Skutočne je svet horším miestom, ako v minulosti? – Kniha Moc faktov

Prinášame vám prvú knihu v novovytvorenej rubrike venovanej knihám, ktoré by si mal prečítať každý Jehovov svedok alebo záujemca o náboženstvo svedkov.

Ako autori webu môžeme v článkoch napísať čokoľvek, mnohí nás aj tak budú vnímať ako laických kritikov, ktorí sa vyjadrujú k témam, o ktorých nemajú formálne vzdelanie. Preto vytvárame novú rubriku zameranú na knihy, ktorá by mala pomôcť všetkým Jehovovým svedkom a záujemcom o ich náboženstvo oboznámiť sa s dôležitými informáciami a poznatkami, ktoré im môžu byť pri hodnotení ich viery a náboženstva užitočné. Výhodou tejto rubriky je jej nenásilná forma – každý si predkladané informácie môže v odporúčanej knihe prečítať a sám sa tak presvedčiť, čo hovoria fakty alebo odborníci. Prvou knihou, ktorá otvára túto rubriku, je paradoxne kniha nezaoberajúca sa témou náboženstva ani Jehovovými svedkami. Kniha sa nazýva Moc faktov a autorom je švédsky akademik, dnes už zosnulý profesor Hans Rosling.

Profesor Rosling venoval svoj život štúdiu štatistiky a vyvracaniu mýtov o negatívnom obraze sveta a zhoršovaní pomerov v ňom. Ako sám povedal, kniha predstavuje jeho posledný boj s dezinformáciami, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku vrátane najvyšších politických predstaviteľov, akademikov či nositeľov nobelových cien. O čom je teda táto kniha?

Kniha predkladá množstvo argumentov v prospech toho, ako sa svet zmenil k lepšiemu. Obsahuje konkrétne štatistiky a porovnania, ktoré si čitateľ môže sám overiť. Medzi mnohé pozitíva patrí najnižšia chudoba v dejinách ľudstva, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, dĺžka života, dostupnosť vzdelania, rapídny pokles vojen vo svete či úmrtnosť detí. Jehovovi svedkovia od svojich začiatkov zdôrazňujú zhoršujúce pomery vo svete, nárast katastrof, chudobu či rôzne epidémie ako dôkaz posledných dní. Dôkazy, ktoré by ich apokalyptický koncept narušili buď prehliadajú, alebo  úmyselne minimalizujú. Veľmi senzitívne vnímajú akúkoľvek negatívnu správu ako potvrdenie správnosti ich očakávaní blízkeho Armagedona.

Najlepším bojom proti tmárstvu, lžiam a manipulácii je vzdelanie

Kniha Moc faktov nepopiera, že dodnes existujú mnohé problémy, pre ktoré ľudstvo trpí. Snaží sa však ukázať, že zatiaľ čo sa naša myseľ upiera na negatívne správy, ktoré nás prirodzene viac priťahujú, tisícky pozitívnych zmien a javov považujeme za samozrejme bez toho, aby sme si uvedomili ich hodnotu a prínos.

“Zdá sa, že všetci majú o svete zúfalo mylné predstavy.” (Moc faktov, s. 20)

Kniha nie je nudným prehľadom štatistík. Je napísaná zrozumiteľne a pútavo. Popri faktoch a štatistikách sa primárne zameriava na ľudské inštinkty, ktoré skresľujú naše vnímanie reality. Spomínaných inštinktov je 10 a medzi tie, ktoré by si mal obzvlášť prečítať každý Jehovov svedok patria Inštinkt negativity, strachu, generalizácie či naliehavosti. Na záver prikladáme citát z knihy, v ktorom autor pozýva každého, aby sa začítal do jeho knihy:

“Ak vám viac záleží na tom, aby ste sa nemýlili, než na tom, aby ste ďalej žili vo svojej bubline, ak ste ochotní zmeniť svoj pohľad na svet, ak ste pripravení nahradiť inštinktívne reakcie kritickým myslením, a ak ste skromní, zvedaví a pripravení nechať sa ohromiť, prosím, čítajte ďalej.” (Moc faktov, s. 28)

Hans Rosling, Moc faktov, 2019, dostupné bežne v kníhkupectvách

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

5 Comments

 1. Vo filme Černobyl bola krásna myšlienka:

  “Aký je význam lží?
  Né v tom, že je považujeme za pravdu.
  Mnohem horší je, že když uslišíme dostatek lží, už nepoznáme co je pravda.”

 2. Zostáva už len dodať obligátny citát: “Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou.” /Joseph Goebbels/
  A som presvedčený o tom, že manipulatívne predloženému stokrát opakovanému klamstvu aj nakoniec skutočne uveríme.

 3. Drazí čtenáři, milovaní bratři a sestry,
  dovolte mi jedno zamyšlení, které je pro náš život velmi důležité. Asi všichni, kdo se dostali na tyto stránky, četli tento výrok Jehošuy Krále: “Poznáte Pravdu a ta vás osvobodí.”. Mnoho let jsem přemýšlel o těchto slovech v porozumění a výkladu, který se předkládá, že Pravda je v tomto textu obsažena v tom, že poznáme Otce, Syna, potřebu výkupní oběti a další výklady a porozumění kolem Otcova slova. Když si ale pozorně všímám Kristovy služby, pak zjišťuji, že Jehošua měl jeden dar, který mu velmi pomáhal, aby správně vyjádřil svou odpověď, na otázky posluchačů, těch kdo k němu byli přivedeni. Viděl každému z těchto lidí do srdce. Kdo mu to umožnil? Byl to Otcův Boží Duch. Dal mu vždy na vědomí, co se za konkrétním dotazem skrývá, jaké je uvažování daného člověka. Proto svou odpovědí vždy dosáhl toho, aby se odhalila “Pravda” srdce tohoto člověka, jeho smýšlení.
  Když se podíváme na příběh, kdy Kristus mluví o tom, že musí zemřít a Petr mu oponuje, okamžitě jej kárá a říká mu: “Satane, ustup za mne.”. Ví totiž, že je to Satanova myšlenka, kterou Satan Petrovi podstrčil.
  Věřím, že i vám se stalo, že jste zažili situaci, kdy jste s někým rozmlouvali a on vyjádřil určitá slova, která nebyla v souladu s kontextem Písma, ale přitom jste viděli i samotný původ toho, co vedlo tohoto člověka k tomu, aby takto mluvil. Bylo to, jako byste mu viděli do srdce. Duch nám dal v takové chvíli porozumění.
  Víme, že celý svět leží v moci toho ničemného, je tedy prostoupen mnoha nepravdivými porozuměními. To vede k tomu, že lehce takovým lžím podlehneme. Argumenty a logika jsou tak umě předloženy, že jsme na tom jako Eva v ráji, kterou Satan dokonale podvedl. Ona absolutně neprokoukla jeho podvod. Adam, když Evu uviděl, jak si pochutnávala na tom zakázaném ovoci řekl: “Co jsi to udělala?”. Boží Duch jej jakoby zarazil, Adam věděl, že je něco špatně, ale než by raději zvolal: “Otče, co se to tu děje, můžeš mi to prosím vysvětlit?”, tak nechal Evu mluvit.
  Co je tedy tou Pravdou, kterou potřebujeme? Jeremiáš 31:33,34 to říká jasně. Otec sám poučí své děti, aby byly vyučeny jím samotným. Jak to dělá? Skrze svého Božího Ducha. Pokud tedy je něco, co nás zaráží, co se nám příčí, měli bychom okamžitě volat k Otci: “Otče, je to podle tvé vůle? Co je za tím?”. Otec pak skrze Ducha odhalí, co se za tím, či oním, skutečně skrývá.
  Takže dnes rozumím Jehošuově výroku o Pravdě, která osvobozuje tak, že nám Otec Jehova odhalí skrze svého Ducha, jakkoli skrytý podvod Satana Ďábla. Naše srdce však musí toužit po těchto věcech. Tuto touhu získáme tehdy, pokud navážeme opravdový vztah s Otcem a toužíme mít i vztah ke Králi. Je totiž Psáno, řekl to samotný Král: “Nikdo ke mne nepřichází, leda že by jej samotný Otec nepřivedl.”. (Srovnej s Janem 6:44). Největší vzor, který nám Jehošua předložil byl v tom, když se modlil k Otci, aby od něj odňal ten pohár, dodal však: “Ne jak já si přeji, ale jak si přeješ ty Otče.”. Pokud toto chápeme správně, tak vidíme nejenom Kristovu plnou a dobrovolnou podřízenost, ale také to, že nebyl a nechtěl být Otci roven.
  Poznat tedy Pravdu, která nás osvobozuje znamená, mít odstup, který nám ukáže každou Satanovu lež dřív, než nás taková lež ovládne.

  Pokoj vám všem. Ať nám náš nebeský Otec dá rozlišovací schopnost a moudrost, která sestupuje shora.
  Váš bratr Igi.

 4. Jistě. Musíme ale rozlišovat, co řekl Ježíš z pozice člověka a co z pozice Boha. Také si musíme uvědomit, že je sice 1 Bůh, ale jsou 3 RŮZNÉ osoby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment