kráľovstva a čoskoro bude Pán potešený, že nás vezme domov…Zakrátko budeme mať požehnanú výsadu byť uvedený do večnej slávy nesmrteľnosti.” Sionská Strážna veža, 15. január, 1919, s. 6380

“Veríme, že koniec žatvy je tu a nebeské kráľovstvo na dosah ruky.” Sionská Strážna veža, 1. apríl, 1919, s. 6231

“S istotou veríme, že koniec cesty cirkvi je na dosah ruky a zakrátko budú všetci členovia vyzdvihnutí zo zeme.” Strážna veža, 1. október 1919, s. 294-295 (pojmom cirkev – ang. church sa označovali Bádatelia Biblie)

“…Dôkaz je presvedčivý pre rozumné mysle dôverujúce v Písma, že svet končí; starý rád sa pomíňa a nový nastáva.” Golden Age, 12. november, 1919, s. 127

PS: Kto našiel konkrétne zmienky v staršej literatúre o španielskej chrípke, budeme vďační, ak ich nám pošle 🙂

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

9 Comments

 1. we are having our meetings in a park now on account of the Spanish influenza; but nevertheless we enjoy them, and the Lord is protecting the friends pretty well so far from the plague. How grand to be under his protecting care and un-derstand God’s plan while the world is so blind! I can not be thankful enough to our heavenly Father for what he has done for me. I would rather depend on the promises to the “little flock” than gain the whole world.
  (Watchtower, December 1, 1918, str. 367)

 2. . FAMINE AND PESTILENCE

  WARNINGS are issued by the medical profession to get ready for a recurrence of Influenza. The history of epidemics shows a recurrence in the succeeding year, and the black plagiue “!n-fluenza” is expected to stalk throuch the land again this fall. Public Health Departments are in receipt of many anxious letters of inquiry, and in answer the warning is going out to prepare for what is ccming.

  The good advice is given to build up strength to meet a possible Influenza attack. As a preventive. exercise and good food are recommended. Health Departments express themselves that the expected epidemic will be less serious than that of 1918, because many of the population are immune through having had the disease once. )

  Brotherly love among men would banish influenza. It would see that all had the vitality builders of good food, good air, plenty of light and outdoor exercise. Lack of love among men is destined, in the near future, to bring the further fulfillment of the word of Jehovah: “in divers places pestilences” (Luke, 21 :11); “before him [preceding his Kingdom pres-ence] went the pestilence” ( Haba.kkuk, 3 :5) ; “I have sent among you the pestilence. “-Amos, 4 :10

  (Zlatý vek, 1. október 1919, strana 20)

 3. A do tretice… ináč zaujímavé porovnanie s tým, čo píšu dnes:

  That war began in 1914 and is
  ended. He further said that ·the war would be
  followed by famine and pestilence. The famine
  is now in the earth; and likewise we have ex-
  pericnced the pestilence, the great influenza.
  Be said further that the war, famine and pesti-
  lence would be followed by revolutions; and
  such have already occurred in some of the
  nations, and all other nations are being threat-
  ened. He further stated that upon earth there
  would be “distress of nations with perplexity;
  men’s hearts failing them for fear”. (Luke 21:
  26) And this is fulfilled. “For then shall be
  great tribulation, such as was not since the
  beginning of the world to this time, no, nor
  ever ahall be. “-Matthew 24: 21.

  (Zlatý vek, 10. december 1919, strana 190)

  • Zdravím, ďakujeme za citáty, ak by sa dal aj preklad do slovenčiny pre čitateľov, bolo by to super, mnohí nevedia po anglicky. Ďakujeme, že ste si našli čas a záujem vyhľadať tieto citáty.

 4. Riadny odpadlik říká:
  11. aprila 2020 ve 12:44

  Kvůli španělské chřipce se nyní scházíme v parku; nicméně si ale naše shromáždění užíváme a Pán zatím chrání přátele před nákazou dost dobře. Jak velkolepé je být pod jeho pečlivou ochranou a rozumět Božímu plánu, zatímco svět je tak slepý! Nemohu být dostatečně vděčný našemu nebeskému Otci za to, co pro mne dělá. Raději bych se spoléhal na zaslíbení daná „malému stádu,“ než abych získal celý svět.
  (Strážná věž, 1. December 1918, str.367)

 5. Riadny odpadlik říká:
  11. aprila 2020 ve 12:49

  HLAD A ZHOUBNÁ NÁKAZA
  Zdravotníci vydali VAROVÁNÍ, abychom se připravili na opětovný výskyt chřipky. Historie epidemie ukazuje opětovný výskyt v nadcházejícím roce a také černý mor! Očekává se, že se „chřipka“ vyskytne znovu po celé zemi. Oddělení veřejného zdraví dostává mnoho znepokojivých dopisů s dotazy a odpovídá varováním, abychom se připravili na to, co přijde.

  Je dána dobrá rada vytvořit si odolnost pro případné napadení chřipkou. Pro prevenci je doporučeno cvičení a dobrá strava. Ministerstvo zdravotnictví se vyjadřuje, že očekávaná epidemie bude méně vážná než ta v roce 1918, protože většina populace je imunní díky tomu, že již jednou tuto nemoc prodělala.

  Bratrská láska mezi lidmi by chřipku vyhnala. Kdyby všichni měli posílenou imunitu z dobré stravy, dobrého ovzduší, ze spousty světla a z venkovních sportů. Nedostatek lásky mezi lidmi směřuje v blízké budoucnosti k dalšímu naplnění Jehovova slova: „na jednom místě za druhým mory“ (Lukáš 21:11); „Před ním /předcházející přítomností jeho Království/ stále šel mor“ (Habakuk 3:5); „Poslal jsem mezi vás mor“ (Amos 4:10).

  (Zlatý vek, 1. Október 1919, str. 20)

 6. Riadny odpadlík říká:
  11. aprila 2020 ve 12:57

  A do tretice … ináč zaujímavé porovnanie s tým, čo píšu dnes:

  Ta válka začala v roce 1914 a skončila. Dále řekl, že po válce bude následovat hlad a zhoubná nákaza. Hlad nyní na zemi je; a stejně tak zakoušíme zhoubnou nákazu, velikou chřipku. Dále je řečeno, že po válce, hladu a moru budou následovat revoluce; a ty se již v některých národech objevily, a všechny národy se cítí být ohroženy. Dále prohlásil, že na zemi „lidé budou omdlévat strachem.“ (Lukáš 21:26). A to se plní. „Neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane.“ – Matouš 24:21.

  (Zlatý vek, 10. December 1919, str. 190)

 7. Ved prelož, ak si mysliš źe to iní potrebujú.

  Spojil si necitlivoa hrubo to video so súˇasnou pandémiou. Lettovo video informuje a vruje všeobecne, vôbec nie s ohľadom na pandémiu. Máš bujnú fantáziu a potom blúzniš.

 8. Jaro, prve dve minuty hovoril Lett len o koronaviruse. Hned nasledne to spojil so slovami citovanymi v tomto clanku. Takze nie je to autor tohto clanku ktory spaja Lettovo varovanie s koronavirusom, ale je to Lett sam ktory to spaja s koronavirusom. Prosim vypocut este raz (od zaciatku) a pocuvat kontext.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment