Príklady toho, ako Jehovovi svedkovia prekrúcajú informácie z odbornej literatúry (1. časť)

Príklady toho, ako Jehovovi svedkovia prekrúcajú informácie z odbornej literatúry (1. časť)

Články Spoločnosti Strážna veža (ďalej len Strážna veža) v šokujúcej miere nesprávne citujú alebo prekrúcajú citáty zo zdrojov. Kedysi to bolo ťažké identifikovať, pretože Strážna veža zriedkavo uvádza zdroj citátov, ale teraz, keď je vďaka internetovému vyhľadávaniu jednoduché identifikovať zdroj a kontext citátu, je rozsah takýchto nesprávnych citácií dostupný.

Dve bežné praktiky sú používanie elipsy (…) na zmenu významu vety alebo presné citovanie vety, ale bez uvedenia, že veta nepredstavuje názor autora v kontexte celého odseku. Nasleduje celý rad príkladov, ktoré sa týkajú mnohých tém. Niektoré z nich sú v článku jednorazové, zatiaľ čo pri podrobných témach, ako je evolúcia alebo Trojica, bude jeden článok obsahovať mnoho nesprávnych citácií.

Príklady toho, ako Jehovovi svedkovia prekrúcajú informácie z odbornej literatúry

Kritické myslenie

V článku Víťazstvo v boji o vašu myseľ, (Strážna veža 2017 júl strana 28) obsahuje citát týkajúci sa propagandy:

Pretože ako uvádza jedno dielo, propaganda „je najúčinnejšia vtedy, ak sa ľudia… dajú odradiť od kritického myslenia“.“

Čo bolo vyškrtnuté a nahradené elipsami (…)?

Preto je pravdepodobne najúčinnejšia, ak ľudia nemajú prístup k viacerým zdrojom informácií a ak sú odrádzaní od kritického myslenia. Michael Balfour navrhol, že “najlepším skúšobným kameňom na rozlíšenie propagandy od vedy je, či sa odrádza alebo podporuje pluralita zdrojov informácií a interpretácií“. Médiá a spoločnosť v 21. storočí: A Historical Introduction s. 78 alebo Media and Society In the 21st Century: A Historical Introduction 2009 s. 83 v závislosti od vydania, Lyn Gorman, David McLean

Jehovovi svedkovia sú proti univerzitnému vzdelaniu

Jehovovi svedkovia sú proti univerzitnému vzdelaniu. Zdroj: Pixabay

Zneužívanie elipsy Strážnou vežou je veľmi dôležité, ak sa naň pozrieme vo svetle článku Strážnej veže, v ktorom sa hovorí, že treba dôverovať jedinému zdroju informácií, nasledovať organizáciu bez ohľadu na to, aká je nedokonalá, a odmietnuť alternatívne informácie bez ohľadu na to, aké sú hodnoverné.

Pre vojakov na fronte je dôležité, aby dostávali spoľahlivé informácie, pretože nepriateľ často používa lesť a snaží sa ich oklamať. Aj ty potrebuješ pravdivé informácie zo spoľahlivého zdroja, lebo tvoj nepriateľ ťa chce oklamať. Jehova nám poskytol takýto zdroj. V jeho Slove nachádzame všetko, čo potrebujeme, aby sme sa mohli brániť proti Satanovej propagande..“ Strážna veža 2017 júl s. 28

Buď rozhodnutý pevne sa pridržiavať Jehovovej organizácie a verne podporuj bratov, prostredníctvom ktorých nás Jehova vedie, aj keď sú nedokonalí. (1. Tes. 5:12, 13) Možno sa stretneš s útokmi odpadlíkov alebo iných ľudí, ktorí ťa chcú oklamať. Hoci sa ich obvinenia môžu zdať hodnoverné, „nedaj sa rýchlo otriasť a tým odviesť od rozumného zmýšľania“..“ Strážna veža 2017 júl s. 30

Posledné dni

Strážna veža cituje denník Gazette na podporu tvrdenia, že 1. svetová vojna v roku 1914 zmenila svet k horšiemu. V kontexte však článok hovorí niečo úplne iné.

Novinári nedávno komentovali koniec 1. svetovej vojny pred 60 rokmi. Gwynne Dyer z montrealských “Gazette” napísal: „Prvá svetová vojna – pre tých, ktorí ju prežili, jednoducho Veľká vojna – zostáva v mysliach ľudí prelomom moderných dejín. Pred rokom 1914 žijú postavy na blednúcich fotografiách v inom svete… poznačenom zvláštnou nevinnosťou. . . . Práve obdobie pred rokom 1914 bolo ostrovom v čase, keď ľudia mohli veriť, že pokrok nás mení rovnako rýchlo ako stroje. Potom nás prvá svetová vojna vrátila späť do reality.” Strážna veža 1979 Feb 15 s. 13

Medzi tieto starostlivo vybrané poznámky a elipsy denník zaradil nasledujúci odsek.

Je to samozrejme beznádejne romantický pohľad na svet, ktorým si idealizujeme minulosť a príliš dramatizujeme vlastné pomery. Dvadsiate storočie určite nie je horšie ako trináste, pokiaľ ide o masové vraždenie, ani ako staroveké ríše, pokiaľ ide o reglementáciu.” Gazette 11. novembra 1976

Z ďalšieho úryvku vidno, ako Strážna veža odcitovala len dramatické pasáže, ktoré vyhovovali jej zámeru, a, naopak, vynechala tie, ktoré význam textu vsádzali do širšieho kontextu. Scany citátov nájdete v anglickom originále v tomto odkaze.

Transfúzie krvi

Strážna veža používa rôzne metódy, aby presvedčila svojich členov, že transfúzie krvi sú nebezpečné.

Jedna z nesprávnych citácií sa týka rizika odmietnutia transfúzie pri transplantácii obličiek. Nielenže je pridaná bodka, ale v citáte sa skrýva kontext, ktorý poukazuje na výrazné zvýšenie úmrtnosti pacientov, ktorí sú Jehovovi svedkovia, po transplantácii obličky s anémiou.

Celkové výsledky naznačujú, že transplantácia obličiek sa môže bezpečne a účinne vykonať väčšine Jehovových svedkov.“ Ako vám môže krv zachrániť život? s. 16

Celý citát však znie takto:

Jehovovi svedkovia mali zvýšenú náchylnosť na epizódy odmietnutia. Kumulatívne percento výskytu primárnych rejekčných epizód bolo 77 % po troch mesiacoch u svedkov v porovnaní so 44 % po 21 mesiacoch v zodpovedajúcej kontrolnej skupine. Dôsledok včasnej dysfunkcie alograftu v dôsledku rejekcie bol obzvlášť škodlivý pre Jehovových svedkov, u ktorých sa vyvinula ťažká anémia (hemoglobín (Hgb)* 4,5 %) – v podskupine s touto kombináciou došlo k dvom skorým úmrtiam. Celkové výsledky naznačujú, že transplantáciu obličky možno bezpečne a účinne aplikovať u väčšiny pacientov Jehovových svedkov, ale tí s anémiou, u ktorých sa vyskytli epizódy včasnej rejekcie, predstavujú vysoko rizikovú skupinu v porovnaní s ostatnými pacientmi po transplantácii.“

Jehovovi svedkovia sú zásadne proti transfúziám

Jehovovi svedkovia sú zásadne proti transfúziám. Zdroj: Pixabay

V brožúre sa ďalej uvádzajú zavádzajúce komentáre, ako napríklad, že erytropoetín (EPO) môže pomôcť pacientovi „veľmi rýchlo tvoriť náhradné červené krvinky“, „trikrát až štyrikrát rýchlejšie ako normálne“. (Ako vám môže krv zachrániť život? s. 15) Čitateľ by si s veľkou pravdepodobnosťou myslel, že „veľmi rýchlo” znamená hodiny alebo dni, ale „EPO môže trvať štyri alebo viac týždňov, kým začne zmierňovať niektoré príznaky anémie“. (myeloma.org.uk Erythropoietin Infosheet Oct 2011)

Informácie uvedené v publikácii Ako vám môže krv zachrániť život? sa tiež pokúšajú vytvoriť nerealistický strach z rizík transfúzie krvi. Napríklad na strane 11 sa cituje z denníka The New York Times z 18. júla 1989, že „skupina zdravotníckych pracovníkov … [všetci] odpovedali nie” na prijatie krvi od osoby, ktorá mala pozitívny test na boreliózu. Neuvádza sa však, že nikdy neboli zaznamenané žiadne „prípady boreliózy … spojené s transfúziou krvi ….“. (http://www.cdc.gov/lyme/transmission/ k 22. 4. 2013)

Vzdelávanie

Strážna veža odrádza od vyššieho vzdelania. Nasledujúci citát obsahuje niekoľko chýb v tom, ako by sa mali informácie prezentovať.

O tejto dôležitej knižnici Phelps povedal: „Naše idey, naša múdrosť, naša filozofia, naša literatúra, naše umenie, naše ideály pramenia z Biblie viac ako zo všetkých ostatných kníh dohromady… Som presvedčený, že znalosť Biblie bez absolvovania vysokej školy je hodnotnejšia ako vysoká škola bez Biblie.“ Prebuďte sa! 2000 december 22 s. 3

Tento citát vystihuje zavádzajúci spôsob, akým Strážna veža bežne uvádza citáty.

Po prvé, pre tento citát nie je uvedený žiadny zdroj, takže je ťažké a časovo náročné ho overiť. Ukazuje sa, že pochádza z Encyklopédie kázní a že Phelps bol kazateľom z devätnásteho storočia (zvýraznené prekladateľom). Takáto informácia je dôležitá na pochopenie účelu a zaujatosti takéhoto komentára. Ešte dôležitejšie je, že citát skresľuje zámer Phelpsovej vety, a to použitím úvodzoviek na zakrytie prvej časti citátu. Ten znie:

Dôsledne verím v univerzitné vzdelanie pre mužov aj ženy“, povedal Dr. William Lyon Phelps z Yale University, „Som presvedčený, že znalosť Biblie bez absolvovania vysokej školy je hodnotnejšia ako vysoká škola bez Biblie. Každý, kto má dôkladnú znalosť Biblie, sa môže skutočne nazývať vzdelaným a žiadne iné vzdelanie alebo kultúra, nech by boli akokoľvek rozsiahle alebo elegantné, nemôžu tvoriť vhodnú náhradu.“ (Encyklopédia kázní, zvýraznené prekladateľom)

V kontexte teda máme kazateľa, ktorý odporúča univerzitu, ale Strážna veža prezentuje citát tak, aby to vyzeralo, že Phelps znižuje hodnotu pokročilého vzdelania.

Článok je upraveným prekladom článku Misquoting Sources, pôvodný článok v angličtine nájdete v tomto odkaze.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment