“Pochybujem o tom, či môj krst môžem považovať za platný” (Skúsenosť Daniely Slivovej)

Predslov

Rok čo rok sa dozvedáme, či už v podobe videí, článkov v Strážnej veži alebo v ročenkách dôvody, pre ktoré sa niekto rozhodol vstúpiť k Jehovovým svedkom. O týchto dôvodoch sme, pochopiteľne, vedúcim zborom dobre informovaní, pretože ide o dôkaz pravosti viery. O príčinách a dôvodoch, pre ktoré sa však rozhodol niekto opustiť organizáciu, majú Jehovovi svedkovia iba čiastočné a neraz značne skreslené informácie. Z perspektívy Jehovovho svedka je vždy vina vo vylúčenom človeku. Od svedkov nemožno odísť bez toho, aby odchádzajúci nebol podľa ich učenia tým, kto sa obrátil Bohu chrbtom, opustil jedinú pravú organizáciu a vrátil sa do Satanovho sveta.

Zatiaľ čo si svedkovia vo svojej literatúre a rozhovoroch pestujú démonický obraz o bývalých členov, tí zas rozprávajú odlišný príbeh, ktorý sa už k ušiam svedkov zväčša nedostane. Z toho dôvodu publikujeme na JWfakty aj skúsenosti bývalých svedkov. Skúsenosť Daniely je príkladom človeka, ktorý vstúpil ku svedkom s otvorenou mysľou a s ňou od nich aj odišiel. Ako sama v liste starším vysvetľuje, skúmanie faktov a viacerých zdrojov zohralo v zmene jej náboženského postoja rozhodujúcu úlohu. Domáce aj zahraničné skúsenosti mnohých bývalých svedkov sú si podobné práve v tomto bode – mnohí odchádzajú potom, ako začnú študovať a porovnávať fakty. Netreba sa preto čudovať, prečo vedúci zbor vedie krížovú výprav voči vysokým školám (O postoji Jehovových svedkov k vysokým školám pozri článok Sú Jehovovi svedkovia proti univerzitnému vzdelaniu?). Vyhľadávanie informácií, ich overovanie, porovnávanie, myslenie v širších súvislostiach a kontextoch či práca s odbornou literatúrou – to všetko je presne to, k čomu nie sú Jehovovi svedkovia vedení. Strážna veža z roku 1967 vystihla postoj miliónov svedkov, ktorý je dodnes pre väčšinu charakteristický:

,,Môžeme sa pozerať na štúdium ako na náročnú prácu, ktorá zahŕňa ťažký výskum. Ale v Jehovovej organizácii nie je nevyhnutné tráviť mnoho času a energie výskumom, pretože v organizácii sú bratia poverení touto prácou, aby pomáhali tým, ktorí toľko času nemajú; tí pripravujú kvalitný materiál do strážnej veže a ďalších publikácií Spoločnosti. Nie je toho na štúdium aj tak dosť? Zamyslí sa nad nasledujúcim podnetom: Jeden z najprospešnejších spôsobov ako možno študovať je, že budeš čítať nové čísla Strážnej veže a Prebuďte sa! alebo nové knihy s radosťou, že sa dostaneš k novým pravdám a čerstvým informáciám.” Strážna veža, 1967, 1. jún, s. 338

Ďalším dôležitým dôvodom pre Danielin odchod od svedkov bola skutočnosť, že keď vstupovala do organizácie, nepoznala všetky skutočnosti. Obraz o minulosti svedkov, radikálne zmeny v ich učení a viacero káuz, ktorým svedkovia čelili a čelia nie sú témy, ktoré by sa záujemca dozvedel na štúdiu so svedkami. Zidealizovaný obraz o božej organizácii tak časom ľahko narazí na ostré hrany reality. Otázka, či možno vôbec krst považovať v takýchto prípadoch za platný, je skutočne na mieste. Možno by niekto mohol namietať, že človek sa oddáva Bohu. No súčasťou otázok pred krstom bola donedávna otázka č. 2. „Uvedomuješ si, že svojím krstom sa stávaš jedným z Jehovovým svedkov v spojení s organizáciou vedenou Božím duchom?“. Vedúci zbor otázku preformuloval a opäť sa možno pýtať, prečo sa tisíce Jehovových svedkov voči tejto radikálnej zmene neohradili, keďže mnohí v minulosti sľúbili niečo, čo dnes už neplatí. Zrazu netreba vyznať, že organizácia je vedená Božím duchom? Svedkovia to, ako inak, opäť so slepou poslušnosťou príjmu neuvedomujúc si, akú nebezpečnú hru s nimi vedúci zbor hrá. Týmto krokom sa totiž opäť poistil predtým, aby ich nikto nemohol obviniť – napríklad pred súdmi, kde poslednú dobu trávia čelní predstavitelia spoločnosti dosť svojho času – , že ľudia k svedkom vstupujú s vedomím, že organizácia je vedená Božím duchom.

Daniela nám svoj list starším poslala a s jej dovolením ho tu publikujeme. Sme veľmi radi, že na jej ceste od svedkov zohrala veľkú úlohu stránka JWfakty. Pre nás je to ďalší dôkaz, že naša práca má zmysel a pomáha ľuďom otvoriť oči a oslobodiť sa z pút náboženského otroctva a lží.


List starším

Starší zboru SNV – stred,

tento list som mala v pláne zaslať už dlhú dobu, avšak mala som vážne dôvody, kvôli ktorým som svoj oficiálny odchod odkladala. Rovnako vážne dôvody ma viedli k rozhodnutiu viac sa nezúčastňovať zhromaždení. Viem, že pre Vás je to nepochopiteľné, ale mojim cieľom nie je Vám opisovať všetky tieto dôvody, pretože môj list by mal mnoho strán. Vždy bola vo mne túžba poznať pravdu. Táto túžba ma pred rokmi priviedla k štúdiu s Jehovovými svedkami, a tá istá túžba ma priviedla aj k tomu, aby som do hĺbky preskúmala to, na čom stoja moje základy vierovyznania. Nikdy som nechcela prijímať žiadne výklady a náuky „instantne“. Vždy som si dala záležať na tom, aby som čerpala z dôveryhodných a kvalitných zdrojov. Posledný rok som preto venovala veľmi veľa času štúdiu a overovaniu si faktov z literatúry Jehovových svedkov za pomoci rôznych vedeckých, historických a iných zahraničných zdrojov.

V literatúre svedkov bol veľakrát spomínaný príklad ľudí, ktorí „denne starostlivo skúmali Písma, či je to tak.“ Ja som sa snažila konať podobne.  To, čo som sa dozvedela a k akým záverom som dospela ma prinútilo urobiť toto vážne rozhodnutie. Máloktorý svedok vie, ako sa rodili náuky organizácie a ako postupovali samotní autori časopisov, z čoho čerpali, k čomu sa mali dopracovať, ako sa roky písali publikácie a ako fungoval vedúci zbor. Máloktorý svedok vie čo organizácia v minulosti učila, aký postoj mala voči tým, ktorí s ňou nesúhlasili a nesúhlasia, koľkým ľuďom spôsobila doživotné zdravotné problémy.

Som presvedčená, že Jehovovi svedkovia mnohé veci úmyselne zatajujú, neučia pravdu a vedúci zbor svojich členov klame. Nemám v úmysle tu menovite opisovať všetky dôvody, kauzy a zistenia o organizácii, ktoré ma priviedli do hlbokej depresie, a kvôli ktorým som začala silne pochybovať o čistote systému, ktorý je v nej zavedený. Tieto zistenia ma nenechali chladnou a na povrch sa začalo vyplavovať čoraz viac skutočností.

Dnes som presvedčená o tom, že ak by som mala všetky tieto informácie skôr, nikdy by som sa pokrstiť nedala. Dodnes nepoznám všetky dôvody, pre ktoré môže byť svedok vylúčený, potrestaný či pokarhaný. Tieto pravidlá sa v čase menia ako hra rôznych piesní na klavíri, a sama som sa mala možnosť rozprávať s ľuďmi, ktorí boli vylúčení pre dôvody, pre ktoré by dnes neboli, no späť do organizácie ich nikto neprijal ani sa im neospravedlnil. Zoznam týchto dôvodov a iných postupov, ktoré volia starší zo svojej knihy „Paste Božie stádo“ by mal mať k nahliadnutiu každý človek, ktorý sa plánuje tejto organizácii oddať. Tieto spôsoby, s akými sa so svedkami zaobchádza mi neboli známe, dokonca si dovolím tvrdiť, že mne a mnohým iným boli a sú zamlčované. Pochybujem o tom, či môj krst môžem považovať za platný, pretože som ho absolvovala ako neznalá postupov a dogiem, ktoré neboli mne ani mnohým iným zvestovateľom známe. Ak by som vedela, že sa dá krst anulovať, urobila by som tak. A ak mi niekto povie „pravda svieti stále viac“, tento argument nemôžem akceptovať, pretože toto svetlo v spoločnosti nesvieti jasnejšie, ale mení farby rok, čo rok.

Príčiny, pre ktoré organizáciu opúšťam sú pre mňa dostatočné jasné, a viem že nemá žiadny zmysel viesť s Vami rozhovory, nakoľko vopred viem, ako dopadnú. Voči Vám ako rade starších osobne neprechovávam žiadny hnev, ďakujem Vám za starostlivosť, ktorá viem že často krát bola skôr „na pokyn“ ako by vychádzala z úprimného srdca.

Môj krok opustiť organizáciu nie je prejavom mladíckej nerozvážnosti, uisťujem Vás, že som ho dostatočne zvážila. Môj odchod neznamená že strácam vieru v Boha, môj odchod znamená že som stratila dôveru v organizáciu, a v to, že je vedená svätých duchom. Napokon, ja som pri krste odpovedala na otázku č. 2. v znení: „Uvedomuješ si, že svojím krstom sa stávaš jedným z Jehovovým svedkov v spojení s organizáciou vedenou Božím duchom?“, a otázka č. 2. v súčasnosti znie: „Uvedomuješ si, že svojím krstom sa stávaš Jehovovým svedkom a pripájaš sa k Jehovovej organizácii?“ Preto sa sama seba pýtam, kde sa vytratil svätý duch?

Organizácia sama o sebe tvrdí, že nie je ani inšpirovaná, ani neomylná, ale na druhej strane nemá problém vylúčiť kohokoľvek, kto s ňou v danom momente nesúhlasí. Tento model si odporuje sám už v svojej podstate. Mnohokrát sa v minulosti organizácia uchýlila k tak závažným tvrdeniam nielen o obdobiach a časoch (koniec koncov dôkazom je množstvo starších článkov, ktoré členov povzbudzovali k prelomovým životným rozhodnutiam), za ktoré neskôr spoločnosť odmietla vziať zodpovednosť a bez zábran to hodila na zlyhanie nedočkavých jednotlivcov.

V súčasnosti je nespochybniteľné, že tvrdenia organizácie sa opakovane ukazovali a ukazujú ako nepravdivé. Avšak samotná Biblia sa v 5. Mojž. 18:22 zmieňuje nasledovne: „Keď prorok bude hovoriť v mene Jehovu a to, čo povie, sa nesplní ani nenastane, tie slová nepochádzali od Jehovu. Ten prorok sa správal opovážlivo. Nebojte sa ho.“. Toto poznanie o organizácii mi spôsobuje nesmiernu bolesť, pretože som bola presvedčená, že som našla „pravdu“. Dnes mi svedomie viac nedovoľuje podporovať spoločnosť, v ktorej som sa stretla s toľkým prenasledovaním, bolesťou, špionážou, klamstvami, ohováraním a psychickým obťažovaním. Preto sa viac nechcem nazývať Jehovovým svedkom a byť spájaná s organizáciou. Každý človek nesie sám za seba zodpovednosť pred Bohom, pred sebou a pred ľuďmi. Každý môže slobodne preskúmať, na čom stojí jeho životná ideológia. Ja som to urobila.

Dňa 12.12.2020 som zaslala oficiálnu žiadosť o odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov a žiadosť o výmaz osobných údajov, v ktorej sa jasne zmieňujem o svojom nesúhlase používať moje osobné údaje od tohto dátumu v Sálach Kráľovstva Jehovových svedkov na zhromaždeniach, ale i mimo sály na online stretnutiach alebo iných náboženských podujatiach v prejavoch či oznamoch v akejkoľvek podobe – či už tlačenej, elektronickej alebo ústnej. Nerešpektovanie tohto rozhodnutia môže mať právne následky. Neželám si byť viac v tejto veci kontaktovaná.

V Krompachoch, dňa 13.12.2020


*List bol publikovaný v podobe, v akej bol poslaný starším. Zmenilo sa jedine riadkovanie pre potrebu článku.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

1 Comment

  1. Ahoj Daniela, je to odvazne rozhodnutie ktore si zasluzi respekt a uznanie ! Dnes som jednemu JS povedal ze ku JS sa vstupuje s “fanfarami” ale s nimi sa uz odist neda.
    Uprimne Ti zelam aby sa Ti aj nadalej darilo a hlavne aby si nestratila prirodzenu ludsku spiritualitu ktora je v kazdej ludkej bytosti od jej pocatia. Je to bezplatny dar od nasho Stvoritela je to je protiklade s nabozenskou prislusnostou pretoze kazde organizovane nabozenstvo je “darom od Diabla” a jeho prvoradym ucelom je “zabit” nasu prirodzenu spritualitu ,cize nase vedomie aj podvedomie toho ze sme tu pretoze nas niekto uzasnym sposobom nadizajnoval vytvoril a zivot ma urcite zmysel ! posielam velke objatie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment