FAQ – Najčastejšie otázky

Článok sa usiluje zodpovedať niektoré otázky a námietky, s ktorými sme sa dosiaľ zo strany Jehovových svedkov stretli. Otázky a odpovede budeme priebežne dopĺňať podľa potreby.

Prečo tajíte svoju identitu?

Dôvodov, prečo neuvádzame svoje pravé mená je viacero. Jedným z hlavných sú naši blízki, ktorí sú stále aktívnymi Jehovovými svedkami a nechceme im spôsobovať problémy. Žiaľ, je smutnou realitou, že odbočky aj vedúci zbor sledujú podobné aktivity ako je stránka JWfakty.sk a nie je ničím ojedinelým, že sa autorom zvyknú vyhrážať. Je pravda, že neznalosť identity autorov môže vyvolávať istú nedôveru. No ako kolektív autorov skôr apelujeme na faktickosť a hodnovernosť informácií než na samotné osoby, ktoré za článkami stoja. Niektorí svedkovia sa vyjadrili, že by brali stránku vážnejšie, keby vedeli, kto za ňou stojí. My však nechceme vytvárať okolo seba kult. Nepopierame, že jedného dňa naše mená budú verejné. Aktuálne však takéto riešenie považujeme za najlepšie.

Prečo útočíte a búrate vieru ľudí? Ak ste si takí istí, že Jehovovi svedkovia nemajú pravdu, prečo sa nimi ďalej zaoberáte?

Tieto otázky sú veľmi dôležité a legitímne. Kládli sme si ich ako autori mnohokrát a zvažovali sme, či je táto cesta „správna“. Pokiaľ poukážeme na nejaké nepodložené alebo vyslovene nepravdivé tvrdenie predstaviteľov organizácie a na základe toho niekomu padne viera v organizáciu Jehovových svedkov – tak potom sa dá povedať, že sme niekomu zbúrali vieru. Toto však nie je našou prioritou. Prioritou je predložiť faktické a odborné informácie súvisiace s vierou Jehovových svedkov a je na osobnom rozhodnutí každého svedka, ako s týmito informáciami naloží – či ich bude ignorovať, brániť sa im alebo ich prijme a svoju vieru prehodnotí.

Od Jehovových svedkov odchádzajú ľudia z mnohých dôvodov. My sme neodišli od svedkov preto, že by sme boli morálne skazení či „málo pokorní“. Naše rozhodnutia boli výsledkom niekoľkoročných pochybností, strachu a obáv, no zároveň aj dôkladného výskumu, ktorý nás priviedol k záveru, že ak si každý človek povie, že „osveta“ v tejto oblasti nemá význam, úprimní Jehovovi svedkovia nebudú mať možnosť dozvedieť sa dôležité informácie o svojej viere a hlavne o svojom náboženstve. Projektu JWfakty.sk sa venujeme vo voľnom čase, stojí nás to hlavne čas, ktorý by sme mohli tráviť s našimi rodinami, peniaze (nákup odbornej literatúry) a psychické sily. Urobiť čiaru za minulosťou je vždy ľahšie, ako odhodlať sa niečo zmeniť. Nepoháňa nás nenávisť a nechystáme sa zakladať nové náboženstvo (čomu odporuje aj naša anonymita).

Myslíte si, že niečo zmeníte?

Po celom svete čoraz viac ľudí upozorňuje na nečisté praktiky v náboženstve Jehovových svedkov, na nelogickosť ich učenia a prekrúcanie faktov v prospech dopredu vykonštruovanej pravdy. Nemyslíme si, že dokážeme zmeniť systém, ten je príliš dôsledný a ľudia si radšej vyberú to, čo im poskytuje absolútnu istotu a absolútne odpovede, než aby podrobili svoju vieru kritike a vyvodili z toho závery. Zmeniť sa môžu jednotlivci. Keď sú k dispozícii informácie, tie si už žijú svoj život a kto ich úprimne hľadá, nájde ich.

Búrate ľuďom vieru a neponúkate nič lepšie

Stránka JWfakty.sk vznikla s cieľom poskytnúť Jehovovým svedkom a verejnosti informácie, ktoré nie sú v slovenčine bežne prístupné. Ako bývalí Jehovovi svedkovia s mnohými vzťahmi a skúsenosťami sme si vedomí toho, že žiadne náboženstvo nemožno posudzovať jednostranne a čiernobielo. Jehovovi svedkovia vykonali a vykonávajú veľa dobrého a mnohí svoju vieru berú vážne a snažia sa podľa nej žiť. No pozitívne veci nič nemenia na negatívach, ktoré majú rovnaké právo na pozornosť. Vieme, že Jehovovi svedkovia nie sú navyknutí na kritiku a negatívne informácie o svojom náboženstve, ktoré sú už dopredu vnímané ako odpadlícke, satanské a klamlivé. Takýto postoj je však v rozpore s Bibliou, ktorá obsahuje množstvo správ a príbehov o zlyhaniach „Božieho ľudu“, ktoré vyvrcholili jeho zavrhnutím. Kresťania rovnako netajili problémy v zboroch, ale verejne o nich informovali zbor. Príkladom sú listy Pavla, v ktorých nemá problém hovoriť o incestnom vzťahu kresťana so svojou matkou (1. Kor 5:1) či o rozdeleniach (1. Kor 3:1 – 8). Problémy zatajuje ten, kto má čo schovávať a žiaľ, Jehovovi svedkovia za roky svojej existencie majú čo „schovávať“. To, že veci kritizujeme, to, že vyvraciame na základe logiky a dôkazov niektoré články ich viery alebo že poukazujeme na škandály, neznamená, že automaticky musíme mať odpovede na všetky otázky. V dejinách kresťanstva sa často odohrával nasledujúci scenár: prišiel niekto, kto skritizoval aktuálnu kresťanskú inštitúciu, náboženskú situáciu či vieru. V mnohom ten človek skutočne mohol mať aj pravdu. Ľudia s jeho kritikou súhlasili, no súčasne uverili, že automaticky aj to ďalšie, čo bude tento človek tvrdiť, musí byť pravda. A tak vznikli nové náboženstvá a náboženské hnutia. Bývalí Jehovovi svedkovia majú rôzne názory na život. Mnohí sa zhodnú v nelogickosti a kritike učenia Jehovových svedkov, no rozchádzajú sa v ďalšom postoji na život, na jeho zmysel, v otázkach viery a Boha. Nie je cieľom autorov tejto stránky ozrejmovať čitateľom „ako to teda vlastne je“. Skôr by sme označili náš postoj vetou „ozrejmíme vám, ako to na pozadí aktuálnych faktov nie je“. To, že človeku nepovieme, v čo má veriť potom, čo odíde od svedkov, ho nemá inšpirovať k postoju: „ak mi nič lepšie neponúkate, ponechám si toto“. To, že ma moje aktuálne náboženstvo robí istejším a dáva mi zmysel, neznamená, že aj učí pravdu. Jediné, o čom to svedčí, je „moja“ túžba po istote za každú cenu.

Čo vás ako autorov presvedčilo, že Jehovovi svedkovia nemajú pravdu?

Každého z nás presvedčilo niečo iné, no zhodneme sa v tom, že jedným z dôležitých faktorov boli zatajované informácie, klamstvá a nesmierna intenzita psychickej manipulácie, ktorá je v organizácii prítomná. Vyskytuje sa v každej oblasti vrátane riešenia zborových záležitostí, ale najvýraznejšie v prístupe k Biblii, jej výkladu a v práci s odbornými informáciami, ktoré organizácia gymnasticky ohýba podľa potreby. Šokujúce bolo oboznámenie sa so staršou literatúrou a jej tvrdeniami, o ktorých vedúci zbor Jehovových svedkov až podozrivo mlčí. Tí z nás, ktorí sa zaoberajú dejinami organizácie, sú neustále šokovaní, ako v mnohých článkoch s historickou témou o svedkoch, prešli všetky napísané informácie takým dôkladným ideologickým a faktickým filtrom, že sa pýtame, či pisateľ úmyselne „odloží“ svoje svedomie, alebo to už robí mechanicky alebo zo zvyku. Pre Jehovových svedkov, obzvlášť pre vedúci zbor sú najväčšou hrozbou informácie a fakty. Preto aktívne odrádza od kritických zdrojov a vedie „krížovú vojnu“ proti univerzitám a vyššiemu vzdelaniu. Za týmto všetkým vidieť veľký strach, pretože niekedy stačí len menší výskum a celá viera sa rozpadne ako domček z karát.

Ako sa pozeráte teraz na Jehovových svedkov?

Sme presvedčení, že Jehovovi svedkovia nie sú privilegovaným zdrojom „pravdy“ a ako každé iné náboženstvo, majú svoje pozitíva aj negatíva. Podobne ako napríklad Katolícka cirkev, aj Jehovovi svedkovia majú svoje dlhoročné náuky, ktoré sú postavené na mylných základoch, ale ich „dlhovekosť“ ich zakonzervovala a urobila rezistentnými voči kritike. To vidieť na najslabšom článku viery Jehovových svedkov – na učení o roku 1914. Túto náuku možno elegantne a jednoducho vyvrátiť a dokázať, že je vo všetkých bodoch nesprávna a nie je založená na Biblii ani faktoch. Napriek tomu ju dodnes prijímajú milióny svedkov.

Sme presvedčení, že aj keď náboženstvo Jehovových svedkov mohlo pozitívne zmeniť život jednotlivcov či celých rodín, v skutočnosti nerobí ľudí slobodnými ani šťastnými. To sa neukáže hneď, ale až po rokoch členstva, keď sa navonok z podvedomia začnú vynárať pocity, že človek sa stal otrokom ideologického systému, ktorý ovláda takmer všetky oblasti jeho života, systému, ktorý v ňom vyvoláva dlhodobo pretrvávajúce výčitky a na ktorom sa stal plne závislým. Jehovov svedok už z princípu nemôže byť šťastný preto, pretože nie je slobodný. A pod slobodou tu nemyslíme morálnu anarchiu a bezbrehý individualizmus, ale možnosť slobodne a kriticky zmýšľať, posudzovať a robiť vlastné závery. Jehovovi svedkovia toho podľa nášho názoru nie sú schopní – nemôžu posudzovať fakty, nemôžu sa na základe svojho biblicky školeného svedomia rozhodovať, nemôžu čítať a upraviť svoje presvedčenie podľa faktov, ktoré sa dozvedeli. Keď to urobia, zažívajú psychický tlak zo strany spolukresťanov a starších a buď sa stiahnu do úzadia alebo nakoniec odchádzajú. Celý ich život sa točí okolo vedúceho zboru, ktorý rozhoduje o pravde, o tom, ako sa vyše 8 000 000 ľudí bude pozerať na nejaký text, na nejakú kauzu, ako sa majú upravovať a ako majú zmýšľať. A ak to neurobia, budú zaplavení výčitkami, že sa búria voči samotnému Bohu. Toto je sloboda Jehovových svedkov. Táto sloboda je na míle vzdialená od slov Pavla, ktorý napísal: „Ale duchovný človek posudzuje skutočne všetko, sám však nie je posudzovaný nikým.“ (1. Kor 2:15)

Aký cieľ sledujete? Chcete, aby teraz všetci odišli od svedkov?

Takýto cieľ nesledujeme. Ako sme uviedli vyššie, informácie na tejto stránke presvedčia len niektorých, väčšina sa k ním nedostane a ak aj, odmietne ich čítať, pretože sú od toho odrádzaní. Pre ďalších bude pocit istoty, miesto či postavenie v organizácii, sieť vzťahov, práca či rodina dostatočnými dôvodmi na to, aby sa tejto stránke vyhýbali. Našim cieľom je informovať a zdôrazniť, že na tieto informácie má každý právo a čo bude ďalej je už na každom jednotlivcovi. Nechceme sa štylizovať do pozície mesiáša ani Ježiša, no ani Ježiš nepresvedčil logikou a faktami vtedajší náboženský systém. Súhlasíme s výrokom, ktorý sa píše v knihe od svedkov Dôkladne svedč: ,,Logika však nie je univerzálny kľúč, ktorým by sa dala odomknúť každá myseľ spútaná tradíciami alebo každé srdce zviazané pýchou.”(,Dôkladne svedč’ o Božom Kráľovstve, 2018, s. 64, ods. 15). To platí rovnako aj v prípade Jehovových svedkov.

Správate sa ako typickí odpadlíci, ktorí hádžu špinu na Jehovovu organizáciu a na jeho sväté meno

Z náboženstva Jehovových svedkov sme neodišli preto, aby sme “hádzali špinu” na Boha. Na rozdiel od Jehovových svedkov rozlišujeme medzi Bohom a ľudskou organizáciou. V mysliach Jehovových svedkov však organizácia synonymne splýva s Bohom, a preto každá kritika organizácie sa automaticky rovná kritike Boha. Sme presvedčení, že vedúci zbor úmyselne vytvára negatívny obraz o bývalých členoch, pretože má strach z toho, čo objavili alebo v čo začali veriť. Netvrdíme, že každý kto odišiel od svedkov odišiel zo správnych pohnútok. Očierňovanie bývalých členov je spôsob ako sa zbaviť akejkoľvek opozície a umožňuje vytvoriť zidealizované informačne vákuum, v ktorom sú svedkovia presviedčaní, že všetko je tak ako má byť. Neveríme, že toto je Božia organizácia, pretože argumenty, ktoré svedkovia používajú na podporu tohto tvrdenia sa dajú ľahko a logicky vyvrátiť. S tým súvisí aj ,,špinenie” Božieho mena. To, že svedkovia prijali meno Jehova neznamená, že automaticky útok na nich je útokom na Jehovu, rovnako, ako svedkovia nepovažujú kritizovanie kresťanstva a kresťanov z iných denominácií za kritiku Krista.

Ako uvádzame vyššie, nezakladáme vlastné náboženstvo, nepotrebujeme okolo seba vytvárať kult ani sa prezentovať, že sme ,,vedení svätým duchom” ako poznamenali niektorí. Toto sú skôr vlastnosti, ktoré sa prirodzene vynárajú u svedkov, pretože sú na ne navyknutí práve v organizácii.

Niektoré veci sú záležitosťou viery, nie faktov. Prečo kladiete dôraz na odborné fakty? Kresťania boli predsa jednoduchí ľudia a pravda je jednoduchá

Akceptujeme, že v živote je mnoho presvedčení osobnou záležitosťou viery. Človek sa slobodne môže rozhodnúť, v čo chce alebo nechce veriť. Na stránke JWfakty.sk kladieme dôraz na fakty a odborné informácie z toho dôvodu, že učenie Jehovových svedkov vrátane dôležitých náuk (napr. učenie o roku 1914, Božie meno, zvestovanie, kresťanská nádej, učenie o krvi…), ktorými sa svedkovia odlišujú od ostatných náboženstiev, sú vecou faktov. Mnohí svedkovia zabúdajú, že v čase štúdia tieto veci neprijímali ako “vec viery”, ale najprv si museli vytvoriť dôveru, že to, čo im je hovorené, má svoju logiku a nie je len ďalším výmyslom. Jehovovi svedkovia sa neraz odvolávajú na odborníkov a odborné fakty. V publikácii Zlepšuj sa v čítaní a vyučovaní, (2018) dostávajú napríklad nasledujúce rady:

,,Používaj spoľahlivé informácie, aby tvoji poslucháči dospeli k správnemu záveru.”

,,Čerpaj zo spoľahlivých zdrojov. Zakladaj svoje vyučovanie na Božom Slove. Ak je to možné, čítaj priamo z neho. V prípade, že chceš uviesť nejaký vedecký fakt, správu z médií, skúsenosť alebo iný podporný dôkaz, over si, či je daný zdroj spoľahlivý a či sú informácie aktuálne.”

,,Správne používaj pramene. Biblické texty vysvetľuj v súlade s kontextom, s celkovým posolstvom Biblie a s publikáciami od „verného a rozvážneho otroka“. (Mat. 24:45) Citáty zo svetských zdrojov nevytrhávaj z kontextu a používaj ich v súlade s úmyslom autora.

,,Nezveličuj fakty ani údaje o počte. Daj si pozor, aby si neurobil z „niekoľkých ľudí“ „väčšinu ľudí“, z „niekedy“ „vždy“ a z „možno“ „určite“. Zlepšuj sa v čítaní a vyučovaní, 2018, s. 10 (Štúdia číslo 7 – Presné a dôveryhodné informácie)

,,Látku si študuj dovtedy, kým nepochopíš, ako biblické argumenty vedú k logickému záveru.” Zlepšuj sa v čítaní a vyučovaní, 2018, s. 18

Samozrejme, ani odborná literatúra nie je neomylná a názory učencov sa na mnohé témy rozchádzajú. To však automaticky neznamená, že akýkoľvek názor či tvrdenie má rovnakú váhu. Je pravda, že prví kresťania nepoužívali odborné knihy, aby pochopili Ježišovo učenie. Ak sa chceme priblížiť k učeniu raných kresťanov, musíme chápať ich dobu, podmienky, v ktorých žili, zvyky, ktoré ich obklopovali a celkový kultúrny, sociálny a náboženský kontext. V opačnom prípade vnášame do textov Biblie to, čo tam v skutočnosti nie je, t.j. našu dobu, naše očakávania a hlavne naše interpretácie. Z tohto dôvodu je preto potrebné overovať informácie v odbornej literatúre, inak môžeme byť ľahko oklamaní názormi, ktoré sú viac zbožným želaním niekoho, ako realitou minulosti. Odvolávky na odbornú literatúru majú dosvedčiť, že uvedené informácie nie sú výmyslom autorov, ich vlastným výkladom, ale sú založené na faktoch. Viera, ktorá je postavená na reálnych faktoch a neodporuje pravde, sa nemá čoho báť.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment